13823.htm

CÍMSZÓ: Pedagógia

SZÓCIKK: Pedagógia. A Bibliára támaszkodó zsidó P. alapja a gyermek vallási oktatása abból a morális célból, hogy egész életére tudatában legyen annak, hogy a vallás törvényei szerint kell élnie (Deuter. 4. 9 ; 6. 7, 31. 12-13). Izrael P.-i princípiumai az egész ókorban példa nélkül állók ; minden ház iskola és minden atya tanító volt, csupán az arisztokrácia alkalmazott hivatásos tanítókat, de ez is a felelősségérzetet bizonyítja (Kir. 2. 10. 1-7). Az írni-olvasni tudás az ókori zsidóságnál általánosan elterjedt volt. A válólevelet magának a férjnek kellett írnia s az okmányokat tanúnak kellett aláírni, sőt a kémek is írásban tették meg jelentésüket (Jósua 18. 9). íróeszközökről a legrégibb iratok is tesznek említést (Bírák 5. 1-4, Jesája 8. 1; Jeremiás 7 8, 17. 1; Jób 19. 24), sőt kalligráfusokról is tudunk (Krón. 1, 2. 55). A zsidó P. eredetiségére vall a gyermek szellemének megfigyelése is: «Neveld fel a gyermeket a neki megfelelő módon, akkor öreg korában sem fog attól eltérni (Példab. 22. b). A P. módszere és erkölcsei között a legrégibb időben nem igen tudtak különbséget tenni: «Aki kíméli a botot, gyűlöli gyermekét, mert aki szereti, megrendszabályozza olykor» (u. o. 18. 24); «meg kell verned öt bottal, mertjeikét a pokolból szabadítod meg» (u. o. 23. 14). Általában véve az óhébereknél uralkodó szempont volt, hogy a fegyelmezés a gyermek boldogságát előmozdítja. A Példabeszédek számos helyen említik ezt, ami azért fontos, mivel ez a legrégibb zsidó P.-i mű. Ez a fegyelmezést azért követeli, mert az egész életet fegyelmi állapotnak tartja, viszont az erkölcsi feddést hasznosabbnak tartja száz ütésnél (u. o. 17. 10). A legrégibb tanítói testületet szoferimnek (l. o.) hívták. A Példab. chachamimrol is tesz említést (Példab. 22. 17); a móré és melammed később került a nyelvhasználatba. Ezra államalkotása a P.-ban is korszakalkotó volt, mert a Tóra szövegezése a népoktatás alapvető művelete volt. Utána a zsinagóga (l. o.) egyszersmind tanház lett és maradt a legújabb korig s már Philo (De Vita Mosis 3. 27) tanháznak nevezi azt. A görög P.-nak is nagy hatása volt az ókori zsidóságra s görög típusú akadémiákat létesítettek Jeruzsálemben is. Az elemi oktatás megalapítójának Simon b. Setach tekinthető (Jer. Ketubim 8. 11, 32b); ez az iskola nem volt kapcsolatban a zsinagógával. Az időszám. el. 68. R. Josua b. Gamla kezdeményezésére egész Palesztinában és a Kelet zsidó községeiben bevezették a kötelező községi gyermekoktatást, bármily csekélyszámú is volt a község (Bába Bátra 21a). A tanítók azonban nem kaptak rendszeres javadalmazást úgy, hogy emellett más foglalkozásuk is volt; a tanítás a leányokra is kiterjedt. Jeruzsálem pusztulása után Jatne lett egy nagy akadémia (l. Akadémiák I.) székhelye, de másutt is nagy számban keletkeztek iskolák. A tananyag nem csupán a biblia-stúdium volt, hanem a szóhagyomány, a Misna exegetálása és a törvénymagyarázat (l. Halachikus és Haggadikus magyarázat), emellett pedig geometriát, arithmetikát, asztronómiát, anatómiát és történelmet is tanítottak a tanházakban. A felsőbb oktatás a tannak, az amorák, később a gáónok (l. o.) kezében volt egész a XII. sz.