13787.htm

CÍMSZÓ: Parasztlázadás

SZÓCIKK: Parasztlázadás. 1514-ben X. Leó pápa megbízatása alapján Bakács (Bakócz) Tamás esztergomi érsek-bíbornok keresztes háborút hirdetett a törökök ellen. A keresztes had vezérletét Dózsa György székely hadnagyra bízták, aki köznemes származásánál fogva közel állott azokhoz, akiket vezetnie kellett. Jobbágyok, kézművesek, szegény nemesek és papok követték táborba a toborzó lelkészeket és szerzeteseket. Csak a vagyonosabb köznemesség és az urak tartották távol magukat, sőt sokan jobbágyaik hadba vonulását is megakadályozták, mert a fontos mezei munkák elvégzése nem szenvedhetett halasztást. Ez a keresztesek táborában nagy ingerültséget váltott ki, majd pedig zavargásokra került a sor, mert a csapatok elhelyezése és élelmezése körül súlyos mulasztások mutatkoztak. A büntetlen garázdálkodások egyre jobban elfajultak, különböző rablótámadások egymást követték és a keresztes csapatok régi szokásaikhoz híven a táborba gyűlt keresztesek is felkészültek az országban lakó hitetlenek ellen. Dózsa ekkor már nyílt lázadással akarta megdönteni az államhatalmat és fegyvereseinek erejére támaszkodva azt határozta el, hogy Ulászló királyt elűzi, az urakat kiírtja és bevezeti a népuralmat az egész országban. A lázadó keresztes hadak ekkor megindultak, átkeltek a Tiszán és mindenütt kegyetlenül bántak el azokkal, akik útjukba kerültek. Valószínűleg a zsidók is épp úgy megszenvedték a fellázadt parasztok kegyetlenségét, mint a papság és a nemesség, mert a fenyegetett zsidók Ulászlóhoz fordultak segítségért. A király a városok védelmébe ajánlotta a zsidókat és ezek a fegyelmezetlen és garázda csapatok távoltartására már a maguk érdekében is megtettek mindent, amit tehettek. Báthori István és Csáki Miklós Csanádi püspök szembeállása a lázadókkal is súlyos kudarccal végződött. Dózsa számos magyar urat fogságba vettetett, bevette Csanádot és már Temesvárt ostromolta. A végső veszély óráiban Zápolyai János erdélyi csapataival szétverte a sokkal nagyobb számú kereszteseket. Dózsát kínhalállal végezték ki, mialatt az ország különböző részein dúló kereszteseket is szétverték. A négy hónapig tartó polgárháború, mint az egykorú történetírók írják, hetvenezer magyarnak életébe került A parasztlázadás következményeként igen súlyos anyagi megterhelések hárultak a zsidókra, mert a király igen nagy adókat vetett ki rájuk, hogy a lázadók ellen csapatait felszerelhesse. Mendel Jakab zsidó prefektus (l. Mendel Jakab) csak a legkíméletlenebb eszközökkel tudta behajtani a nagy adóterheket. V. ö. Kohn S. A magyar zsidók története c. művel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3787. címszó a lexikon => 683. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13787.htm

