13816.htm

CÍMSZÓ: Pécs

SZÓCIKK: Pécs tjv. Baranya vm. Lakóinak száma kb. 70,000. A Dunántúl állandóan fejlődő főhelye és egyetemi város. 1692-ben ünnepélyes fogadalmat tett a város, hogy zsidók nem lakhatnak a város falain belül. E fogadalmon, melyet sokáig minden esztendőben megújított, az első rést II. József ütötte azzal a rendeletével, melyben általánosságban megengedte, hogy a már meglevő keresztény iskolákban zsidó gyermekek is fölvétessenek. E rendelettel próbálkoztak a zsidók bejutni Pécsre, de sikertelenül. Cserkuti Adolf Pécs város levéltárosa Az első pécsi zsidók c. füzetében érdekesen írja meg, hogy mennyit installációztak a helytartótanácsnál és Széchenyi Ferenc kir. biztosnál, míg Fuchs Salamonnak és Weiszmayer Márknak 1788. megengedte a város a letelepedést. A következő zsidók, akik nagy nehezen bizonyos feltételek ellenében türelmi jogot nyertek. Engel Péter (a jánosi Eagel-családok apja), Löwy Izrael (katonai érdemei elismeréséül), Klein Fülöp és Ullmann Károly voltak. Ezek a megtűrt zsidók azonban csak kereskedhettek, ipart űzhettek és jogokat bérelhettek, de házat vagy földet vásárolniuk tilos volt. 1803-ban azonban Engel Péter valamilyen címen mégis szerzett házat, amelynek egyik szobáját imahelyül engedte át a közben 10-re felszaporodott híveknek. Ez a Zrinyi-utcai kis ház volt a későbbi nagy hitközség tulajdonképpeni alapja. A hitközséggé fejlődés további stációja a Chevra Kadisa megalapítása, mely Stern Jakab Rohoncról megtelepedett kereskedő nevéhez fűződik. Stern Jakab egy beadványban telket kért a várostól temető céljaira. A város teljesítette kérését, sőt 1827. megengedte azt is, hogy a temetőt bekeríthessék. 1927-ben Wallenstein Zoltán főrabbi nagyszabású centenáriumi ünnep keretében hódolt az alapítók emlékének. Stern dolgozta ki a Szent Egylet első szabályzatát, ő építette az első halottas házat 8 1837. a düledező palánk helyett ő építtetett kőfalat a temető körül. 1841-ben, mikor a pécsi zsidó hitközség lélekszáma 30-ra nőtt, 600 pengő forintért Vitéz Ferenc Citrom-utcai házát vásárolták meg, s itt rendezték be az első nyilvános imaházat. Az első rabbi Löw Izrael volt Dárdáról. Előbb megyés rabbi, majd 1842. Pécsre tette át a székhelyét 8 1857-ig működött itt. 1846-ban megszűnt a türelmi adó s ettől kezdve rohamosan megindult a P.-i hitközség fejlődése. 1848 után még súlyos megpróbáltatáson ment át a P.-i zsidóság. Haynau hazafias magatartásáért 5000 arany forint hadisarccal sújtotta. Hosszú évekig nyögték a súlyos terhet a zsidók, de 1868. már újabb nagy áldozatok árán templomépítésbe fogtak. A monumentális, kétemeletes templomnak, mely még ma is dísze a városnak, felépítése 120,000 forintba került; ebből 64,000-t a tagok hoztak össze, megvásárolván előre az üléseket a költségek másik felét pedig kölcsön útján fedezték. 1869 júl. 22. Lőw Lipót (l. o.), Hirschfeld J. H augsburgi és Ehrlich Ede pécsi főrabbi avatták fel az új templomot. A szabadságot követő gyors tempójú fejlődés egymásután teremtette meg a hitközség intézményeit. 1852-ben létesült a hat tanerős iskola, melyben 1862. rendszeresítették a magyar nyelvű oktatást. 1850-ben alakult meg a Rófó Chólim Egylet és a Nőegylet, melynek jelenlegi elnöknője Deutsch Zsigmondné. 1889. Wertheimer Jakab akkori elnök mozgalmat indított egy tápintézet felállítására. A mozgalom sikeres is volt és 1893. év őszén megnyílt a tápintézet, mely átlag 80-100 gyermeket lát el ebéddel az év nagyobb részében. A tápintézet további fejlesztésében Glass Hermán akkori ellenőr szerzett nagy érdemeket azzal, hogy évről-évre gyűjtés útján fedezte ezen intézmény szükségleteit. 1889-ben nyílt meg a Talmud Tóra iskola, amelynek négy osztálya van mintegy 100 növendékkel. Jelenleg Wallenstein Zoltán főrabbi irányító vezetése alatt áll. Növendékei középiskolai tanulók, az oktatást két hitoktató végzi. Legújabb létesítmények az 1923. megnyílt egyetemi menza. Ennek egyházi elnöke Wallenstein Zoltán főrabbi, világi elnöke Roth Sándor vezérigazgató. 1927. önkéntes adományokból felállították a Szeretetházat, melyben a főrabbi által történt ünnepélyes felavatás óta szegény aggastyánok nyernek gondos ellátást. A Szeretetház jelenlegi főnöknője özv. Reich Vilmosné. Legújabb intézménye az Iskola Barátainak Egyesülete. Ennek egyházi elnöke Wallenstein Zoltán főrabbi, világi elnöke Grün Sándor ügyvéd. A hitközségnek egyenes vonala, harmonikus fejlődése kiváló szellemi vezetőinek, rabbijainak köszönhető. Az első pécsi pap Löw Izrael volt, aki Dárdáról Pécsre költözködvén, «Baranya vármegye főrabbija» címen szerepelt és 1856-ig működött. Utóda Hirschfeld J. H. lett, aki 1958 jan.