13804.htm

CÍMSZÓ: Pásztó

SZÓCIKK: "Pásztó, nagyk. Heves vm. 5922 lak. A P.-(orthodox) hitközség alapítása a XIX. sz. elején történt. Annyit tudunk csak, hogy ezidőtájt telepedett meg P.-n Wohl Mátyás kereskedő, majd utána több zsidó család költözött be, akik hitközséget, Chevra Kadisát és templomot létesítettek, A nagyon hiányos adatokból nem derül ki az sem, hogy az azóta már megszűnt népiskolát mikor létesítette a hitközség. Rituális fürdője újkeletű 1926. létesült; Talmud Tórája is, melyet Deutsch Jenő kerületi főrabbi alapított, nemrégen, 1925 nyílt meg. A hitközség tagjai között az utóbbi időkben mozgalom indult meg az iskola újból való felállítása érdekében, ez a mozgalom azonban eddig még nem vezetett eredményre. Braun Pál és Hevesi Árpád hitközségi tagok ebből a célból nagyobb alapítványt is létesítettek. A hitközség tagjai sorában több földbirtokos van, akik közül Wohl Lipót 1500, Wohl Sándor 1000 é Braun Pál 500 holdon gazdálkodnak. A hitközség évi költségvetése 12,000 pengő, melyből nagyobb összeget fordítanak filantropikus és szociális célokra. Anyakönyvi területéhez Tar, Hasznos és Szurdokpüspöki községek tartoznak. Lélekszáma 550, családok száma 130, adófizetőké 104. A világháborúban 40-en vettek részt, elestek 14-en. Mai vezetősége: Deutsch Jenő főrabbi, Wohl Sándor elnök, Grünfeld Miksa alelnök, Himmler Mór pénztáros, Schwarc Adolf ellenőr, Jungreisz József és Perlusz Mihály gondnokok."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3804. címszó a lexikon => 685. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13804.htm

CÍMSZÓ: Pásztó

SZÓCIKK: Pásztó, nagyk. Heves vm. 5922 lak. A P.- orthodox hitközség alapítása a XIX. sz. elején történt. Annyit tudunk csak, hogy ezidőtájt telepedett meg P.-n Wohl Mátyás kereskedő, majd utána több zsidó család költözött be, akik hitközséget, Chevra Kadisát és templomot létesítettek, A nagyon hiányos adatokból nem derül ki az sem, hogy az azóta már megszűnt népiskolát mikor létesítette a hitközség. Rituális fürdője újkeletű 1926. létesült; Talmud Tórája is, melyet Deutsch Jenő kerületi főrabbi alapított, nemrégen, 1925 nyílt meg. A hitközség tagjai között az utóbbi időkben mozgalom indult meg az iskola újból való felállítása érdekében, ez a mozgalom azonban eddig még nem vezetett eredményre. Braun Pál és Hevesi Árpád hitközségi tagok ebből a célból nagyobb alapítványt is létesítettek. A hitközség tagjai sorában több földbirtokos van, akik közül Wohl Lipót 1500, Wohl Sándor 1000 é Braun Pál 500 holdon gazdálkodnak. A hitközség évi költségvetése 12,000 pengő, melyből nagyobb összeget fordítanak filantropikus és szociális célokra. Anyakönyvi területéhez Tar, Hasznos és Szurdokpüspöki községek tartoznak. Lélekszáma 550, családok száma 130, adófizetőké 104. A világháborúban 40-en vettek részt, elestek 14-en. Mai vezetősége: Deutsch Jenő főrabbi, Wohl Sándor elnök, Grünfeld Miksa alelnök, Himmler Mór pénztáros, Schwarc Adolf ellenőr, Jungreisz József és Perlusz Mihály gondnokok.

13804.ht

CÍMSZÓ Pászt

SZÓCIKK Pásztó nagyk Heve vm 592 lak P. orthodo hitközsé alapítás XIX sz elejé történt Annyi tudun csak hog ezidőtáj telepedet me P.- Woh Mátyá kereskedő maj után töb zsid csalá költözöt be aki hitközséget Chevr Kadisá é templomo létesítettek nagyo hiányo adatokbó ne derü k a sem hog a azót má megszűn népiskolá miko létesített hitközség Rituáli fürdőj újkelet 1926 létesült Talmu Tóráj is melye Deutsc Jen kerület főrabb alapított nemrégen 192 nyíl meg hitközsé tagja közöt a utóbb időkbe mozgalo indul me a iskol újbó val felállítás érdekében e mozgalo azonba eddi mé ne vezetet eredményre Brau Pá é Heves Árpá hitközség tago ebbő célbó nagyob alapítvány i létesítettek hitközsé tagja sorába töb földbirtoko van aki közü Woh Lipó 1500 Woh Sándo 100 Brau Pá 50 holdo gazdálkodnak hitközsé év költségvetés 12,00 pengő melybő nagyob összege fordítana filantropiku é szociáli célokra Anyakönyv területéhe Tar Haszno é Szurdokpüspök községe tartoznak Lélekszám 550 családo szám 130 adófizetők 104 világháborúba 40-e vette részt eleste 14-en Ma vezetősége Deutsc Jen főrabbi Woh Sándo elnök Grünfel Miks alelnök Himmle Mó pénztáros Schwar Adol ellenőr Jungreis Józse é Perlus Mihál gondnokok

