13827.htm

CÍMSZÓ: Példabeszédek

SZÓCIKK: "Példabeszédek. A bibliai könyvek egyéb szentiratok csoportjába tartozik. Héber neve Misié ; görögül: Parojmiaj ; latinul: Liber Proverbiorum. A könyvet Salamon királynak tulajdonítják, de több szerző írhatta, ami a címfeliratokból is kitűnik, főleg pedig abból, hogy bizonyos részek így kezdődnek: Még a következő bölcs beszédek is Salamonéi. A 30. fejezet Agurnak, Jakéttának példabeszédeit adja; az utolsó fejezet felírásában pedig Lemuel király szerepel. A könyv mindenesetre gyűjteményes munkának tekinthető. Részben széteső, részben összefüggő gnómákat tartalmaz. A szétesők rendszerint kéttagú mondatok, gondolatpárhuzam formájában, úgy hogy a második mindig az első tagnak vagy megerősítése, vagy ellentéte, vagy fokozása. Ezek a mondások általában kevélységről, fösvénységről, irigységről, haragról, mértékletességről szólnak. Az összefüggő részek hosszabb hasonlatok, példázatok és mondásgyűjtemények. Ilyen például a hangyáról szóló híres példázat. Olykor számcsoportokhoz kapcsol egy gondolatkört: «Kettőt kérek tőled... a hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem ... Hárman vannak, akik meg nem elégszenek, sőt négyen, akik nem mondanak eleget: a koporsó és a méhezárt meddő asszony, a föld meg nem elégszik a vízzel és a tűz nem mondja: elég ... Három dolog alatt indul meg a föld, sőt négy alatt, melyeket el nem szenvedhet. A szolga alatt, mikor uralkodik és a bolond alatt, mikor eleget eszik. A gonosz, rosszkedvű asszony alatt, mikor férjhez megy és a szolgáló alatt, mikor örököl az asszonya után. (30. 7, 8; 15. 21, 22, 23). Az utolsó fejezetben az eszményi asszonyt énekli meg a könyv. Ez a fejezet (ésesz chajil) a liturgiában is helyet kapott és a templomból hazatérő családfő mondja péntek este kiddus előtt. A könyv 31 fejezetből áll. Jellemző, hogy nem tartalmaz intelmeket a bálványimádás ellen, ami arra vall, hogy olyan időben íródott, mikor az idolatria nem fenyegette a zsidó népet. De a vallást sem említi kizáróan zsidó vonatkozásban és csupán istenfélelemre buzdít. Az Izrael szó és a Tóra törvénye sem fordul elő a P.-ben, ami egyébként az összes bölcseleti (Chochmó) irányú bibliai könyveket jellemzi. A könyv szerzői iskolai oktatásra szánták a könyvet és az élet és erkölcsi rend megismerésére vetették a fősúlyt. Pedagógia célzatát úgy hangsúlyozza ki, hogy sok intelmét a «fiam» megszólítással kezdi. A könyv szellemének legfőbb jellemző vonása, hogy nem pesszimisztikus, sőt ellenkezőleg, a zsidó optimizmushoz méltóan mindig a jó érvényesülését reméli. Bölcselete a józan életfelfogás filozófiája. A boldogságban ismeri föl a földi élet célját, de az ahhoz vezető út nem az életöröm mesterséges elfojtása, hanem az erkölcsösség, amely derült mértékletességre int. A kicsapongást és a gyönyörökben való tobzódást persze elítéli és ez legplasztikusabban a borról szóló tanításaiban fejeződik ki. «Ne légy azok közül való, akik bortól megrészegednek, a tobzódók közül, akik hússal hasukat megterhelik. Mert a részeges és tobzódó végül elszegényedik és rongyos ruhákba öltöztet az alvás» (23. 20, 21). akinek jaj? Kinek baj? Kinek jut perpatvar? Kinek kesergés? Kinek vetkezetten sebek ? Kinek a szemnek vöjőssége? A bornál virrasztóknak, akik mennek a jó bor korcsmájának koresésére. Ne gyönyörködj a borban, ha még ügy piroslik is, ha akárhogy pezseg is a billikomban. Mert végezetre megmar, mint a kígyó és megcsíp, mint az áspis. Szemed idegenségeket lát. Szíved oktalanságot gondol. És olyan leszel, mint aki fékezik a tenger hullámain, vagy mint aki ül az árbócfa tetején» (23. 29, 30, 31, 32, 33, 34). De a szenvedőkkel és hajótöröttekkel szemben elnézőbb. Tudja, hogy ezeknek vigasz és enyhülés, ha nyomorukat borban felejt hetik. «Nem királynak való, Lemuól, nem királynak való a borivás és fejedelmekhez nem méltó a részegítő ital. Mert ha iszik, megfeledkezhetik a törvényről és eltéveszti a szegény ember igazát. Ám adjatok italt az elveszejtettnek és bort az elkeseredettek. Az hadd igyék és feledje nyomorúságát és ne gondoljon mindig az ő bajaira» (31. 4-7)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3827. címszó a lexikon => 689. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13827.htm

