13834.htm

CÍMSZÓ: Pénzüzlet. Történelmi szerepe

SZÓCIKK: Ha most tekintette vesszük, hogy az osztályelnyomás mindig teremt olyan társadalmi rétegeket, amelyeknek elhelyeződését a létbizonytalanság és a kiszolgáltatottság irányítja, láthatjuk, hogy az elnyomottsági tendencia szorítja az egyes társadalmi rétegeket a még szabad gazdasági területek felé. Az új gazdasági elhelyeződés adja meg osztályjellegét is a hozzáidomult társadalmi rétegnek és így kerül aztán szembe a hatalmon lévő osztályérdek egy egészen új osztályérdekkel, amit ő maga hozott létre, anélkül, hogy a következményeivel számolt volna. így hozta létre a zsidó kapitalizmust, a zsidó burzsoáziát a középkor életszemlélete és gazdaságpolitikája. A gazdaságpolitikát, mint tudjuk, a kiszorítási tendencia irányította. Minden kereseti lehetőséget elzártak a zsidóság elől, maradt tehát számára az üzlet. De hogy ez megmaradhatott és kialakulási periódusában mondhatni jóformán konkurencia nélkül, ebben szerepe volt a kor társadalmi és ethikai előítéletének. A keresztény egyház a legrégibb idő óta megtiltotta híveinek a kamatra kölcsönzést, de még a nyerészkedéssel járó adás-vételt is. Az egyház ugyanazzal a szigorral fordult a kereskedők, mint az uzsorások ellen. De mert a mindennapi élet gazdasági szükségleteit ellátni nem lehetett és kamatnélküli kölcsön kockázatára még az egyház tekintélye sem tudta rávenni a híveket és mert maga az egyház ugyancsak nem tudta kieszközölni a végeredményben nélkülözhetetlen kölcsönöket, szükségkép odajutott, hogy a következő tóteleket állította fel ós hirdette ki: «Keresztények számára az uzsora tilos. Minthogy pedig az uzsora kényszerítő és így elkerülhetetlen szükség: azért kell, hogy uzsoráskodjanak a nem keresztények, akiknél az uzsora vagy éppen nem, vagy csak alig tekinthető bűnnek». Így ez a középkorban Európa szerte elfogadott nézet már közvetlenül a P.-ek felé terelte a zsidókat, sőt a kamatra kölcsönzést valósággal kiváltságukká tette, az uzsoráskodásra utalta és erre egyenesen fel is hívta őket. Mindezt pedig azért, «hogy ez által nagyobb baj kikerültessék és a keresztények távol tartassanak az uzsoráskodás bűnétől». Az egyház rendkívüli hatalma, a szentszék egyre növekvő befolyása, valamint a külföldnek, főképp Németországnak és Ausztriának a zsidókra vonatkozó ós Magyarországban is érvényre jutott jogelvei itt is meghonosították e nézeteket. Minthogy azonban az egyház tilalmát úgy értelmezték, hogy kamatot csak kereszténytől tilos venni, de «zsidók és pogányok kárára az uzsora meg van engedve», előfordult az is, hogy zsidók keresztényektől vettek fel kölcsönt és a zsidókkal a kamatot megfizettették maguknak. A kamatszedés a középkor felfogása szerint esetenként változott. Ha a király volt a hitelező, a kamat is fejedelmi méreteket ért el. IV. Béla pl. Henuk (l. o.) zsidó kamaragróf fiainak tartozásaiért akkora kamatot számított, amint azt a király által kiállított okirat is elismeri, hogy a kamatok három év alatt többre rúgtok a tőkénél. Az ilyen eset azonban annál inkább is ritkán történhetett meg, mert rendesen a zsidók voltak a hitelezők. A kamatláb szokásos nagyságáról egyébként,


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3834. címszó a lexikon => 692. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13834.htm