-tól 1863 ápr. 7. ült a főrabbi székben, amikor Augsburgba tette át működését. 1863-74. a később Nagyváradra költözött Ehrlich Ede volt a hitközség vallási feje. Őt követte 1874. Kohut Sándor székesfehérvári főrabbi, ki Pécsett alapozta meg a számára halhatatlan nevet szerző lexikográfiái munkáját, ő 1882-ig működött Pécsett. Kohut távozása után négy esztendeig a főrabbi állása nem volt betöltve. Helyettesek végezték a rabbinikus funkciókat ez interregnum alatt. A hitközség nagyigényű és csak 1889 szept. 1, találta meg a méltó egyházi főt - pályázati hirdetés mellőzésével - Perls Ármin kecskeméti főrabbi személyében (l. o.) Perls Ármin egészen ritka nagytudású vezető volt, aki nem mindennapos képességeivel újkorszakot nyitott meg a hitközség vallási és szellemi életének történetében. 1914-ben bekövetkezett halálával a legnehezebb feladat elé került a pécsi zsidóság. Mígnem hosszas keresés után megtalálta vallási és szellemi vezetőjét Wallenstein Zoltán komáromi főrabbi (l. o.) személyében, akit egyhangú meghívással, fényes ünnepséggel iktatott be Perls méltó utódjaként a főrabbi székébe 1923 márc. 11. Működésével külön, új korszakot nyitott meg a hitközség életében. Kiváló világi vezetők is közreműködtek a hitélet kedvező kifejlesztésében. Első elnöke jánosii Engel Adolf bölcs koncepciójával megóvta a status quo alapon szervezkedett hitközséget a vallási pártárnyalatokra való szakadástól. Hasonló buzgó elnökök voltak Justus Lipót és Grünhut Ignác ügyvéd. A hitközség anyagi ügyeinek rendezése körül igen nagy érdemeket szerzett Wertheimer Jakab elnök 1890-95., aki a hitközség 160 ezer koronás függő adósságát a P.-i takarékpénztár által konvertáltatta s a templomot és iskolát tehermentesítette. Utóda Schapringer Gusztáv, majd jánosii Engel József gyáros volt, akinek idejében a régi hitközségi ház helyére új kétemeletes palota épült 280,000 aranykoronás költséggel. Justus Miksa, majd Nemes Vilmos kormányfőtanácsos követték őt nagy buzgalommal. A hitközség tagjai közül jánosii Engel József udv. tan. a X. községkerület elnöke, Nemes Vilmos ügyvéd kormányfőtanácsos, Porgesz Miksa kúriai bíró, Geller Ottó táblabíró, Szendrő Otmár törvényszéki tanácselnök, Krausz Mór, Fürst Gyula és Benkő Mihály keresk. tanácsosok a város társadalmi életében is előkelő szerepet játszanak. Nagy ipari telepet létesítettek néhai jánosii Engel Adolf (fatelep, parkettgyár, mintagazdaság), néhai Hirschfeld Sámuel (sörgyár), Forbát Arnold (Pannónia Sörfőző r.-t. 150 alkalmazottal), Deutsch Zsigmond (téglagyár), Róth Sándor (bőrgyár több száz alkalmazottal), Sugár Ferenc (kalapgyár). Pécsről származnak: Fejér Lipót egyet. tan., a világhírű matematikus (l. o.), Bak Adolf hegedűművész, Lenkei Henrik író (l. o.), Kohut Georges A. new-yorki egyet. tan. Több zsidó vonatkozású munka is megjelent a hitközségben. így Weisz Gábortól Báchel, imák zsidó nőknek héberül és magyarul, Perls Ármin művei (l. o.), jánosii Engel József: Die Marannen, Der Rabbatist, Der Kaufmann von Kom; Wallenstein Zoltántól A pécsi Chevra centenáriumi emlékkönyve. A hitközség történetével foglalkozó művek időrendileg: Cserkúti Adolf: Az első pécsi zsidók; Klingenberg Jakab: A pécsi iskola monográfiája (1896); Weisz Gábor, A pécsi zsidók ; Wallenstein Zoltán főrabbi: Adalékok a pécsi izr. hitközség történetéhez(1926). A hitközség sokat fordít kulturális célra. Anyakönyvi kerületéhez tartoznak a pécsi járás összes községei. Lélekszáma kb. 8000. Az adófizetőké 1500. Foglalkozás szerint 5 gazdálkodó, 9 tanító, 600 kereskedő, 51 ügyvéd, 53 köztisztviselő, 4 művész, 11 nagyiparos, 50 orvos, 204 magántisztviselő, 128 iparos, 15 mérnök, 14 író, 100 magánzó. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 92 halt hősi halált, akiknek emlékét a zsinagóga falába illesztett művészi kivitelű márványtábla örökíti meg, melyet Wallenstein Zoltán főrabbi avatott föl kegyeletes istentisztelet keretében. A hitközség mai vezetősége: Wallenstein Zoltán főrabbi, Nemes Vilmos kormányfőtanácsos-elnök, Neumann Ignác alelnök, elöljárók: Braun Ármin, Benkő Mihály, Deutsch Zsigmond (egyben a Chevra elnöke), Forbát Arnold, Fischmann Ármin, Fürst Gyula, Lenkei Lajos, Lukács Aladár,Radnai Emil, Schwarzenberg József, Grün Sándor, Wallenstein Bódog, Wallfisch Pál, Weisz Gábor főtitkár.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3816. címszó a lexikon => 686. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13816.htm