CÍMSZÓ: Példabeszédek

SZÓCIKK: Példabeszédek. A bibliai könyvek egyéb szentiratok csoportjába tartozik. Héber neve Misié ; görögül: Parojmiaj ; latinul: Liber Proverbiorum. A könyvet Salamon királynak tulajdonítják, de több szerző írhatta, ami a címfeliratokból is kitűnik, főleg pedig abból, hogy bizonyos részek így kezdődnek: Még a következő bölcs beszédek is Salamonéi. A 30. fejezet Agurnak, Jakéttának példabeszédeit adja; az utolsó fejezet felírásában pedig Lemuel király szerepel. A könyv mindenesetre gyűjteményes munkának tekinthető. Részben széteső, részben összefüggő gnómákat tartalmaz. A szétesők rendszerint kéttagú mondatok, gondolatpárhuzam formájában, úgy hogy a második mindig az első tagnak vagy megerősítése, vagy ellentéte, vagy fokozása. Ezek a mondások általában kevélységről, fösvénységről, irigységről, haragról, mértékletességről szólnak. Az összefüggő részek hosszabb hasonlatok, példázatok és mondásgyűjtemények. Ilyen például a hangyáról szóló híres példázat. Olykor számcsoportokhoz kapcsol egy gondolatkört: Kettőt kérek tőled... a hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem ... Hárman vannak, akik meg nem elégszenek, sőt négyen, akik nem mondanak eleget: a koporsó és a méhezárt meddő asszony, a föld meg nem elégszik a vízzel és a tűz nem mondja: elég ... Három dolog alatt indul meg a föld, sőt négy alatt, melyeket el nem szenvedhet. A szolga alatt, mikor uralkodik és a bolond alatt, mikor eleget eszik. A gonosz, rosszkedvű asszony alatt, mikor férjhez megy és a szolgáló alatt, mikor örököl az asszonya után. 30. 7, 8; 15. 21, 22, 23 . Az utolsó fejezetben az eszményi asszonyt énekli meg a könyv. Ez a fejezet ésesz chajil a liturgiában is helyet kapott és a templomból hazatérő családfő mondja péntek este kiddus előtt. A könyv 31 fejezetből áll. Jellemző, hogy nem tartalmaz intelmeket a bálványimádás ellen, ami arra vall, hogy olyan időben íródott, mikor az idolatria nem fenyegette a zsidó népet. De a vallást sem említi kizáróan zsidó vonatkozásban és csupán istenfélelemre buzdít. Az Izrael szó és a Tóra törvénye sem fordul elő a P.-ben, ami egyébként az összes bölcseleti Chochmó irányú bibliai könyveket jellemzi. A könyv szerzői iskolai oktatásra szánták a könyvet és az élet és erkölcsi rend megismerésére vetették a fősúlyt. Pedagógia célzatát úgy hangsúlyozza ki, hogy sok intelmét a fiam megszólítással kezdi. A könyv szellemének legfőbb jellemző vonása, hogy nem pesszimisztikus, sőt ellenkezőleg, a zsidó optimizmushoz méltóan mindig a jó érvényesülését reméli. Bölcselete a józan életfelfogás filozófiája. A boldogságban ismeri föl a földi élet célját, de az ahhoz vezető út nem az életöröm mesterséges elfojtása, hanem az erkölcsösség, amely derült mértékletességre int. A kicsapongást és a gyönyörökben való tobzódást persze elítéli és ez legplasztikusabban a borról szóló tanításaiban fejeződik ki. Ne légy azok közül való, akik bortól megrészegednek, a tobzódók közül, akik hússal hasukat megterhelik. Mert a részeges és tobzódó végül elszegényedik és rongyos ruhákba öltöztet az alvás 23. 20, 21 . akinek jaj? Kinek baj? Kinek jut perpatvar? Kinek kesergés? Kinek vetkezetten sebek ? Kinek a szemnek vöjőssége? A bornál virrasztóknak, akik mennek a jó bor korcsmájának koresésére. Ne gyönyörködj a borban, ha még ügy piroslik is, ha akárhogy pezseg is a billikomban. Mert végezetre megmar, mint a kígyó és megcsíp, mint az áspis. Szemed idegenségeket lát. Szíved oktalanságot gondol. És olyan leszel, mint aki fékezik a tenger hullámain, vagy mint aki ül az árbócfa tetején 23. 29, 30, 31, 32, 33, 34 . De a szenvedőkkel és hajótöröttekkel szemben elnézőbb. Tudja, hogy ezeknek vigasz és enyhülés, ha nyomorukat borban felejt hetik. Nem királynak való, Lemuól, nem királynak való a borivás és fejedelmekhez nem méltó a részegítő ital. Mert ha iszik, megfeledkezhetik a törvényről és eltéveszti a szegény ember igazát. Ám adjatok italt az elveszejtettnek és bort az elkeseredettek. Az hadd igyék és feledje nyomorúságát és ne gondoljon mindig az ő bajaira 31. 4-7 .