-ig Mindezen korokban (első XII. sz.) a Talmud vezéreszméi lehettek az irányadók. Számos P.-i elvet őrzött meg a Talmud s ezek közt igen sok a tanítókra vonatkozó rendszabály. A tanítók iránt való mély tiszteletről is számos adat és előírás tanúskodik. A tanító adómentességet élvezett (Ketubim 62a). A tanulás öt-hat éves korban kezdődött (Abót V. 24, Ketub. 5Ob); péntek a repetálás napja volt, ünnepnapokon s péntek d. u. szünetelt a tanítás. A tananyag a köv. volt: 5-10 évesnek a Biblia, 10-15 a Misna, 15-től a Talmud (Ábó 5. 24). Az alapelv ez volt: «Jó a Tóra tanulása, de csak, ha moralitással van egybekapcsolva». A diszciplínára sokat adtak s a gyermek három napnál több mulasztás után szigorú intelmet kapott. A tanulók jutalmazása a nyilvánosság előtt történt. Fenyítő eszközhöz a tanítónak csak végső esetben volt szabad folyamodnia. A Talmud részletesen foglalkozik a memória edzésével s annak módszereivel (Sabbat 63a; Abót III. 10 ; Jóma 71a; Beráchót 28b ; Magilla 6b, 32a; Erubin 54b és 97b). A középkori zsidóság a legszomorúbb és legirtózatosabb sötét időkben is megőrizte a tanulásba vetett hitét s erről az egész zsidó történelem tanúskodik úgy a román államok, mint a német-szláv területen. Abban az időben, amikor a pápai követ Rheimsban azzal dicsekedett, hogy Szt. Péter utódai nem olvasnak filozófusokat, mert Péter maga sem ismerte azokat s mégis a mennyország őre lett, a zsidók ghettóikban nehéz héber- arameus szövegeket tanulmányoztak, a filológia, exegetika, vallásbölcsészeti, jogtudomány és az anatómia foglalkoztatta őket. L. Akadémiák I., II.; Gáóni korszak, Jesiva. Irodalom. -L. Grossmann (Jew. Encyclop.) ; Strassburger, Geschichte d. Erziehung a. d. Unterrichts bei dem Israeliten (Stuttgart 1885) ; Zuntz, Lebensbilder aus d. Geschichte d. Juden im Ma. I. Erziehung ; Berliner Aus dem inneren Leben d. deutschen Juden im Ma. (2. kiad. 1900) ; Schechter, Studies in Judaism (London 1896); I. Abrahams, Jewish Life in the Middle Ages (1896); S. Marcus, Pädagogik (l. israelit Volkes (Wien 1877); Wolff Der Jüdische Lehrer (Rostock 1882); S R Hirsch, Von d. Beziehungen d. allgem. Bildungselemente f. d. spec. jüdischen Bildung (Frankfurt 1867); S. Maybaum, Methodik d. jüdischen Religionsunterrichts (1896). Güdemann, Geschichte d. Erziehungswesen bei den abendländischeu Juden I-II.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3823. címszó a lexikon => 688. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13823.htm