CÍMSZÓ: Pécs

SZÓCIKK: Pécs tjv. Baranya vm. Lakóinak száma kb. 70,000. A Dunántúl állandóan fejlődő főhelye és egyetemi város. 1692-ben ünnepélyes fogadalmat tett a város, hogy zsidók nem lakhatnak a város falain belül. E fogadalmon, melyet sokáig minden esztendőben megújított, az első rést II. József ütötte azzal a rendeletével, melyben általánosságban megengedte, hogy a már meglevő keresztény iskolákban zsidó gyermekek is fölvétessenek. E rendelettel próbálkoztak a zsidók bejutni Pécsre, de sikertelenül. Cserkuti Adolf Pécs város levéltárosa Az első pécsi zsidók c. füzetében érdekesen írja meg, hogy mennyit installációztak a helytartótanácsnál és Széchenyi Ferenc kir. biztosnál, míg Fuchs Salamonnak és Weiszmayer Márknak 1788. megengedte a város a letelepedést. A következő zsidók, akik nagy nehezen bizonyos feltételek ellenében türelmi jogot nyertek. Engel Péter a jánosi Eagel-családok apja , Löwy Izrael katonai érdemei elismeréséül , Klein Fülöp és Ullmann Károly voltak. Ezek a megtűrt zsidók azonban csak kereskedhettek, ipart űzhettek és jogokat bérelhettek, de házat vagy földet vásárolniuk tilos volt. 1803-ban azonban Engel Péter valamilyen címen mégis szerzett házat, amelynek egyik szobáját imahelyül engedte át a közben 10-re felszaporodott híveknek. Ez a Zrinyi-utcai kis ház volt a későbbi nagy hitközség tulajdonképpeni alapja. A hitközséggé fejlődés további stációja a Chevra Kadisa megalapítása, mely Stern Jakab Rohoncról megtelepedett kereskedő nevéhez fűződik. Stern Jakab egy beadványban telket kért a várostól temető céljaira. A város teljesítette kérését, sőt 1827. megengedte azt is, hogy a temetőt bekeríthessék. 1927-ben Wallenstein Zoltán főrabbi nagyszabású centenáriumi ünnep keretében hódolt az alapítók emlékének. Stern dolgozta ki a Szent Egylet első szabályzatát, ő építette az első halottas házat 8 1837. a düledező palánk helyett ő építtetett kőfalat a temető körül. 1841-ben, mikor a pécsi zsidó hitközség lélekszáma 30-ra nőtt, 600 pengő forintért Vitéz Ferenc Citrom-utcai házát vásárolták meg, s itt rendezték be az első nyilvános imaházat. Az első rabbi Löw Izrael volt Dárdáról. Előbb megyés rabbi, majd 1842. Pécsre tette át a székhelyét 8 1857-ig működött itt. 1846-ban megszűnt a türelmi adó s ettől kezdve rohamosan megindult a P.-i hitközség fejlődése. 1848 után még súlyos megpróbáltatáson ment át a P.-i zsidóság. Haynau hazafias magatartásáért 5000 arany forint hadisarccal sújtotta. Hosszú évekig nyögték a súlyos terhet a zsidók, de 1868. már újabb nagy áldozatok árán templomépítésbe fogtak. A monumentális, kétemeletes templomnak, mely még ma is dísze a városnak, felépítése 120,000 forintba került; ebből 64,000-t a tagok hoztak össze, megvásárolván előre az üléseket a költségek másik felét pedig kölcsön útján fedezték. 1869 júl. 22. Lőw Lipót l. o. , Hirschfeld J. H augsburgi és Ehrlich Ede pécsi főrabbi avatták fel az új templomot. A szabadságot követő gyors tempójú fejlődés egymásután teremtette meg a hitközség intézményeit. 1852-ben létesült a hat tanerős iskola, melyben 1862. rendszeresítették a magyar nyelvű oktatást. 1850-ben alakult meg a Rófó Chólim Egylet és a Nőegylet, melynek jelenlegi elnöknője Deutsch Zsigmondné. 1889. Wertheimer Jakab akkori elnök mozgalmat indított egy tápintézet felállítására. A mozgalom sikeres is volt és 1893. év őszén megnyílt a tápintézet, mely átlag 80-100 gyermeket lát el ebéddel az év nagyobb részében. A tápintézet további fejlesztésében Glass Hermán akkori ellenőr szerzett nagy érdemeket azzal, hogy évről-évre gyűjtés útján fedezte ezen intézmény szükségleteit. 1889-ben nyílt meg a Talmud Tóra iskola, amelynek négy osztálya van mintegy 100 növendékkel. Jelenleg Wallenstein Zoltán főrabbi irányító vezetése alatt áll. Növendékei középiskolai tanulók, az oktatást két hitoktató végzi. Legújabb létesítmények az 1923. megnyílt egyetemi menza. Ennek egyházi elnöke Wallenstein Zoltán főrabbi, világi elnöke Roth Sándor vezérigazgató. 1927. önkéntes adományokból felállították a Szeretetházat, melyben a főrabbi által történt ünnepélyes felavatás óta szegény aggastyánok nyernek gondos ellátást. A Szeretetház jelenlegi főnöknője özv. Reich Vilmosné. Legújabb intézménye az Iskola Barátainak Egyesülete. Ennek egyházi elnöke Wallenstein Zoltán főrabbi, világi elnöke Grün Sándor ügyvéd. A hitközségnek egyenes vonala, harmonikus fejlődése kiváló szellemi vezetőinek, rabbijainak köszönhető. Az első pécsi pap Löw Izrael volt, aki Dárdáról Pécsre költözködvén, Baranya vármegye főrabbija címen szerepelt és 1856-ig működött. Utóda Hirschfeld J. H. lett, aki 1958 jan.