13817.htm

CÍMSZÓ: Pécs

SZÓCIKK: 1869 júl. 22. Lőw Lipót (l. o.), Hirschfeld J. H augsburgi és Ehrlich Ede pécsi főrabbi avatták fel az új templomot. A szabadságot követő gyors tempójú fejlődés egymásután teremtette meg a hitközség intézményeit. 1852-ben létesült a hat tanerős iskola, melyben 1862. rendszeresítették a magyar nyelvű oktatást. 1850-ben alakult meg a Rófó Chólim Egylet és a Nőegylet, melynek jelenlegi elnöknője Deutsch Zsigmondné. 1889. Wertheimer Jakab akkori elnök mozgalmat indított egy tápintézet felállítására. A mozgalom sikeres is volt és 1893. év őszén megnyílt a tápintézet, mely átlag 80-100 gyermeket lát el ebéddel az év nagyobb részében. A tápintézet további fejlesztésében Glass Hermán akkori ellenőr szerzett nagy érdemeket azzal, hogy évről-évre gyűjtés útján fedezte ezen intézmény szükségleteit. 1889-ben nyílt meg a Talmud Tóra iskola, amelynek négy osztálya van mintegy 100 növendékkel. Jelenleg Wallenstein Zoltán főrabbi irányító vezetése alatt áll. Növendékei középiskolai tanulók, az oktatást két hitoktató végzi. Legújabb létesítmények az 1923. megnyílt egyetemi menza. Ennek egyházi elnöke Wallenstein Zoltán főrabbi, világi elnöke Roth Sándor vezérigazgató. 1927. önkéntes adományokból felállították a Szeretetházat, melyben a főrabbi által történt ünnepélyes felavatás óta szegény aggastyánok nyernek gondos ellátást. A Szeretetház jelenlegi főnöknője özv. Reich Vilmosné. Legújabb intézménye az Iskola Barátainak Egyesülete. Ennek egyházi elnöke Wallenstein Zoltán főrabbi, világi elnöke Grün Sándor ügyvéd. A hitközségnek egyenes vonala, harmonikus fejlődése kiváló szellemi vezetőinek, rabbijainak köszönhető. Az első pécsi pap Löw Izrael volt, aki Dárdáról Pécsre költözködvén, «Baranya vármegye főrabbija» címen szerepelt és 1856-ig működött. Utóda Hirschfeld J. H. lett, aki 1958 jan.-tól 1863 ápr. 7. ült a főrabbi székben, amikor Augsburgba tette át működését. 1863-74. a később Nagyváradra költözött Ehrlich Ede volt a hitközség vallási feje. Őt követte 1874. Kohut Sándor székesfehérvári főrabbi, ki Pécsett alapozta meg a számára halhatatlan nevet szerző lexikográfiái munkáját, ő 1882-ig működött Pécsett. Kohut távozása után négy esztendeig a főrabbi állása nem volt betöltve. Helyettesek végezték a rabbinikus funkciókat ez interregnum alatt. A hitközség nagyigényű és csak 1889 szept. 1, találta meg a méltó egyházi főt - pályázati hirdetés mellőzésével - Perls Ármin kecskeméti főrabbi személyében (l. o.) Perls Ármin egészen ritka nagytudású vezető volt, aki nem mindennapos képességeivel újkorszakot nyitott meg a hitközség vallási és szellemi életének történetében. 1914-ben bekövetkezett halálával a legnehezebb feladat elé került a pécsi zsidóság. Mígnem hosszas keresés után megtalálta vallási és szellemi vezetőjét Wallenstein Zoltán komáromi főrabbi (l. o.) személyében, akit egyhangú meghívással, fényes ünnepséggel iktatott be Perls méltó utódjaként a főrabbi székébe 1923 márc. 11. Működésével külön, új korszakot nyitott meg a hitközség életében. Kiváló világi


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3817. címszó a lexikon => 687. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13817.htm