CÍMSZÓ: Pedagógia

SZÓCIKK: Pedagógia. A Bibliára támaszkodó zsidó P. alapja a gyermek vallási oktatása abból a morális célból, hogy egész életére tudatában legyen annak, hogy a vallás törvényei szerint kell élnie Deuter. 4. 9 ; 6. 7, 31. 12-13 . Izrael P.-i princípiumai az egész ókorban példa nélkül állók ; minden ház iskola és minden atya tanító volt, csupán az arisztokrácia alkalmazott hivatásos tanítókat, de ez is a felelősségérzetet bizonyítja Kir. 2. 10. 1-7 . Az írni-olvasni tudás az ókori zsidóságnál általánosan elterjedt volt. A válólevelet magának a férjnek kellett írnia s az okmányokat tanúnak kellett aláírni, sőt a kémek is írásban tették meg jelentésüket Jósua 18. 9 . íróeszközökről a legrégibb iratok is tesznek említést Bírák 5. 1-4, Jesája 8. 1; Jeremiás 7 8, 17. 1; Jób 19. 24 , sőt kalligráfusokról is tudunk Krón. 1, 2. 55 . A zsidó P. eredetiségére vall a gyermek szellemének megfigyelése is: Neveld fel a gyermeket a neki megfelelő módon, akkor öreg korában sem fog attól eltérni Példab. 22. b . A P. módszere és erkölcsei között a legrégibb időben nem igen tudtak különbséget tenni: Aki kíméli a botot, gyűlöli gyermekét, mert aki szereti, megrendszabályozza olykor u. o. 18. 24 ; meg kell verned öt bottal, mertjeikét a pokolból szabadítod meg u. o. 23. 14 . Általában véve az óhébereknél uralkodó szempont volt, hogy a fegyelmezés a gyermek boldogságát előmozdítja. A Példabeszédek számos helyen említik ezt, ami azért fontos, mivel ez a legrégibb zsidó P.-i mű. Ez a fegyelmezést azért követeli, mert az egész életet fegyelmi állapotnak tartja, viszont az erkölcsi feddést hasznosabbnak tartja száz ütésnél u. o. 17. 10 . A legrégibb tanítói testületet szoferimnek l. o. hívták. A Példab. chachamimrol is tesz említést Példab. 22. 17 ; a móré és melammed később került a nyelvhasználatba. Ezra államalkotása a P.-ban is korszakalkotó volt, mert a Tóra szövegezése a népoktatás alapvető művelete volt. Utána a zsinagóga l. o. egyszersmind tanház lett és maradt a legújabb korig s már Philo De Vita Mosis 3. 27 tanháznak nevezi azt. A görög P.-nak is nagy hatása volt az ókori zsidóságra s görög típusú akadémiákat létesítettek Jeruzsálemben is. Az elemi oktatás megalapítójának Simon b. Setach tekinthető Jer. Ketubim 8. 11, 32b ; ez az iskola nem volt kapcsolatban a zsinagógával. Az időszám. el. 68. R. Josua b. Gamla kezdeményezésére egész Palesztinában és a Kelet zsidó községeiben bevezették a kötelező községi gyermekoktatást, bármily csekélyszámú is volt a község Bába Bátra 21a . A tanítók azonban nem kaptak rendszeres javadalmazást úgy, hogy emellett más foglalkozásuk is volt; a tanítás a leányokra is kiterjedt. Jeruzsálem pusztulása után Jatne lett egy nagy akadémia l. Akadémiák