-tól 1863 ápr. 7. ült a főrabbi székben, amikor Augsburgba tette át működését. 1863-74. a később Nagyváradra költözött Ehrlich Ede volt a hitközség vallási feje. Őt követte 1874. Kohut Sándor székesfehérvári főrabbi, ki Pécsett alapozta meg a számára halhatatlan nevet szerző lexikográfiái munkáját, ő 1882-ig működött Pécsett. Kohut távozása után négy esztendeig a főrabbi állása nem volt betöltve. Helyettesek végezték a rabbinikus funkciókat ez interregnum alatt. A hitközség nagyigényű és csak 1889 szept. 1, találta meg a méltó egyházi főt - pályázati hirdetés mellőzésével - Perls Ármin kecskeméti főrabbi személyében l. o. Perls Ármin egészen ritka nagytudású vezető volt, aki nem mindennapos képességeivel újkorszakot nyitott meg a hitközség vallási és szellemi életének történetében. 1914-ben bekövetkezett halálával a legnehezebb feladat elé került a pécsi zsidóság. Mígnem hosszas keresés után megtalálta vallási és szellemi vezetőjét Wallenstein Zoltán komáromi főrabbi l. o. személyében, akit egyhangú meghívással, fényes ünnepséggel iktatott be Perls méltó utódjaként a főrabbi székébe 1923 márc. 11. Működésével külön, új korszakot nyitott meg a hitközség életében. Kiváló világi vezetők is közreműködtek a hitélet kedvező kifejlesztésében. Első elnöke jánosii Engel Adolf bölcs koncepciójával megóvta a status quo alapon szervezkedett hitközséget a vallási pártárnyalatokra való szakadástól. Hasonló buzgó elnökök voltak Justus Lipót és Grünhut Ignác ügyvéd. A hitközség anyagi ügyeinek rendezése körül igen nagy érdemeket szerzett Wertheimer Jakab elnök 1890-95., aki a hitközség 160 ezer koronás függő adósságát a P.-i takarékpénztár által konvertáltatta s a templomot és iskolát tehermentesítette. Utóda Schapringer Gusztáv, majd jánosii Engel József gyáros volt, akinek idejében a régi hitközségi ház helyére új kétemeletes palota épült 280,000 aranykoronás költséggel. Justus Miksa, majd Nemes Vilmos kormányfőtanácsos követték őt nagy buzgalommal. A hitközség tagjai közül jánosii Engel József udv. tan. a X. községkerület elnöke, Nemes Vilmos ügyvéd kormányfőtanácsos, Porgesz Miksa kúriai bíró, Geller Ottó táblabíró, Szendrő Otmár törvényszéki tanácselnök, Krausz Mór, Fürst Gyula és Benkő Mihály keresk. tanácsosok a város társadalmi életében is előkelő szerepet játszanak. Nagy ipari telepet létesítettek néhai jánosii Engel Adolf fatelep, parkettgyár, mintagazdaság , néhai Hirschfeld Sámuel sörgyár , Forbát Arnold Pannónia Sörfőző r.-t. 150 alkalmazottal , Deutsch Zsigmond téglagyár , Róth Sándor bőrgyár több száz alkalmazottal , Sugár Ferenc kalapgyár . Pécsről származnak: Fejér Lipót egyet. tan., a világhírű matematikus l. o. , Bak Adolf hegedűművész, Lenkei Henrik író l. o. , Kohut Georges A. new-yorki egyet. tan. Több zsidó vonatkozású munka is megjelent a hitközségben. így Weisz Gábortól Báchel, imák zsidó nőknek héberül és magyarul, Perls Ármin művei l. o. , jánosii Engel József: Die Marannen, Der Rabbatist, Der Kaufmann von Kom; Wallenstein Zoltántól A pécsi Chevra centenáriumi emlékkönyve. A hitközség történetével foglalkozó művek időrendileg: Cserkúti Adolf: Az első pécsi zsidók; Klingenberg Jakab: A pécsi iskola monográfiája 1896 ; Weisz Gábor, A pécsi zsidók ; Wallenstein Zoltán főrabbi: Adalékok a pécsi izr. hitközség történetéhez 1926 . A hitközség sokat fordít kulturális célra. Anyakönyvi kerületéhez tartoznak a pécsi járás összes községei. Lélekszáma kb. 8000. Az adófizetőké 1500. Foglalkozás szerint 5 gazdálkodó, 9 tanító, 600 kereskedő, 51 ügyvéd, 53 köztisztviselő, 4 művész, 11 nagyiparos, 50 orvos, 204 magántisztviselő, 128 iparos, 15 mérnök, 14 író, 100 magánzó. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 92 halt hősi halált, akiknek emlékét a zsinagóga falába illesztett művészi kivitelű márványtábla örökíti meg, melyet Wallenstein Zoltán főrabbi avatott föl kegyeletes istentisztelet keretében. A hitközség mai vezetősége: Wallenstein Zoltán főrabbi, Nemes Vilmos kormányfőtanácsos-elnök, Neumann Ignác alelnök, elöljárók: Braun Ármin, Benkő Mihály, Deutsch Zsigmond egyben a Chevra elnöke , Forbát Arnold, Fischmann Ármin, Fürst Gyula, Lenkei Lajos, Lukács Aladár,Radnai Emil, Schwarzenberg József, Grün Sándor, Wallenstein Bódog, Wallfisch Pál, Weisz Gábor főtitkár.

