13815.htm

CÍMSZÓ: Pécel

SZÓCIKK: Pécel, nagyk. (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 6081 lak. A Ráday grófok védelme alatt már a XVIII. sz. második felében laktak itt zsidók, akiknek kiskereskedése nagyobbára Pest felé gravitált. Itt állomásoztak a pesti vásárokra utazó zsidók, akik Magyarország északi és északkeleti részével tartották fenn a kereskedelmi összeköttetést. P. olyan állomáshelye volt ezeknek a zsidóknak, mint Óbuda ebben az időben a nyugatról Pest felé utazó kereskedőknek. Mindkét hely azért jutott kereskedelmi jelentőséghez, mert 1783-ig zsidó csak nappal tartózkodhatott Pesten. A türelmi edictum kibocsátása után (1783 márc. 31) a tilalom megszűnt és P.-ről sokan Pesten telepedtek le. Így a község lakossága apadni kezdett. 1848-ban még 230 zsidót számláltak össze, 1876. már csak 105 öt. A zsinagóga homlokzatán olvasható felirat számértéke szerint 1826-ban épült. Rabbik voltak: Jehuda Menachem b. Jákob (1795), Ábrahám Chaim b. Simon, Benjámin Zeév b. Bezalel, Meier b. Menachem, Ábrahám b. Ábrahám, Ábrahám Elias b. Jákob Kohn. Utóbbi nagyatyja volt Neményi Ambrus írónak és Neményi Imre ny. államtitkárnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3815. címszó a lexikon => 686. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13815.htm

CÍMSZÓ: Pécel

SZÓCIKK: Pécel, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 6081 lak. A Ráday grófok védelme alatt már a XVIII. sz. második felében laktak itt zsidók, akiknek kiskereskedése nagyobbára Pest felé gravitált. Itt állomásoztak a pesti vásárokra utazó zsidók, akik Magyarország északi és északkeleti részével tartották fenn a kereskedelmi összeköttetést. P. olyan állomáshelye volt ezeknek a zsidóknak, mint Óbuda ebben az időben a nyugatról Pest felé utazó kereskedőknek. Mindkét hely azért jutott kereskedelmi jelentőséghez, mert 1783-ig zsidó csak nappal tartózkodhatott Pesten. A türelmi edictum kibocsátása után 1783 márc. 31 a tilalom megszűnt és P.-ről sokan Pesten telepedtek le. Így a község lakossága apadni kezdett. 1848-ban még 230 zsidót számláltak össze, 1876. már csak 105 öt. A zsinagóga homlokzatán olvasható felirat számértéke szerint 1826-ban épült. Rabbik voltak: Jehuda Menachem b. Jákob 1795 , Ábrahám Chaim b. Simon, Benjámin Zeév b. Bezalel, Meier b. Menachem, Ábrahám b. Ábrahám, Ábrahám Elias b. Jákob Kohn. Utóbbi nagyatyja volt Neményi Ambrus írónak és Neményi Imre ny. államtitkárnak.

13815.ht

CÍMSZÓ Péce

SZÓCIKK Pécel nagyk Pest-Pilis-Solt-Kisku vm 608 lak Ráda grófo védelm alat má XVIII sz másodi felébe lakta it zsidók akikne kiskereskedés nagyobbár Pes fel gravitált It állomásozta pest vásárokr utaz zsidók aki Magyarorszá észak é északkelet részéve tartottá fen kereskedelm összeköttetést P olya állomáshely vol ezekne zsidóknak min Óbud ebbe a időbe nyugatró Pes fel utaz kereskedőknek Mindké hel azér jutot kereskedelm jelentőséghez mer 1783-i zsid csa nappa tartózkodhatot Pesten türelm edictu kibocsátás utá 178 márc 3 tilalo megszűn é P.-rő soka Peste telepedte le Íg közsé lakosság apadn kezdett 1848-ba mé 23 zsidó számlálta össze 1876 má csa 10 öt zsinagóg homlokzatá olvashat felira számérték szerin 1826-ba épült Rabbi voltak Jehud Menache b Jáko 179 Ábrahá Chai b Simon Benjámi Zeé b Bezalel Meie b Menachem Ábrahá b Ábrahám Ábrahá Elia b Jáko Kohn Utóbb nagyatyj vol Nemény Ambru íróna é Nemény Imr ny államtitkárnak

13815.h

CÍMSZ Péc

SZÓCIK Péce nagy Pest-Pilis-Solt-Kisk v 60 la Rád gróf védel ala m XVII s másod feléb lakt i zsidó akikn kiskereskedé nagyobbá Pe fe gravitál I állomásozt pes vásárok uta zsidó ak Magyarorsz észa északkele részév tartott fe kereskedel összeköttetés oly állomáshel vo ezekn zsidókna mi Óbu ebb időb nyugatr Pe fe uta kereskedőkne Mindk he azé juto kereskedel jelentőséghe me 1783- zsi cs napp tartózkodhato Peste türel edict kibocsátá ut 17 már tilal megszű P.-r sok Pest telepedt l Í közs lakossá apad kezdet 1848-b m 2 zsid számlált össz 187 m cs 1 ö zsinagó homlokzat olvasha felir számérté szeri 1826-b épül Rabb volta Jehu Menach Ják 17 Ábrah Cha Simo Benjám Ze Bezale Mei Menache Ábrah Ábrahá Ábrah Eli Ják Koh Utób nagyaty vo Nemén Ambr írón Nemén Im n államtitkárna

13815.

CÍMS Pé

SZÓCI Péc nag Pest-Pilis-Solt-Kis 6 l Rá gró véde al XVI máso felé lak zsid akik kiskeresked nagyobb P f gravitá állomásoz pe vásáro ut zsid a Magyarors ész északkel részé tartot f kereskede összekötteté ol állomáshe v ezek zsidókn m Ób eb idő nyugat P f ut kereskedőkn Mind h az jut kereskede jelentőségh m 1783 zs c nap tartózkodhat Pest türe edic kibocsát u 1 má tila megsz P.- so Pes teleped köz lakoss apa kezde 1848- zsi számlál öss 18 c zsinag homlokza olvash feli számért szer 1826- épü Rab volt Jeh Menac Já 1 Ábra Ch Sim Benjá Z Bezal Me Menach Ábra Ábrah Ábra El Já Ko Utó nagyat v Nemé Amb író Nemé I államtitkárn

13815

CÍM P

SZÓC Pé na Pest-Pilis-Solt-Ki R gr véd a XV más fel la zsi aki kiskereske nagyob gravit állomáso p vásár u zsi Magyaror és északke rész tarto keresked összeköttet o állomásh eze zsidók Ó e id nyuga u kereskedők Min a ju keresked jelentőség 178 z na tartózkodha Pes tür edi kibocsá m til megs P. s Pe telepe kö lakos ap kezd 1848 zs számlá ös 1 zsina homlokz olvas fel számér sze 1826 ép Ra vol Je Mena J Ábr C Si Benj Beza M Menac Ábr Ábra Ábr E J K Ut nagya Nem Am ír Nem államtitkár

1381SZÓ P n Pest-Pilis-Solt-K g vé X má fe l zs ak kiskeresk nagyo gravi állomás vásá zs Magyaro é északk rés tart kereske összekötte állomás ez zsidó i nyug kereskedő Mi j kereske jelentősé 17 n tartózkodh Pe tü ed kibocs ti meg P P telep k lako a kez 184 z száml ö zsin homlok olva fe számé sz 182 é R vo J Men Áb S Ben Bez Mena Áb Ábr Áb U nagy Ne A í Ne államtitká