13770.htm

CÍMSZÓ: Palesztina

SZÓCIKK: Palesztina (héb. Erec Jiszróél), a Bibliában Szentföld (admosz kódes), mely név máig megmaradt és általánossá vált, miután a zsidón kívül a keresztény és mohamedán vallás legszentebb tradíciói is P. földjében gyökereznek. Legrégibb neve Kánaán volt, P. őslakói, a kanaániták után, kik az ország Jordán innenső részét lakták. De már Ábrahám és családjának bevándorlása után, neve: a héberek országa (Mózes I. 40. 15). Mikor a zsidók meghódították P.-t, az ország különböző neveket kapott, így Izrael országának (Sám. I. 13, 19), Izrael Örökének (Birák k. 20, 6), később Isten országának (Hosea 9, 3) és Szentföldnek (Zak. 2, 12), az országnak Rehabeám alatt történt felosztása után pedig Juda országának is nevezték. A P. név (héb. pleset) először a második állami életben görög és római szerzőknél fordult elő s kezdetben csak a Jaffától délre eső, filiszteusoktól lakott parti síkság megjelölésére szolgált, később P. alatt a zsidók uralma alá tartozó egész földterületet értették. P. már fekvésénél fogva is egyike volt az ókori világ legjelentősebb országainak. Ázsia, Afrika és Európa érintkezési pontján terül el és minden oldalról természet alkotta zárt határok választják el a szomszédos országoktól. Határai voltak: északon a Libanon és Hermon, nyugaton a Földközi-tenger, keleten a szíriai sivatag, délen a szináji félsziget. Ezek a határok nagyjában egyeznek a Bibliában gyakran említett határokkal, míg a Talmudban előforduló határmegjelölések szerint P. területe jóval kisebb volt. P. a legrégibb időkben három részre oszlott, ú. m. a nyugat-jordáni, kelet-jordáni részre és a Jordán völgyének nevezett területre. A második államalakulás idejében négy tartományra osztották be P. területét, ezek voltak: Judaea, Samaria, Galilea és Perea. P. hegyei a Libanon nyúlványai, nevezetesebbek: Karmel, Gilboa, Tabor, Efraim, Garizim, Juda, Sion, Moriah. Egyetlen számottevő folyója a Jordán, melynek mellékvizei, mint pl. a Kidron, jelentéktelen kis patakok. Tavai: a Holt-tenger, a Tiberias v. Genezareth és a Merom. Amiként P. geológiai alakulata is a legváltozatosabb és a Földnek csaknem minden formációját feltünteti, ugyanúgy az ország éghajlata is a legszeszélyesebb. A Jordán völgyében s általában a síkságon tropikus hőség uralkodik, mely a Holt-tenger környékén olyan méreteket ölt, hogy minden növényzet elpusztul, a hegyvidéken (Libanon) havas és zord az időjárás, de e két véglet között az éghajlat minden foka előfordul. Az ókorban P. nagyon termékeny, a Biblia szerint «tejjel, mézzel folyó ország» volt. «Az ember a sziklákból szívhatta a mézet» (Mózes V. 32. 13). A bibliai megállapításokat későbbi nem-zsidó írók is megerősítették. Így Tacitus és Justinianus. Különösen termékeny volt az Esdrelon síkság és a Gazatól a Karmaiig terjedő parti rész. Bőven termett a föld búzát, árpát, szőlőt, fügét, olajt és hüvelyes veteményeket. Erdőiben dúsan nőtt a cédrus, a tölgy, a pálma, a terebinthus és a ciprusfa, virágai: a liliom, a nárcisz, a rózsa és a sáfrány. A legáldottabb vidék a Genezareth környéke volt, ahol a citrom, a narancs, a mandula, a dinnye egy hónappal előbb ért, mint másutt. A földmívelésen és gyümölcstermelésen kívül a lakosság főfoglalkozása az állattenyésztés volt. A középkor évszázadai alatt P. földje elvesztette rendkívüli termékenységét, ami geológiai okokon kívül arra vezethető vissza, hogy a zsidóság szétszóratása után teljesen megszűnt a földmívelés. P. őslakói a refaiták voltak, egy óriás nép (Mózes IV. 13. 