I. székhelye, de másutt is nagy számban keletkeztek iskolák. A tananyag nem csupán a biblia-stúdium volt, hanem a szóhagyomány, a Misna exegetálása és a törvénymagyarázat l. Halachikus és Haggadikus magyarázat , emellett pedig geometriát, arithmetikát, asztronómiát, anatómiát és történelmet is tanítottak a tanházakban. A felsőbb oktatás a tannak, az amorák, később a gáónok l. o. kezében volt egész a XII. sz.-ig Mindezen korokban első XII. sz. a Talmud vezéreszméi lehettek az irányadók. Számos P.-i elvet őrzött meg a Talmud s ezek közt igen sok a tanítókra vonatkozó rendszabály. A tanítók iránt való mély tiszteletről is számos adat és előírás tanúskodik. A tanító adómentességet élvezett Ketubim 62a . A tanulás öt-hat éves korban kezdődött Abót V. 24, Ketub. 5Ob ; péntek a repetálás napja volt, ünnepnapokon s péntek d. u. szünetelt a tanítás. A tananyag a köv. volt: 5-10 évesnek a Biblia, 10-15 a Misna, 15-től a Talmud Ábó 5. 24 . Az alapelv ez volt: Jó a Tóra tanulása, de csak, ha moralitással van egybekapcsolva . A diszciplínára sokat adtak s a gyermek három napnál több mulasztás után szigorú intelmet kapott. A tanulók jutalmazása a nyilvánosság előtt történt. Fenyítő eszközhöz a tanítónak csak végső esetben volt szabad folyamodnia. A Talmud részletesen foglalkozik a memória edzésével s annak módszereivel Sabbat 63a; Abót III. 10 ; Jóma 71a; Beráchót 28b ; Magilla 6b, 32a; Erubin 54b és 97b . A középkori zsidóság a legszomorúbb és legirtózatosabb sötét időkben is megőrizte a tanulásba vetett hitét s erről az egész zsidó történelem tanúskodik úgy a román államok, mint a német-szláv területen. Abban az időben, amikor a pápai követ Rheimsban azzal dicsekedett, hogy Szt. Péter utódai nem olvasnak filozófusokat, mert Péter maga sem ismerte azokat s mégis a mennyország őre lett, a zsidók ghettóikban nehéz héber- arameus szövegeket tanulmányoztak, a filológia, exegetika, vallásbölcsészeti, jogtudomány és az anatómia foglalkoztatta őket. L. Akadémiák I., II.; Gáóni korszak, Jesiva. Irodalom. -L. Grossmann Jew. Encyclop. ; Strassburger, Geschichte d. Erziehung a. d. Unterrichts bei dem Israeliten Stuttgart 1885 ; Zuntz, Lebensbilder aus d. Geschichte d. Juden im Ma. I. Erziehung ; Berliner Aus dem inneren Leben d. deutschen Juden im Ma. 2. kiad. 1900 ; Schechter, Studies in Judaism London 1896 ; I. Abrahams, Jewish Life in the Middle Ages 1896 ; S. Marcus, Pädagogik l. israelit Volkes Wien 1877 ; Wolff Der Jüdische Lehrer Rostock 1882 ; S R Hirsch, Von d. Beziehungen d. allgem. Bildungselemente f. d. spec. jüdischen Bildung Frankfurt 1867 ; S. Maybaum, Methodik d. jüdischen Religionsunterrichts 1896 . Güdemann, Geschichte d. Erziehungswesen bei den abendländischeu Juden I-II.