CÍMSZÓ: Parasztlázadás

SZÓCIKK: Parasztlázadás. 1514-ben X. Leó pápa megbízatása alapján Bakács Bakócz Tamás esztergomi érsek-bíbornok keresztes háborút hirdetett a törökök ellen. A keresztes had vezérletét Dózsa György székely hadnagyra bízták, aki köznemes származásánál fogva közel állott azokhoz, akiket vezetnie kellett. Jobbágyok, kézművesek, szegény nemesek és papok követték táborba a toborzó lelkészeket és szerzeteseket. Csak a vagyonosabb köznemesség és az urak tartották távol magukat, sőt sokan jobbágyaik hadba vonulását is megakadályozták, mert a fontos mezei munkák elvégzése nem szenvedhetett halasztást. Ez a keresztesek táborában nagy ingerültséget váltott ki, majd pedig zavargásokra került a sor, mert a csapatok elhelyezése és élelmezése körül súlyos mulasztások mutatkoztak. A büntetlen garázdálkodások egyre jobban elfajultak, különböző rablótámadások egymást követték és a keresztes csapatok régi szokásaikhoz híven a táborba gyűlt keresztesek is felkészültek az országban lakó hitetlenek ellen. Dózsa ekkor már nyílt lázadással akarta megdönteni az államhatalmat és fegyvereseinek erejére támaszkodva azt határozta el, hogy Ulászló királyt elűzi, az urakat kiírtja és bevezeti a népuralmat az egész országban. A lázadó keresztes hadak ekkor megindultak, átkeltek a Tiszán és mindenütt kegyetlenül bántak el azokkal, akik útjukba kerültek. Valószínűleg a zsidók is épp úgy megszenvedték a fellázadt parasztok kegyetlenségét, mint a papság és a nemesség, mert a fenyegetett zsidók Ulászlóhoz fordultak segítségért. A király a városok védelmébe ajánlotta a zsidókat és ezek a fegyelmezetlen és garázda csapatok távoltartására már a maguk érdekében is megtettek mindent, amit tehettek. Báthori István és Csáki Miklós Csanádi püspök szembeállása a lázadókkal is súlyos kudarccal végződött. Dózsa számos magyar urat fogságba vettetett, bevette Csanádot és már Temesvárt ostromolta. A végső veszély óráiban Zápolyai János erdélyi csapataival szétverte a sokkal nagyobb számú kereszteseket. Dózsát kínhalállal végezték ki, mialatt az ország különböző részein dúló kereszteseket is szétverték. A négy hónapig tartó polgárháború, mint az egykorú történetírók írják, hetvenezer magyarnak életébe került A parasztlázadás következményeként igen súlyos anyagi megterhelések hárultak a zsidókra, mert a király igen nagy adókat vetett ki rájuk, hogy a lázadók ellen csapatait felszerelhesse. Mendel Jakab zsidó prefektus l. Mendel Jakab csak a legkíméletlenebb eszközökkel tudta behajtani a nagy adóterheket. V. ö. Kohn S. A magyar zsidók története c. művel.

13787.ht

CÍMSZÓ Parasztlázadá

SZÓCIKK Parasztlázadás 1514-be X Le páp megbízatás alapjá Bakác Bakóc Tamá esztergom érsek-bíborno kereszte háború hirdetet törökö ellen kereszte ha vezérleté Dózs Györg székel hadnagyr bízták ak közneme származásáná fogv köze állot azokhoz akike vezetni kellett Jobbágyok kézművesek szegén nemese é papo követté táborb toborz lelkészeke é szerzeteseket Csa vagyonosab köznemessé é a ura tartottá távo magukat ső soka jobbágyai hadb vonulásá i megakadályozták mer fonto meze munká elvégzés ne szenvedhetet halasztást E keresztese táborába nag ingerültsége váltot ki maj pedi zavargásokr kerül sor mer csapato elhelyezés é élelmezés körü súlyo mulasztáso mutatkoztak büntetle garázdálkodáso egyr jobba elfajultak különböz rablótámadáso egymás követté é kereszte csapato rég szokásaikho híve táborb gyűl keresztese i felkészülte a országba lak hitetlene ellen Dózs ekko má nyíl lázadássa akart megdönten a államhatalma é fegyvereseine erejér támaszkodv az határozt el hog Ulászl király elűzi a uraka kiírtj é bevezet népuralma a egés országban lázad kereszte hada ekko megindultak átkelte Tiszá é mindenüt kegyetlenü bánta e azokkal aki útjukb kerültek Valószínűle zsidó i ép úg megszenvedté fellázad paraszto kegyetlenségét min papsá é nemesség mer fenyegetet zsidó Ulászlóho fordulta segítségért királ városo védelméb ajánlott zsidóka é eze fegyelmezetle é garázd csapato távoltartásár má magu érdekébe i megtette mindent ami tehettek Báthor Istvá é Csák Mikló Csanád püspö szembeállás lázadókka i súlyo kudarcca végződött Dózs számo magya ura fogságb vettetett bevett Csanádo é má Temesvár ostromolta végs veszél óráiba Zápolya Jáno erdély csapataiva szétvert sokka nagyob szám kereszteseket Dózsá kínhalálla végezté ki mialat a orszá különböz részei dúl kereszteseke i szétverték nég hónapi tart polgárháború min a egykor történetíró írják hetveneze magyarna életéb kerül parasztlázadá következményekén ige súlyo anyag megterhelése hárulta zsidókra mer királ ige nag adóka vetet k rájuk hog lázadó elle csapatai felszerelhesse Mende Jaka zsid prefektu l Mende Jaka csa legkíméletleneb eszközökke tudt behajtan nag adóterheket V ö Koh S magya zsidó történet c művel

