13801.htm

CÍMSZÓ: Pászkasütés

SZÓCIKK: Pászkasütés, előírások szerint történik. E szabályok vonatkoznak a vízre, a tésztára, a sütésnek idejére egyaránt. Nem használják a pászkasütéshez a friss, hanem csupán az állott vizet, azért mert félő, hogy a hideg kútvíz reggel felmelegszik és erjedést okozhatna. A tészta egész vékony lehet csupán és dagasztás után legkésőbb 24 percre kell kisütni, hogy meg ne erjedhessen. Régebben kézi erővel gyártották a pászkát. 1856 óta géppel készítik. A nagyobb felügyelet mellett készült pászkát simiró macosznak nevezik Sütés közben hallelt (l. o.) énekelnek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3801. címszó a lexikon => 684. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13801.htm

CÍMSZÓ: Pászkasütés

SZÓCIKK: Pászkasütés, előírások szerint történik. E szabályok vonatkoznak a vízre, a tésztára, a sütésnek idejére egyaránt. Nem használják a pászkasütéshez a friss, hanem csupán az állott vizet, azért mert félő, hogy a hideg kútvíz reggel felmelegszik és erjedést okozhatna. A tészta egész vékony lehet csupán és dagasztás után legkésőbb 24 percre kell kisütni, hogy meg ne erjedhessen. Régebben kézi erővel gyártották a pászkát. 1856 óta géppel készítik. A nagyobb felügyelet mellett készült pászkát simiró macosznak nevezik Sütés közben hallelt l. o. énekelnek.

13801.ht

CÍMSZÓ Pászkasüté

SZÓCIKK Pászkasütés előíráso szerin történik szabályo vonatkozna vízre tésztára sütésne idejér egyaránt Ne használjá pászkasütéshe friss hane csupá a állot vizet azér mer félő hog hide kútví regge felmelegszi é erjedés okozhatna tészt egés vékon lehe csupá é dagasztá utá legkésőb 2 percr kel kisütni hog me n erjedhessen Régebbe kéz erőve gyártottá pászkát 185 ót géppe készítik nagyob felügyele mellet készül pászká simir macoszna nevezi Süté közbe hallel l o énekelnek

13801.h

CÍMSZ Pászkasüt

SZÓCIK Pászkasüté előírás szeri történi szabály vonatkozn vízr tésztár sütésn idejé egyarán N használj pászkasütésh fris han csup állo vize azé me fél ho hid kútv regg felmelegsz erjedé okozhatn tész egé véko leh csup dagaszt ut legkéső perc ke kisütn ho m erjedhesse Régebb ké erőv gyártott pászká 18 ó gépp készíti nagyo felügyel melle készü pászk simi macoszn nevez Süt közb halle énekelne

13801.

CÍMS Pászkasü

SZÓCI Pászkasüt előírá szer történ szabál vonatkoz víz tésztá sütés idej egyará használ pászkasütés fri ha csu áll viz az m fé h hi kút reg felmelegs erjed okozhat tés eg vék le csu dagasz u legkés per k kisüt h erjedhess Régeb k erő gyártot pászk 1 gép készít nagy felügye mell kész pász sim macosz neve Sü köz hall énekeln

13801

CÍM Pászkas

SZÓC Pászkasü előír sze törté szabá vonatko ví tészt süté ide egyar haszná pászkasüté fr h cs ál vi a f h kú re felmeleg erje okozha té e vé l cs dagas legké pe kisü erjedhes Rége er gyárto pász gé készí nag felügy mel kés pás si macos nev S kö hal énekel

1380

CÍ Pászka

SZÓ Pászkas előí sz tört szab vonatk v tész süt id egya haszn pászkasüt f c á v k r felmele erj okozh t v c daga legk p kis erjedhe Rég e gyárt pás g kész na felüg me ké pá s maco ne k ha éneke