23), melyet a Biblia különböző neveken említ. Későbbi lakosai a filiszteusok, kanaániták, majd a zsidók. Jelenlegi lakosai a zsidókon kívül, akiknek száma a cionisták telepítő propagandája következtében egyre növekszik, arabok, szírek, törökök és görögök. Területe 23,000 km2, lakosainak száma Transzjordánia leszámításával 800,000 re tehető. Nevezetesebb - nagyrészt ma is meglevő - városai voltak: Jeruzsálem, a főváros (l. o.) Jerikó, Hebron, Cäzarea (a római prokurátorok székhelye), Betlehem, Emmaus, Besz seba, Arimathia, Joppe (Jaffa), Azotos, Askalon, Gaza, Samaria, Jezrael, Szichem, Szilo, Dán, Kapemaum, Tiberiae, Nazareth, Kana, Paneas, Gadara, Boszra, Geraza, Rabbath, Ammon. Vasútja 1914-ig Jaffától Jeruzsálemig és Haifától Dératig volt, mely utóbbi helyen a Hedzsasz-vasúthoz csatlakozott. A háború alatt több hadi vasútvonal épült, melyek az új P. állam tulajdonába mentek át. P. történetében (l. Erec Jiszróél) a világháború után jelentős változás állott be. A cionista politika eredményeképpen (l. Cionizmus) P. Angliának, mint a Népszövetség mandatariusának ellenőrzése alatt zsidó állam lett. Anglia mandátumát a Népszövetség 1922. erősítette meg véglegesen. P. elszakadását Törökországtól pedig az 1923-iki lausannei béke biztosította. Az új P. alkotmánya 1922 szept. 1. lépett életbe. A legfelsőbb hatalom az angol főmegbízott (High Commissioner), aki a közigazgatás és végrehajtótanács (Execoutive Council) elnöke is. A törvényhozó tanácsot (Legislative Council) indirekt úton választják és az összes felekezetek és nemzetek képviselve vannak benne. A Balfour-deklaráció után (l. Cionizmus) teljes erővel megindult a földvásárlásban, építkezésben és telepítésben mutatkozó P.-i munka, mely aránylag rövid idő alatt hatalmas eredményeket produkált. Néhány év alatt főleg Orosz- és Lengyelországból, de a nyugati államokból is több ezer kivándorló telepedett le P.-ban, akiknek produktív munkája újjáformálta az évszázadokon át elhanyagolt ország képét. A kivándorlók túlnyomó része földmíves, a szellemi foglalkozásúak közül elsősorban mérnökök és orvosok számára van engedélyezve a letelepedés. A telepesek száma, akik a Cionista Szervezettől vásárolt telepeken dolgoznak, 1925. 24,000 volt, azóta ez a szám egyre növekszik A telepítés elsősorban a Földközi-tenger, a Jordán folyó és a Szíria közötti területen történik, de a transzjordániai rész belső gyarmatosítása is folyamatban van. A zsidó telepek száma 80-ra tehető, köztük a legnagyobb a Jaffa mellett épült Tel Aviv (34,000 lakossal), mely F. legmodernebb és legeurópaibb városa, Van P.-nak hébernyelvű egyeteme a jeruzsálemi Scopus-hegyen, ugyancsak hébernyelvű fiú-és leánygimnáziuma, politechnikuma, iparművészeti iskolája (Becalél), bakteriológiai és mezőgazdasági akadémiája, operaháza és színháza. Az összes iskolák száma 132, a tanítóké 550, a növendékeké 13.000. Van még 39 klinikája és 5 laboratóriuma. 150 ipari vállalat működik P.-ban s ezeknek 90%-a zsidó kézben van. A cionista tőke, mely a P.-í beruházásokat eszközölte, a háború végétől 1925-ig 6 millió fontra rágott. P., amelynek hivatalos nyelve az angol mellett a héber és az arab, mezőgazdasági, de főleg kulturális tekintetben állandóan fejlődik. Ezt a gyors tempójú fejlődést kezdetben nem jó szemmel nézték az arabok, akik a zsidók szupremáciájától féltek. 1920-ban az arabok féltékenysége lázadásban tört ki, az angol kormányzat azonban a teljes jogegyenlőség elismerésével helyreállította a békét. P. első angol kormányzója Sir Herbert Sámuel volt, utóda 1924-től Lord Plumer. A kormányzóval, mint elismert közjogi intézmény, a Cionista Szervezet működik együtt. (L. Cionizmus, Keren Hajeszod, Keren Kajemeth Lejiszroél, Erec Jiseroél és Jeruzsálem).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3770. címszó a lexikon => 679. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13770.htm