CÍMSZÓ: Pénzüzlet. Történelmi szerepe

SZÓCIKK: Ha most tekintette vesszük, hogy az osztályelnyomás mindig teremt olyan társadalmi rétegeket, amelyeknek elhelyeződését a létbizonytalanság és a kiszolgáltatottság irányítja, láthatjuk, hogy az elnyomottsági tendencia szorítja az egyes társadalmi rétegeket a még szabad gazdasági területek felé. Az új gazdasági elhelyeződés adja meg osztályjellegét is a hozzáidomult társadalmi rétegnek és így kerül aztán szembe a hatalmon lévő osztályérdek egy egészen új osztályérdekkel, amit ő maga hozott létre, anélkül, hogy a következményeivel számolt volna. így hozta létre a zsidó kapitalizmust, a zsidó burzsoáziát a középkor életszemlélete és gazdaságpolitikája. A gazdaságpolitikát, mint tudjuk, a kiszorítási tendencia irányította. Minden kereseti lehetőséget elzártak a zsidóság elől, maradt tehát számára az üzlet. De hogy ez megmaradhatott és kialakulási periódusában mondhatni jóformán konkurencia nélkül, ebben szerepe volt a kor társadalmi és ethikai előítéletének. A keresztény egyház a legrégibb idő óta megtiltotta híveinek a kamatra kölcsönzést, de még a nyerészkedéssel járó adás-vételt is. Az egyház ugyanazzal a szigorral fordult a kereskedők, mint az uzsorások ellen. De mert a mindennapi élet gazdasági szükségleteit ellátni nem lehetett és kamatnélküli kölcsön kockázatára még az egyház tekintélye sem tudta rávenni a híveket és mert maga az egyház ugyancsak nem tudta kieszközölni a végeredményben nélkülözhetetlen kölcsönöket, szükségkép odajutott, hogy a következő tóteleket állította fel ós hirdette ki: Keresztények számára az uzsora tilos. Minthogy pedig az uzsora kényszerítő és így elkerülhetetlen szükség: azért kell, hogy uzsoráskodjanak a nem keresztények, akiknél az uzsora vagy éppen nem, vagy csak alig tekinthető bűnnek . Így ez a középkorban Európa szerte elfogadott nézet már közvetlenül a P.-ek felé terelte a zsidókat, sőt a kamatra kölcsönzést valósággal kiváltságukká tette, az uzsoráskodásra utalta és erre egyenesen fel is hívta őket. Mindezt pedig azért, hogy ez által nagyobb baj kikerültessék és a keresztények távol tartassanak az uzsoráskodás bűnétől . Az egyház rendkívüli hatalma, a szentszék egyre növekvő befolyása, valamint a külföldnek, főképp Németországnak és Ausztriának a zsidókra vonatkozó ós Magyarországban is érvényre jutott jogelvei itt is meghonosították e nézeteket. Minthogy azonban az egyház tilalmát úgy értelmezték, hogy kamatot csak kereszténytől tilos venni, de zsidók és pogányok kárára az uzsora meg van engedve , előfordult az is, hogy zsidók keresztényektől vettek fel kölcsönt és a zsidókkal a kamatot megfizettették maguknak. A kamatszedés a középkor felfogása szerint esetenként változott. Ha a király volt a hitelező, a kamat is fejedelmi méreteket ért el. IV. Béla pl. Henuk l. o. zsidó kamaragróf fiainak tartozásaiért akkora kamatot számított, amint azt a király által kiállított okirat is elismeri, hogy a kamatok három év alatt többre rúgtok a tőkénél. Az ilyen eset azonban annál inkább is ritkán történhetett meg, mert rendesen a zsidók voltak a hitelezők. A kamatláb szokásos nagyságáról egyébként,

