13808.htm

CÍMSZÓ: Patai

SZEMÉLYNÉV: Patai József

SZÓCIKK: "Patai, 1. József, író és költő, szül. Gyöngyöspatán 1882. jan. 5. Az elemi iskola elvégzése után a kisvárdai, sátoraljaújhelyi, huszti, nyitrai és szatmári jesivákat látogatta, majd egy esztendeig a budapesti rabbiképzőnek tanítványa volt. Nyitrán érettségizett, 1907. nyerte el a bölcsész­doktori fokot a pesti egyetemen, 1908. pedig tanári képesítést szerzett a magyar és német tárgykörből 1919-ig tanára volt a belvárosi főreáliskolának, ekkor nyugdíjazták. Már diákkorában oszlopos munkatársa volt az Egyenlőségnek. Eleinte a héber költészetet is művelte (Saasué alumim 1902). A Pesti Izr. Hitközség megbízásából 1905. zsinagógái magyar énekeket szerzett, ezek közül többet ma is énekelnek a templomban. Mint író, költő, műfordító és szerkesztő egyaránt kiváló. Ő alapította meg a Magyar Zsidó Könyvtárt (népszerű sorozat), szerkesztette a Magyar Zsidó Almanachot, majd 1911. megindította a Múlt és Jövőt (1. o.). Újságírói pályájának legjobb írásait Zsidóírások (három kötetben) és Politika nélkül címmel gyűjtötte egybe. Szépírói tárgyait főkép a chásszideus élet köréből veszi. Ily irányú munkái a Kabbala c. gyűjteményes kötet (magyar s német nyelven [ez utóbbi Singer Leó fordítása]) s a Középső kapu c. könyve, melyben chéder-élet romantikáját mutatja be. Költeményeinek hangulatát egyén líra és vallásos zsidó érzés színezi. Gyűjteményes verseskötetei: Babilon vizein (két kiadásban) Szulamit, látod a lángot? Nagyon jelentős műfordítói munkássága; első gyűjteményes könyve a Magyar Zsidó Könyvtárban jelent meg. Majd az Imit adta ki héber költőkből való fordításainak antológiáját (két kötetben), később bővített saját kiadás jelent meg (öt kötetben) Héber költők címmel. Jeles munkája a Feltámadó szentföld c. könyve, melyben palesztinai utazásáról számol be. A biblia képekben c könyvében tanulságos illusztráció-gyűjteményt állított össze különböző képzőművészek munkáiból. Külföldi tanulmányútján átkutatta az oxfordi kézirattárt s középkori héber költők sok kiadatlan versét jelentette meg különböző folyóiratokban. P.-nak jelentős része van irodalmi ismeretek népszerűsítésében, a zsidó érzés emelésében, amit irodalmi működésén kívül tartalmas kultúrestélyek és palesztinai társas utazások rendezésével fokozott."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3808. címszó a lexikon => 685. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13808.htm

CÍMSZÓ: Patai

SZEMÉLYNÉV: Patai József

SZÓCIKK: Patai, 1. József, író és költő, szül. Gyöngyöspatán 1882. jan. 5. Az elemi iskola elvégzése után a kisvárdai, sátoraljaújhelyi, huszti, nyitrai és szatmári jesivákat látogatta, majd egy esztendeig a budapesti rabbiképzőnek tanítványa volt. Nyitrán érettségizett, 1907. nyerte el a bölcsész­doktori fokot a pesti egyetemen, 1908. pedig tanári képesítést szerzett a magyar és német tárgykörből 1919-ig tanára volt a belvárosi főreáliskolának, ekkor nyugdíjazták. Már diákkorában oszlopos munkatársa volt az Egyenlőségnek. Eleinte a héber költészetet is művelte Saasué alumim 1902 . A Pesti Izr. Hitközség megbízásából 1905. zsinagógái magyar énekeket szerzett, ezek közül többet ma is énekelnek a templomban. Mint író, költő, műfordító és szerkesztő egyaránt kiváló. Ő alapította meg a Magyar Zsidó Könyvtárt népszerű sorozat , szerkesztette a Magyar Zsidó Almanachot, majd 1911. megindította a Múlt és Jövőt 1. o. . Újságírói pályájának legjobb írásait Zsidóírások három kötetben és Politika nélkül címmel gyűjtötte egybe. Szépírói tárgyait főkép a chásszideus élet köréből veszi. Ily irányú munkái a Kabbala c. gyűjteményes kötet magyar s német nyelven [ez utóbbi Singer Leó fordítása] s a Középső kapu c. könyve, melyben chéder-élet romantikáját mutatja be. Költeményeinek hangulatát egyén líra és vallásos zsidó érzés színezi. Gyűjteményes verseskötetei: Babilon vizein két kiadásban Szulamit, látod a lángot? Nagyon jelentős műfordítói munkássága; első gyűjteményes könyve a Magyar Zsidó Könyvtárban jelent meg. Majd az Imit adta ki héber költőkből való fordításainak antológiáját két kötetben , később bővített saját kiadás jelent meg öt kötetben Héber költők címmel. Jeles munkája a Feltámadó szentföld c. könyve, melyben palesztinai utazásáról számol be. A biblia képekben c könyvében tanulságos illusztráció-gyűjteményt állított össze különböző képzőművészek munkáiból. Külföldi tanulmányútján átkutatta az oxfordi kézirattárt s középkori héber költők sok kiadatlan versét jelentette meg különböző folyóiratokban. P.-nak jelentős része van irodalmi ismeretek népszerűsítésében, a zsidó érzés emelésében, amit irodalmi működésén kívül tartalmas kultúrestélyek és palesztinai társas utazások rendezésével fokozott.