CÍMSZÓ: Palesztina

SZÓCIKK: Palesztina héb. Erec Jiszróél , a Bibliában Szentföld admosz kódes , mely név máig megmaradt és általánossá vált, miután a zsidón kívül a keresztény és mohamedán vallás legszentebb tradíciói is P. földjében gyökereznek. Legrégibb neve Kánaán volt, P. őslakói, a kanaániták után, kik az ország Jordán innenső részét lakták. De már Ábrahám és családjának bevándorlása után, neve: a héberek országa Mózes I. 40. 15 . Mikor a zsidók meghódították P.-t, az ország különböző neveket kapott, így Izrael országának Sám. I. 13, 19 , Izrael Örökének Birák k. 20, 6 , később Isten országának Hosea 9, 3 és Szentföldnek Zak. 2, 12 , az országnak Rehabeám alatt történt felosztása után pedig Juda országának is nevezték. A P. név héb. pleset először a második állami életben görög és római szerzőknél fordult elő s kezdetben csak a Jaffától délre eső, filiszteusoktól lakott parti síkság megjelölésére szolgált, később P. alatt a zsidók uralma alá tartozó egész földterületet értették. P. már fekvésénél fogva is egyike volt az ókori világ legjelentősebb országainak. Ázsia, Afrika és Európa érintkezési pontján terül el és minden oldalról természet alkotta zárt határok választják el a szomszédos országoktól. Határai voltak: északon a Libanon és Hermon, nyugaton a Földközi-tenger, keleten a szíriai sivatag, délen a szináji félsziget. Ezek a határok nagyjában egyeznek a Bibliában gyakran említett határokkal, míg a Talmudban előforduló határmegjelölések szerint P. területe jóval kisebb volt. P. a legrégibb időkben három részre oszlott, ú. m. a nyugat-jordáni, kelet-jordáni részre és a Jordán völgyének nevezett területre. A második államalakulás idejében négy tartományra osztották be P. területét, ezek voltak: Judaea, Samaria, Galilea és Perea. P. hegyei a Libanon nyúlványai, nevezetesebbek: Karmel, Gilboa, Tabor, Efraim, Garizim, Juda, Sion, Moriah. Egyetlen számottevő folyója a Jordán, melynek mellékvizei, mint pl. a Kidron, jelentéktelen kis patakok. Tavai: a Holt-tenger, a Tiberias v. Genezareth és a Merom. Amiként P. geológiai alakulata is a legváltozatosabb és a Földnek csaknem minden formációját feltünteti, ugyanúgy az ország éghajlata is a legszeszélyesebb. A Jordán völgyében s általában a síkságon tropikus hőség uralkodik, mely a Holt-tenger környékén olyan méreteket ölt, hogy minden növényzet elpusztul, a hegyvidéken Libanon havas és zord az időjárás, de e két véglet között az éghajlat minden foka előfordul. Az ókorban P. nagyon termékeny, a Biblia szerint tejjel, mézzel folyó ország volt. Az ember a sziklákból szívhatta a mézet Mózes V. 32. 13 . A bibliai megállapításokat későbbi nem-zsidó írók is megerősítették. Így Tacitus és Justinianus. Különösen termékeny volt az Esdrelon síkság és a Gazatól a Karmaiig terjedő parti rész. Bőven termett a föld búzát, árpát, szőlőt, fügét, olajt és hüvelyes veteményeket. Erdőiben dúsan nőtt a cédrus, a tölgy, a pálma, a terebinthus és a ciprusfa, virágai: a liliom, a nárcisz, a rózsa és a sáfrány. A legáldottabb vidék a Genezareth környéke volt, ahol a citrom, a narancs, a mandula, a dinnye egy hónappal előbb ért, mint másutt. A földmívelésen és gyümölcstermelésen kívül a lakosság főfoglalkozása az állattenyésztés volt. A középkor évszázadai alatt P. földje elvesztette rendkívüli termékenységét, ami geológiai okokon kívül arra vezethető vissza, hogy a zsidóság szétszóratása után teljesen megszűnt a földmívelés. P. őslakói a refaiták voltak, egy óriás nép Mózes IV. 13. 23 , melyet a Biblia különböző neveken említ. Későbbi lakosai a filiszteusok, kanaániták, majd a zsidók. Jelenlegi lakosai a zsidókon kívül, akiknek száma a cionisták telepítő propagandája következtében egyre növekszik, arabok, szírek, törökök és görögök. Területe 23,000 km2, lakosainak száma Transzjordánia leszámításával 800,000 re tehető. Nevezetesebb - nagyrészt ma is meglevő - városai voltak: Jeruzsálem, a főváros l. o. Jerikó, Hebron, Cäzarea a római prokurátorok székhelye , Betlehem, Emmaus, Besz seba, Arimathia, Joppe Jaffa , Azotos, Askalon, Gaza, Samaria, Jezrael, Szichem, Szilo, Dán, Kapemaum, Tiberiae, Nazareth, Kana, Paneas, Gadara, Boszra, Geraza, Rabbath, Ammon. Vasútja 1914-ig Jaffától Jeruzsálemig és Haifától Dératig volt, mely utóbbi helyen a Hedzsasz-vasúthoz csatlakozott. A háború alatt több hadi vasútvonal épült, melyek az új P. állam tulajdonába mentek át. P. történetében l. Erec Jiszróél a világháború után jelentős változás állott be. A cionista politika eredményeképpen l. Cionizmus P. Angliának, mint a Népszövetség mandatariusának ellenőrzése alatt zsidó állam lett. Anglia mandátumát a Népszövetség 1922. erősítette meg véglegesen. P. elszakadását Törökországtól pedig az 1923-iki lausannei béke biztosította. Az új P. alkotmánya 1922 szept. 1. lépett életbe. A legfelsőbb hatalom az angol főmegbízott High Commissioner , aki a közigazgatás és végrehajtótanács Execoutive Council elnöke is. A törvényhozó tanácsot Legislative Council indirekt úton választják és az összes felekezetek és nemzetek képviselve vannak benne. A Balfour-deklaráció után l. Cionizmus teljes erővel megindult a földvásárlásban, építkezésben és telepítésben mutatkozó P.-i munka, mely aránylag rövid idő alatt hatalmas eredményeket produkált. Néhány év alatt főleg Orosz- és Lengyelországból, de a nyugati államokból is több ezer kivándorló telepedett le P.-ban, akiknek produktív munkája újjáformálta az évszázadokon át elhanyagolt ország képét. A kivándorlók túlnyomó része földmíves, a szellemi foglalkozásúak közül elsősorban mérnökök és orvosok számára van engedélyezve a letelepedés. A telepesek száma, akik a Cionista Szervezettől vásárolt telepeken dolgoznak, 1925. 24,000 volt, azóta ez a szám egyre növekszik A telepítés elsősorban a Földközi-tenger, a Jordán folyó és a Szíria közötti területen történik, de a transzjordániai rész belső gyarmatosítása is folyamatban van. A zsidó telepek száma 80-ra tehető, köztük a legnagyobb a Jaffa mellett épült Tel Aviv 34,000 lakossal , mely F. legmodernebb és legeurópaibb városa, Van P.-nak hébernyelvű egyeteme a jeruzsálemi Scopus-hegyen, ugyancsak hébernyelvű fiú-és leánygimnáziuma, politechnikuma, iparművészeti iskolája Becalél , bakteriológiai és mezőgazdasági akadémiája, operaháza és színháza. Az összes iskolák száma 132, a tanítóké 550, a növendékeké 13.000. Van még 39 klinikája és 5 laboratóriuma. 150 ipari vállalat működik P.-ban s ezeknek 90%-a zsidó kézben van. A cionista tőke, mely a P.-í beruházásokat eszközölte, a háború végétől 1925-ig 6 millió fontra rágott. P., amelynek hivatalos nyelve az angol mellett a héber és az arab, mezőgazdasági, de főleg kulturális tekintetben állandóan fejlődik. Ezt a gyors tempójú fejlődést kezdetben nem jó szemmel nézték az arabok, akik a zsidók szupremáciájától féltek. 1920-ban az arabok féltékenysége lázadásban tört ki, az angol kormányzat azonban a teljes jogegyenlőség elismerésével helyreállította a békét. P. első angol kormányzója Sir Herbert Sámuel volt, utóda 1924-től Lord Plumer. A kormányzóval, mint elismert közjogi intézmény, a Cionista Szervezet működik együtt. L. Cionizmus, Keren Hajeszod, Keren Kajemeth Lejiszroél, Erec Jiseroél és Jeruzsálem .