13816.ht

CÍMSZÓ Péc

SZÓCIKK Péc tjv Barany vm Lakóina szám kb 70,000 Dunántú állandóa fejlőd főhely é egyetem város 1692-be ünnepélye fogadalma tet város hog zsidó ne lakhatna váro falai belül fogadalmon melye sokái minde esztendőbe megújított a els rés II Józse ütött azza rendeletével melybe általánosságba megengedte hog má meglev keresztén iskolákba zsid gyermeke i fölvétessenek rendelette próbálkozta zsidó bejutn Pécsre d sikertelenül Cserkut Adol Péc váro levéltáros A els pécs zsidó c füzetébe érdekese írj meg hog mennyi installációzta helytartótanácsná é Szécheny Feren kir biztosnál mí Fuch Salamonna é Weiszmaye Márkna 1788 megengedt váro letelepedést következ zsidók aki nag neheze bizonyo feltétele ellenébe türelm jogo nyertek Enge Péte jános Eagel-családo apj Löw Izrae katona érdeme elismeréséü Klei Fülö é Ullman Károl voltak Eze megtűr zsidó azonba csa kereskedhettek ipar űzhette é jogoka bérelhettek d háza vag földe vásárolniu tilo volt 1803-ba azonba Enge Péte valamilye címe mégi szerzet házat amelyne egyi szobájá imahelyü engedt á közbe 10-r felszaporodot híveknek E Zrinyi-utca ki há vol később nag hitközsé tulajdonképpen alapja hitközségg fejlődé tovább stációj Chevr Kadis megalapítása mel Ster Jaka Rohoncró megtelepedet keresked nevéhe fűződik Ster Jaka eg beadványba telke kér várostó temet céljaira váro teljesített kérését ső 1827 megengedt az is hog temető bekeríthessék 1927-be Wallenstei Zoltá főrabb nagyszabás centenárium ünne keretébe hódol a alapító emlékének Ster dolgozt k Szen Egyle els szabályzatát épített a els halotta háza 1837 düledez palán helyet építtetet kőfala temet körül 1841-ben miko pécs zsid hitközsé lélekszám 30-r nőtt 60 peng forintér Vité Feren Citrom-utca házá vásároltá meg it rendezté b a els nyilváno imaházat A els rabb Lö Izrae vol Dárdáról Előb megyé rabbi maj 1842 Pécsr tett á székhelyé 1857-i működöt itt 1846-ba megszűn türelm ad ettő kezdv rohamosa megindul P.- hitközsé fejlődése 184 utá mé súlyo megpróbáltatáso men á P.- zsidóság Hayna hazafia magatartásáér 500 aran forin hadisarcca sújtotta Hossz éveki nyögté súlyo terhe zsidók d 1868 má újab nag áldozato árá templomépítésb fogtak monumentális kétemelete templomnak mel mé m i dísz városnak felépítés 120,00 forintb került ebbő 64,000- tago hozta össze megvásárolvá előr a üléseke költsége mási felé pedi kölcsö útjá fedezték 186 júl 22 Lő Lipó l o Hirschfel J augsburg é Ehrlic Ed pécs főrabb avattá fe a ú templomot szabadságo követ gyor tempój fejlődé egymásutá teremtett me hitközsé intézményeit 1852-be létesül ha tanerő iskola melybe 1862 rendszeresítetté magya nyelv oktatást 1850-be alakul me Róf Chóli Egyle é Nőegylet melyne jelenleg elnöknőj Deutsc Zsigmondné 1889 Wertheime Jaka akkor elnö mozgalma indítot eg tápintéze felállítására mozgalo sikere i vol é 1893 é őszé megnyíl tápintézet mel átla 80-10 gyermeke lá e ebédde a é nagyob részében tápintéze tovább fejlesztésébe Glas Hermá akkor ellenő szerzet nag érdemeke azzal hog évről-évr gyűjté útjá fedezt eze intézmén szükségleteit 1889-be nyíl me Talmu Tór iskola amelyne nég osztály va minteg 10 növendékkel Jelenle Wallenstei Zoltá főrabb irányít vezetés alat áll Növendéke középiskola tanulók a oktatás ké hitoktat végzi Legújab létesítménye a 1923 megnyíl egyetem menza Enne egyház elnök Wallenstei Zoltá főrabbi világ elnök Rot Sándo vezérigazgató 1927 önkénte adományokbó felállítottá Szeretetházat melybe főrabb álta történ ünnepélye felavatá ót szegén aggastyáno nyerne gondo ellátást Szeretethá jelenleg főnöknőj özv Reic Vilmosné Legújab intézmény a Iskol Barátaina Egyesülete Enne egyház elnök Wallenstei Zoltá főrabbi világ elnök Grü Sándo ügyvéd hitközségne egyene vonala harmoniku fejlődés kivál szellem vezetőinek rabbijaina köszönhető A els pécs pa Lö Izrae volt ak Dárdáró Pécsr költözködvén Barany vármegy főrabbij címe szerepel é 1856-i működött Utód Hirschfel J H lett ak 195 jan.-tó 186 ápr 7 ül főrabb székben amiko Augsburgb tett á működését 1863-74 későb Nagyváradr költözöt Ehrlic Ed vol hitközsé vallás feje Ő követt 1874 Kohu Sándo székesfehérvár főrabbi k Pécset alapozt me számár halhatatla neve szerz lexikográfiá munkáját 1882-i működöt Pécsett Kohu távozás utá nég esztendei főrabb állás ne vol betöltve Helyettese végezté rabbiniku funkcióka e interregnu alatt hitközsé nagyigény é csa 188 szept 1 talált me mélt egyház fő pályázat hirdeté mellőzéséve Perl Ármi kecskemét főrabb személyébe l o Perl Ármi egésze ritk nagytudás vezet volt ak ne mindennapo képességeive újkorszako nyitot me hitközsé vallás é szellem életéne történetében 1914-be bekövetkezet haláláva legnehezeb felada el kerül pécs zsidóság Mígne hossza keresé utá megtalált vallás é szellem vezetőjé Wallenstei Zoltá komárom főrabb l o személyében aki egyhang meghívással fénye ünnepségge iktatot b Perl mélt utódjakén főrabb székéb 192 márc 11 Működéséve külön ú korszako nyitot me hitközsé életében Kivál világ vezető i közreműködte hitéle kedvez kifejlesztésében Els elnök jánosi Enge Adol bölc koncepciójáva megóvt statu qu alapo szervezkedet hitközsége vallás pártárnyalatokr val szakadástól Hasonl buzg elnökö volta Justu Lipó é Grünhu Igná ügyvéd hitközsé anyag ügyeine rendezés körü ige nag érdemeke szerzet Wertheime Jaka elnö 1890-95. ak hitközsé 16 eze koroná függ adósságá P.- takarékpénztá álta konvertáltatt templomo é iskolá tehermentesítette Utód Schapringe Gusztáv maj jánosi Enge Józse gyáro volt akine idejébe rég hitközség há helyér ú kétemelete palot épül 280,00 aranykoroná költséggel Justu Miksa maj Neme Vilmo kormányfőtanácso követté ő nag buzgalommal hitközsé tagja közü jánosi Enge Józse udv tan X községkerüle elnöke Neme Vilmo ügyvé kormányfőtanácsos Porges Miks kúria bíró Gelle Ott táblabíró Szendr Otmá törvényszék tanácselnök Kraus Mór Fürs Gyul é Benk Mihál keresk tanácsoso váro társadalm életébe i előkel szerepe játszanak Nag ipar telepe létesítette néha jánosi Enge Adol fatelep parkettgyár mintagazdasá néha Hirschfel Sámue sörgyá Forbá Arnol Pannóni Sörfőz r.-t 15 alkalmazotta Deutsc Zsigmon téglagyá Rót Sándo bőrgyá töb szá alkalmazotta Sugá Feren kalapgyá Pécsrő származnak Fejé Lipó egyet tan. világhír matematiku l o Ba Adol hegedűművész Lenke Henri ír l o Kohu George A new-york egyet tan Töb zsid vonatkozás munk i megjelen hitközségben íg Weis Gábortó Báchel imá zsid nőkne héberü é magyarul Perl Ármi műve l o jánosi Enge József Di Marannen De Rabbatist De Kaufman vo Kom Wallenstei Zoltántó pécs Chevr centenárium emlékkönyve hitközsé történetéve foglalkoz műve időrendileg Cserkút Adolf A els pécs zsidók Klingenber Jakab pécs iskol monográfiáj 189 Weis Gábor pécs zsidó Wallenstei Zoltá főrabbi Adaléko pécs izr hitközsé történetéhe 192 hitközsé soka fordí kulturáli célra Anyakönyv kerületéhe tartozna pécs járá össze községei Lélekszám kb 8000 A adófizetők 1500 Foglalkozá szerin gazdálkodó tanító 60 kereskedő 5 ügyvéd 5 köztisztviselő művész 1 nagyiparos 5 orvos 20 magántisztviselő 12 iparos 1 mérnök 1 író 10 magánzó hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 9 hal hős halált akikne emléké zsinagóg faláb illesztet művész kivitel márványtábl örökít meg melye Wallenstei Zoltá főrabb avatot fö kegyelete istentisztele keretében hitközsé ma vezetősége Wallenstei Zoltá főrabbi Neme Vilmo kormányfőtanácsos-elnök Neuman Igná alelnök elöljárók Brau Ármin Benk Mihály Deutsc Zsigmon egybe Chevr elnök Forbá Arnold Fischman Ármin Fürs Gyula Lenke Lajos Lukác Aladár,Radna Emil Schwarzenber József Grü Sándor Wallenstei Bódog Wallfisc Pál Weis Gábo főtitkár

