13821.htm

CÍMSZÓ: Pécsi

SZEMÉLYNÉV: Pécsi Dániel

SZÓCIKK: P. Dániel, orvos, szüI. Békésszentandráson 1856., megh., Budapesten 1927. máj. A kolozsvári egyetemen tanult és u. o. volt asszisztens több évig, majd Túrkevén volt körorvos. A kilencvenes évek elején ő létesítette az első himlőoltóintézetet, melyet később a fővárosba telepített át. A himlőoltás, a tüdővész és rákbetegség kezeléséről számos kitűnő tanulmánya jelent meg magyar, német és francia orvosi lapokban. Tisztje volt a Francia Akadémiának, a párisi 1885-iki világkiállításon aranyéremmel, a Magyar Országos Kisdednevelési Kiállításon díszoklevéllel, a Millenniumi Kiállításon pedig aranyéremmel tüntették ki. Budán Holländer Hugó doktor, min. tanácsossal (l. o.) együtt megalapította és vezette az ingyenes ambulatóriumot, melynek főorvosa volt. Ez intézetben eredményesen kísérletezett tüdővész- és rákbeteg gyógyításával. Sógora volt Heltai Ferenc főpolgármesternek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3821. címszó a lexikon => 688. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13821.htm

CÍMSZÓ: Pécsi

SZEMÉLYNÉV: Pécsi Dániel

SZÓCIKK: P. Dániel, orvos, szüI. Békésszentandráson 1856., megh., Budapesten 1927. máj. A kolozsvári egyetemen tanult és u. o. volt asszisztens több évig, majd Túrkevén volt körorvos. A kilencvenes évek elején ő létesítette az első himlőoltóintézetet, melyet később a fővárosba telepített át. A himlőoltás, a tüdővész és rákbetegség kezeléséről számos kitűnő tanulmánya jelent meg magyar, német és francia orvosi lapokban. Tisztje volt a Francia Akadémiának, a párisi 1885-iki világkiállításon aranyéremmel, a Magyar Országos Kisdednevelési Kiállításon díszoklevéllel, a Millenniumi Kiállításon pedig aranyéremmel tüntették ki. Budán Holländer Hugó doktor, min. tanácsossal l. o. együtt megalapította és vezette az ingyenes ambulatóriumot, melynek főorvosa volt. Ez intézetben eredményesen kísérletezett tüdővész- és rákbeteg gyógyításával. Sógora volt Heltai Ferenc főpolgármesternek.

13821.ht

CÍMSZÓ Pécs

SZEMÉLYNÉV Pécs Dánie

SZÓCIKK P Dániel orvos szüI Békésszentandráso 1856. megh. Budapeste 1927 máj kolozsvár egyeteme tanul é u o vol assziszten töb évig maj Túrkevé vol körorvos kilencvene éve elejé létesített a els himlőoltóintézetet melye későb fővárosb telepítet át himlőoltás tüdővés é rákbetegsé kezelésérő számo kitűn tanulmány jelen me magyar néme é franci orvos lapokban Tisztj vol Franci Akadémiának páris 1885-ik világkiállításo aranyéremmel Magya Országo Kisdednevelés Kiállításo díszoklevéllel Millennium Kiállításo pedi aranyéremme tüntetté ki Budá Hollände Hug doktor min tanácsossa l o együt megalapított é vezett a ingyene ambulatóriumot melyne főorvos volt E intézetbe eredményese kísérletezet tüdővész é rákbete gyógyításával Sógor vol Helta Feren főpolgármesternek

13821.h

CÍMSZ Péc

SZEMÉLYNÉ Péc Dáni

SZÓCIK Dánie orvo szü Békésszentandrás 1856 megh Budapest 192 má kolozsvá egyetem tanu vo assziszte tö évi ma Túrkev vo körorvo kilencven év elej létesítet el himlőoltóintézete mely késő főváros telepíte á himlőoltá tüdővé rákbetegs kezelésér szám kitű tanulmán jele m magya ném franc orvo lapokba Tiszt vo Franc Akadémiána pári 1885-i világkiállítás aranyéremme Magy Ország Kisdednevelé Kiállítás díszoklevélle Millenniu Kiállítás ped aranyéremm tüntett k Bud Holländ Hu dokto mi tanácsoss együ megalapítot vezet ingyen ambulatóriumo melyn főorvo vol intézetb eredményes kísérleteze tüdővés rákbet gyógyításáva Sógo vo Helt Fere főpolgármesterne

13821.

CÍMS Pé

SZEMÉLYN Pé Dán

SZÓCI Dáni orv sz Békésszentandrá 185 meg Budapes 19 m kolozsv egyete tan v assziszt t év m Túrke v körorv kilencve é ele létesíte e himlőoltóintézet mel kés főváro telepít himlőolt tüdőv rákbeteg kezelésé szá kit tanulmá jel magy né fran orv lapokb Tisz v Fran Akadémián pár 1885- világkiállítá aranyéremm Mag Orszá Kisdednevel Kiállítá díszoklevéll Millenni Kiállítá pe aranyérem tüntet Bu Hollän H dokt m tanácsos egy megalapíto veze ingye ambulatórium mely főorv vo intézet eredménye kísérletez tüdővé rákbe gyógyításáv Sóg v Hel Fer főpolgármestern

13821

CÍM P

SZEMÉLY P Dá

SZÓC Dán or s Békésszentandr 18 me Budape 1 kolozs egyet ta asszisz é Túrk köror kilencv el létesít himlőoltóintéze me ké fővár telepí himlőol tüdő rákbete kezelés sz ki tanulm je mag n fra or lapok Tis Fra Akadémiá pá 1885 világkiállít aranyérem Ma Orsz Kisdedneve Kiállít díszoklevél Millenn Kiállít p aranyére tünte B Hollä dok tanácso eg megalapít vez ingy ambulatóriu mel főor v intéze eredmény kísérlete tüdőv rákb gyógyításá Só He Fe főpolgármester

1382SZEMÉL D

SZÓ Dá o Békésszentand 1 m Budap koloz egye t asszis Túr köro kilenc e létesí himlőoltóintéz m k fővá telep himlőo tüd rákbet kezelé s k tanul j ma fr o lapo Ti Fr Akadémi p 188 világkiállí aranyére M Ors Kisdednev Kiállí díszoklevé Millen Kiállí aranyér tünt Holl do tanács e megalapí ve ing ambulatóri me főo intéz eredmén kísérlet tüdő rák gyógyítás S H F főpolgármeste