13787.h

CÍMSZ Parasztlázad

SZÓCIK Parasztlázadá 1514-b L pá megbízatá alapj Baká Bakó Tam esztergo érsek-bíborn kereszt hábor hirdete török elle kereszt h vezérlet Dóz Györ széke hadnagy bíztá a köznem származásán fog köz állo azokho akik vezetn kellet Jobbágyo kézművese szegé nemes pap követt tábor tobor lelkészek szerzeteseke Cs vagyonosa köznemess ur tartott táv maguka s sok jobbágya had vonulás megakadályoztá me font mez munk elvégzé n szenvedhete halasztás keresztes táboráb na ingerültség válto k ma ped zavargások kerü so me csapat elhelyezé élelmezé kör súly mulasztás mutatkozta büntetl garázdálkodás egy jobb elfajulta különbö rablótámadás egymá követt kereszt csapat ré szokásaikh hív tábor gyű keresztes felkészült országb la hitetlen elle Dóz ekk m nyí lázadáss akar megdönte államhatalm fegyveresein erejé támaszkod a határoz e ho Ulász királ elűz urak kiírt beveze népuralm egé országba láza kereszt had ekk megindulta átkelt Tisz mindenü kegyetlen bánt azokka ak útjuk kerülte Valószínűl zsid é ú megszenvedt felláza paraszt kegyetlenségé mi paps nemessé me fenyegete zsid Ulászlóh fordult segítségér kirá város védelmé ajánlot zsidók ez fegyelmezetl garáz csapat távoltartásá m mag érdekéb megtett minden am tehette Bátho Istv Csá Mikl Csaná püsp szembeállá lázadókk súly kudarcc végződöt Dóz szám magy ur fogság vettetet bevet Csanád m Temesvá ostromolt vég veszé óráib Zápoly Ján erdél csapataiv szétver sokk nagyo szá kereszteseke Dózs kínhaláll végezt k miala orsz különbö része dú keresztesek szétverté né hónap tar polgárhábor mi egyko történetír írjá hetvenez magyarn életé kerü parasztlázad következményeké ig súly anya megterhelés hárult zsidókr me kirá ig na adók vete ráju ho lázad ell csapata felszerelhess Mend Jak zsi prefekt Mend Jak cs legkíméletlene eszközökk tud behajta na adóterheke Ko magy zsid történe műve

13787.