13770.ht

CÍMSZÓ Palesztin

SZÓCIKK Palesztin héb Ere Jiszróé Bibliába Szentföl admos kóde mel né mái megmarad é általánoss vált miutá zsidó kívü keresztén é mohamedá vallá legszenteb tradíció i P földjébe gyökereznek Legrégib nev Kánaá volt P őslakói kanaánitá után ki a orszá Jordá innens részé lakták D má Ábrahá é családjána bevándorlás után neve hébere ország Móze I 40 1 Miko zsidó meghódítottá P.-t a orszá különböz neveke kapott íg Izrae országána Sám I 13 1 Izrae Örökéne Birá k 20 későb Iste országána Hose 9 é Szentföldne Zak 2 1 a országna Rehabeá alat történ felosztás utá pedi Jud országána i nevezték P né héb plese előszö másodi állam életbe görö é róma szerzőkné fordul el kezdetbe csa Jaffátó délr eső filiszteusoktó lakot part síksá megjelölésér szolgált későb P alat zsidó uralm al tartoz egés földterülete értették P má fekvéséné fogv i egyik vol a ókor vilá legjelentőseb országainak Ázsia Afrik é Európ érintkezés pontjá terü e é minde oldalró természe alkott zár határo választjá e szomszédo országoktól Határa voltak észako Libano é Hermon nyugato Földközi-tenger kelete szíria sivatag déle szináj félsziget Eze határo nagyjába egyezne Bibliába gyakra említet határokkal mí Talmudba előfordul határmegjelölése szerin P terület jóva kiseb volt P legrégib időkbe háro részr oszlott ú m nyugat-jordáni kelet-jordán részr é Jordá völgyéne nevezet területre másodi államalakulá idejébe nég tartományr osztottá b P területét eze voltak Judaea Samaria Galile é Perea P hegye Libano nyúlványai nevezetesebbek Karmel Gilboa Tabor Efraim Garizim Juda Sion Moriah Egyetle számottev folyój Jordán melyne mellékvizei min pl Kidron jelentéktele ki patakok Tavai Holt-tenger Tiberia v Genezaret é Merom Amikén P geológia alakulat i legváltozatosab é Földne csakne minde formációjá feltünteti ugyanúg a orszá éghajlat i legszeszélyesebb Jordá völgyébe általába síkságo tropiku hősé uralkodik mel Holt-tenge környéké olya méreteke ölt hog minde növényze elpusztul hegyvidéke Libano hava é zor a időjárás d ké végle közöt a éghajla minde fok előfordul A ókorba P nagyo termékeny Bibli szerin tejjel mézze foly orszá volt A embe sziklákbó szívhatt méze Móze V 32 1 biblia megállapításoka később nem-zsid író i megerősítették Íg Tacitu é Justinianus Különöse terméken vol a Esdrelo síksá é Gazató Karmaii terjed part rész Bőve termet föl búzát árpát szőlőt fügét olaj é hüvelye veteményeket Erdőibe dúsa nőt cédrus tölgy pálma terebinthu é ciprusfa virágai liliom nárcisz rózs é sáfrány legáldottab vidé Genezaret környék volt aho citrom narancs mandula dinny eg hónappa előb ért min másutt földmívelése é gyümölcstermelése kívü lakossá főfoglalkozás a állattenyészté volt középko évszázada alat P földj elvesztett rendkívül termékenységét am geológia okoko kívü arr vezethet vissza hog zsidósá szétszóratás utá teljese megszűn földmívelés P őslakó refaitá voltak eg óriá né Móze IV 13 2 melye Bibli különböz neveke említ Később lakosa filiszteusok kanaániták maj zsidók Jelenleg lakosa zsidóko kívül akikne szám cionistá telepít propagandáj következtébe egyr növekszik arabok szírek törökö é görögök Terület 23,00 km2 lakosaina szám Transzjordáni leszámításáva 800,00 r tehető Nevezeteseb nagyrész m i meglev városa voltak Jeruzsálem főváro l o Jerikó Hebron Cäzare róma prokurátoro székhely Betlehem Emmaus Bes seba Arimathia Jopp Jaff Azotos Askalon Gaza Samaria Jezrael Szichem Szilo Dán Kapemaum Tiberiae Nazareth Kana Paneas Gadara Boszra Geraza Rabbath Ammon Vasútj 1914-i Jaffátó Jeruzsálemi é Haifátó Dérati volt mel utóbb helye Hedzsasz-vasútho csatlakozott hábor alat töb had vasútvona épült melye a ú P álla tulajdonáb mente át P történetébe l Ere Jiszróé világhábor utá jelentő változá állot be cionist politik eredményeképpe l Cionizmu P Angliának min Népszövetsé mandatariusána ellenőrzés alat zsid álla lett Angli mandátumá Népszövetsé 1922 erősített me véglegesen P elszakadásá Törökországtó pedi a 1923-ik lausanne bék biztosította A ú P alkotmány 192 szept 1 lépet életbe legfelsőb hatalo a ango főmegbízot Hig Commissione ak közigazgatá é végrehajtótanác Execoutiv Counci elnök is törvényhoz tanácso Legislativ Counci indirek úto választjá é a össze felekezete é nemzete képviselv vanna benne Balfour-deklaráci utá l Cionizmu telje erőve megindul földvásárlásban építkezésbe é telepítésbe mutatkoz P.- munka mel arányla rövi id alat hatalma eredményeke produkált Néhán é alat főle Orosz é Lengyelországból d nyugat államokbó i töb eze kivándorl telepedet l P.-ban akikne produktí munkáj újjáformált a évszázadoko á elhanyagol orszá képét kivándorló túlnyom rész földmíves szellem foglalkozásúa közü elsősorba mérnökö é orvoso számár va engedélyezv letelepedés telepese száma aki Cionist Szervezettő vásárol telepeke dolgoznak 1925 24,00 volt azót e szá egyr növekszi telepíté elsősorba Földközi-tenger Jordá foly é Szíri között területe történik d transzjordánia rés bels gyarmatosítás i folyamatba van zsid telepe szám 80-r tehető köztü legnagyob Jaff mellet épül Te Avi 34,00 lakossa mel F legmoderneb é legeurópaib városa Va P.-na hébernyelv egyetem jeruzsálem Scopus-hegyen ugyancsa hébernyelv fiú-é leánygimnáziuma politechnikuma iparművészet iskoláj Becalé bakteriológia é mezőgazdaság akadémiája operaház é színháza A össze iskolá szám 132 tanítók 550 növendékek 13.000 Va mé 3 klinikáj é laboratóriuma 15 ipar vállala működi P.-ba ezekne 90%- zsid kézbe van cionist tőke mel P.- beruházásoka eszközölte hábor végétő 1925-i milli fontr rágott P. amelyne hivatalo nyelv a ango mellet hébe é a arab mezőgazdasági d főle kulturáli tekintetbe állandóa fejlődik Ez gyor tempój fejlődés kezdetbe ne j szemme nézté a arabok aki zsidó szupremáciájátó féltek 1920-ba a arabo féltékenység lázadásba tör ki a ango kormányza azonba telje jogegyenlősé elismeréséve helyreállított békét P els ango kormányzój Si Herber Sámue volt utód 1924-tő Lor Plumer kormányzóval min elismer közjog intézmény Cionist Szerveze működi együtt L Cionizmus Kere Hajeszod Kere Kajemet Lejiszroél Ere Jiseroé é Jeruzsále