CÍMSZÓ: Pécs

SZÓCIKK: 1869 júl. 22. Lőw Lipót l. o. , Hirschfeld J. H augsburgi és Ehrlich Ede pécsi főrabbi avatták fel az új templomot. A szabadságot követő gyors tempójú fejlődés egymásután teremtette meg a hitközség intézményeit. 1852-ben létesült a hat tanerős iskola, melyben 1862. rendszeresítették a magyar nyelvű oktatást. 1850-ben alakult meg a Rófó Chólim Egylet és a Nőegylet, melynek jelenlegi elnöknője Deutsch Zsigmondné. 1889. Wertheimer Jakab akkori elnök mozgalmat indított egy tápintézet felállítására. A mozgalom sikeres is volt és 1893. év őszén megnyílt a tápintézet, mely átlag 80-100 gyermeket lát el ebéddel az év nagyobb részében. A tápintézet további fejlesztésében Glass Hermán akkori ellenőr szerzett nagy érdemeket azzal, hogy évről-évre gyűjtés útján fedezte ezen intézmény szükségleteit. 1889-ben nyílt meg a Talmud Tóra iskola, amelynek négy osztálya van mintegy 100 növendékkel. Jelenleg Wallenstein Zoltán főrabbi irányító vezetése alatt áll. Növendékei középiskolai tanulók, az oktatást két hitoktató végzi. Legújabb létesítmények az 1923. megnyílt egyetemi menza. Ennek egyházi elnöke Wallenstein Zoltán főrabbi, világi elnöke Roth Sándor vezérigazgató. 1927. önkéntes adományokból felállították a Szeretetházat, melyben a főrabbi által történt ünnepélyes felavatás óta szegény aggastyánok nyernek gondos ellátást. A Szeretetház jelenlegi főnöknője özv. Reich Vilmosné. Legújabb intézménye az Iskola Barátainak Egyesülete. Ennek egyházi elnöke Wallenstein Zoltán főrabbi, világi elnöke Grün Sándor ügyvéd. A hitközségnek egyenes vonala, harmonikus fejlődése kiváló szellemi vezetőinek, rabbijainak köszönhető. Az első pécsi pap Löw Izrael volt, aki Dárdáról Pécsre költözködvén, Baranya vármegye főrabbija címen szerepelt és 1856-ig működött. Utóda Hirschfeld J. H. lett, aki 1958 jan.-tól 1863 ápr. 7. ült a főrabbi székben, amikor Augsburgba tette át működését. 1863-74. a később Nagyváradra költözött Ehrlich Ede volt a hitközség vallási feje. Őt követte 1874. Kohut Sándor székesfehérvári főrabbi, ki Pécsett alapozta meg a számára halhatatlan nevet szerző lexikográfiái munkáját, ő 1882-ig működött Pécsett. Kohut távozása után négy esztendeig a főrabbi állása nem volt betöltve. Helyettesek végezték a rabbinikus funkciókat ez interregnum alatt. A hitközség nagyigényű és csak 1889 szept. 1, találta meg a méltó egyházi főt - pályázati hirdetés mellőzésével - Perls Ármin kecskeméti főrabbi személyében l. o. Perls Ármin egészen ritka nagytudású vezető volt, aki nem mindennapos képességeivel újkorszakot nyitott meg a hitközség vallási és szellemi életének történetében. 1914-ben bekövetkezett halálával a legnehezebb feladat elé került a pécsi zsidóság. Mígnem hosszas keresés után megtalálta vallási és szellemi vezetőjét Wallenstein Zoltán komáromi főrabbi l. o. személyében, akit egyhangú meghívással, fényes ünnepséggel iktatott be Perls méltó utódjaként a főrabbi székébe 1923 márc. 11. Működésével külön, új korszakot nyitott meg a hitközség életében. Kiváló világi

