13818.htm

CÍMSZÓ: Pécs

SZÓCIKK: "vezetők is közreműködtek a hitélet kedvező kifejlesztésében. Első elnöke jánosii Engel Adolf bölcs koncepciójával megóvta a status quo alapon szervezkedett hitközséget a vallási pártárnyalatokra való szakadástól. Hasonló buzgó elnökök voltak Justus Lipót és Grünhut Ignác ügyvéd. A hitközség anyagi ügyeinek rendezése körül igen nagy érdemeket szerzett Wertheimer Jakab elnök 1890-95., aki a hitközség 160 ezer koronás függő adósságát a P.-i takarékpénztár által konvertáltatta s a templomot és iskolát tehermentesítette. Utóda Schapringer Gusztáv, majd jánosii Engel József gyáros volt, akinek idejében a régi hitközségi ház helyére új kétemeletes palota épült 280,000 aranykoronás költséggel. Justus Miksa, majd Nemes Vilmos kormányfőtanácsos követték őt nagy buzgalommal. A hitközség tagjai közül jánosii Engel József udv. tan. a X. községkerület elnöke, Nemes Vilmos ügyvéd kormányfőtanácsos, Porgesz Miksa kúriai bíró, Geller Ottó táblabíró, Szendrő Otmár törvényszéki tanácselnök, Krausz Mór, Fürst Gyula és Benkő Mihály keresk. tanácsosok a város társadalmi életében is előkelő szerepet játszanak. Nagy ipari telepet létesítettek néhai jánosii Engel Adolf (fatelep, parkettgyár, mintagazdaság), néhai Hirschfeld Sámuel (sörgyár), Forbát Arnold (Pannónia Sörfőző r.-t. 150 alkalmazottal), Deutsch Zsigmond (téglagyár), Róth Sándor (bőrgyár több száz alkalmazottal), Sugár Ferenc (kalapgyár). Pécsről származnak: Fejér Lipót egyet. tan., a világhírű matematikus (l. o.), Bak Adolf hegedűművész, Lenkei Henrik író (l. o.), Kohut Georges A. new-yorki egyet. tan. Több zsidó vonatkozású munka is megjelent a hitközségben. így Weisz Gábortól Báchel, imák zsidó nőknek héberül és magyarul, Perls Ármin művei (l. o.), jánosii Engel József: Die Marannen, Der Rabbatist, Der Kaufmann von Kom; Wallenstein Zoltántól A pécsi Chevra centenáriumi emlékkönyve. A hitközség történetével foglalkozó művek időrendileg: Cserkúti Adolf: Az első pécsi zsidók; Klingenberg Jakab: A pécsi iskola monográfiája (1896); Weisz Gábor, A pécsi zsidók ; Wallenstein Zoltán főrabbi: Adalékok a pécsi izr. hitközség történetéhez(1926). A hitközség sokat fordít kulturális célra. Anyakönyvi kerületéhez tartoznak a pécsi járás összes községei. Lélekszáma kb. 8000. Az adófizetőké 1500. Foglalkozás szerint 5 gazdálkodó, 9 tanító, 600 kereskedő, 51 ügyvéd, 53 köztisztviselő, 4 művész, 11 nagyiparos, 50 orvos, 204 magántisztviselő, 128 iparos, 15 mérnök, 14 író, 100 magánzó. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 92 halt hősi halált, akiknek emlékét a zsinagóga falába illesztett művészi kivitelű márványtábla örökíti meg, melyet Wallenstein Zoltán főrabbi avatott föl kegyeletes istentisztelet keretében. A hitközség mai vezetősége: Wallenstein Zoltán főrabbi, Nemes Vilmos kormányfőtanácsos-elnök, Neumann Ignác alelnök, elöljárók: Braun Ármin, Benkő Mihály, Deutsch Zsigmond (egyben a Chevra elnöke), Forbát Arnold, Fischmann Ármin, Fürst Gyula, Lenkei Lajos, Lukács Aladár,Radnai Emil, Schwarzenberg József, Grün Sándor, Wallenstein Bódog, Wallfisch Pál, Weisz Gábor főtitkár. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3818. címszó a lexikon => 687. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13818.htm

