13797.htm

CÍMSZÓ: Párviadal

SZÓCIKK: "Párviadal. IV. Béla törvényének egyik cikkelye kimondja, hogy ha valakit orgyilkossággal gyanúsítanak, annak ügyét párbajjal kell eldönteni, vagyis helye van az úgynevezett «istenítélet»-nek. A zsidó eszerint személyesen párviadalra kelhetett; de azt a nemzsidók által gyakorolt jogot is engedélyezte számára a törvény, hogy maga helyett fizetett bajvívót állíthatott. Ez a törvény Fridrik osztrák zsidótörvénye alapján készült, IV. Béla azonban a magyar viszonyoknak megfelelően módosította. Az osztrák törvény ugyanis zsidóknak nem adott jogot párviadalra, minthogy nem volt fegyverviselési joguk és így csupán fizetett bajvívókra voltak utalva."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3797. címszó a lexikon => 684. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13797.htm

CÍMSZÓ: Párviadal

SZÓCIKK: Párviadal. IV. Béla törvényének egyik cikkelye kimondja, hogy ha valakit orgyilkossággal gyanúsítanak, annak ügyét párbajjal kell eldönteni, vagyis helye van az úgynevezett istenítélet -nek. A zsidó eszerint személyesen párviadalra kelhetett; de azt a nemzsidók által gyakorolt jogot is engedélyezte számára a törvény, hogy maga helyett fizetett bajvívót állíthatott. Ez a törvény Fridrik osztrák zsidótörvénye alapján készült, IV. Béla azonban a magyar viszonyoknak megfelelően módosította. Az osztrák törvény ugyanis zsidóknak nem adott jogot párviadalra, minthogy nem volt fegyverviselési joguk és így csupán fizetett bajvívókra voltak utalva.

13797.ht

CÍMSZÓ Párviada

SZÓCIKK Párviadal IV Bél törvényéne egyi cikkely kimondja hog h valaki orgyilkosságga gyanúsítanak anna ügyé párbajja kel eldönteni vagyi hely va a úgynevezet istenítéle -nek zsid eszerin személyese párviadalr kelhetett d az nemzsidó álta gyakorol jogo i engedélyezt számár törvény hog mag helyet fizetet bajvívó állíthatott E törvén Fridri osztrá zsidótörvény alapjá készült IV Bél azonba magya viszonyokna megfelelőe módosította A osztrá törvén ugyani zsidókna ne adot jogo párviadalra minthog ne vol fegyverviselés jogu é íg csupá fizetet bajvívókr volta utalva

13797.h

CÍMSZ Párviad

SZÓCIK Párviada I Bé törvényén egy cikkel kimondj ho valak orgyilkosságg gyanúsítana ann ügy párbajj ke eldönten vagy hel v úgyneveze istenítél -ne zsi eszeri személyes párviadal kelhetet a nemzsid ált gyakoro jog engedélyez számá törvén ho ma helye fizete bajvív állíthatot törvé Fridr osztr zsidótörvén alapj készül I Bé azonb magy viszonyokn megfelelő módosított osztr törvé ugyan zsidókn n ado jog párviadalr mintho n vo fegyverviselé jog í csup fizete bajvívók volt utalv

13797.

CÍMS Párvia

SZÓCI Párviad B törvényé eg cikke kimond h vala orgyilkosság gyanúsítan an üg párbaj k eldönte vag he úgynevez isteníté -n zs eszer személye párviada kelhete nemzsi ál gyakor jo engedélye szám törvé h m hely fizet bajví állíthato törv Frid oszt zsidótörvé alap készü B azon mag viszonyok megfelel módosítot oszt törv ugya zsidók ad jo párviadal minth v fegyvervisel jo csu fizet bajvívó vol utal

13797

CÍM Párvi

SZÓC Párvia törvény e cikk kimon val orgyilkossá gyanúsíta a ü párba eldönt va h úgyneve istenít - z esze személy párviad kelhet nemzs á gyako j engedély szá törv hel fize bajv állíthat tör Fri osz zsidótörv ala kész azo ma viszonyo megfele módosíto osz tör ugy zsidó a j párviada mint fegyvervise j cs fize bajvív vo uta

1379

CÍ Párv

SZÓ Párvi törvén cik kimo va orgyilkoss gyanúsít párb eldön v úgynev istení esz személ párvia kelhe nemz gyak engedél sz tör he fiz baj állítha tö Fr os zsidótör al kés az m viszony megfel módosít os tö ug zsid párviad min fegyvervis c fiz bajví v ut