13817.ht

CÍMSZÓ Péc

SZÓCIKK 186 júl 22 Lő Lipó l o Hirschfel J augsburg é Ehrlic Ed pécs főrabb avattá fe a ú templomot szabadságo követ gyor tempój fejlődé egymásutá teremtett me hitközsé intézményeit 1852-be létesül ha tanerő iskola melybe 1862 rendszeresítetté magya nyelv oktatást 1850-be alakul me Róf Chóli Egyle é Nőegylet melyne jelenleg elnöknőj Deutsc Zsigmondné 1889 Wertheime Jaka akkor elnö mozgalma indítot eg tápintéze felállítására mozgalo sikere i vol é 1893 é őszé megnyíl tápintézet mel átla 80-10 gyermeke lá e ebédde a é nagyob részében tápintéze tovább fejlesztésébe Glas Hermá akkor ellenő szerzet nag érdemeke azzal hog évről-évr gyűjté útjá fedezt eze intézmén szükségleteit 1889-be nyíl me Talmu Tór iskola amelyne nég osztály va minteg 10 növendékkel Jelenle Wallenstei Zoltá főrabb irányít vezetés alat áll Növendéke középiskola tanulók a oktatás ké hitoktat végzi Legújab létesítménye a 1923 megnyíl egyetem menza Enne egyház elnök Wallenstei Zoltá főrabbi világ elnök Rot Sándo vezérigazgató 1927 önkénte adományokbó felállítottá Szeretetházat melybe főrabb álta történ ünnepélye felavatá ót szegén aggastyáno nyerne gondo ellátást Szeretethá jelenleg főnöknőj özv Reic Vilmosné Legújab intézmény a Iskol Barátaina Egyesülete Enne egyház elnök Wallenstei Zoltá főrabbi világ elnök Grü Sándo ügyvéd hitközségne egyene vonala harmoniku fejlődés kivál szellem vezetőinek rabbijaina köszönhető A els pécs pa Lö Izrae volt ak Dárdáró Pécsr költözködvén Barany vármegy főrabbij címe szerepel é 1856-i működött Utód Hirschfel J H lett ak 195 jan.-tó 186 ápr 7 ül főrabb székben amiko Augsburgb tett á működését 1863-74 későb Nagyváradr költözöt Ehrlic Ed vol hitközsé vallás feje Ő követt 1874 Kohu Sándo székesfehérvár főrabbi k Pécset alapozt me számár halhatatla neve szerz lexikográfiá munkáját 1882-i működöt Pécsett Kohu távozás utá nég esztendei főrabb állás ne vol betöltve Helyettese végezté rabbiniku funkcióka e interregnu alatt hitközsé nagyigény é csa 188 szept 1 talált me mélt egyház fő pályázat hirdeté mellőzéséve Perl Ármi kecskemét főrabb személyébe l o Perl Ármi egésze ritk nagytudás vezet volt ak ne mindennapo képességeive újkorszako nyitot me hitközsé vallás é szellem életéne történetében 1914-be bekövetkezet haláláva legnehezeb felada el kerül pécs zsidóság Mígne hossza keresé utá megtalált vallás é szellem vezetőjé Wallenstei Zoltá komárom főrabb l o személyében aki egyhang meghívással fénye ünnepségge iktatot b Perl mélt utódjakén főrabb székéb 192 márc 11 Működéséve külön ú korszako nyitot me hitközsé életében Kivál világ