CÍMSZÓ: Pécs

SZÓCIKK: vezetők is közreműködtek a hitélet kedvező kifejlesztésében. Első elnöke jánosii Engel Adolf bölcs koncepciójával megóvta a status quo alapon szervezkedett hitközséget a vallási pártárnyalatokra való szakadástól. Hasonló buzgó elnökök voltak Justus Lipót és Grünhut Ignác ügyvéd. A hitközség anyagi ügyeinek rendezése körül igen nagy érdemeket szerzett Wertheimer Jakab elnök 1890-95., aki a hitközség 160 ezer koronás függő adósságát a P.-i takarékpénztár által konvertáltatta s a templomot és iskolát tehermentesítette. Utóda Schapringer Gusztáv, majd jánosii Engel József gyáros volt, akinek idejében a régi hitközségi ház helyére új kétemeletes palota épült 280,000 aranykoronás költséggel. Justus Miksa, majd Nemes Vilmos kormányfőtanácsos követték őt nagy buzgalommal. A hitközség tagjai közül jánosii Engel József udv. tan. a X. községkerület elnöke, Nemes Vilmos ügyvéd kormányfőtanácsos, Porgesz Miksa kúriai bíró, Geller Ottó táblabíró, Szendrő Otmár törvényszéki tanácselnök, Krausz Mór, Fürst Gyula és Benkő Mihály keresk. tanácsosok a város társadalmi életében is előkelő szerepet játszanak. Nagy ipari telepet létesítettek néhai jánosii Engel Adolf fatelep, parkettgyár, mintagazdaság , néhai Hirschfeld Sámuel sörgyár , Forbát Arnold Pannónia Sörfőző r.-t. 150 alkalmazottal , Deutsch Zsigmond téglagyár , Róth Sándor bőrgyár több száz alkalmazottal , Sugár Ferenc kalapgyár . Pécsről származnak: Fejér Lipót egyet. tan., a világhírű matematikus l. o. , Bak Adolf hegedűművész, Lenkei Henrik író l. o. , Kohut Georges A. new-yorki egyet. tan. Több zsidó vonatkozású munka is megjelent a hitközségben. így Weisz Gábortól Báchel, imák zsidó nőknek héberül és magyarul, Perls Ármin művei l. o. , jánosii Engel József: Die Marannen, Der Rabbatist, Der Kaufmann von Kom; Wallenstein Zoltántól A pécsi Chevra centenáriumi emlékkönyve. A hitközség történetével foglalkozó művek időrendileg: Cserkúti Adolf: Az első pécsi zsidók; Klingenberg Jakab: A pécsi iskola monográfiája 1896 ; Weisz Gábor, A pécsi zsidók ; Wallenstein Zoltán főrabbi: Adalékok a pécsi izr. hitközség történetéhez 1926 . A hitközség sokat fordít kulturális célra. Anyakönyvi kerületéhez tartoznak a pécsi járás összes községei. Lélekszáma kb. 8000. Az adófizetőké 1500. Foglalkozás szerint 5 gazdálkodó, 9 tanító, 600 kereskedő, 51 ügyvéd, 53 köztisztviselő, 4 művész, 11 nagyiparos, 50 orvos, 204 magántisztviselő, 128 iparos, 15 mérnök, 14 író, 100 magánzó. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 92 halt hősi halált, akiknek emlékét a zsinagóga falába illesztett művészi kivitelű márványtábla örökíti meg, melyet Wallenstein Zoltán főrabbi avatott föl kegyeletes istentisztelet keretében. A hitközség mai vezetősége: Wallenstein Zoltán főrabbi, Nemes Vilmos kormányfőtanácsos-elnök, Neumann Ignác alelnök, elöljárók: Braun Ármin, Benkő Mihály, Deutsch Zsigmond egyben a Chevra elnöke , Forbát Arnold, Fischmann Ármin, Fürst Gyula, Lenkei Lajos, Lukács Aladár,Radnai Emil, Schwarzenberg József, Grün Sándor, Wallenstein Bódog, Wallfisch Pál, Weisz Gábor főtitkár.