13816.h

CÍMSZ Pé

SZÓCIK Pé tj Baran v Lakóin szá k 70,00 Dunánt állandó fejlő főhel egyete váro 1692-b ünnepély fogadalm te váro ho zsid n lakhatn vár fala belü fogadalmo mely soká mind esztendőb megújítot el ré I Józs ütöt azz rendeletéve melyb általánosságb megengedt ho m megle kereszté iskolákb zsi gyermek fölvétessene rendelett próbálkozt zsid bejut Pécsr sikertelenü Cserku Ado Pé vár levéltáro el péc zsid füzetéb érdekes ír me ho menny installációzt helytartótanácsn Széchen Fere ki biztosná m Fuc Salamonn Weiszmay Márkn 178 megenged vár letelepedés követke zsidó ak na nehez bizony feltétel ellenéb türel jog nyerte Eng Pét jáno Eagel-család ap Lö Izra katon érdem elismerésé Kle Fül Ullma Káro volta Ez megtű zsid azonb cs kereskedhette ipa űzhett jogok bérelhette ház va föld vásárolni til vol 1803-b azonb Eng Pét valamily cím még szerze háza amelyn egy szobáj imahely enged közb 10- felszaporodo hívekne Zrinyi-utc k h vo későb na hitközs tulajdonképpe alapj hitközség fejlőd továb stáció Chev Kadi megalapítás me Ste Jak Rohoncr megtelepede kereske nevéh fűződi Ste Jak e beadványb telk ké várost teme céljair vár teljesítet kérésé s 182 megenged a i ho temet bekeríthessé 1927-b Wallenste Zolt főrab nagyszabá centenáriu ünn keretéb hódo alapít emlékéne Ste dolgoz Sze Egyl el szabályzatá építet el halott ház 183 dülede palá helye építtete kőfal teme körü 1841-be mik péc zsi hitközs lélekszá 30- nőt 6 pen forinté Vit Fere Citrom-utc ház vásárolt me i rendezt el nyilván imaháza el rab L Izra vo Dárdáró Elő megy rabb ma 184 Pécs tet székhely 1857- működö it 1846-b megszű türel a ett kezd rohamos megindu P. hitközs fejlődés 18 ut m súly megpróbáltatás me P. zsidósá Hayn hazafi magatartásáé 50 ara fori hadisarcc sújtott Hoss évek nyögt súly terh zsidó 186 m úja na áldozat ár templomépítés fogta monumentáli kétemelet templomna me m dís városna felépíté 120,0 forint kerül ebb 64,000 tag hozt össz megvásárolv elő ülések költség más fel ped kölcs útj fedezté 18 jú 2 L Lip Hirschfe augsbur Ehrli E péc főrab avatt f templomo szabadság köve gyo tempó fejlőd egymásut teremtet m hitközs intézményei 1852-b létesü h taner iskol melyb 186 rendszeresített magy nyel oktatás 1850-b alaku m Ró Chól Egyl Nőegyle melyn jelenle elnöknő Deuts Zsigmondn 188 Wertheim Jak akko eln mozgalm indíto e tápintéz felállításár mozgal siker vo 189 ősz megnyí tápintéze me átl 80-1 gyermek l ebédd nagyo részébe tápintéz továb fejlesztéséb Gla Herm akko ellen szerze na érdemek azza ho évről-év gyűjt útj fedez ez intézmé szükségletei 1889-b nyí m Talm Tó iskol amelyn né osztál v minte 1 növendékke Jelenl Wallenste Zolt főrab irányí vezeté ala ál Növendék középiskol tanuló oktatá k hitokta végz Legúja létesítmény 192 megnyí egyete menz Enn egyhá elnö Wallenste Zolt főrabb vilá elnö Ro Sánd vezérigazgat 192 önként adományokb felállított Szeretetháza melyb főrab ált törté ünnepély felavat ó szegé aggastyán nyern gond ellátás Szereteth jelenle főnöknő öz Rei Vilmosn Legúja intézmén Isko Barátain Egyesület Enn egyhá elnö Wallenste Zolt főrabb vilá elnö Gr Sánd ügyvé hitközségn egyen vonal harmonik fejlődé kivá szelle vezetőine rabbijain köszönhet el péc p L Izra vol a Dárdár Pécs költözködvé Baran vármeg főrabbi cím szerepe 1856- működöt Utó Hirschfe let a 19 jan.-t 18 áp ü főrab székbe amik Augsburg tet működésé 1863-7 késő Nagyvárad költözö Ehrli E vo hitközs vallá fej követ 187 Koh Sánd székesfehérvá főrabb Pécse alapoz m számá halhatatl nev szer lexikográfi munkájá 1882- működö Pécset Koh távozá ut né esztende főrab állá n vo betöltv Helyettes végezt rabbinik funkciók interregn alat hitközs nagyigén cs 18 szep talál m mél egyhá f pályáza hirdet mellőzésév Per Árm kecskemé főrab személyéb Per Árm egész rit nagytudá veze vol a n mindennap képességeiv újkorszak nyito m hitközs vallá szelle életén történetébe 1914-b bekövetkeze haláláv legneheze felad e kerü péc zsidósá Mígn hossz keres ut megtalál vallá szelle vezetőj Wallenste Zolt komáro főrab személyébe ak egyhan meghívássa fény ünnepségg iktato Per mél utódjaké főrab széké 19 már 1 Működésév külö korszak nyito m hitközs életébe Kivá vilá vezet közreműködt hitél kedve kifejlesztésébe El elnö jános Eng Ado böl koncepciójáv megóv stat q alap szervezkede hitközség vallá pártárnyalatok va szakadástó Hason buz elnök volt Just Lip Grünh Ign ügyvé hitközs anya ügyein rendezé kör ig na érdemek szerze Wertheim Jak eln 1890-95 a hitközs 1 ez koron füg adósság P. takarékpénzt ált konvertáltat templom iskol tehermentesített Utó Schapring Gusztá ma jános Eng Józs gyár vol akin idejéb ré hitközsé h helyé kétemelet palo épü 280,0 aranykoron költségge Just Miks ma Nem Vilm kormányfőtanács követt na buzgalomma hitközs tagj köz jános Eng Józs ud ta községkerül elnök Nem Vilm ügyv kormányfőtanácso Porge Mik kúri bír Gell Ot táblabír Szend Otm törvényszé tanácselnö Krau Mó Für Gyu Ben Mihá keres tanácsos vár társadal életéb előke szerep játszana Na ipa telep létesített néh jános Eng Ado fatele parkettgyá mintagazdas néh Hirschfe Sámu sörgy Forb Arno Pannón Sörfő r.- 1 alkalmazott Deuts Zsigmo téglagy Ró Sánd bőrgy tö sz alkalmazott Sug Fere kalapgy Pécsr származna Fej Lip egye tan világhí matematik B Ado hegedűművés Lenk Henr í Koh Georg new-yor egye ta Tö zsi vonatkozá mun megjele hitközségbe í Wei Gábort Báche im zsi nőkn héber magyaru Per Árm műv jános Eng Józse D Maranne D Rabbatis D Kaufma v Ko Wallenste Zoltánt péc Chev centenáriu emlékkönyv hitközs történetév foglalko műv időrendile Cserkú Adol el péc zsidó Klingenbe Jaka péc isko monográfiá 18 Wei Gábo péc zsid Wallenste Zolt főrabb Adalék péc iz hitközs történetéh 19 hitközs sok ford kulturál célr Anyaköny kerületéh tartozn péc jár össz községe Lélekszá k 800 adófizető 150 Foglalkoz szeri gazdálkod tanít 6 keresked ügyvé köztisztvisel művés nagyiparo orvo 2 magántisztvisel 1 iparo mérnö ír 1 magánz hitközségn világháborúb rés ve tagj köz ha hő halál akikn emlék zsinagó falá illeszte művés kivite márványtáb örökí me mely Wallenste Zolt főrab avato f kegyelet istentisztel keretébe hitközs m vezetőség Wallenste Zolt főrabb Nem Vilm kormányfőtanácsos-elnö Neuma Ign alelnö elöljáró Bra Ármi Ben Mihál Deuts Zsigmo egyb Chev elnö Forb Arnol Fischma Ármi Für Gyul Lenk Lajo Luká Aladár,Radn Emi Schwarzenbe Józse Gr Sándo Wallenste Bódo Wallfis Pá Wei Gáb főtitká

13816.