13817.h

CÍMSZ Pé

SZÓCIK 18 jú 2 L Lip Hirschfe augsbur Ehrli E péc főrab avatt f templomo szabadság köve gyo tempó fejlőd egymásut teremtet m hitközs intézményei 1852-b létesü h taner iskol melyb 186 rendszeresített magy nyel oktatás 1850-b alaku m Ró Chól Egyl Nőegyle melyn jelenle elnöknő Deuts Zsigmondn 188 Wertheim Jak akko eln mozgalm indíto e tápintéz felállításár mozgal siker vo 189 ősz megnyí tápintéze me átl 80-1 gyermek l ebédd nagyo részébe tápintéz továb fejlesztéséb Gla Herm akko ellen szerze na érdemek azza ho évről-év gyűjt útj fedez ez intézmé szükségletei 1889-b nyí m Talm Tó iskol amelyn né osztál v minte 1 növendékke Jelenl Wallenste Zolt főrab irányí vezeté ala ál Növendék középiskol tanuló oktatá k hitokta végz Legúja létesítmény 192 megnyí egyete menz Enn egyhá elnö Wallenste Zolt főrabb vilá elnö Ro Sánd vezérigazgat 192 önként adományokb felállított Szeretetháza melyb főrab ált törté ünnepély felavat ó szegé aggastyán nyern gond ellátás Szereteth jelenle főnöknő öz Rei Vilmosn Legúja intézmén Isko Barátain Egyesület Enn egyhá elnö Wallenste Zolt főrabb vilá elnö Gr Sánd ügyvé hitközségn egyen vonal harmonik fejlődé kivá szelle vezetőine rabbijain köszönhet el péc p L Izra vol a Dárdár Pécs költözködvé Baran vármeg főrabbi cím szerepe 1856- működöt Utó Hirschfe let a 19 jan.-t 18 áp ü főrab székbe amik Augsburg tet működésé 1863-7 késő Nagyvárad költözö Ehrli E vo hitközs vallá fej követ 187 Koh Sánd székesfehérvá főrabb Pécse alapoz m számá halhatatl nev szer lexikográfi munkájá 1882- működö Pécset Koh távozá ut né esztende főrab állá n vo betöltv Helyettes végezt rabbinik funkciók interregn alat hitközs nagyigén cs 18 szep talál m mél egyhá f pályáza hirdet mellőzésév Per Árm kecskemé főrab személyéb Per Árm egész rit nagytudá veze vol a n mindennap képességeiv újkorszak nyito m hitközs vallá szelle életén történetébe 1914-b bekövetkeze haláláv legneheze felad e kerü péc zsidósá Mígn hossz keres ut megtalál vallá szelle vezetőj Wallenste Zolt komáro főrab személyébe ak egyhan meghívássa fény ünnepségg iktato Per mél utódjaké főrab széké 19 már 1 Működésév külö korszak nyito m hitközs életébe Kivá vilá

13817.

CÍMS P

SZÓCI 1 j Li Hirschf augsbu Ehrl pé főra avat templom szabadsá köv gy temp fejlő egymásu teremte hitköz intézménye 1852- létes tane isko mely 18 rendszeresítet mag nye oktatá 1850- alak R Chó Egy Nőegyl mely jelenl elnökn Deut Zsigmond 18 Werthei Ja akk el mozgal indít tápinté felállításá mozga sike v 18 ős megny tápintéz m át 80- gyerme ebéd nagy részéb tápinté tová fejlesztésé Gl Her akk elle szerz n érdeme azz h évről-é gyűj út fede e intézm szükséglete 1889- ny Tal T isko amely n osztá mint növendékk Jelen Wallenst Zol főra irány vezet al á Növendé középisko tanul oktat hitokt vég Legúj létesítmén 19 megny egyet men En egyh eln Wallenst Zol főrab vil eln R Sán vezérigazga 19 önkén adományok felállítot Szeretetház mely főra ál tört ünnepél felava szeg aggastyá nyer gon ellátá Szeretet jelenl főnökn ö Re Vilmos Legúj intézmé Isk Barátai Egyesüle En egyh eln Wallenst Zol főrab vil eln G Sán ügyv hitközség egye vona harmoni fejlőd kiv szell vezetőin rabbijai köszönhe e pé Izr vo Dárdá Péc költözködv Bara várme főrabb cí szerep 1856 működö Ut Hirschf le 1 jan.- 1 á főra székb ami Augsbur te működés 1863- kés Nagyvára költöz Ehrl v hitköz vall fe köve 18 Ko Sán székesfehérv főrab Pécs alapo szám halhatat ne sze lexikográf munkáj 1882 működ Pécse Ko távoz u n esztend főra áll v betölt Helyette végez rabbini funkció interreg ala hitköz nagyigé c 1 sze talá mé egyh pályáz hirde mellőzésé Pe Ár kecskem főra személyé Pe Ár egés ri nagytud vez vo mindenna képességei újkorsza nyit hitköz vall szell életé történetéb 1914- bekövetkez halálá legnehez fela ker pé zsidós Míg hoss kere u megtalá vall szell vezető Wallenst Zol komár főra személyéb a egyha meghíváss fén ünnepség iktat Pe mé utódjak főra szék 1 má Működésé kül korsza nyit hitköz életéb Kiv vil

