13783.htm

CÍMSZÓ: Papok könyve

SZÓCIKK: "Papok Könyve, elterjedt héber néven Széfer Vájikró, görögül a Septuaginta szerint Levitikon, latinul a Vulgata szerint Leviticus; Mózes harmadik könyvének vagy a Pentateuchus (Tóra) harmadik könyvének is nevezik. Tartalma: I. Szól az égő-, liszt-, béke-, engesztelő áldozatokról, továbbá a papok szerepéről az áldozatok bemutatásánál. II. Elbeszéli Áronnak és fiainak papokká szentelését és Áron első fiainak bűnét az áldozat bemutatásánál. III. Közli a tisztasági törvényeket, melyek a tiszta és tisztátalan állatokra és a szülőnők, bélpoklosok tisztulására vonatkoznak, végül az engesztelő pap rítusa következik. IV. A szentség törvényei; különböző törvények. Majd a húsevésre, nemi tisztaságra, felebaráti szeretetre, papokra, ünnepekre, káromkodásra, gyilkosságra, szociális törvényhozásra vonatkozó törvények következnek. Befejezésül Isten intése a törvények megtartásáról. A könyv huszonhét fejezetre, illetőleg 10 hetiszakaszra oszlik, mely utóbbiaknak mindegyikét más-más szombaton olvassák fel a zsinagógákban."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3783. címszó a lexikon => 682. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13783.htm

CÍMSZÓ: Papok könyve

SZÓCIKK: Papok Könyve, elterjedt héber néven Széfer Vájikró, görögül a Septuaginta szerint Levitikon, latinul a Vulgata szerint Leviticus; Mózes harmadik könyvének vagy a Pentateuchus Tóra harmadik könyvének is nevezik. Tartalma: I. Szól az égő-, liszt-, béke-, engesztelő áldozatokról, továbbá a papok szerepéről az áldozatok bemutatásánál. II. Elbeszéli Áronnak és fiainak papokká szentelését és Áron első fiainak bűnét az áldozat bemutatásánál. III. Közli a tisztasági törvényeket, melyek a tiszta és tisztátalan állatokra és a szülőnők, bélpoklosok tisztulására vonatkoznak, végül az engesztelő pap rítusa következik. IV. A szentség törvényei; különböző törvények. Majd a húsevésre, nemi tisztaságra, felebaráti szeretetre, papokra, ünnepekre, káromkodásra, gyilkosságra, szociális törvényhozásra vonatkozó törvények következnek. Befejezésül Isten intése a törvények megtartásáról. A könyv huszonhét fejezetre, illetőleg 10 hetiszakaszra oszlik, mely utóbbiaknak mindegyikét más-más szombaton olvassák fel a zsinagógákban.

13783.ht

CÍMSZÓ Papo könyv

SZÓCIKK Papo Könyve elterjed hébe néve Széfe Vájikró görögü Septuagint szerin Levitikon latinu Vulgat szerin Leviticus Móze harmadi könyvéne vag Pentateuchu Tór harmadi könyvéne i nevezik Tartalma I Szó a égő- liszt- béke- engesztel áldozatokról tovább papo szerepérő a áldozato bemutatásánál II Elbeszél Áronna é fiaina papokk szentelésé é Áro els fiaina bűné a áldoza bemutatásánál III Közl tisztaság törvényeket melye tiszt é tisztátala állatokr é szülőnők bélpokloso tisztulásár vonatkoznak végü a engesztel pa rítus következik IV szentsé törvényei különböz törvények Maj húsevésre nem tisztaságra felebarát szeretetre papokra ünnepekre káromkodásra gyilkosságra szociáli törvényhozásr vonatkoz törvénye következnek Befejezésü Iste intés törvénye megtartásáról köny huszonhé fejezetre illetőle 1 hetiszakaszr oszlik mel utóbbiakna mindegyiké más-má szombato olvassá fe zsinagógákban

13783.h

CÍMSZ Pap köny

SZÓCIK Pap Könyv elterje héb név Széf Vájikr görög Septuagin szeri Levitiko latin Vulga szeri Leviticu Móz harmad könyvén va Pentateuch Tó harmad könyvén nevezi Tartalm Sz égő liszt béke engeszte áldozatokró továb pap szerepér áldozat bemutatásáná I Elbeszé Áronn fiain papok szentelés Ár el fiain bűn áldoz bemutatásáná II Köz tisztasá törvényeke mely tisz tisztátal állatok szülőnő bélpoklos tisztulásá vonatkozna vég engeszte p rítu következi I szents törvénye különbö törvénye Ma húsevésr ne tisztaságr felebará szeretetr papokr ünnepekr káromkodásr gyilkosságr szociál törvényhozás vonatko törvény következne Befejezés Ist inté törvény megtartásáró kön huszonh fejezetr illetől hetiszakasz oszli me utóbbiakn mindegyik más-m szombat olvass f zsinagógákba

13783.

CÍMS Pa kön

SZÓCI Pa Köny elterj hé né Szé Vájik görö Septuagi szer Levitik lati Vulg szer Levitic Mó harma könyvé v Pentateuc T harma könyvé nevez Tartal S ég lisz bék engeszt áldozatokr tová pa szerepé áldoza bemutatásán Elbesz Áron fiai papo szentelé Á e fiai bű áldo bemutatásán I Kö tisztas törvények mel tis tisztáta állato szülőn bélpoklo tisztulás vonatkozn vé engeszt rít következ szent törvény különb törvény M húsevés n tisztaság felebar szeretet papok ünnepek káromkodás gyilkosság szociá törvényhozá vonatk törvén következn Befejezé Is int törvén megtartásár kö huszon fejezet illető hetiszakas oszl m utóbbiak mindegyi más- szomba olvas zsinagógákb

13783

CÍM P kö

SZÓC P Kön elter h n Sz Váji gör Septuag sze Leviti lat Vul sze Leviti M harm könyv Pentateu harm könyv neve Tarta é lis bé engesz áldozatok tov p szerep áldoz bemutatásá Elbes Áro fia pap szentel fia b áld bemutatásá K tiszta törvénye me ti tisztát állat szülő bélpokl tisztulá vonatkoz v engesz rí követke szen törvén külön törvén húsevé tisztasá feleba szerete papo ünnepe káromkodá gyilkossá szoci törvényhoz vonat törvé következ Befejez I in törvé megtartásá k huszo fejeze illet hetiszaka osz utóbbia mindegy más szomb olva zsinagógák

1378

CÍ k

SZÓ Kö elte S Váj gö Septua sz Levit la Vu sz Levit har köny Pentate har köny nev Tart li b enges áldozato to szere áldo bemutatás Elbe Ár fi pa szente fi ál bemutatás tiszt törvény m t tisztá álla szül bélpok tisztul vonatko enges r követk sze törvé külö törvé húsev tisztas feleb szeret pap ünnep káromkod gyilkoss szoc törvényho vona törv követke Befeje i törv megtartás husz fejez ille hetiszak os utóbbi mindeg má szom olv zsinagógá