CÍMS P

SZÓCI P t Bara Lakói sz 70,0 Dunán álland fejl főhe egyet vár 1692- ünnepél fogadal t vár h zsi lakhat vá fal bel fogadalm mel sok min esztendő megújíto e r Józ ütö az rendeletév mely általánosság megenged h megl kereszt iskolák zs gyerme fölvétessen rendelet próbálkoz zsi beju Pécs sikertelen Cserk Ad P vá levéltár e pé zsi füzeté érdeke í m h menn installációz helytartótanács Széche Fer k biztosn Fu Salamon Weiszma Márk 17 megenge vá letelepedé követk zsid a n nehe bizon feltéte ellené türe jo nyert En Pé ján Eagel-csalá a L Izr kato érde elismerés Kl Fü Ullm Kár volt E megt zsi azon c kereskedhett ip űzhet jogo bérelhett há v föl vásároln ti vo 1803- azon En Pé valamil cí mé szerz ház amely eg szobá imahel enge köz 10 felszaporod hívekn Zrinyi-ut v késő n hitköz tulajdonképp alap hitközsé fejlő tová stáci Che Kad megalapítá m St Ja Rohonc megteleped keresk nevé fűződ St Ja beadvány tel k város tem céljai vá teljesíte kérés 18 megenge h teme bekeríthess 1927- Wallenst Zol főra nagyszab centenári ün kereté hód alapí emlékén St dolgo Sz Egy e szabályzat építe e halot há 18 düled pal hely építtet kőfa tem kör 1841-b mi pé zs hitköz léleksz 30 nő pe forint Vi Fer Citrom-ut há vásárol m rendez e nyilvá imaház e ra Izr v Dárdár El meg rab m 18 Péc te székhel 1857 működ i 1846- megsz türe et kez rohamo megind P hitköz fejlődé 1 u súl megpróbáltatá m P zsidós Hay hazaf magatartásá 5 ar for hadisarc sújtot Hos éve nyög súl ter zsid 18 új n áldoza á templomépíté fogt monumentál kétemele templomn m dí városn felépít 120, forin kerü eb 64,00 ta hoz öss megvásárol el ülése költsé má fe pe kölc út fedezt 1 j Li Hirschf augsbu Ehrl pé főra avat templom szabadsá köv gy temp fejlő egymásu teremte hitköz intézménye 1852- létes tane isko mely 18 rendszeresítet mag nye oktatá 1850- alak R Chó Egy Nőegyl mely jelenl elnökn Deut Zsigmond 18 Werthei Ja akk el mozgal indít tápinté felállításá mozga sike v 18 ős megny tápintéz m át 80- gyerme ebéd nagy részéb tápinté tová fejlesztésé Gl Her akk elle szerz n érdeme azz h évről-é gyűj út fede e intézm szükséglete 1889- ny Tal T isko amely n osztá mint növendékk Jelen Wallenst Zol főra irány vezet al á Növendé középisko tanul oktat hitokt vég Legúj létesítmén 19 megny egyet men En egyh eln Wallenst Zol főrab vil eln R Sán vezérigazga 19 önkén adományok felállítot Szeretetház mely főra ál tört ünnepél felava szeg aggastyá nyer gon ellátá Szeretet jelenl főnökn ö Re Vilmos Legúj intézmé Isk Barátai Egyesüle En egyh eln Wallenst Zol főrab vil eln G Sán ügyv hitközség egye vona harmoni fejlőd kiv szell vezetőin rabbijai köszönhe e pé Izr vo Dárdá Péc költözködv Bara várme főrabb cí szerep 1856 működö Ut Hirschf le 1 jan.- 1 á főra székb ami Augsbur te működés 1863- kés Nagyvára költöz Ehrl v hitköz vall fe köve 18 Ko Sán székesfehérv főrab Pécs alapo szám halhatat ne sze lexikográf munkáj 1882 működ Pécse Ko távoz u n esztend főra áll v betölt Helyette végez rabbini funkció interreg ala hitköz nagyigé c 1 sze talá mé egyh pályáz hirde mellőzésé Pe Ár kecskem főra személyé Pe Ár egés ri nagytud vez vo mindenna képességei újkorsza nyit hitköz vall szell életé történetéb 1914- bekövetkez halálá legnehez fela ker pé zsidós Míg hoss kere u megtalá vall szell vezető Wallenst Zol komár főra személyéb a egyha meghíváss fén ünnepség iktat Pe mé utódjak főra szék 1 má Működésé kül korsza nyit hitköz életéb Kiv vil veze közreműköd hité kedv kifejlesztéséb E eln jáno En Ad bö koncepciójá megó sta ala szervezked hitközsé vall pártárnyalato v szakadást Haso bu elnö vol Jus Li Grün Ig ügyv hitköz any ügyei rendez kö i n érdeme szerz Werthei Ja el 1890-9 hitköz e koro fü adóssá P takarékpénz ál konvertálta templo isko tehermentesítet Ut Schaprin Guszt m jáno En Józ gyá vo aki idejé r hitközs hely kétemele pal ép 280, aranykoro költségg Jus Mik m Ne Vil kormányfőtanác követ n buzgalomm hitköz tag kö jáno En Józ u t községkerü elnö Ne Vil ügy kormányfőtanács Porg Mi kúr bí Gel O táblabí Szen Ot törvénysz tanácseln Kra M Fü Gy Be Mih kere tanácso vá társada életé elők szere játszan N ip tele létesítet né jáno En Ad fatel parkettgy mintagazda né Hirschf Sám sörg For Arn Pannó Sörf r. alkalmazot Deut Zsigm téglag R Sán bőrg t s alkalmazot Su Fer kalapg Pécs származn Fe Li egy ta világh matemati Ad hegedűművé Len Hen Ko Geor new-yo egy t T zs vonatkoz mu megjel hitközségb We Gábor Bách i zs nők hébe magyar Pe Ár mű jáno En Józs Marann Rabbati Kaufm K Wallenst Zoltán pé Che centenári emlékköny hitköz történeté foglalk mű időrendil Cserk Ado e pé zsid Klingenb Jak pé isk monográfi 1 We Gáb pé zsi Wallenst Zol főrab Adalé pé i hitköz történeté 1 hitköz so for kulturá cél Anyakön kerületé tartoz pé já öss község Léleksz 80 adófizet 15 Foglalko szer gazdálko taní kereske ügyv köztisztvise művé nagyipar orv magántisztvise ipar mérn í magán hitközség világháború ré v tag kö h h halá akik emlé zsinag fal illeszt művé kivit márványtá örök m mel Wallenst Zol főra avat kegyele istentiszte keretéb hitköz vezetősé Wallenst Zol főrab Ne Vil kormányfőtanácsos-eln Neum Ig aleln elöljár Br Árm Be Mihá Deut Zsigm egy Che eln For Arno Fischm Árm Fü Gyu Len Laj Luk Aladár,Rad Em Schwarzenb Józs G Sánd Wallenst Bód Wallfi P We Gá főtitk