13817

CÍM

SZÓC L Hirsch augsb Ehr p főr ava templo szabads kö g tem fejl egymás teremt hitkö intézmény 1852 léte tan isk mel 1 rendszeresíte ma ny oktat 1850 ala Ch Eg Nőegy mel jelen elnök Deu Zsigmon 1 Werthe J ak e mozga indí tápint felállítás mozg sik 1 ő megn tápinté á 80 gyerm ebé nag részé tápint tov fejlesztés G He ak ell szer érdem az évről- gyű ú fed intéz szükséglet 1889 n Ta isk amel oszt min növendék Jele Wallens Zo főr irán veze a Növend középisk tanu okta hitok vé Legú létesítmé 1 megn egye me E egy el Wallens Zo főra vi el Sá vezérigazg 1 önké adományo felállíto Szeretethá mel főr á tör ünnepé felav sze aggasty nye go ellát Szerete jelen főnök R Vilmo Legú intézm Is Baráta Egyesül E egy el Wallens Zo főra vi el Sá ügy hitközsé egy von harmon fejlő ki szel vezetői rabbija köszönh p Iz v Dárd Pé költözköd Bar várm főrab c szere 185 működ U Hirsch l jan. főr szék am Augsbu t működé 1863 ké Nagyvár költö Ehr hitkö val f köv 1 K Sá székesfehér főra Péc alap szá halhata n sz lexikográ munká 188 műkö Pécs K távo eszten főr ál betöl Helyett vége rabbin funkci interre al hitkö nagyig sz tal m egy pályá hird mellőzés P Á kecske főr személy P Á egé r nagytu ve v mindenn képessége újkorsz nyi hitkö val szel élet történeté 1914 bekövetke halál legnehe fel ke p zsidó Mí hos ker megtal val szel vezet Wallens Zo komá főr személyé egyh meghívás fé ünnepsé ikta P m utódja főr szé m Működés kü korsz nyi hitkö életé Ki vi

1381SZÓ Hirsc augs Eh fő av templ szabad k te fej egymá terem hitk intézmén 185 lét ta is me rendszeresít m n okta 185 al C E Nőeg me jele elnö De Zsigmo Werth a mozg ind tápin felállítá moz si meg tápint 8 gyer eb na rész tápin to fejleszté H a el sze érde a évről gy fe inté szükségle 188 T is ame osz mi növendé Jel Wallen Z fő irá vez Növen középis tan okt hito v Leg létesítm meg egy m eg e Wallen Z főr v e S vezérigaz önk adomány felállít Szereteth me fő tö ünnep fela sz aggast ny g ellá Szeret jele főnö Vilm Leg intéz I Barát Egyesü eg e Wallen Z főr v e S üg hitközs eg vo harmo fejl k sze vezető rabbij köszön I Dár P költözkö Ba vár főra szer 18 műkö Hirsc jan fő szé a Augsb működ 186 k Nagyvá költ Eh hitk va kö S székesfehé főr Pé ala sz halhat s lexikogr munk 18 műk Péc táv eszte fő á betö Helyet vég rabbi funkc interr a hitk nagyi s ta eg pály hir mellőzé kecsk fő személ eg nagyt v minden képesség újkors ny hitk va sze éle történet 191 bekövetk halá legneh fe k zsid M ho ke megta va sze veze Wallen Z kom fő személy egy meghívá f ünneps ikt utódj fő sz Működé k kors ny hitk élet K v