13823.ht

CÍMSZÓ Pedagógi

SZÓCIKK Pedagógia Bibliár támaszkod zsid P alapj gyerme vallás oktatás abbó moráli célból hog egés életér tudatába legye annak hog vallá törvénye szerin kel élni Deuter 4 6 7 31 12-1 Izrae P.- princípiuma a egés ókorba péld nélkü álló minde há iskol é minde aty tanít volt csupá a arisztokráci alkalmazot hivatáso tanítókat d e i felelősségérzete bizonyítj Kir 2 10 1- A írni-olvasn tudá a ókor zsidóságná általánosa elterjed volt válólevele magána férjne kellet írni a okmányoka tanúna kellet aláírni ső kéme i írásba tetté me jelentésüke Jósu 18 íróeszközökrő legrégib irato i teszne említés Bírá 5 1-4 Jesáj 8 1 Jeremiá 8 17 1 Jó 19 2 ső kalligráfusokró i tudun Krón 1 2 5 zsid P eredetiségér val gyerme szelleméne megfigyelés is Nevel fe gyermeke nek megfelel módon akko öre korába se fo attó eltérn Példab 22 P módszer é erkölcse közöt legrégib időbe ne ige tudta különbsége tenni Ak kímél botot gyűlöl gyermekét mer ak szereti megrendszabályozz olyko u o 18 2 me kel verne ö bottal mertjeiké pokolbó szabadíto me u o 23 1 Általába vév a óhéberekné uralkod szempon volt hog fegyelmezé gyerme boldogságá előmozdítja Példabeszéde számo helye említi ezt am azér fontos mive e legrégib zsid P.- mű E fegyelmezés azér követeli mer a egés élete fegyelm állapotna tartja viszon a erkölcs feddés hasznosabbna tartj szá ütésné u o 17 1 legrégib tanító testülete szoferimne l o hívták Példab chachamimro i tes említés Példab 22 1 mór é melamme későb kerül nyelvhasználatba Ezr államalkotás P.-ba i korszakalkot volt mer Tór szövegezés népoktatá alapvet művelet volt Után zsinagóg l o egyszersmin tanhá let é marad legújab kori má Phil D Vit Mosi 3 2 tanházna nevez azt görö P.-na i nag hatás vol a ókor zsidóságr görö típus akadémiáka létesítette Jeruzsálembe is A elem oktatá megalapítójána Simo b Setac tekinthet Jer Ketubi 8 11 32 e a iskol ne vol kapcsolatba zsinagógával A időszám el 68 R Josu b Gaml kezdeményezésér egés Palesztinába é Kele zsid községeibe bevezetté kötelez község gyermekoktatást bármil csekélyszám i vol közsé Báb Bátr 21 tanító azonba ne kapta rendszere javadalmazás úgy hog emellet má foglalkozásu i volt tanítá leányokr i kiterjedt Jeruzsále pusztulás utá Jatn let eg nag akadémi l Akadémiá I székhelye d másut i nag számba keletkezte iskolák tananya ne csupá biblia-stúdiu volt hane szóhagyomány Misn exegetálás é törvénymagyaráza l Halachiku é Haggadiku magyaráza emellet pedi geometriát arithmetikát asztronómiát anatómiá é történelme i tanította tanházakban felsőb oktatá tannak a amorák későb gáóno l o kezébe vol egés XII sz.-i Mindeze korokba els XII sz Talmu vezéreszmé lehette a irányadók Számo P.- elve őrzöt me Talmu eze köz ige so tanítókr vonatkoz rendszabály tanító irán val mél tiszteletrő i számo ada é előírá tanúskodik tanít adómentessége élvezet Ketubi 62 tanulá öt-ha éve korba kezdődöt Abó V 24 Ketub 5O pénte repetálá napj volt ünnepnapoko pénte d u szünetel tanítás tananya köv volt 5-1 évesne Biblia 10-1 Misna 15-tő Talmu Áb 5 2 A alapel e volt J Tór tanulása d csak h moralitássa va egybekapcsolv diszciplínár soka adta gyerme háro napná töb mulasztá utá szigor intelme kapott tanuló jutalmazás nyilvánossá előt történt Fenyít eszközhö tanítóna csa végs esetbe vol szaba folyamodnia Talmu részletese foglalkozi memóri edzéséve anna módszereive Sabba 63a Abó III 1 Jóm 71a Beráchó 28 Magill 6b 32a Erubi 54 é 97 középkor zsidósá legszomorúb é legirtózatosab söté időkbe i megőrizt tanulásb vetet hité errő a egés zsid történele tanúskodi úg romá államok min német-szlá területen Abba a időben amiko pápa köve Rheimsba azza dicsekedett hog Szt Péte utóda ne olvasna filozófusokat mer Péte mag se ismert azoka mégi mennyorszá őr lett zsidó ghettóikba nehé héber arameu szövegeke tanulmányoztak filológia exegetika vallásbölcsészeti jogtudomán é a anatómi foglalkoztatt őket L Akadémiá I. II. Gáón korszak Jesiva Irodalom -L Grossman Jew Encyclop Strassburger Geschicht d Erziehun a d Unterricht be de Israelite Stuttgar 188 Zuntz Lebensbilde au d Geschicht d Jude i Ma I Erziehun Berline Au de innere Lebe d deutsche Jude i Ma 2 kiad 190 Schechter Studie i Judais Londo 189 I Abrahams Jewis Lif i th Middl Age 189 S Marcus Pädagogi l israeli Volke Wie 187 Wolf De Jüdisch Lehre Rostoc 188 Hirsch Vo d Beziehunge d allgem Bildungselement f d spec jüdische Bildun Frankfur 186 S Maybaum Methodi d jüdische Religionsunterricht 189 Güdemann Geschicht d Erziehungswese be de abendländische Jude I-II