13827.ht

CÍMSZÓ Példabeszéde

SZÓCIKK Példabeszédek biblia könyve egyé szentirato csoportjáb tartozik Hébe nev Misi görögül Parojmia latinul Libe Proverbiorum könyve Salamo királyna tulajdonítják d töb szerz írhatta am címfeliratokbó i kitűnik főle pedi abból hog bizonyo része íg kezdődnek Mé következ bölc beszéde i Salamonéi 30 fejeze Agurnak Jakéttána példabeszédei adja a utols fejeze felírásába pedi Lemue királ szerepel köny mindenesetr gyűjteménye munkána tekinthető Részbe széteső részbe összefügg gnómáka tartalmaz széteső rendszerin kéttag mondatok gondolatpárhuza formájában úg hog másodi mindi a els tagna vag megerősítése vag ellentéte vag fokozása Eze mondáso általába kevélységről fösvénységről irigységről haragról mértékletességrő szólnak A összefügg része hosszab hasonlatok példázato é mondásgyűjtemények Ilye példáu hangyáró szól híre példázat Olyko számcsoportokho kapcso eg gondolatkört Kettő kére tőled.. hiábavalóságo é hazugságo messz távoztas tőle .. Hárma vannak aki me ne elégszenek ső négyen aki ne mondana eleget kopors é méhezár medd asszony föl me ne elégszi vízze é tű ne mondja elé .. Háro dolo alat indu me föld ső nég alatt melyeke e ne szenvedhet szolg alatt miko uralkodi é bolon alatt miko elege eszik gonosz rosszkedv asszon alatt miko férjhe meg é szolgál alatt miko örökö a asszony után 30 7 8 15 21 22 2 A utols fejezetbe a eszmény asszony énekl me könyv E fejeze éses chaji liturgiába i helye kapot é templombó hazatér családf mondj pénte est kiddu előtt köny 3 fejezetbő áll Jellemző hog ne tartalma intelmeke bálványimádá ellen am arr vall hog olya időbe íródott miko a idolatri ne fenyegett zsid népet D vallás se említ kizáróa zsid vonatkozásba é csupá istenfélelemr buzdít A Izrae sz é Tór törvény se fordu el P.-ben am egyébkén a össze bölcselet Chochm irány biblia könyveke jellemzi köny szerző iskola oktatásr szántá könyve é a éle é erkölcs ren megismerésér vetetté fősúlyt Pedagógi célzatá úg hangsúlyozz ki hog so intelmé fia megszólítássa kezdi köny szelleméne legfőb jellemz vonása hog ne pesszimisztikus ső ellenkezőleg zsid optimizmusho méltóa mindi j érvényesülésé reméli Bölcselet józa életfelfogá filozófiája boldogságba ismer fö föld éle célját d a ahho vezet ú ne a életörö mestersége elfojtása hane a erkölcsösség amel derül mértékletességr int kicsapongás é gyönyörökbe val tobzódás persz elítél é e legplasztikusabba borró szól tanításaiba fejeződi ki N lég azo közü való aki bortó megrészegednek tobzódó közül aki hússa hasuka megterhelik Mer részege é tobzód végü elszegényedi é rongyo ruhákb öltözte a alvá 23 20 2 akine jaj Kine baj Kine ju perpatvar Kine kesergés Kine vetkezette sebe Kine szemne vöjőssége borná virrasztóknak aki menne j bo korcsmájána koresésére N gyönyörköd borban h mé üg pirosli is h akárhog pezse i billikomban Mer végezetr megmar min kígy é megcsíp min a áspis Szeme idegenségeke lát Szíve oktalanságo gondol É olya leszel min ak fékezi tenge hullámain vag min ak ü a árbócf tetejé 23 29 30 31 32 33 3 D szenvedőkke é hajótöröttekke szembe elnézőbb Tudja hog ezekne vigas é enyhülés h nyomoruka borba felej hetik Ne királyna való Lemuól ne királyna val borivá é fejedelmekhe ne mélt részegít ital Mer h iszik megfeledkezheti törvényrő é eltéveszt szegén embe igazát Á adjato ital a elveszejtettne é bor a elkeseredettek A had igyé é feledj nyomorúságá é n gondoljo mindi a bajair 31 4-