13818.ht

CÍMSZÓ Péc

SZÓCIKK vezető i közreműködte hitéle kedvez kifejlesztésében Els elnök jánosi Enge Adol bölc koncepciójáva megóvt statu qu alapo szervezkedet hitközsége vallás pártárnyalatokr val szakadástól Hasonl buzg elnökö volta Justu Lipó é Grünhu Igná ügyvéd hitközsé anyag ügyeine rendezés körü ige nag érdemeke szerzet Wertheime Jaka elnö 1890-95. ak hitközsé 16 eze koroná függ adósságá P.- takarékpénztá álta konvertáltatt templomo é iskolá tehermentesítette Utód Schapringe Gusztáv maj jánosi Enge Józse gyáro volt akine idejébe rég hitközség há helyér ú kétemelete palot épül 280,00 aranykoroná költséggel Justu Miksa maj Neme Vilmo kormányfőtanácso követté ő nag buzgalommal hitközsé tagja közü jánosi Enge Józse udv tan X községkerüle elnöke Neme Vilmo ügyvé kormányfőtanácsos Porges Miks kúria bíró Gelle Ott táblabíró Szendr Otmá törvényszék tanácselnök Kraus Mór Fürs Gyul é Benk Mihál keresk tanácsoso váro társadalm életébe i előkel szerepe játszanak Nag ipar telepe létesítette néha jánosi Enge Adol fatelep parkettgyár mintagazdasá néha Hirschfel Sámue sörgyá Forbá Arnol Pannóni Sörfőz r.-t 15 alkalmazotta Deutsc Zsigmon téglagyá Rót Sándo bőrgyá töb szá alkalmazotta Sugá Feren kalapgyá Pécsrő származnak Fejé Lipó egyet tan. világhír matematiku l o Ba Adol hegedűművész Lenke Henri ír l o Kohu George A new-york egyet tan Töb zsid vonatkozás munk i megjelen hitközségben íg Weis Gábortó Báchel imá zsid nőkne héberü é magyarul Perl Ármi műve l o jánosi Enge József Di Marannen De Rabbatist De Kaufman vo Kom Wallenstei Zoltántó pécs Chevr centenárium emlékkönyve hitközsé történetéve foglalkoz műve időrendileg Cserkút Adolf A els pécs zsidók Klingenber Jakab pécs iskol monográfiáj 189 Weis Gábor pécs zsidó Wallenstei Zoltá főrabbi Adaléko pécs izr hitközsé történetéhe 192 hitközsé soka fordí kulturáli célra Anyakönyv kerületéhe tartozna pécs járá össze községei Lélekszám kb 8000 A adófizetők 1500 Foglalkozá szerin gazdálkodó tanító 60 kereskedő 5 ügyvéd 5 köztisztviselő művész 1 nagyiparos 5 orvos 20 magántisztviselő 12 iparos 1 mérnök 1 író 10 magánzó hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 9 hal hős halált akikne emléké zsinagóg faláb illesztet művész kivitel márványtábl örökít meg melye Wallenstei Zoltá főrabb avatot fö kegyelete istentisztele keretében hitközsé ma vezetősége Wallenstei Zoltá főrabbi Neme Vilmo kormányfőtanácsos-elnök Neuman Igná alelnök elöljárók Brau Ármin Benk Mihály Deutsc Zsigmon egybe Chevr elnök Forbá Arnold Fischman Ármin Fürs Gyula Lenke Lajos Lukác Aladár,Radna Emil Schwarzenber József Grü Sándor Wallenstei Bódog Wallfisc Pál Weis Gábo főtitkár