13823.h

CÍMSZ Pedagóg

SZÓCIK Pedagógi Bibliá támaszko zsi alap gyerm vallá oktatá abb morál célbó ho egé életé tudatáb legy anna ho vall törvény szeri ke éln Deute 3 12- Izra P. princípium egé ókorb pél nélk áll mind h isko mind at taní vol csup arisztokrác alkalmazo hivatás tanítóka felelősségérzet bizonyít Ki 1 1 írni-olvas tud óko zsidóságn általános elterje vol válólevel magán férjn kelle írn okmányok tanún kelle aláírn s kém írásb tett m jelentésük Jós 1 íróeszközökr legrégi irat teszn említé Bír 1- Jesá Jeremi 1 J 1 s kalligráfusokr tudu Kró zsi eredetiségé va gyerm szellemén megfigyelé i Neve f gyermek ne megfele módo akk ör koráb s f att eltér Példa 2 módsze erkölcs közö legrégi időb n ig tudt különbség tenn A kímé boto gyűlö gyermeké me a szeret megrendszabályoz olyk 1 m ke vern botta mertjeik pokolb szabadít m 2 Általáb vé óhéberekn uralko szempo vol ho fegyelmez gyerm boldogság előmozdítj Példabeszéd szám hely említ ez a azé fonto miv legrégi zsi P. m fegyelmezé azé követel me egé élet fegyel állapotn tartj viszo erkölc feddé hasznosabbn tart sz ütésn 1 legrégi tanít testület szoferimn hívtá Példa chachamimr te említé Példa 2 mó melamm késő kerü nyelvhasználatb Ez államalkotá P.-b korszakalko vol me Tó szövegezé népoktat alapve művele vol Utá zsinagó egyszersmi tanh le mara legúja kor m Phi Vi Mos tanházn neve az gör P.-n na hatá vo óko zsidóság gör típu akadémiák létesített Jeruzsálemb i ele oktat megalapítóján Sim Seta tekinthe Je Ketub 1 3 isko n vo kapcsolatb zsinagógáva időszá e 6 Jos Gam kezdeményezésé egé Palesztináb Kel zsi községeib bevezett kötele közsé gyermekoktatás bármi csekélyszá vo közs Bá Bát 2 tanít azonb n kapt rendszer javadalmazá úg ho emelle m foglalkozás vol tanít leányok kiterjed Jeruzsál pusztulá ut Jat le e na akadém Akadémi székhely másu na számb keletkezt iskolá tanany n csup biblia-stúdi vol han szóhagyomán Mis exegetálá törvénymagyaráz Halachik Haggadik magyaráz emelle ped geometriá arithmetiká asztronómiá anatómi történelm tanított tanházakba felső oktat tanna amorá késő gáón kezéb vo egé XI sz.- Mindez korokb el XI s Talm vezéreszm lehett irányadó Szám P. elv őrzö m Talm ez kö ig s tanítók vonatko rendszabál tanít irá va mé tiszteletr szám ad előír tanúskodi taní adómentesség élveze Ketub 6 tanul öt-h év korb kezdődö Ab 2 Ketu 5 pént repetál nap vol ünnepnapok pént szünete tanítá tanany kö vol 5- évesn Bibli 10- Misn 15-t Talm Á alape vol Tó tanulás csa moralitáss v egybekapcsol diszciplíná sok adt gyerm hár napn tö mulaszt ut szigo intelm kapot tanul jutalmazá nyilvánoss elő történ Fenyí eszközh tanítón cs vég esetb vo szab folyamodni Talm részletes foglalkoz memór edzésév ann módszereiv Sabb 63 Ab II Jó 71 Berách 2 Magil 6 32 Erub 5 9 középko zsidós legszomorú legirtózatosa söt időkb megőriz tanulás vete hit err egé zsi történel tanúskod ú rom államo mi német-szl területe Abb időbe amik páp köv Rheimsb azz dicsekedet ho Sz Pét utód n olvasn filozófusoka me Pét ma s ismer azok még mennyorsz ő let zsid ghettóikb neh hébe arame szövegek tanulmányozta filológi exegetik vallásbölcsészet jogtudomá anatóm foglalkoztat őke Akadémi I II Gáó korsza Jesiv Irodalo - Grossma Je Encyclo Strassburge Geschich Erziehu Unterrich b d Israelit Stuttga 18 Zunt Lebensbild a Geschich Jud M Erziehu Berlin A d inner Leb deutsch Jud M kia 19 Schechte Studi Judai Lond 18 Abraham Jewi Li t Midd Ag 18 Marcu Pädagog israel Volk Wi 18 Wol D Jüdisc Lehr Rosto 18 Hirsc V Beziehung allge Bildungselemen spe jüdisch Bildu Frankfu 18 Maybau Method jüdisch Religionsunterrich 18 Güdeman Geschich Erziehungswes b d abendländisch Jud I-I

13823.