13770.h

CÍMSZ Paleszti

SZÓCIK Paleszti hé Er Jiszró Bibliáb Szentfö admo kód me n má megmara általános vál miut zsid kív kereszté mohamed vall legszente tradíci földjéb gyökerezne Legrégi ne Kána vol őslakó kanaánit utá k orsz Jord innen rész laktá m Ábrah családján bevándorlá utá nev héber orszá Móz 4 Mik zsid meghódított P.- orsz különbö nevek kapot í Izra országán Sá 1 Izra Örökén Bir 2 késő Ist országán Hos Szentföldn Za országn Rehabe ala törté felosztá ut ped Ju országán nevezté n hé ples elősz másod álla életb gör róm szerzőkn fordu e kezdetb cs Jaffát dél es filiszteusokt lako par síks megjelölésé szolgál késő ala zsid ural a tarto egé földterület értetté m fekvésén fog egyi vo óko vil legjelentőse országaina Ázsi Afri Euró érintkezé pontj ter mind oldalr termész alkot zá határ választj szomszéd országoktó Határ volta észak Liban Hermo nyugat Földközi-tenge kelet szíri sivata dél sziná félszige Ez határ nagyjáb egyezn Bibliáb gyakr említe határokka m Talmudb előfordu határmegjelölés szeri terüle jóv kise vol legrégi időkb hár rész oszlot nyugat-jordán kelet-jordá rész Jord völgyén neveze területr másod államalakul idejéb né tartomány osztott területé ez volta Judae Samari Galil Pere hegy Liban nyúlványa nevezetesebbe Karme Gilbo Tabo Efrai Garizi Jud Sio Moria Egyetl számotte folyó Jordá melyn mellékvize mi p Kidro jelentéktel k patako Tava Holt-tenge Tiberi Genezare Mero Amiké geológi alakula legváltozatosa Földn csakn mind formációj feltüntet ugyanú orsz éghajla legszeszélyeseb Jord völgyéb általáb síkság tropik hős uralkodi me Holt-teng környék oly méretek öl ho mind növényz elpusztu hegyvidék Liban hav zo időjárá k végl közö éghajl mind fo előfordu ókorb nagy terméken Bibl szeri tejje mézz fol orsz vol emb sziklákb szívhat méz Móz 3 bibli megállapítások későb nem-zsi ír megerősítetté Í Tacit Justinianu Különös terméke vo Esdrel síks Gazat Karmai terje par rés Bőv terme fö búzá árpá szőlő fügé ola hüvely veteményeke Erdőib dús nő cédru tölg pálm terebinth ciprusf virága lilio nárcis róz sáfrán legáldotta vid Genezare környé vol ah citro naranc mandul dinn e hónapp elő ér mi másut földmívelés gyümölcstermelés kív lakoss főfoglalkozá állattenyészt vol középk évszázad ala föld elvesztet rendkívü termékenységé a geológi okok kív ar vezethe vissz ho zsidós szétszóratá ut teljes megszű földmívelé őslak refait volta e óri n Móz I 1 mely Bibl különbö nevek emlí Későb lakos filiszteuso kanaánitá ma zsidó Jelenle lakos zsidók kívü akikn szá cionist telepí propagandá következtéb egy növekszi arabo szíre török görögö Terüle 23,0 km lakosain szá Transzjordán leszámításáv 800,0 tehet Nevezetese nagyrés megle város volta Jeruzsále fővár Jerik Hebro Cäzar róm prokurátor székhel Betlehe Emmau Be seb Arimathi Jop Jaf Azoto Askalo Gaz Samari Jezrae Sziche Szil Dá Kapemau Tiberia Nazaret Kan Panea Gadar Boszr Geraz Rabbat Ammo Vasút 1914- Jaffát Jeruzsálem Haifát Dérat vol me utób hely Hedzsasz-vasúth csatlakozot hábo ala tö ha vasútvon épül mely áll tulajdoná ment á történetéb Er Jiszró világhábo ut jelent változ állo b cionis politi eredményeképp Cionizm Angliána mi Népszövets mandatariusán ellenőrzé ala zsi áll let Angl mandátum Népszövets 192 erősítet m véglegese elszakadás Törökországt ped 1923-i lausann bé biztosított alkotmán 19 szep lépe életb legfelső hatal ang főmegbízo Hi Commission a közigazgat végrehajtótaná Execouti Counc elnö i törvényho tanács Legislati Counc indire út választj össz felekezet nemzet képvisel vann benn Balfour-deklarác ut Cionizm telj erőv megindu földvásárlásba építkezésb telepítésb mutatko P. munk me arányl röv i ala hatalm eredmények produkál Néhá ala fől Oros Lengyelországbó nyuga államokb tö ez kivándor telepede P.-ba akikn produkt munká újjáformál évszázadok elhanyago orsz képé kivándorl túlnyo rés földmíve szelle foglalkozású köz elsősorb mérnök orvos számá v engedélyez letelepedé telepes szám ak Cionis Szervezett vásáro telepek dolgozna 192 24,0 vol azó sz egy növeksz telepít elsősorb Földközi-tenge Jord fol Szír közöt terület történi transzjordáni ré bel gyarmatosítá folyamatb va zsi telep szá 80- tehet közt legnagyo Jaf melle épü T Av 34,0 lakoss me legmoderne legeurópai város V P.-n hébernyel egyete jeruzsále Scopus-hegye ugyancs hébernyel fiú- leánygimnázium politechnikum iparművésze iskolá Becal bakteriológi mezőgazdasá akadémiáj operahá színház össz iskol szá 13 tanító 55 növendéke 13.00 V m kliniká laboratórium 1 ipa vállal működ P.-b ezekn 90% zsi kézb va cionis tők me P. beruházások eszközölt hábo végét 1925- mill font rágot P amelyn hivatal nyel ang melle héb ara mezőgazdaság fől kulturál tekintetb állandó fejlődi E gyo tempó fejlődé kezdetb n szemm nézt arabo ak zsid szupremáciáját félte 1920-b arab féltékenysé lázadásb tö k ang kormányz azonb telj jogegyenlős elismerésév helyreállítot béké el ang kormányzó S Herbe Sámu vol utó 1924-t Lo Plume kormányzóva mi elisme közjo intézmén Cionis Szervez működ együt Cionizmu Ker Hajeszo Ker Kajeme Lejiszroé Er Jisero Jeruzsál

13770.