13804.h

CÍMSZ Pász

SZÓCIK Pászt nagy Hev v 59 la P orthod hitközs alapítá XI s elej történ Anny tudu csa ho ezidőtá telepede m P. Wo Máty keresked ma utá tö zsi csal költözö b ak hitközsége Chev Kadis templom létesítette nagy hiány adatokb n der se ho azó m megszű népiskol mik létesítet hitközsé Rituál fürdő újkele 192 létesül Talm Tórá i mely Deuts Je kerüle főrab alapítot nemrége 19 nyí me hitközs tagj közö utób időkb mozgal indu m isko újb va felállítá érdekébe mozgal azonb edd m n vezete eredményr Bra P Heve Árp hitközsé tag ebb célb nagyo alapítván létesítette hitközs tagj soráb tö földbirtok va ak köz Wo Lip 150 Wo Sánd 10 Bra P 5 hold gazdálkodna hitközs é költségveté 12,0 peng melyb nagyo összeg fordítan filantropik szociál célokr Anyaköny területéh Ta Haszn Szurdokpüspö község tartozna Lélekszá 55 család szá 13 adófizető 10 világháborúb 40- vett rész elest 14-e M vezetőség Deuts Je főrabb Wo Sánd elnö Grünfe Mik alelnö Himml M pénztáro Schwa Ado ellenő Jungrei Józs Perlu Mihá gondnoko

13804.

CÍMS Pás

SZÓCI Pász nag He 5 l ortho hitköz alapít X ele törté Ann tud cs h ezidőt teleped P W Mát kereske m ut t zs csa költöz a hitközség Che Kadi templo létesített nag hián adatok de s h az megsz népisko mi létesíte hitközs Rituá fürd újkel 19 létesü Tal Tór mel Deut J kerül főra alapíto nemrég 1 ny m hitköz tag köz utó idők mozga ind isk új v felállít érdekéb mozga azon ed vezet eredmény Br Hev Ár hitközs ta eb cél nagy alapítvá létesített hitköz tag sorá t földbirto v a kö W Li 15 W Sán 1 Br hol gazdálkodn hitköz költségvet 12, pen mely nagy össze fordíta filantropi szociá célok Anyakön területé T Hasz Szurdokpüsp közsé tartozn Léleksz 5 csalá sz 1 adófizet 1 világháború 40 vet rés eles 14- vezetősé Deut J főrab W Sán eln Grünf Mi aleln Himm pénztár Schw Ad ellen Jungre Józ Perl Mih gondnok

13804

CÍM Pá

SZÓC Pás na H orth hitkö alapí el tört An tu c ezidő telepe Má keresk u z cs költö hitközsé Ch Kad templ létesítet na hiá adato d a megs népisk m létesít hitköz Ritu für újke 1 létes Ta Tó me Deu kerü főr alapít nemré n hitkö ta kö ut idő mozg in is ú felállí érdeké mozg azo e veze eredmén B He Á hitköz t e cé nag alapítv létesítet hitkö ta sor földbirt k L 1 Sá B ho gazdálkod hitkö költségve 12 pe mel nag össz fordít filantrop szoci célo Anyakö terület Has Szurdokpüs közs tartoz Léleks csal s adófize világhábor 4 ve ré ele 14 vezetős Deu főra Sá el Grün M alel Him pénztá Sch A elle Jungr Jó Per Mi gondno

1380

CÍ P

SZÓ Pá n ort hitk alap e tör A t ezid telep M keres c költ hitközs C Ka temp létesíte n hi adat meg népis létesí hitkö Rit fü újk léte T T m De ker fő alapí nemr hitk t k u id moz i i feláll érdek moz az vez eredmé H hitkö c na alapít létesíte hitk t so földbir S h gazdálko hitk költségv 1 p me na öss fordí filantro szoc cél Anyak terüle Ha Szurdokpü köz tarto Lélek csa adófiz világhábo v r el 1 vezető De főr S e Grü ale Hi pénzt Sc ell Jung J Pe M gondn