13818.h

CÍMSZ Pé

SZÓCIK vezet közreműködt hitél kedve kifejlesztésébe El elnö jános Eng Ado böl koncepciójáv megóv stat q alap szervezkede hitközség vallá pártárnyalatok va szakadástó Hason buz elnök volt Just Lip Grünh Ign ügyvé hitközs anya ügyein rendezé kör ig na érdemek szerze Wertheim Jak eln 1890-95 a hitközs 1 ez koron füg adósság P. takarékpénzt ált konvertáltat templom iskol tehermentesített Utó Schapring Gusztá ma jános Eng Józs gyár vol akin idejéb ré hitközsé h helyé kétemelet palo épü 280,0 aranykoron költségge Just Miks ma Nem Vilm kormányfőtanács követt na buzgalomma hitközs tagj köz jános Eng Józs ud ta községkerül elnök Nem Vilm ügyv kormányfőtanácso Porge Mik kúri bír Gell Ot táblabír Szend Otm törvényszé tanácselnö Krau Mó Für Gyu Ben Mihá keres tanácsos vár társadal életéb előke szerep játszana Na ipa telep létesített néh jános Eng Ado fatele parkettgyá mintagazdas néh Hirschfe Sámu sörgy Forb Arno Pannón Sörfő r.- 1 alkalmazott Deuts Zsigmo téglagy Ró Sánd bőrgy tö sz alkalmazott Sug Fere kalapgy Pécsr származna Fej Lip egye tan világhí matematik B Ado hegedűművés Lenk Henr í Koh Georg new-yor egye ta Tö zsi vonatkozá mun megjele hitközségbe í Wei Gábort Báche im zsi nőkn héber magyaru Per Árm műv jános Eng Józse D Maranne D Rabbatis D Kaufma v Ko Wallenste Zoltánt péc Chev centenáriu emlékkönyv hitközs történetév foglalko műv időrendile Cserkú Adol el péc zsidó Klingenbe Jaka péc isko monográfiá 18 Wei Gábo péc zsid Wallenste Zolt főrabb Adalék péc iz hitközs történetéh 19 hitközs sok ford kulturál célr Anyaköny kerületéh tartozn péc jár össz községe Lélekszá k 800 adófizető 150 Foglalkoz szeri gazdálkod tanít 6 keresked ügyvé köztisztvisel művés nagyiparo orvo 2 magántisztvisel 1 iparo mérnö ír 1 magánz hitközségn világháborúb rés ve tagj köz ha hő halál akikn emlék zsinagó falá illeszte művés kivite márványtáb örökí me mely Wallenste Zolt főrab avato f kegyelet istentisztel keretébe hitközs m vezetőség Wallenste Zolt főrabb Nem Vilm kormányfőtanácsos-elnö Neuma Ign alelnö elöljáró Bra Ármi Ben Mihál Deuts Zsigmo egyb Chev elnö Forb Arnol Fischma Ármi Für Gyul Lenk Lajo Luká Aladár,Radn Emi Schwarzenbe Józse Gr Sándo Wallenste Bódo Wallfis Pá Wei Gáb főtitká

13818.

CÍMS P

SZÓCI veze közreműköd hité kedv kifejlesztéséb E eln jáno En Ad bö koncepciójá megó sta ala szervezked hitközsé vall pártárnyalato v szakadást Haso bu elnö vol Jus Li Grün Ig ügyv hitköz any ügyei rendez kö i n érdeme szerz Werthei Ja el 1890-9 hitköz e koro fü adóssá P takarékpénz ál konvertálta templo isko tehermentesítet Ut Schaprin Guszt m jáno En Józ gyá vo aki idejé r hitközs hely kétemele pal ép 280, aranykoro költségg Jus Mik m Ne Vil kormányfőtanác követ n buzgalomm hitköz tag kö jáno En Józ u t községkerü elnö Ne Vil ügy kormányfőtanács Porg Mi kúr bí Gel O táblabí Szen Ot törvénysz tanácseln Kra M Fü Gy Be Mih kere tanácso vá társada életé elők szere játszan N ip tele létesítet né jáno En Ad fatel parkettgy mintagazda né Hirschf Sám sörg For Arn Pannó Sörf r. alkalmazot Deut Zsigm téglag R Sán bőrg t s alkalmazot Su Fer kalapg Pécs származn Fe Li egy ta világh matemati Ad hegedűművé Len Hen Ko Geor new-yo egy t T zs vonatkoz mu megjel hitközségb We Gábor Bách i zs nők hébe magyar Pe Ár mű jáno En Józs Marann Rabbati Kaufm K Wallenst Zoltán pé Che centenári emlékköny hitköz történeté foglalk mű időrendil Cserk Ado e pé zsid Klingenb Jak pé isk monográfi 1 We Gáb pé zsi Wallenst Zol főrab Adalé pé i hitköz történeté 1 hitköz so for kulturá cél Anyakön kerületé tartoz pé já öss község Léleksz 80 adófizet 15 Foglalko szer gazdálko taní kereske ügyv köztisztvise művé nagyipar orv magántisztvise ipar mérn í magán hitközség világháború ré v tag kö h h halá akik emlé zsinag fal illeszt művé kivit márványtá örök m mel Wallenst Zol főra avat kegyele istentiszte keretéb hitköz vezetősé Wallenst Zol főrab Ne Vil kormányfőtanácsos-eln Neum Ig aleln elöljár Br Árm Be Mihá Deut Zsigm egy Che eln For Arno Fischm Árm Fü Gyu Len Laj Luk Aladár,Rad Em Schwarzenb Józs G Sánd Wallenst Bód Wallfi P We Gá főtitk