CÍMS Paleszt

SZÓCI Paleszt h E Jiszr Bibliá Szentf adm kó m m megmar általáno vá miu zsi kí kereszt mohame val legszent tradíc földjé gyökerezn Legrég n Kán vo őslak kanaáni ut ors Jor inne rés lakt Ábra családjá bevándorl ut ne hébe orsz Mó Mi zsi meghódítot P. ors különb neve kapo Izr országá S Izr Öröké Bi kés Is országá Ho Szentföld Z ország Rehab al tört feloszt u pe J országá nevezt h ple elős máso áll élet gö ró szerzők ford kezdet c Jaffá dé e filiszteusok lak pa sík megjelölés szolgá kés al zsi ura tart eg földterüle értett fekvésé fo egy v ók vi legjelentős országain Ázs Afr Eur érintkez pont te min oldal termés alko z hatá választ szomszé országokt Hatá volt észa Liba Herm nyuga Földközi-teng kele szír sivat dé szin félszig E hatá nagyjá egyez Bibliá gyak említ határokk Talmud előford határmegjelölé szer terül jó kis vo legrég idők há rés oszlo nyugat-jordá kelet-jord rés Jor völgyé nevez terület máso államalaku idejé n tartomán osztot terület e volt Juda Samar Gali Per heg Liba nyúlvány nevezetesebb Karm Gilb Tab Efra Gariz Ju Si Mori Egyet számott foly Jord mely mellékviz m Kidr jelentékte patak Tav Holt-teng Tiber Genezar Mer Amik geológ alakul legváltozatos Föld csak min formáció feltünte ugyan ors éghajl legszeszélyese Jor völgyé általá síksá tropi hő uralkod m Holt-ten környé ol mérete ö h min növény elpuszt hegyvidé Liba ha z időjár vég köz éghaj min f előford ókor nag terméke Bib szer tejj méz fo ors vo em sziklák szívha mé Mó bibl megállapításo késő nem-zs í megerősített Taci Justinian Különö termék v Esdre sík Gaza Karma terj pa ré Bő term f búz árp szől füg ol hüvel vetemények Erdői dú n cédr töl pál terebint ciprus virág lili nárci ró sáfrá legáldott vi Genezar körny vo a citr naran mandu din hónap el é m másu földmívelé gyümölcstermelé kí lakos főfoglalkoz állattenyész vo közép évszáza al föl elveszte rendkív termékenység geológ oko kí a vezeth viss h zsidó szétszórat u telje megsz földmível ősla refai volt ór Mó mel Bib különb neve eml Késő lako filiszteus kanaánit m zsid Jelenl lako zsidó kív akik sz cionis telep propagand következté eg növeksz arab szír törö görög Terül 23, k lakosai sz Transzjordá leszámításá 800, tehe Nevezetes nagyré megl váro volt Jeruzsál fővá Jeri Hebr Cäza ró prokuráto székhe Betleh Emma B se Arimath Jo Ja Azot Askal Ga Samar Jezra Szich Szi D Kapema Tiberi Nazare Ka Pane Gada Bosz Gera Rabba Amm Vasú 1914 Jaffá Jeruzsále Haifá Déra vo m utó hel Hedzsasz-vasút csatlakozo háb al t h vasútvo épü mel ál tulajdon men történeté E Jiszr világháb u jelen válto áll cioni polit eredményekép Cioniz Anglián m Népszövet mandatariusá ellenőrz al zs ál le Ang mandátu Népszövet 19 erősíte végleges elszakadá Törökország pe 1923- lausan b biztosítot alkotmá 1 sze lép élet legfels hata an főmegbíz H Commissio közigazga végrehajtótan Execout Coun eln törvényh tanác Legislat Coun indir ú választ öss felekeze nemze képvise van ben Balfour-deklará u Cioniz tel erő megind földvásárlásb építkezés telepítés mutatk P mun m arány rö al hatal eredménye produká Néh al fő Oro Lengyelországb nyug államok t e kivándo teleped P.-b akik produk munk újjáformá évszázado elhanyag ors kép kivándor túlny ré földmív szell foglalkozás kö elsősor mérnö orvo szám engedélye leteleped telepe szá a Cioni Szervezet vásár telepe dolgozn 19 24, vo az s eg növeks telepí elsősor Földközi-teng Jor fo Szí közö terüle történ transzjordán r be gyarmatosít folyamat v zs tele sz 80 tehe köz legnagy Ja mell ép A 34, lakos m legmodern legeurópa váro P.- hébernye egyet jeruzsál Scopus-hegy ugyanc hébernye fiú leánygimnáziu politechniku iparművész iskol Beca bakteriológ mezőgazdas akadémiá operah színhá öss isko sz 1 tanít 5 növendék 13.0 klinik laboratóriu ip válla műkö P.- ezek 90 zs kéz v cioni tő m P beruházáso eszközöl háb végé 1925 mil fon rágo amely hivata nye an mell hé ar mezőgazdasá fő kulturá tekintet álland fejlőd gy temp fejlőd kezdet szem néz arab a zsi szupremáciájá félt 1920- ara féltékenys lázadás t an kormány azon tel jogegyenlő elismerésé helyreállíto bék e an kormányz Herb Sám vo ut 1924- L Plum kormányzóv m elism közj intézmé Cioni Szerve műkö együ Cionizm Ke Hajesz Ke Kajem Lejiszro E Jiser Jeruzsá

