13800.htm

CÍMSZÓ: Pászka-árusítás joga

SZÓCIKK: Pászka-árusítás joga. A húsvéti kenyér (pászka) előállításának és forgalomba hozatalának joga nem a szabad ipar, hanem az egyházi önkormányzat tárgyai közé tartozik és e jog gyakorlását az egyes hitközségek intézik. A magyarországi izr. hitközségeknek ezt a jogkörét az 1887. évi 4720. és az 1889. évi 14,040. sz. földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi min. rend.-ek szabályozzák. Ezen rendeletek értelmében kihágást követ el az, aki anélkül, hogy arra az illető izr. hitközség által feljogosítva volna, húsvéti kenyér készítésével foglalkozik, vagy húsvéti kenyeret elárusít, vagy a hitközség területén kívül eső helyről szállíttat. Ilyen kihágás tárgyában a rendőrhatóságok járnak el és ítéleteikben nemcsak pénzbüntetést állapítanak meg, hanem elrendelik a jogtalanul előállított vagy forgalomba hozott húsvéti pászka elkobzását is. V. ö. Hajnóczi, «A magyar zsidók közjoga», (Lőcse, 1909).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3800. címszó a lexikon => 684. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13800.htm

CÍMSZÓ: Pászka-árusítás joga

SZÓCIKK: Pászka-árusítás joga. A húsvéti kenyér pászka előállításának és forgalomba hozatalának joga nem a szabad ipar, hanem az egyházi önkormányzat tárgyai közé tartozik és e jog gyakorlását az egyes hitközségek intézik. A magyarországi izr. hitközségeknek ezt a jogkörét az 1887. évi 4720. és az 1889. évi 14,040. sz. földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi min. rend.-ek szabályozzák. Ezen rendeletek értelmében kihágást követ el az, aki anélkül, hogy arra az illető izr. hitközség által feljogosítva volna, húsvéti kenyér készítésével foglalkozik, vagy húsvéti kenyeret elárusít, vagy a hitközség területén kívül eső helyről szállíttat. Ilyen kihágás tárgyában a rendőrhatóságok járnak el és ítéleteikben nemcsak pénzbüntetést állapítanak meg, hanem elrendelik a jogtalanul előállított vagy forgalomba hozott húsvéti pászka elkobzását is. V. ö. Hajnóczi, A magyar zsidók közjoga , Lőcse, 1909 .

13800.ht

CÍMSZÓ Pászka-árusítá jog

SZÓCIKK Pászka-árusítá joga húsvét kenyé pászk előállításána é forgalomb hozatalána jog ne szaba ipar hane a egyház önkormányza tárgya köz tartozi é jo gyakorlásá a egye hitközsége intézik magyarország izr hitközségekne ez jogköré a 1887 év 4720 é a 1889 év 14,040 sz földművelés- ipar é kereskedelemügy min rend.-e szabályozzák Eze rendelete értelmébe kihágás köve e az ak anélkül hog arr a illet izr hitközsé álta feljogosítv volna húsvét kenyé készítéséve foglalkozik vag húsvét kenyere elárusít vag hitközsé területé kívü es helyrő szállíttat Ilye kihágá tárgyába rendőrhatóságo járna e é ítéleteikbe nemcsa pénzbüntetés állapítana meg hane elrendeli jogtalanu előállítot vag forgalomb hozot húsvét pászk elkobzásá is V ö Hajnóczi magya zsidó közjog Lőcse 190

13800.h

CÍMSZ Pászka-árusít jo

SZÓCIK Pászka-árusít jog húsvé keny pász előállításán forgalom hozatalán jo n szab ipa han egyhá önkormányz tárgy kö tartoz j gyakorlás egy hitközség intézi magyarorszá iz hitközségekn e jogkör 188 é 472 188 é 14,04 s földművelés ipa kereskedelemüg mi rend.- szabályozzá Ez rendelet értelméb kihágá köv a a anélkü ho ar ille iz hitközs ált feljogosít voln húsvé keny készítésév foglalkozi va húsvé kenyer elárusí va hitközs terület kív e helyr szállítta Ily kihág tárgyáb rendőrhatóság járn ítéleteikb nemcs pénzbünteté állapítan me han elrendel jogtalan előállíto va forgalom hozo húsvé pász elkobzás i Hajnócz magy zsid közjo Lőcs 19

13800.

CÍMS Pászka-árusí j

SZÓCI Pászka-árusí jo húsv ken pás előállításá forgalo hozatalá j sza ip ha egyh önkormány tárg k tarto gyakorlá eg hitközsé intéz magyarorsz i hitközségek jogkö 18 47 18 14,0 földművelé ip kereskedelemü m rend. szabályozz E rendele értelmé kihág kö anélk h a ill i hitköz ál feljogosí vol húsv ken készítésé foglalkoz v húsv kenye elárus v hitköz terüle kí hely szállítt Il kihá tárgyá rendőrhatósá jár ítéleteik nemc pénzbüntet állapíta m ha elrende jogtala előállít v forgalo hoz húsv pás elkobzá Hajnóc mag zsi közj Lőc 1

13800

CÍM Pászka-árus

SZÓC Pászka-árus j hús ke pá előállítás forgal hozatal sz i h egy önkormán tár tart gyakorl e hitközs inté magyarors hitközsége jogk 1 4 1 14, földművel i kereskedelem rend szabályoz rendel értelm kihá k anél il hitkö á feljogos vo hús ke készítés foglalko hús keny eláru hitkö terül k hel szállít I kih tárgy rendőrhatós já ítéletei nem pénzbünte állapít h elrend jogtal előállí forgal ho hús pá elkobz Hajnó ma zs köz Lő

1380

CÍ Pászka-áru

SZÓ Pászka-áru hú k p előállítá forga hozata s eg önkormá tá tar gyakor hitköz int magyaror hitközség jog 14 földműve kereskedele ren szabályo rende értel kih ané i hitk feljogo v hú k készíté foglalk hú ken elár hitk terü he szállí ki tárg rendőrható j ítélete ne pénzbünt állapí elren jogta előáll forga h hú p elkob Hajn m z kö L