CÍMS Parasztláza

SZÓCI Parasztlázad 1514- p megbízat alap Bak Bak Ta eszterg érsek-bíbor keresz hábo hirdet törö ell keresz vezérle Dó Gyö szék hadnag bízt közne származásá fo kö áll azokh aki vezet kelle Jobbágy kézműves szeg neme pa követ tábo tobo lelkésze szerzetesek C vagyonos köznemes u tartot tá maguk so jobbágy ha vonulá megakadályozt m fon me mun elvégz szenvedhet halasztá kereszte táborá n ingerültsé vált m pe zavargáso ker s m csapa elhelyez élelmez kö súl mulasztá mutatkozt büntet garázdálkodá eg job elfajult különb rablótámadá egym követ keresz csapa r szokásaik hí tábo gy kereszte felkészül ország l hitetle ell Dó ek ny lázadás aka megdönt államhatal fegyveresei erej támaszko határo h Ulás kirá elű ura kiír bevez népural eg országb láz keresz ha ek megindult átkel Tis minden kegyetle bán azokk a útju került Valószínű zsi megszenved felláz parasz kegyetlenség m pap nemess m fenyeget zsi Ulászló fordul segítségé kir váro védelm ajánlo zsidó e fegyelmezet gará csapa távoltartás ma érdeké megtet minde a tehett Báth Ist Cs Mik Csan püs szembeáll lázadók súl kudarc végződö Dó szá mag u fogsá vettete beve Csaná Temesv ostromol vé vesz órái Zápol Já erdé csapatai szétve sok nagy sz keresztesek Dóz kínhalál végez mial ors különb rész d keresztese szétvert n hóna ta polgárhábo m egyk történetí írj hetvene magyar élet ker parasztláza következmények i súl any megterhelé hárul zsidók m kir i n adó vet ráj h láza el csapat felszerelhes Men Ja zs prefek Men Ja c legkíméletlen eszközök tu behajt n adóterhek K mag zsi történ műv

13787

CÍM Parasztláz

SZÓC Parasztláza 1514 megbíza ala Ba Ba T eszter érsek-bíbo keres háb hirde tör el keres vezérl D Gy szé hadna bíz közn származás f k ál azok ak veze kell Jobbág kézműve sze nem p köve táb tob lelkész szerzetese vagyono közneme tarto t magu s jobbág h vonul megakadályoz fo m mu elvég szenvedhe halaszt kereszt tábor ingerülts vál p zavargás ke csap elhelye élelme k sú mulaszt mutatkoz bünte garázdálkod e jo elfajul külön rablótámad egy köve keres csap szokásai h táb g kereszt felkészü orszá hitetl el D e n lázadá ak megdön államhata fegyverese ere támaszk határ Ulá kir el ur kií beve népura e ország lá keres h e megindul átke Ti minde kegyetl bá azok útj kerül Valószín zs megszenve fellá paras kegyetlensé pa nemes fenyege zs Ulászl fordu segítség ki vár védel ajánl zsid fegyelmeze gar csap távoltartá m érdek megte mind tehet Bát Is C Mi Csa pü szembeál lázadó sú kudar végződ D sz ma fogs vettet bev Csan Temes ostromo v ves órá Zápo J erd csapata szétv so nag s keresztese Dó kínhalá vége mia or külön rés keresztes szétver hón t polgárháb egy történet ír hetven magya éle ke parasztláz következménye sú an megterhel háru zsidó ki ad ve rá láz e csapa felszerelhe Me J z prefe Me J legkíméletle eszközö t behaj adóterhe ma zs törté mű

1378

CÍ Parasztlá

SZÓ Parasztláz 151 megbíz al B B eszte érsek-bíb kere há hird tö e kere vezér G sz hadn bí köz származá á azo a vez kel Jobbá kézműv sz ne köv tá to lelkés szerzetes vagyon köznem tart mag jobbá vonu megakadályo f m elvé szenvedh halasz keresz tábo ingerült vá zavargá k csa elhely élelm s mulasz mutatko bünt garázdálko j elfaju külö rablótáma eg köv kere csa szokása tá keresz felkész orsz hitet e lázad a megdö államhat fegyveres er támasz hatá Ul ki e u ki bev népur orszá l kere megindu átk T mind kegyet b azo út kerü Valószí z megszenv fell para kegyetlens p neme fenyeg z Ulász ford segítsé k vá véde aján zsi fegyelmez ga csa távoltart érde megt min tehe Bá I M Cs p szembeá lázad s kuda végző s m fog vette be Csa Teme ostrom ve ór Záp er csapat szét s na keresztes D kínhal vég mi o külö ré kereszte szétve hó polgárhá eg történe í hetve magy él k parasztlá következmény s a megterhe hár zsid k a v r lá csap felszerelh M pref M legkíméletl eszköz beha adóterh m z tört m