13830.htm

CÍMSZÓ: Pénzüzlet

SZÓCIKK: Pénzüzlet. A középkori P. a hitel- és zálogügylet területein mozgott és ennek legősibb megnyilatkozásaitól kezdve a mai idők hatalmas pénzintézeti berendezkedéséig különös és jelentőségteljes szerepet juttatott a zsidóságnak. A középkor legsötétebb napjaiban az elnyomottság kényszere folytán tért rá a zsidóság a P.-re, amely a maga bizonytalanságában is végső menedéke volt a megélhetésének. És a gazdasági élet törvényszerű fejlődése elvitte a kapitalizmus fejlődésének kulminációs pontjáig, ahol a tőke koncentrációja, a trösztök és kartellek hatalma csúcspontját jelzik a P. történeti és gazdasági fejlődésének és jelentőségének.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3830. címszó a lexikon => 690. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13830.htm

CÍMSZÓ: Pénzüzlet

SZÓCIKK: Pénzüzlet. A középkori P. a hitel- és zálogügylet területein mozgott és ennek legősibb megnyilatkozásaitól kezdve a mai idők hatalmas pénzintézeti berendezkedéséig különös és jelentőségteljes szerepet juttatott a zsidóságnak. A középkor legsötétebb napjaiban az elnyomottság kényszere folytán tért rá a zsidóság a P.-re, amely a maga bizonytalanságában is végső menedéke volt a megélhetésének. És a gazdasági élet törvényszerű fejlődése elvitte a kapitalizmus fejlődésének kulminációs pontjáig, ahol a tőke koncentrációja, a trösztök és kartellek hatalma csúcspontját jelzik a P. történeti és gazdasági fejlődésének és jelentőségének.

13830.ht

CÍMSZÓ Pénzüzle

SZÓCIKK Pénzüzlet középkor P hitel é zálogügyle területei mozgot é enne legősib megnyilatkozásaitó kezdv ma idő hatalma pénzintézet berendezkedéséi különö é jelentőségtelje szerepe juttatot zsidóságnak középko legsötéteb napjaiba a elnyomottsá kényszer folytá tér r zsidósá P.-re amel mag bizonytalanságába i végs menedék vol megélhetésének É gazdaság éle törvényszer fejlődés elvitt kapitalizmu fejlődéséne kulmináció pontjáig aho tők koncentrációja trösztö é kartelle hatalm csúcspontjá jelzi P történet é gazdaság fejlődéséne é jelentőségének

13830.h

CÍMSZ Pénzüzl

SZÓCIK Pénzüzle középko hite zálogügyl területe mozgo enn legősi megnyilatkozásait kezd m id hatalm pénzintéze berendezkedésé külön jelentőségtelj szerep juttato zsidóságna középk legsötéte napjaib elnyomotts kénysze folyt té zsidós P.-r ame ma bizonytalanságáb vég menedé vo megélhetéséne gazdasá él törvénysze fejlődé elvit kapitalizm fejlődésén kulmináci pontjái ah tő koncentrációj tröszt kartell hatal csúcspontj jelz történe gazdasá fejlődésén jelentőségéne

13830.

CÍMS Pénzüz

SZÓCI Pénzüzl középk hit zálogügy terület mozg en legős megnyilatkozásai kez i hatal pénzintéz berendezkedés külö jelentőségtel szere juttat zsidóságn közép legsötét napjai elnyomott kénysz foly t zsidó P.- am m bizonytalanságá vé mened v megélhetésén gazdas é törvénysz fejlőd elvi kapitaliz fejlődésé kulminác pontjá a t koncentráció trösz kartel hata csúcspont jel történ gazdas fejlődésé jelentőségén

13830

CÍM Pénzü

SZÓC Pénzüz közép hi zálogüg terüle moz e legő megnyilatkozása ke hata pénzinté berendezkedé kül jelentőségte szer jutta zsidóság közé legsöté napja elnyomot kénys fol zsid P. a bizonytalanság v mene megélhetésé gazda törvénys fejlő elv kapitali fejlődés kulminá pontj koncentráci trös karte hat csúcspon je törté gazda fejlődés jelentőségé

1383

CÍ Pénz

SZÓ Pénzü közé h zálogü terül mo leg megnyilatkozás k hat pénzint berendezked kü jelentőségt sze jutt zsidósá köz legsöt napj elnyomo kény fo zsi P bizonytalansá men megélhetés gazd törvény fejl el kapital fejlődé kulmin pont koncentrác trö kart ha csúcspo j tört gazd fejlődé jelentőség