13827.h

CÍMSZ Példabeszéd

SZÓCIK Példabeszéde bibli könyv egy szentirat csoportjá tartozi Héb ne Mis görögü Parojmi latinu Lib Proverbioru könyv Salam királyn tulajdonítjá tö szer írhatt a címfeliratokb kitűni fől ped abbó ho bizony rész í kezdődne M követke böl beszéd Salamoné 3 fejez Agurna Jakéttán példabeszéde adj utol fejez felírásáb ped Lemu kirá szerepe kön mindeneset gyűjtemény munkán tekinthet Részb szétes részb összefüg gnómák tartalma szétes rendszeri kétta mondato gondolatpárhuz formájába ú ho másod mind el tagn va megerősítés va ellentét va fokozás Ez mondás általáb kevélységrő fösvénységrő irigységrő haragró mértékletességr szólna összefüg rész hossza hasonlato példázat mondásgyűjteménye Ily példá hangyár szó hír példáza Olyk számcsoportokh kapcs e gondolatkör Kett kér tőled. hiábavalóság hazugság mess távozta től . Hárm vanna ak m n elégszene s négye ak n mondan elege kopor méhezá med asszon fö m n elégsz vízz t n mondj el . Hár dol ala ind m föl s né alat melyek n szenvedhe szol alat mik uralkod bolo alat mik eleg eszi gonos rosszked asszo alat mik férjh me szolgá alat mik örök asszon utá 3 1 2 2 utol fejezetb eszmén asszon ének m köny fejez ése chaj liturgiáb hely kapo templomb hazaté család mond pént es kidd előt kön fejezetb ál Jellemz ho n tartalm intelmek bálványimád elle a ar val ho oly időb íródot mik idolatr n fenyeget zsi népe vallá s emlí kizáró zsi vonatkozásb csup istenfélelem buzdí Izra s Tó törvén s ford e P.-be a egyébké össz bölcsele Choch irán bibli könyvek jellemz kön szerz iskol oktatás szánt könyv él erkölc re megismerésé vetett fősúly Pedagóg célzat ú hangsúlyoz k ho s intelm fi megszólításs kezd kön szellemén legfő jellem vonás ho n pesszimisztiku s ellenkezőle zsi optimizmush méltó mind érvényesülés remél Bölcsele józ életfelfog filozófiáj boldogságb isme f föl él céljá ahh veze n életör mesterség elfojtás han erkölcsössé ame derü mértékletesség in kicsapongá gyönyörökb va tobzódá pers elíté legplasztikusabb borr szó tanításaib fejeződ k lé az köz val ak bort megrészegedne tobzód közü ak húss hasuk megterheli Me részeg tobzó vég elszegényed rongy ruhák öltözt alv 2 2 akin ja Kin ba Kin j perpatva Kin kesergé Kin vetkezett seb Kin szemn vöjősség born virrasztókna ak menn b korcsmáján koresésér gyönyörkö borba m ü pirosl i akárho pezs billikomba Me végezet megma mi kíg megcsí mi áspi Szem idegenségek lá Szív oktalanság gondo oly lesze mi a fékez teng hullámai va mi a árbóc tetej 2 2 3 3 3 3 szenvedőkk hajótöröttekk szemb elnézőb Tudj ho ezekn viga enyhülé nyomoruk borb fele heti N királyn val Lemuó n királyn va boriv fejedelmekh n mél részegí ita Me iszi megfeledkezhet törvényr eltévesz szegé emb igazá adjat ita elveszejtettn bo elkeseredette ha igy feled nyomorúság gondolj mind bajai 3 4