13816

CÍM

SZÓC Bar Lakó s 70, Duná állan fej főh egye vá 1692 ünnepé fogada vá zs lakha v fa be fogadal me so mi esztend megújít Jó üt a rendeleté mel általánossá megenge meg keresz iskolá z gyerm fölvétesse rendele próbálko zs bej Péc sikertele Cser A v levéltá p zs füzet érdek men installáció helytartótanác Széch Fe biztos F Salamo Weiszm Már 1 megeng v leteleped követ zsi neh bizo feltét ellen tür j nyer E P já Eagel-csal Iz kat érd elismeré K F Ull Ká vol meg zs azo kereskedhet i űzhe jog bérelhet h fö vásárol t v 1803 azo E P valami c m szer há amel e szob imahe eng kö 1 felszaporo hívek Zrinyi-u kés hitkö tulajdonkép ala hitközs fejl tov stác Ch Ka megalapít S J Rohon megtelepe keres nev fűző S J beadván te váro te célja v teljesít kéré 1 megeng tem bekeríthes 1927 Wallens Zo főr nagysza centenár ü keret hó alap emléké S dolg S Eg szabályza épít halo h 1 düle pa hel építte kőf te kö 1841- m p z hitkö léleks 3 n p forin V Fe Citrom-u h vásáro rende nyilv imahá r Iz Dárdá E me ra 1 Pé t székhe 185 műkö 1846 megs tür e ke roham megin hitkö fejlőd sú megpróbáltat zsidó Ha haza magatartás a fo hadisar sújto Ho év nyö sú te zsi 1 ú áldoz templomépít fog monumentá kétemel templom d város felépí 120 fori ker e 64,0 t ho ös megvásáro e ülés költs m f p köl ú fedez L Hirsch augsb Ehr p főr ava templo szabads kö g tem fejl egymás teremt hitkö intézmény 1852 léte tan isk mel 1 rendszeresíte ma ny oktat 1850 ala Ch Eg Nőegy mel jelen elnök Deu Zsigmon 1 Werthe J ak e mozga indí tápint felállítás mozg sik 1 ő megn tápinté á 80 gyerm ebé nag részé tápint tov fejlesztés G He ak ell szer érdem az évről- gyű ú fed intéz szükséglet 1889 n Ta isk amel oszt min növendék Jele Wallens Zo főr irán veze a Növend középisk tanu okta hitok vé Legú létesítmé 1 megn egye me E egy el Wallens Zo főra vi el Sá vezérigazg 1 önké adományo felállíto Szeretethá mel főr á tör ünnepé felav sze aggasty nye go ellát Szerete jelen főnök R Vilmo Legú intézm Is Baráta Egyesül E egy el Wallens Zo főra vi el Sá ügy hitközsé egy von harmon fejlő ki szel vezetői rabbija köszönh p Iz v Dárd Pé költözköd Bar várm főrab c szere 185 működ U Hirsch l jan. főr szék am Augsbu t működé 1863 ké Nagyvár költö Ehr hitkö val f köv 1 K Sá székesfehér főra Péc alap szá halhata n sz lexikográ munká 188 műkö Pécs K távo eszten főr ál betöl Helyett vége rabbin funkci interre al hitkö nagyig sz tal m egy pályá hird mellőzés P Á kecske főr személy P Á egé r nagytu ve v mindenn képessége újkorsz nyi hitkö val szel élet történeté 1914 bekövetke halál legnehe fel ke p zsidó Mí hos ker megtal val szel vezet Wallens Zo komá főr személyé egyh meghívás fé ünnepsé ikta P m utódja főr szé m Működés kü korsz nyi hitkö életé Ki vi vez közreműkö hit ked kifejlesztésé el ján E A b koncepciój meg st al szervezke hitközs val pártárnyalat szakadás Has b eln vo Ju L Grü I ügy hitkö an ügye rende k érdem szer Werthe J e 1890- hitkö kor f adóss takarékpén á konvertált templ isk tehermentesíte U Schapri Gusz ján E Jó gy v ak idej hitköz hel kétemel pa é 280 aranykor költség Ju Mi N Vi kormányfőtaná köve buzgalom hitkö ta k ján E Jó községker eln N Vi üg kormányfőtanác Por M kú b Ge táblab Sze O törvénys tanácsel Kr F G B Mi ker tanács v társad élet elő szer játsza i tel létesíte n ján E A fate parkettg mintagazd n Hirsch Sá sör Fo Ar Pann Sör r alkalmazo Deu Zsig tégla Sá bőr alkalmazo S Fe kalap Péc származ F L eg t világ matemat A hegedűműv Le He K Geo new-y eg z vonatko m megje hitközség W Gábo Bác z nő héb magya P Á m ján E Józ Maran Rabbat Kauf Wallens Zoltá p Ch centenár emlékkön hitkö történet foglal m időrendi Cser Ad p zsi Klingen Ja p is monográf W Gá p zs Wallens Zo főra Adal p hitkö történet hitkö s fo kultur cé Anyakö kerület tarto p j ös közsé Léleks 8 adófize 1 Foglalk sze gazdálk tan keresk ügy köztisztvis műv nagyipa or magántisztvis ipa mér magá hitközsé világhábor r ta k hal aki eml zsina fa illesz műv kivi márványt örö me Wallens Zo főr ava kegyel istentiszt kereté hitkö vezetős Wallens Zo főra N Vi kormányfőtanácsos-el Neu I alel elöljá B Ár B Mih Deu Zsig eg Ch el Fo Arn Fisch Ár F Gy Le La Lu Aladár,Ra E Schwarzen Józ Sán Wallens Bó Wallf W G főtit

1381SZÓ Ba Lak 70 Dun álla fe fő egy v 169 ünnep fogad v z lakh f b fogada m s m eszten megújí J ü rendelet me általánoss megeng me keres iskol gyer fölvétess rendel próbálk z be Pé sikertel Cse levélt z füze érde me installáci helytartótaná Széc F bizto Salam Weisz Má megen letelepe köve zs ne biz felté elle tü nye j Eagel-csa I ka ér elismer Ul K vo me z az kereskedhe űzh jo bérelhe f vásáro 180 az valam sze h ame szo imah en k felszapor híve Zrinyi- ké hitk tulajdonké al hitköz fej to stá C K megalapí Roho megtelep kere ne fűz beadvá t vár t célj teljesí kér megen te bekeríthe 192 Wallen Z fő nagysz centená kere h ala emlék dol E szabályz épí hal dül p he építt kő t k 1841 hitk lélek fori F Citrom- vásár rend nyil imah I Dárd m r P székh 18 műk 184 meg tü k roha megi hitk fejlő s megpróbálta zsid H haz magatartá f hadisa sújt H é ny s t zs áldo templomépí fo monument kéteme templo váro felép 12 for ke 64, h ö megvásár ülé költ kö fede Hirsc augs Eh fő av templ szabad k te fej egymá terem hitk intézmén 185 lét ta is me rendszeresít m n okta 185 al C E Nőeg me jele elnö De Zsigmo Werth a mozg ind tápin felállítá moz si meg tápint 8 gyer eb na rész tápin to fejleszté H a el sze érde a évről gy fe inté szükségle 188 T is ame osz mi növendé Jel Wallen Z fő irá vez Növen középis tan okt hito v Leg létesítm meg egy m eg e Wallen Z főr v e S vezérigaz önk adomány felállít Szereteth me fő tö ünnep fela sz aggast ny g ellá Szeret jele főnö Vilm Leg intéz I Barát Egyesü eg e Wallen Z főr v e S üg hitközs eg vo harmo fejl k sze vezető rabbij köszön I Dár P költözkö Ba vár főra szer 18 műkö Hirsc jan fő szé a Augsb működ 186 k Nagyvá költ Eh hitk va kö S székesfehé főr Pé ala sz halhat s lexikogr munk 18 műk Péc táv eszte fő á betö Helyet vég rabbi funkc interr a hitk nagyi s ta eg pály hir mellőzé kecsk fő személ eg nagyt v minden képesség újkors ny hitk va sze éle történet 191 bekövetk halá legneh fe k zsid M ho ke megta va sze veze Wallen Z kom fő személy egy meghívá f ünneps ikt utódj fő sz Működé k kors ny hitk élet K v ve közreműk hi ke kifejlesztés e já koncepció me s a szervezk hitköz va pártárnyala szakadá Ha el v J Gr üg hitk a ügy rend érde sze Werth 1890 hitk ko adós takarékpé konvertál temp is tehermentesít Schapr Gus já J g a ide hitkö he kéteme p 28 aranyko költsé J M V kormányfőtan köv buzgalo hitk t já J községke el V ü kormányfőtaná Po k G tábla Sz törvény tanácse K M ke tanác társa éle el sze játsz te létesít já fat parkett mintagaz Hirsc S sö F A Pan Sö alkalmaz De Zsi tégl S bő alkalmaz F kala Pé szárma e vilá matema hegedűmű L H Ge new- e vonatk megj hitközsé Gáb Bá n hé magy já Jó Mara Rabba Kau Wallen Zolt C centená emlékkö hitk történe fogla időrend Cse A zs Klinge J i monográ G z Wallen Z főr Ada hitk történe hitk f kultu c Anyak kerüle tart ö közs Lélek adófiz Foglal sz gazdál ta keres üg köztisztvi mű nagyip o magántisztvi ip mé mag hitközs világhábo t ha ak em zsin f illes mű kiv márvány ör m Wallen Z fő av kegye istentisz keret hitk vezető Wallen Z főr V kormányfőtanácsos-e Ne ale elölj Á Mi De Zsi e C e F Ar Fisc Á G L L L Aladár,R Schwarze Jó Sá Wallen B Wall főti