13810.htm

CÍMSZÓ: Pataj

SZEMÉLYNÉV: Pataj Sándor

SZÓCIKK: "Pataj Sándor, ügyvéd, és író, szül. Zomborban 1863. Hosszá évekig Zomborban ügyvédi gyakorlatot folytatott és Az Igazság c. köztársaságpárti radikális folyóiratot szerkesztette. Utóbb Budapestre költözött és jelenleg a Pester Lloyd törvényszéki rovatának szerkesztője. Írt lírai verseket, novellákat, főkép pedig eredeti felfogást hirdető büntetőjogi, szociológiai és filozófiai tanulmányokat. Művei: Egy kritikus dalai; Századvége; Nyár; A megoldás; Magyar Socializmus; A nők jogairól; A végrehajtás új szabályai; Az élet tudománya; Philosophia Mortis. Magyarra fordított sok Heine-verset is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3810. címszó a lexikon => 686. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13810.htm

CÍMSZÓ: Pataj

SZEMÉLYNÉV: Pataj Sándor

SZÓCIKK: Pataj Sándor, ügyvéd, és író, szül. Zomborban 1863. Hosszá évekig Zomborban ügyvédi gyakorlatot folytatott és Az Igazság c. köztársaságpárti radikális folyóiratot szerkesztette. Utóbb Budapestre költözött és jelenleg a Pester Lloyd törvényszéki rovatának szerkesztője. Írt lírai verseket, novellákat, főkép pedig eredeti felfogást hirdető büntetőjogi, szociológiai és filozófiai tanulmányokat. Művei: Egy kritikus dalai; Századvége; Nyár; A megoldás; Magyar Socializmus; A nők jogairól; A végrehajtás új szabályai; Az élet tudománya; Philosophia Mortis. Magyarra fordított sok Heine-verset is.

13810.ht

CÍMSZÓ Pata

SZEMÉLYNÉV Pata Sándo

SZÓCIKK Pata Sándor ügyvéd é író szül Zomborba 1863 Hossz éveki Zomborba ügyvéd gyakorlato folytatot é A Igazsá c köztársaságpárt radikáli folyóirato szerkesztette Utób Budapestr költözöt é jelenle Peste Lloy törvényszék rovatána szerkesztője Ír líra verseket novellákat főké pedi eredet felfogás hirdet büntetőjogi szociológia é filozófia tanulmányokat Művei Eg kritiku dalai Századvége Nyár megoldás Magya Socializmus nő jogairól végrehajtá ú szabályai A éle tudománya Philosophi Mortis Magyarr fordítot so Heine-verse is

13810.h

CÍMSZ Pat

SZEMÉLYNÉ Pat Sánd

SZÓCIK Pat Sándo ügyvé ír szü Zomborb 186 Hoss évek Zomborb ügyvé gyakorlat folytato Igazs köztársaságpár radikál folyóirat szerkesztett Utó Budapest költözö jelenl Pest Llo törvényszé rovatán szerkesztőj Í lír verseke novelláka fők ped erede felfogá hirde büntetőjog szociológi filozófi tanulmányoka Műve E kritik dala Századvég Nyá megoldá Magy Socializmu n jogairó végrehajt szabálya él tudomány Philosoph Morti Magyar fordíto s Heine-vers i

13810.

CÍMS Pa

SZEMÉLYN Pa Sán

SZÓCI Pa Sánd ügyv í sz Zombor 18 Hos éve Zombor ügyv gyakorla folytat Igaz köztársaságpá radiká folyóira szerkesztet Ut Budapes költöz jelen Pes Ll törvénysz rovatá szerkesztő lí versek novellák fő pe ered felfog hird büntetőjo szociológ filozóf tanulmányok Műv kriti dal Századvé Ny megold Mag Socializm jogair végrehaj szabály é tudomán Philosop Mort Magya fordít Heine-ver

13810

CÍM P

SZEMÉLY P Sá

SZÓC P Sán ügy s Zombo 1 Ho év Zombo ügy gyakorl folyta Iga köztársaságp radik folyóir szerkeszte U Budape költö jele Pe L törvénys rovat szerkeszt l verse novellá f p ere felfo hir büntetőj szocioló filozó tanulmányo Mű krit da Századv N megol Ma Socializ jogai végreha szabál tudomá Philoso Mor Magy fordí Heine-ve

1381SZEMÉL S

SZÓ Sá üg Zomb H é Zomb üg gyakor folyt Ig köztársaság radi folyói szerkeszt Budap költ jel P törvény rova szerkesz vers novell er felf hi büntető szociol filoz tanulmány M kri d Század mego M Sociali joga végreh szabá tudom Philos Mo Mag ford Heine-v