13770

CÍM Palesz

SZÓC Palesz Jisz Bibli Szent ad k megma általán v mi zs k keresz moham va legszen tradí földj gyökerez Legré Ká v ősla kanaán u or Jo inn ré lak Ábr családj bevándor u n héb ors M M zs meghódíto P or külön nev kap Iz ország Iz Örök B ké I ország H Szentföl orszá Reha a tör felosz p ország nevez pl elő más ál éle g r szerző for kezde Jaff d filiszteuso la p sí megjelölé szolg ké a zs ur tar e földterül értet fekvés f eg ó v legjelentő országai Áz Af Eu érintke pon t mi olda termé alk hat válasz szomsz országok Hat vol ész Lib Her nyug Földközi-ten kel szí siva d szi félszi hat nagyj egye Bibli gya emlí határok Talmu előfor határmegjelöl sze terü j ki v legré idő h ré oszl nyugat-jord kelet-jor ré Jo völgy neve terüle más államalak idej tartomá oszto terüle vol Jud Sama Gal Pe he Lib nyúlván nevezeteseb Kar Gil Ta Efr Gari J S Mor Egye számot fol Jor mel mellékvi Kid jelentékt pata Ta Holt-ten Tibe Geneza Me Ami geoló alaku legváltozato Föl csa mi formáci feltünt ugya or éghaj legszeszélyes Jo völgy által síks trop h uralko Holt-te körny o méret mi növén elpusz hegyvid Lib h időjá vé kö égha mi előfor óko na termék Bi sze tej mé f or v e sziklá szívh m M bib megállapítás kés nem-z megerősítet Tac Justinia Külön termé Esdr sí Gaz Karm ter p r B ter bú ár sző fü o hüve veteménye Erdő d céd tö pá terebin cipru virá lil nárc r sáfr legáldot v Geneza körn v cit nara mand di hóna e más földmível gyümölcstermel k lako főfoglalko állattenyés v közé évszáz a fö elveszt rendkí termékenysé geoló ok k vezet vis zsid szétszóra telj megs földmíve ősl refa vol ó M me Bi külön nev em Kés lak filiszteu kanaáni zsi Jelen lak zsid kí aki s cioni tele propagan következt e növeks ara szí tör görö Terü 23 lakosa s Transzjord leszámítás 800 teh Nevezete nagyr meg vár vol Jeruzsá főv Jer Heb Cäz r prokurát székh Betle Emm s Arimat J J Azo Aska G Sama Jezr Szic Sz Kapem Tiber Nazar K Pan Gad Bos Ger Rabb Am Vas 191 Jaff Jeruzsál Haif Dér v ut he Hedzsasz-vasú csatlakoz há a vasútv ép me á tulajdo me történet Jisz világhá jele vált ál cion poli eredményeké Cioni Angliá Népszöve mandatarius ellenőr a z á l An mandát Népszöve 1 erősít véglege elszakad Törökorszá p 1923 lausa biztosíto alkotm sz lé éle legfel hat a főmegbí Commissi közigazg végrehajtóta Execou Cou el törvény taná Legisla Cou indi válasz ös felekez nemz képvis va be Balfour-deklar Cioni te er megin földvásárlás építkezé telepíté mutat mu arán r a hata eredmény produk Né a f Or Lengyelország nyu államo kivánd telepe P.- aki produ mun újjáform évszázad elhanya or ké kivándo túln r földmí szel foglalkozá k elsőso mérn orv szá engedély letelepe telep sz Cion Szerveze vásá telep dolgoz 1 24 v a e növek telep elsőso Földközi-ten Jo f Sz köz terül törté transzjordá b gyarmatosí folyama z tel s 8 teh kö legnag J mel é 34 lako legmoder legeuróp vár P. héberny egye jeruzsá Scopus-heg ugyan héberny fi leánygimnázi politechnik iparművés isko Bec bakterioló mezőgazda akadémi opera szính ös isk s taní növendé 13. klini laboratóri i váll műk P. eze 9 z ké cion t beruházás eszközö há vég 192 mi fo rág amel hivat ny a mel h a mezőgazdas f kultur tekinte állan fejlő g tem fejlő kezde sze né ara zs szupremáciáj fél 1920 ar féltékeny lázadá a kormán azo te jogegyenl elismerés helyreállít bé a kormány Her Sá v u 1924 Plu kormányzó elis köz intézm Cion Szerv műk egy Cioniz K Hajes K Kaje Lejiszr Jise Jeruzs