CÍMS Pedagó

SZÓCI Pedagóg Bibli támaszk zs ala gyer vall oktat ab morá célb h eg élet tudatá leg ann h val törvén szer k él Deut 12 Izr P princípiu eg ókor pé nél ál min isk min a tan vo csu arisztokrá alkalmaz hivatá tanítók felelősségérze bizonyí K írni-olva tu ók zsidóság általáno elterj vo válóleve magá férj kell ír okmányo tanú kell aláír ké írás tet jelentésü Jó íróeszközök legrég ira tesz említ Bí 1 Jes Jerem kalligráfusok tud Kr zs eredetiség v gyer szellemé megfigyel Nev gyerme n megfel mód ak ö korá at elté Péld módsz erkölc köz legrég idő i tud különbsé ten kím bot gyűl gyermek m szere megrendszabályo oly k ver bott mertjei pokol szabadí Általá v óhéberek uralk szemp vo h fegyelme gyer boldogsá előmozdít Példabeszé szá hel emlí e az font mi legrég zs P fegyelmez az követe m eg éle fegye állapot tart visz erköl fedd hasznosabb tar s ütés legrég taní testüle szoferim hívt Péld chachamim t említ Péld m melam kés ker nyelvhasználat E államalkot P.- korszakalk vo m T szövegez népokta alapv művel vo Ut zsinag egyszersm tan l mar legúj ko Ph V Mo tanház nev a gö P.- n hat v ók zsidósá gö típ akadémiá létesítet Jeruzsálem el okta megalapítójá Si Set tekinth J Ketu isk v kapcsolat zsinagógáv idősz Jo Ga kezdeményezés eg Palesztiná Ke zs községei bevezet kötel közs gyermekoktatá bárm csekélysz v köz B Bá taní azon kap rendsze javadalmaz ú h emell foglalkozá vo taní leányo kiterje Jeruzsá pusztul u Ja l n akadé Akadém székhel más n szám keletkez iskol tanan csu biblia-stúd vo ha szóhagyomá Mi exegetál törvénymagyará Halachi Haggadi magyará emell pe geometri arithmetik asztronómi anatóm történel tanítot tanházakb fels okta tann amor kés gáó kezé v eg X sz. Minde korok e X Tal vezéresz lehet irányad Szá P el őrz Tal e k i tanító vonatk rendszabá taní ir v m tisztelet szá a előí tanúskod tan adómentessé élvez Ketu tanu öt- é kor kezdőd A Ket pén repetá na vo ünnepnapo pén szünet tanít tanan k vo 5 éves Bibl 10 Mis 15- Tal alap vo T tanulá cs moralitás egybekapcso diszciplín so ad gyer há nap t mulasz u szig intel kapo tanu jutalmaz nyilvános el törté Feny eszköz tanító c vé eset v sza folyamodn Tal részlete foglalko memó edzésé an módszerei Sab 6 A I J 7 Berác Magi 3 Eru középk zsidó legszomor legirtózatos sö idők megőri tanulá vet hi er eg zs történe tanúsko ro állam m német-sz terület Ab időb ami pá kö Rheims az dicsekede h S Pé utó olvas filozófusok m Pé m isme azo mé mennyors le zsi ghettóik ne héb aram szövege tanulmányozt filológ exegeti vallásbölcsésze jogtudom anató foglalkozta ők Akadém I Gá korsz Jesi Irodal Grossm J Encycl Strassburg Geschic Erzieh Unterric Israeli Stuttg 1 Zun Lebensbil Geschic Ju Erzieh Berli inne Le deutsc Ju ki 1 Schecht Stud Juda Lon 1 Abraha Jew L Mid A 1 Marc Pädago israe Vol W 1 Wo Jüdis Leh Rost 1 Hirs Beziehun allg Bildungseleme sp jüdisc Bild Frankf 1 Mayba Metho jüdisc Religionsunterric 1 Güdema Geschic Erziehungswe abendländisc Ju I-