13818

CÍM

SZÓC vez közreműkö hit ked kifejlesztésé el ján E A b koncepciój meg st al szervezke hitközs val pártárnyalat szakadás Has b eln vo Ju L Grü I ügy hitkö an ügye rende k érdem szer Werthe J e 1890- hitkö kor f adóss takarékpén á konvertált templ isk tehermentesíte U Schapri Gusz ján E Jó gy v ak idej hitköz hel kétemel pa é 280 aranykor költség Ju Mi N Vi kormányfőtaná köve buzgalom hitkö ta k ján E Jó községker eln N Vi üg kormányfőtanác Por M kú b Ge táblab Sze O törvénys tanácsel Kr F G B Mi ker tanács v társad élet elő szer játsza i tel létesíte n ján E A fate parkettg mintagazd n Hirsch Sá sör Fo Ar Pann Sör r alkalmazo Deu Zsig tégla Sá bőr alkalmazo S Fe kalap Péc származ F L eg t világ matemat A hegedűműv Le He K Geo new-y eg z vonatko m megje hitközség W Gábo Bác z nő héb magya P Á m ján E Józ Maran Rabbat Kauf Wallens Zoltá p Ch centenár emlékkön hitkö történet foglal m időrendi Cser Ad p zsi Klingen Ja p is monográf W Gá p zs Wallens Zo főra Adal p hitkö történet hitkö s fo kultur cé Anyakö kerület tarto p j ös közsé Léleks 8 adófize 1 Foglalk sze gazdálk tan keresk ügy köztisztvis műv nagyipa or magántisztvis ipa mér magá hitközsé világhábor r ta k hal aki eml zsina fa illesz műv kivi márványt örö me Wallens Zo főr ava kegyel istentiszt kereté hitkö vezetős Wallens Zo főra N Vi kormányfőtanácsos-el Neu I alel elöljá B Ár B Mih Deu Zsig eg Ch el Fo Arn Fisch Ár F Gy Le La Lu Aladár,Ra E Schwarzen Józ Sán Wallens Bó Wallf W G főtit

1381SZÓ ve közreműk hi ke kifejlesztés e já koncepció me s a szervezk hitköz va pártárnyala szakadá Ha el v J Gr üg hitk a ügy rend érde sze Werth 1890 hitk ko adós takarékpé konvertál temp is tehermentesít Schapr Gus já J g a ide hitkö he kéteme p 28 aranyko költsé J M V kormányfőtan köv buzgalo hitk t já J községke el V ü kormányfőtaná Po k G tábla Sz törvény tanácse K M ke tanác társa éle el sze játsz te létesít já fat parkett mintagaz Hirsc S sö F A Pan Sö alkalmaz De Zsi tégl S bő alkalmaz F kala Pé szárma e vilá matema hegedűmű L H Ge new- e vonatk megj hitközsé Gáb Bá n hé magy já Jó Mara Rabba Kau Wallen Zolt C centená emlékkö hitk történe fogla időrend Cse A zs Klinge J i monográ G z Wallen Z főr Ada hitk történe hitk f kultu c Anyak kerüle tart ö közs Lélek adófiz Foglal sz gazdál ta keres üg köztisztvi mű nagyip o magántisztvi ip mé mag hitközs világhábo t ha ak em zsin f illes mű kiv márvány ör m Wallen Z fő av kegye istentisz keret hitk vezető Wallen Z főr V kormányfőtanácsos-e Ne ale elölj Á Mi De Zsi e C e F Ar Fisc Á G L L L Aladár,R Schwarze Jó Sá Wallen B Wall főti