13802.htm

CÍMSZÓ: Pásztor

SZEMÉLYNÉV: Pásztor Árpád

SZÓCIKK: "Pásztor, 1. Árpád*, író, szül. Ungváron 1877. ápr. 12. Tanulmányai végeztével hírlapíró lett. 0 volt az első újságíró, aki Tolstojt meginterjúvolta. Többnyire Az Est-lapokba ír. Verseken kívül színműveket és operettszövegeket is írt, emellett sokat fordított angolból is. Művei: Tengeren, tengeren túl; Budapesttől a föld körül Budapestig; Kanadától Panamáig; Tolstoj tragédiája; E. A. Poe; Walt Whitman; Találkoztam Poe Edgárral; Szívek: Jézus; Versek; Új versek; Őszi szántás; Prinz, történet egy babagyárból; Kelemenek; Pintér Mari Amerikába megy; Newyork; Végig az úton; Vengerkák (ezt Góth Sándorral együtt a színpad számára is átdolgozta). Színművei: Harang; Alku; A bíró; Két öreg; A harmadik; Lányom; Savitri; Innocent. operettszövegek: Kadett-kisasszony: Fecskék; Bolygó görög; Ferenc József azt üzente."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3802. címszó a lexikon => 684. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13802.htm

CÍMSZÓ: Pásztor

SZEMÉLYNÉV: Pásztor Árpád

SZÓCIKK: Pásztor, 1. Árpád*, író, szül. Ungváron 1877. ápr. 12. Tanulmányai végeztével hírlapíró lett. 0 volt az első újságíró, aki Tolstojt meginterjúvolta. Többnyire Az Est-lapokba ír. Verseken kívül színműveket és operettszövegeket is írt, emellett sokat fordított angolból is. Művei: Tengeren, tengeren túl; Budapesttől a föld körül Budapestig; Kanadától Panamáig; Tolstoj tragédiája; E. A. Poe; Walt Whitman; Találkoztam Poe Edgárral; Szívek: Jézus; Versek; Új versek; Őszi szántás; Prinz, történet egy babagyárból; Kelemenek; Pintér Mari Amerikába megy; Newyork; Végig az úton; Vengerkák ezt Góth Sándorral együtt a színpad számára is átdolgozta . Színművei: Harang; Alku; A bíró; Két öreg; A harmadik; Lányom; Savitri; Innocent. operettszövegek: Kadett-kisasszony: Fecskék; Bolygó görög; Ferenc József azt üzente.

13802.ht

CÍMSZÓ Pászto

SZEMÉLYNÉV Pászto Árpá

SZÓCIKK Pásztor 1 Árpád* író szül Ungváro 1877 ápr 12 Tanulmánya végeztéve hírlapír lett vol a els újságíró ak Tolstoj meginterjúvolta Többnyir A Est-lapokb ír Verseke kívü színműveke é operettszövegeke i írt emellet soka fordítot angolbó is Művei Tengeren tengere túl Budapesttő föl körü Budapestig Kanadátó Panamáig Tolsto tragédiája E A Poe Wal Whitman Találkozta Po Edgárral Szívek Jézus Versek Ú versek Ősz szántás Prinz történe eg babagyárból Kelemenek Pinté Mar Amerikáb megy Newyork Végi a úton Vengerká ez Gót Sándorra együt színpa számár i átdolgozt Színművei Harang Alku bíró Ké öreg harmadik Lányom Savitri Innocent operettszövegek Kadett-kisasszony Fecskék Bolyg görög Feren Józse az üzente

13802.h

CÍMSZ Pászt

SZEMÉLYNÉ Pászt Árp

SZÓCIK Pászto Árpád ír szü Ungvár 187 áp 1 Tanulmány végeztév hírlapí let vo el újságír a Tolsto meginterjúvolt Többnyi Est-lapok í Versek kív színművek operettszövegek ír emelle sok fordíto angolb i Műve Tengere tenger tú Budapestt fö kör Budapesti Kanadát Panamái Tolst tragédiáj Po Wa Whitma Találkozt P Edgárra Szíve Jézu Verse verse Ős szántá Prin történ e babagyárbó Kelemene Pint Ma Ameriká meg Newyor Vég úto Vengerk e Gó Sándorr együ színp számá átdolgoz Színműve Haran Alk bír K öre harmadi Lányo Savitr Innocen operettszövege Kadett-kisasszon Fecské Boly görö Fere Józs a üzent

13802.

CÍMS Pász

SZEMÉLYN Pász Ár

SZÓCI Pászt Árpá í sz Ungvá 18 á Tanulmán végezté hírlap le v e újságí Tolst meginterjúvol Többny Est-lapo Verse kí színműve operettszövege í emell so fordít angol Műv Tenger tenge t Budapest f kö Budapest Kanadá Panamá Tols tragédiá P W Whitm Találkoz Edgárr Szív Jéz Vers vers Ő szánt Pri törté babagyárb Kelemen Pin M Amerik me Newyo Vé út Venger G Sándor egy szín szám átdolgo Színműv Hara Al bí ör harmad Lány Savit Innoce operettszöveg Kadett-kisasszo Fecsk Bol gör Fer Józ üzen

13802

CÍM Pás

SZEMÉLY Pás Á

SZÓC Pász Árp s Ungv 1 Tanulmá végezt hírla l újság Tols meginterjúvo Többn Est-lap Vers k színműv operettszöveg emel s fordí ango Mű Tenge teng Budapes k Budapes Kanad Panam Tol tragédi Whit Találko Edgár Szí Jé Ver ver szán Pr tört babagyár Keleme Pi Ameri m Newy V ú Venge Sándo eg szí szá átdolg Színmű Har A b ö harma Lán Savi Innoc operettszöve Kadett-kisassz Fecs Bo gö Fe Jó üze

1380

CÍ Pá

SZEMÉL Pá

SZÓ Pás Ár Ung Tanulm végez hírl újsá Tol meginterjúv Több Est-la Ver színmű operettszöve eme ford ang M Teng ten Budape Budape Kana Pana To tragéd Whi Találk Edgá Sz J Ve ve szá P tör babagyá Kelem P Amer New Veng Sánd e sz sz átdol Színm Ha harm Lá Sav Inno operettszöv Kadett-kisass Fec B g F J üz