13823

CÍM Pedag

SZÓC Pedagó Bibl támasz z al gye val okta a mor cél e éle tudat le an va törvé sze é Deu 1 Iz princípi e óko p né á mi is mi ta v cs arisztokr alkalma hivat tanító felelősségérz bizony írni-olv t ó zsidósá általán elter v válólev mag fér kel í okmány tan kel aláí k írá te jelentés J íróeszközö legré ir tes emlí B Je Jere kalligráfuso tu K z eredetisé gye szellem megfigye Ne gyerm megfe mó a kor a elt Pél móds erköl kö legré id tu különbs te kí bo gyű gyerme szer megrendszabály ol ve bot mertje poko szabad Által óhébere ural szem v fegyelm gye boldogs előmozdí Példabesz sz he eml a fon m legré z fegyelme a követ e él fegy állapo tar vis erkö fed hasznosab ta üté legré tan testül szoferi hív Pél chachami emlí Pél mela ké ke nyelvhasznála államalko P. korszakal v szövege népokt alap műve v U zsina egyszers ta ma legú k P M tanhá ne g P. ha ó zsidós g tí akadémi létesíte Jeruzsále e okt megalapítój S Se tekint Ket is kapcsola zsinagógá idős J G kezdeményezé e Palesztin K z községe beveze köte köz gyermekoktat bár csekélys kö B tan azo ka rendsz javadalma emel foglalkoz v tan leány kiterj Jeruzs pusztu J akad Akadé székhe má szá keletke isko tana cs biblia-stú v h szóhagyom M exegetá törvénymagyar Halach Haggad magyar emel p geometr arithmeti asztronóm anató történe taníto tanházak fel okt tan amo ké gá kez e sz Mind koro Ta vezéres lehe iránya Sz e őr Ta tanít vonat rendszab tan i tisztele sz elő tanúsko ta adómentess élve Ket tan öt ko kezdő Ke pé repet n v ünnepnap pé szüne taní tana v éve Bib 1 Mi 15 Ta ala v tanul c moralitá egybekapcs diszciplí s a gye h na mulas szi inte kap tan jutalma nyilváno e tört Fen eszkö tanít v ese sz folyamod Ta részlet foglalk mem edzés a módszere Sa Berá Mag Er közép zsid legszomo legirtózato s idő megőr tanul ve h e e z történ tanúsk r álla német-s terüle A idő am p k Rheim a dicseked P ut olva filozófuso P ism az m mennyor l zs ghettói n hé ara szöveg tanulmányoz filoló exeget vallásbölcsész jogtudo anat foglalkozt ő Akadé G kors Jes Iroda Gross Encyc Strassbur Geschi Erzie Unterri Israel Stutt Zu Lebensbi Geschi J Erzie Berl inn L deuts J k Schech Stu Jud Lo Abrah Je Mi Mar Pädag isra Vo W Jüdi Le Ros Hir Beziehu all Bildungselem s jüdis Bil Frank Mayb Meth jüdis Religionsunterri Güdem Geschi Erziehungsw abendländis J I

1382

CÍ Peda

SZÓ Pedag Bib támas a gy va okt mo cé él tuda l a v törv sz De I princíp ók n m i m t c arisztok alkalm hiva tanít felelősségér bizon írni-ol zsidós általá elte válóle ma fé ke okmán ta ke alá ír t jelenté íróeszköz legr i te eml J Jer kalligráfus t eredetis gy szelle megfigy N gyer megf m ko el Pé mód erkö k legr i t különb t k b gy gyerm sze megrendszabál o v bo mertj pok szaba Álta óhéber ura sze fegyel gy boldog előmozd Példabes s h em fo legr fegyelm köve é feg állap ta vi erk fe hasznosa t üt legr ta testü szofer hí Pé chacham eml Pé mel k k nyelvhasznál államalk P korszaka szöveg népok ala műv zsin egyszer t m leg tanh n P h zsidó t akadém létesít Jeruzsál ok megalapító S tekin Ke i kapcsol zsinagóg idő kezdeményez Paleszti község bevez köt kö gyermekokta bá csekély k ta az k rends javadalm eme foglalko ta leán kiter Jeruz puszt aka Akad székh m sz keletk isk tan c biblia-st szóhagyo exeget törvénymagya Halac Hagga magya eme geomet arithmet asztronó anat történ tanít tanháza fe ok ta am k g ke s Min kor T vezére leh irány S ő T taní vona rendsza ta tisztel s el tanúsk t adómentes élv Ke ta ö k kezd K p repe ünnepna p szün tan tan év Bi M 1 T al tanu moralit egybekapc diszcipl gy n mula sz int ka ta jutalm nyilván tör Fe eszk taní es s folyamo T részle foglal me edzé módszer S Ber Ma E közé zsi legszom legirtózat id megő tanu v törté tanús áll német- terül id a Rhei dicseke u olv filozófus is a mennyo z ghettó h ar szöve tanulmányo filol exege vallásbölcsés jogtud ana foglalkoz Akad kor Je Irod Gros Ency Strassbu Gesch Erzi Unterr Israe Stut Z Lebensb Gesch Erzi Ber in deut Schec St Ju L Abra J M Ma Päda isr V Jüd L Ro Hi Bezieh al Bildungsele jüdi Bi Fran May Met jüdi Religionsunterr Güde Gesch Erziehungs abendländi