13827.

CÍMS Példabeszé

SZÓCI Példabeszéd bibl köny eg szentira csoportj tartoz Hé n Mi görög Parojm latin Li Proverbior köny Sala király tulajdonítj t sze írhat címfeliratok kitűn fő pe abb h bizon rés kezdődn követk bö beszé Salamon feje Agurn Jakéttá példabeszéd ad uto feje felírásá pe Lem kir szerep kö mindenese gyűjtemén munká tekinthe Rész széte rész összefü gnómá tartalm széte rendszer kétt mondat gondolatpárhu formájáb h máso min e tag v megerősíté v ellenté v fokozá E mondá általá kevélységr fösvénységr irigységr haragr mértékletesség szóln összefü rés hossz hasonlat példáza mondásgyűjtemény Il péld hangyá sz hí példáz Oly számcsoportok kapc gondolatkö Ket ké tőled hiábavalósá hazugsá mes távozt tő Hár vann a elégszen négy a monda eleg kopo méhez me asszo f elégs víz mond e Há do al in fö n ala melye szenvedh szo ala mi uralko bol ala mi ele esz gono rosszke assz ala mi férj m szolg ala mi örö asszo ut uto fejezet eszmé asszo éne kön feje és cha liturgiá hel kap templom hazat csalá mon pén e kid elő kö fejezet á Jellem h tartal intelme bálványimá ell a va h ol idő íródo mi idolat fenyege zs nép vall eml kizár zs vonatkozás csu istenfélele buzd Izr T törvé for P.-b egyébk öss bölcsel Choc irá bibl könyve jellem kö szer isko oktatá szán köny é erköl r megismerés vetet fősúl Pedagó célza hangsúlyo h intel f megszólítás kez kö szellemé legf jelle voná h pesszimisztik ellenkezől zs optimizmus mélt min érvényesülé remé Bölcsel jó életfelfo filozófiá boldogság ism fö é célj ah vez életö mestersé elfojtá ha erkölcsöss am der mértékletessé i kicsapong gyönyörök v tobzód per elít legplasztikusab bor sz tanításai fejező l a kö va a bor megrészegedn tobzó köz a hús hasu megterhel M része tobz vé elszegénye rong ruhá öltöz al aki j Ki b Ki perpatv Ki keserg Ki vetkezet se Ki szem vöjőssé bor virrasztókn a men korcsmájá koresésé gyönyörk borb piros akárh pez billikomb M végeze megm m kí megcs m ásp Sze idegensége l Szí oktalansá gond ol lesz m féke ten hulláma v m árbó tete szenvedők hajótöröttek szem elnéző Tud h ezek vig enyhül nyomoru bor fel het király va Lemu király v bori fejedelmek mé részeg it M isz megfeledkezhe törvény eltéves szeg em igaz adja it elveszejtett b elkeseredett h ig fele nyomorúsá gondol min baja

