13790.htm

CÍMSZÓ: Paripás

SZÓCIKK: Paripás (Parabuty, Sz. H. Sz.), Bács-Bodrog vm. 4073 lak. A P.-i hitközség a jegyzőkönyvek tanúsága szerint mintegy 170 évvel ezelőtt létesült. Alapítói Morvaországból, Verbóról és Nyitráról bevándorolt zsidók voltak, akik közül Fürst Jakab, Konrád Mózes, Spitzer Mandel és Baum Dávid neveit örökítik meg a jegyzőkönyvek. A hitközség első rabbija Alt Jakab volt, aki több mint 50 éven keresztül állott a hitközség élén. A hitközség születési anyakönyveit 1774 óta vezetik rendszeresen. A temetőt 150 évvel ezelőtt Fürst Jakab létesítette. A hitközség temploma 1840. épült s építéséhez néhai Konrád Sámuel járult hozzá nagyobb adománnyal. A hitközség jelenlegi rabbija Fleischmann Ármin, aki 1888 óta működik, elnöke Handler Gyula.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3790. címszó a lexikon => 684. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13790.htm

CÍMSZÓ: Paripás

SZÓCIKK: Paripás Parabuty, Sz. H. Sz. , Bács-Bodrog vm. 4073 lak. A P.-i hitközség a jegyzőkönyvek tanúsága szerint mintegy 170 évvel ezelőtt létesült. Alapítói Morvaországból, Verbóról és Nyitráról bevándorolt zsidók voltak, akik közül Fürst Jakab, Konrád Mózes, Spitzer Mandel és Baum Dávid neveit örökítik meg a jegyzőkönyvek. A hitközség első rabbija Alt Jakab volt, aki több mint 50 éven keresztül állott a hitközség élén. A hitközség születési anyakönyveit 1774 óta vezetik rendszeresen. A temetőt 150 évvel ezelőtt Fürst Jakab létesítette. A hitközség temploma 1840. épült s építéséhez néhai Konrád Sámuel járult hozzá nagyobb adománnyal. A hitközség jelenlegi rabbija Fleischmann Ármin, aki 1888 óta működik, elnöke Handler Gyula.

13790.ht

CÍMSZÓ Paripá

SZÓCIKK Paripá Parabuty Sz H Sz Bács-Bodro vm 407 lak P.- hitközsé jegyzőkönyve tanúság szerin minteg 17 évve ezelőt létesült Alapító Morvaországból Verbóró é Nyitráró bevándorol zsidó voltak aki közü Fürs Jakab Konrá Mózes Spitze Mande é Bau Dávi nevei örökíti me jegyzőkönyvek hitközsé els rabbij Al Jaka volt ak töb min 5 éve keresztü állot hitközsé élén hitközsé születés anyakönyvei 177 ót vezeti rendszeresen temető 15 évve ezelőt Fürs Jaka létesítette hitközsé templom 1840 épül építéséhe néha Konrá Sámue járul hozz nagyob adománnyal hitközsé jelenleg rabbij Fleischman Ármin ak 188 ót működik elnök Handle Gyula

13790.h

CÍMSZ Parip

SZÓCIK Parip Parabut S S Bács-Bodr v 40 la P. hitközs jegyzőkönyv tanúsá szeri minte 1 évv ezelő létesül Alapít Morvaországbó Verbór Nyitrár bevándoro zsid volta ak köz Für Jaka Konr Móze Spitz Mand Ba Dáv neve örökít m jegyzőkönyve hitközs el rabbi A Jak vol a tö mi év kereszt állo hitközs élé hitközs születé anyakönyve 17 ó vezet rendszerese temet 1 évv ezelő Für Jak létesített hitközs templo 184 épü építéséh néh Konr Sámu járu hoz nagyo adománnya hitközs jelenle rabbi Fleischma Ármi a 18 ó működi elnö Handl Gyul

13790.

CÍMS Pari

SZÓCI Pari Parabu Bács-Bod 4 l P hitköz jegyzőköny tanús szer mint év ezel létesü Alapí Morvaországb Verbó Nyitrá bevándor zsi volt a kö Fü Jak Kon Móz Spit Man B Dá nev örökí jegyzőkönyv hitköz e rabb Ja vo t m é keresz áll hitköz él hitköz szület anyakönyv 1 veze rendszeres teme év ezel Fü Ja létesítet hitköz templ 18 ép építésé né Kon Sám jár ho nagy adománny hitköz jelenl rabb Fleischm Árm 1 működ eln Hand Gyu

13790

CÍM Par

SZÓC Par Parab Bács-Bo hitkö jegyzőkön tanú sze min é eze létes Alap Morvaország Verb Nyitr bevándo zs vol k F Ja Ko Mó Spi Ma D ne örök jegyzőköny hitkö rab J v keres ál hitkö é hitkö szüle anyaköny vez rendszere tem é eze F J létesíte hitkö temp 1 é építés n Ko Sá já h nag adománn hitkö jelen rab Fleisch Ár műkö el Han Gy

1379

CÍ Pa

SZÓ Pa Para Bács-B hitk jegyzőkö tan sz mi ez léte Ala Morvaorszá Ver Nyit bevánd z vo J K M Sp M n örö jegyzőkön hitk ra kere á hitk hitk szül anyakön ve rendszer te ez létesít hitk tem építé K S j na adomán hitk jele ra Fleisc Á műk e Ha G