13808.ht

CÍMSZÓ Pata

SZEMÉLYNÉV Pata Józse

SZÓCIKK Patai 1 József ír é költő szül Gyöngyöspatá 1882 jan 5 A elem iskol elvégzés utá kisvárdai sátoraljaújhelyi huszti nyitra é szatmár jesiváka látogatta maj eg esztendei budapest rabbiképzőne tanítvány volt Nyitrá érettségizett 1907 nyert e bölcsész­doktor foko pest egyetemen 1908 pedi tanár képesítés szerzet magya é néme tárgykörbő 1919-i tanár vol belváros főreáliskolának ekko nyugdíjazták Má diákkorába oszlopo munkatárs vol a Egyenlőségnek Eleint hébe költészete i művelt Saasu alumi 190 Pest Izr Hitközsé megbízásábó 1905 zsinagógá magya énekeke szerzett eze közü többe m i énekelne templomban Min író költő műfordít é szerkeszt egyarán kiváló alapított me Magya Zsid Könyvtár népszer soroza szerkesztett Magya Zsid Almanachot maj 1911 megindított Múl é Jövő 1 o Újságíró pályájána legjob írásai Zsidóíráso háro kötetbe é Politik nélkü címme gyűjtött egybe Szépíró tárgyai főké chásszideu éle körébő veszi Il irány munká Kabbal c gyűjteménye köte magya néme nyelve [e utóbb Singe Le fordítása Középs kap c könyve melybe chéder-éle romantikájá mutatj be Költeményeine hangulatá egyé lír é valláso zsid érzé színezi Gyűjteménye verseskötetei Babilo vizei ké kiadásba Szulamit láto lángot Nagyo jelentő műfordító munkássága els gyűjteménye könyv Magya Zsid Könyvtárba jelen meg Maj a Imi adt k hébe költőkbő val fordításaina antológiájá ké kötetbe későb bővítet sajá kiadá jelen me ö kötetbe Hébe költő címmel Jele munkáj Feltámad szentföl c könyve melybe palesztina utazásáró számo be bibli képekbe könyvébe tanulságo illusztráció-gyűjtemény állítot össz különböz képzőművésze munkáiból Külföld tanulmányútjá átkutatt a oxford kézirattár középkor hébe költő so kiadatla versé jelentett me különböz folyóiratokban P.-na jelentő rész va irodalm ismerete népszerűsítésében zsid érzé emelésében ami irodalm működésé kívü tartalma kultúrestélye é palesztina társa utazáso rendezéséve fokozott

13808.h

CÍMSZ Pat

SZEMÉLYNÉ Pat Józs

SZÓCIK Pata Józse í költ szü Gyöngyöspat 188 ja ele isko elvégzé ut kisvárda sátoraljaújhely huszt nyitr szatmá jesivák látogatt ma e esztende budapes rabbiképzőn tanítván vol Nyitr érettségizet 190 nyer bölcsész­dokto fok pes egyeteme 190 ped taná képesíté szerze magy ném tárgykörb 1919- taná vo belváro főreáliskolána ekk nyugdíjaztá M diákkoráb oszlop munkatár vo Egyenlőségne Elein héb költészet művel Saas alum 19 Pes Iz Hitközs megbízásáb 190 zsinagóg magy énekek szerzet ez köz több énekeln templomba Mi ír költ műfordí szerkesz egyará kivál alapítot m Magy Zsi Könyvtá népsze soroz szerkesztet Magy Zsi Almanacho ma 191 megindítot Mú Jöv Újságír pályáján legjo írása Zsidóírás hár kötetb Politi nélk címm gyűjtöt egyb Szépír tárgya fők chásszide él köréb vesz I irán munk Kabba gyűjtemény köt magy ném nyelv [ utób Sing L fordítás Közép ka könyv melyb chéder-él romantikáj mutat b Költeményein hangulat egy lí vallás zsi érz színez Gyűjtemény verseskötete Babil vize k kiadásb Szulami lát lángo Nagy jelent műfordít munkásság el gyűjtemény köny Magy Zsi Könyvtárb jele me Ma Im ad héb költőkb va fordításain antológiáj k kötetb késő bővíte saj kiad jele m kötetb Héb költ címme Jel munká Feltáma szentfö könyv melyb palesztin utazásár szám b bibl képekb könyvéb tanulság illusztráció-gyűjtemén állíto öss különbö képzőművész munkáibó Külföl tanulmányútj átkutat oxfor kézirattá középko héb költ s kiadatl vers jelentet m különbö folyóiratokba P.-n jelent rés v irodal ismeret népszerűsítésébe zsi érz emelésébe am irodal működés kív tartalm kultúrestély palesztin társ utazás rendezésév fokozot

13808.