1377

CÍ Pales

SZÓ Pales Jis Bibl Szen a megm általá m z keres moha v legsze trad föld gyökere Legr K ősl kanaá o J in r la Áb család bevándo hé or z meghódít o külö ne ka I orszá I Örö k orszá Szentfö orsz Reh tö felos orszá neve p el má á él szerz fo kezd Jaf filiszteus l s megjelöl szol k z u ta földterü érte fekvé e legjelent országa Á A E érintk po m old term al ha válas szoms országo Ha vo és Li He nyu Földközi-te ke sz siv sz félsz ha nagy egy Bibl gy eml határo Talm előfo határmegjelö sz ter k legr id r osz nyugat-jor kelet-jo r J völg nev terül má államala ide tartom oszt terül vo Ju Sam Ga P h Li nyúlvá nevezetese Ka Gi T Ef Gar Mo Egy számo fo Jo me mellékv Ki jelenték pat T Holt-te Tib Genez M Am geol alak legváltozat Fö cs m formác feltün ugy o égha legszeszélye J völg álta sík tro uralk Holt-t körn mére m növé elpus hegyvi Li időj v k égh m előfo ók n termé B sz te m o szikl szív bi megállapítá ké nem- megerősíte Ta Justini Külö term Esd s Ga Kar te te b á sz f hüv vetemény Erd cé t p terebi cipr vir li nár sáf legáldo Genez kör ci nar man d hón má földmíve gyümölcsterme lak főfoglalk állattenyé köz évszá f elvesz rendk termékenys geol o veze vi zsi szétszór tel meg földmív ős ref vo m B külö ne e Ké la filiszte kanaán zs Jele la zsi k ak cion tel propaga következ növek ar sz tö gör Ter 2 lakos Transzjor leszámítá 80 te Nevezet nagy me vá vo Jeruzs fő Je He Cä prokurá szék Betl Em Arima Az Ask Sam Jez Szi S Kape Tibe Naza Pa Ga Bo Ge Rab A Va 19 Jaf Jeruzsá Hai Dé u h Hedzsasz-vas csatlako h vasút é m tulajd m történe Jis világh jel vál á cio pol eredmények Cion Angli Népszöv mandatariu ellenő A mandá Népszöv erősí végleg elszaka Törökorsz 192 laus biztosít alkot s l él legfe ha főmegb Commiss közigaz végrehajtót Execo Co e törvén tan Legisl Co ind válas ö feleke nem képvi v b Balfour-dekla Cion t e megi földvásárlá építkez telepít muta m ará hat eredmén produ N O Lengyelorszá ny állam kiván telep P. ak prod mu újjáfor évszáza elhany o k kivánd túl földm sze foglalkoz elsős mér or sz engedél letelep tele s Cio Szervez vás tele dolgo 2 növe tele elsős Földközi-te J S kö terü tört transzjord gyarmatos folyam te te k legna me 3 lak legmode legeuró vá P hébern egy jeruzs Scopus-he ugya hébern f leánygimnáz politechni iparművé isk Be bakteriol mezőgazd akadém oper szín ö is tan növend 13 klin laboratór vál mű P ez k cio beruházá eszköz h vé 19 m f rá ame hiva n me mezőgazda kultu tekint álla fejl te fejl kezd sz n ar z szupremáciá fé 192 a féltéken lázad kormá az t jogegyen elismeré helyreállí b kormán He S 192 Pl kormányz eli kö intéz Cio Szer mű eg Cioni Haje Kaj Lejisz Jis Jeruz