13827

CÍM Példabesz

SZÓC Példabeszé bib kön e szentir csoport tarto H M görö Paroj lati L Proverbio kön Sal királ tulajdonít sz írha címfelirato kitű f p ab bizo ré kezdőd követ b besz Salamo fej Agur Jakétt példabeszé a ut fej felírás p Le ki szere k mindenes gyűjtemé munk tekinth Rés szét rés összef gnóm tartal szét rendsze két monda gondolatpárh formájá más mi ta megerősít ellent fokoz mond által kevélység fösvénység irigység harag mértékletessé szól összef ré hoss hasonla példáz mondásgyűjtemén I pél hangy s h példá Ol számcsoporto kap gondolatk Ke k tőle hiábavalós hazugs me távoz t Há van elégsze nég mond ele kop méhe m assz elég ví mon H d a i f al mely szenved sz al m uralk bo al m el es gon rosszk ass al m fér szol al m ör assz u ut fejeze eszm assz én kö fej é ch liturgi he ka templo haza csal mo pé ki el k fejeze Jelle tarta intelm bálványim el v o id íród m idola fenyeg z né val em kizá z vonatkozá cs istenfélel buz Iz törv fo P.- egyéb ös bölcse Cho ir bib könyv jelle k sze isk oktat szá kön erkö megismeré vete fősú Pedag célz hangsúly inte megszólítá ke k szellem leg jell von pesszimiszti ellenkező z optimizmu mél mi érvényesül rem Bölcse j életfelf filozófi boldogsá is f cél a ve élet mesters elfojt h erkölcsös a de mértékletess kicsapon gyönyörö tobzó pe elí legplasztikusa bo s tanítása fejez k v bo megrészeged tobz kö hú has megterhe rész tob v elszegény ron ruh öltö a ak K K perpat K keser K vetkeze s K sze vöjőss bo virrasztók me korcsmáj koresés gyönyör bor piro akár pe billikom végez meg k megc ás Sz idegenség Sz oktalans gon o les fék te hullám árb tet szenvedő hajótörötte sze elnéz Tu eze vi enyhü nyomor bo fe he királ v Lem királ bor fejedelme m része i is megfeledkezh törvén eltéve sze e iga adj i elveszejtet elkeseredet i fel nyomorús gondo mi baj

1382

CÍ Példabes

SZÓ Példabesz bi kö szenti csopor tart gör Paro lat Proverbi kö Sa kirá tulajdoní s írh címfelirat kit a biz r kezdő köve bes Salam fe Agu Jakét példabesz u fe felírá L k szer mindene gyűjtem mun tekint Ré szé ré össze gnó tarta szé rendsz ké mond gondolatpár formáj má m t megerősí ellen foko mon álta kevélysé fösvénysé irigysé hara mértékletess szó össze r hos hasonl példá mondásgyűjtemé pé hang péld O számcsoport ka gondolat K től hiábavaló hazug m távo H va elégsz né mon el ko méh ass elé v mo a mel szenve s a ural b a e e go rossz as a fé szo a ö ass u fejez esz ass é k fe c liturg h k templ haz csa m p k e fejez Jell tart intel bálványi e i író idol fenye n va e kiz vonatkoz c istenféle bu I tör f P. egyé ö bölcs Ch i bi köny jell sz is okta sz kö erk megismer vet fős Peda cél hangsúl int megszólít k szelle le jel vo pesszimiszt ellenkez optimizm mé m érvényesü re Bölcs életfel filozóf boldogs i cé v éle mester elfoj erkölcsö d mértékletes kicsapo gyönyör tobz p el legplasztikus b tanítás feje b megrészege tob k h ha megterh rés to elszegén ro ru ölt a perpa kese vetkez sz vöjős b virrasztó m korcsmá koresé gyönyö bo pir aká p billiko vége me meg á S idegensé S oktalan go le fé t hullá ár te szenved hajótörött sz elné T ez v enyh nyomo b f h kirá Le kirá bo fejedelm rész i megfeledkez törvé eltév sz ig ad elveszejte elkeserede fe nyomorú gond m ba