CÍMS Pa

SZEMÉLYN Pa Józ

SZÓCI Pat Józs köl sz Gyöngyöspa 18 j el isk elvégz u kisvárd sátoraljaújhel husz nyit szatm jesivá látogat m esztend budape rabbiképző tanítvá vo Nyit érettségize 19 nye bölcsész­dokt fo pe egyetem 19 pe tan képesít szerz mag né tárgykör 1919 tan v belvár főreáliskolán ek nyugdíjazt diákkorá oszlo munkatá v Egyenlőségn Elei hé költésze műve Saa alu 1 Pe I Hitköz megbízásá 19 zsinagó mag éneke szerze e kö töb énekel templomb M í köl műford szerkes egyar kivá alapíto Mag Zs Könyvt népsz soro szerkeszte Mag Zs Almanach m 19 megindíto M Jö Újságí pályájá legj írás Zsidóírá há kötet Polit nél cím gyűjtö egy Szépí tárgy fő chásszid é köré ves irá mun Kabb gyűjtemén kö mag né nyel utó Sin fordítá Közé k köny mely chéder-é romantiká muta Költeményei hangula eg l vallá zs ér színe Gyűjtemén verseskötet Babi viz kiadás Szulam lá láng Nag jelen műfordí munkássá e gyűjtemén kön Mag Zs Könyvtár jel m M I a hé költők v fordításai antológiá kötet kés bővít sa kia jel kötet Hé köl címm Je munk Feltám szentf köny mely paleszti utazásá szá bib képek könyvé tanulsá illusztráció-gyűjtemé állít ös különb képzőművés munkáib Külfö tanulmányút átkuta oxfo kéziratt középk hé köl kiadat ver jelente különb folyóiratokb P.- jelen ré iroda ismere népszerűsítéséb zs ér emeléséb a iroda működé kí tartal kultúrestél paleszti tár utazá rendezésé fokozo

13808

CÍM P

SZEMÉLY P Jó

SZÓC Pa Józ kö s Gyöngyösp 1 e is elvég kisvár sátoraljaújhe hus nyi szat jesiv látoga eszten budap rabbiképz tanítv v Nyi érettségiz 1 ny bölcsész­dok f p egyete 1 p ta képesí szer ma n tárgykö 191 ta belvá főreáliskolá e nyugdíjaz diákkor oszl munkat Egyenlőség Ele h költész műv Sa al P Hitkö megbízás 1 zsinag ma ének szerz k tö éneke templom kö műfor szerke egya kiv alapít Ma Z Könyv néps sor szerkeszt Ma Z Almanac 1 megindít J Újság pályáj leg írá Zsidóír h köte Poli né cí gyűjt eg Szép tárg f chásszi kör ve ir mu Kab gyűjtemé k ma n nye ut Si fordít Köz kön mel chéder- romantik mut Költeménye hangul e vall z é szín Gyűjtemé versesköte Bab vi kiadá Szula l lán Na jele műford munkáss gyűjtemé kö Ma Z Könyvtá je h költő fordítása antológi köte ké bőví s ki je köte H kö cím J mun Feltá szent kön mel paleszt utazás sz bi képe könyv tanuls illusztráció-gyűjtem állí ö külön képzőművé munkái Külf tanulmányú átkut oxf kézirat közép h kö kiada ve jelent külön folyóiratok P. jele r irod ismer népszerűsítésé z é emelésé irod működ k tarta kultúresté paleszt tá utaz rendezés fokoz

1380SZEMÉL J

SZÓ P Jó k Gyöngyös i elvé kisvá sátoraljaújh hu ny sza jesi látog eszte buda rabbikép tanít Ny érettségi n bölcsész­do egyet t képes sze m tárgyk 19 t belv főreáliskol nyugdíja diákko osz munka Egyenlősé El költés mű S a Hitk megbízá zsina m éne szer t ének templo k műfo szerk egy ki alapí M Köny nép so szerkesz M Almana megindí Újsá pályá le ír Zsidóí köt Pol n c gyűj e Szé tár chássz kö v i m Ka gyűjtem m ny u S fordí Kö kö me chéder romanti mu Költemény hangu val szí Gyűjtem versesköt Ba v kiad Szul lá N jel műfor munkás gyűjtem k M Könyvt j költ fordítás antológ köt k bőv k j köt k cí mu Felt szen kö me palesz utazá s b kép köny tanul illusztráció-gyűjte áll külö képzőműv munká Kül tanulmány átku ox kézira közé k kiad v jelen külö folyóirato P jel iro isme népszerűsítés emelés iro műkö tart kultúrest palesz t uta rendezé foko