13826.htm

CÍMSZÓ: Pekudé

SZÓCIKK: Pekudé, hetiszakasz, mely Mózes 2. könyve 38. fejezetnek 21. versétől a könyv végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Számadás a Szentélyben felajánlott adományokról. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Királyok első könyve 7. fejezetének 51. versétől a 8. fejezet 21. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mind két helyen a Szentélyek felépítésének befejezéséről van szó. Néha a naptári beosztás folytán a megelőző hetiszakasszal olvastatik együtt (Vajakhól-Pekudé).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3826. címszó a lexikon => 689. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13826.htm

CÍMSZÓ: Pekudé

SZÓCIKK: Pekudé, hetiszakasz, mely Mózes 2. könyve 38. fejezetnek 21. versétől a könyv végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Számadás a Szentélyben felajánlott adományokról. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Királyok első könyve 7. fejezetének 51. versétől a 8. fejezet 21. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mind két helyen a Szentélyek felépítésének befejezéséről van szó. Néha a naptári beosztás folytán a megelőző hetiszakasszal olvastatik együtt Vajakhól-Pekudé .

13826.ht

CÍMSZÓ Pekud

SZÓCIKK Pekudé hetiszakasz mel Móze 2 könyv 38 fejezetne 21 versétő köny végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Számadá Szentélybe felajánlot adományokról hetiszakaszho tartoz próféta rés Királyo els könyv 7 fejezeténe 51 versétő 8 fejeze 21 verséi terjed tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog min ké helye Szentélye felépítéséne befejezésérő va szó Néh naptár beosztá folytá megelőz hetiszakassza olvastati együt Vajakhól-Pekud

13826.h

CÍMSZ Peku

SZÓCIK Pekud hetiszakas me Móz köny 3 fejezetn 2 versét kön végé terje rés foglal magába Röv tartalm Számad Szentélyb felajánlo adományokró hetiszakaszh tarto prófét ré Király el köny fejezetén 5 versét fejez 2 versé terje tór prófét ré közö összefüggé ho mi k hely Szentély felépítésén befejezésér v sz Né naptá beoszt folyt megelő hetiszakassz olvastat együ Vajakhól-Peku

13826.

CÍMS Pek

SZÓCI Peku hetiszaka m Mó kön fejezet versé kö vég terj ré fogla magáb Rö tartal Száma Szentély felajánl adományokr hetiszakasz tart prófé r Királ e kön fejezeté versé feje vers terj tó prófé r köz összefügg h m hel Szentél felépítésé befejezésé s N napt beosz foly megel hetiszakass olvasta egy Vajakhól-Pek

13826

CÍM Pe

SZÓC Pek hetiszak M kö fejeze vers k vé ter r fogl magá R tarta Szám Szentél felaján adományok hetiszakas tar próf Kirá kö fejezet vers fej ver ter t próf kö összefüg he Szenté felépítés befejezés nap beos fol mege hetiszakas olvast eg Vajakhól-Pe

1382

CÍ P

SZÓ Pe hetisza k fejez ver v te fog mag tart Szá Szenté felajá adományo hetiszaka ta pró Kir k fejeze ver fe ve te pró k összefü h Szent felépíté befejezé na beo fo meg hetiszaka olvas e Vajakhól-P