13834.ht

CÍMSZÓ Pénzüzlet Történelm szerep

SZÓCIKK H mos tekintett vesszük hog a osztályelnyomá mindi terem olya társadalm rétegeket amelyekne elhelyeződésé létbizonytalansá é kiszolgáltatottsá irányítja láthatjuk hog a elnyomottság tendenci szorítj a egye társadalm rétegeke mé szaba gazdaság területe felé A ú gazdaság elhelyeződé adj me osztályjellegé i hozzáidomul társadalm rétegne é íg kerü aztá szemb hatalmo lév osztályérde eg egésze ú osztályérdekkel ami mag hozot létre anélkül hog következményeive számol volna íg hozt létr zsid kapitalizmust zsid burzsoáziá középko életszemlélet é gazdaságpolitikája gazdaságpolitikát min tudjuk kiszorítás tendenci irányította Minde kereset lehetősége elzárta zsidósá elől marad tehá számár a üzlet D hog e megmaradhatot é kialakulás periódusába mondhatn jóformá konkurenci nélkül ebbe szerep vol ko társadalm é ethika előítéletének keresztén egyhá legrégib id ót megtiltott híveine kamatr kölcsönzést d mé nyerészkedésse jár adás-vétel is A egyhá ugyanazza szigorra fordul kereskedők min a uzsoráso ellen D mer mindennap éle gazdaság szükségletei ellátn ne lehetet é kamatnélkül kölcsö kockázatár mé a egyhá tekintély se tudt rávenn híveke é mer mag a egyhá ugyancsa ne tudt kieszközöln végeredménybe nélkülözhetetle kölcsönöket szükségké odajutott hog következ tóteleke állított fe ó hirdett ki Kereszténye számár a uzsor tilos Minthog pedi a uzsor kényszerít é íg elkerülhetetle szükség azér kell hog uzsoráskodjana ne keresztények akikné a uzsor vag éppe nem vag csa ali tekinthet bűnne Íg e középkorba Európ szert elfogadot néze má közvetlenü P.-e fel terelt zsidókat ső kamatr kölcsönzés valóságga kiváltságukk tette a uzsoráskodásr utalt é err egyenese fe i hívt őket Mindez pedi azért hog e álta nagyob ba kikerültessé é kereszténye távo tartassana a uzsoráskodá bűnétő A egyhá rendkívül hatalma szentszé egyr növekv befolyása valamin külföldnek főkép Németországna é Ausztriána zsidókr vonatkoz ó Magyarországba i érvényr jutot jogelve it i meghonosítottá nézeteket Minthog azonba a egyhá tilalmá úg értelmezték hog kamato csa kereszténytő tilo venni d zsidó é pogányo kárár a uzsor me va engedv előfordul a is hog zsidó keresztényektő vette fe kölcsön é zsidókka kamato megfizettetté maguknak kamatszedé középko felfogás szerin esetenkén változott H királ vol hitelező kama i fejedelm méreteke ér el IV Bél pl Henu l o zsid kamaragró fiaina tartozásaiér akkor kamato számított amin az királ álta kiállítot okira i elismeri hog kamato háro é alat többr rúgto tőkénél A ilye ese azonba anná inkáb i ritká történhetet meg mer rendese zsidó volta hitelezők kamatlá szokáso nagyságáró egyébként

13834.h

CÍMSZ Pénzüzle Történel szere

SZÓCIK mo tekintet vesszü ho osztályelnyom mind tere oly társadal rétegeke amelyekn elhelyeződés létbizonytalans kiszolgáltatotts irányítj láthatju ho elnyomottsá tendenc szorít egy társadal rétegek m szab gazdasá terület fel gazdasá elhelyeződ ad m osztályjelleg hozzáidomu társadal rétegn í ker azt szem hatalm lé osztályérd e egész osztályérdekke am ma hozo létr anélkü ho következményeiv számo voln í hoz lét zsi kapitalizmus zsi burzsoázi középk életszemléle gazdaságpolitikáj gazdaságpolitiká mi tudju kiszorítá tendenc irányított Mind kerese lehetőség elzárt zsidós elő mara teh számá üzle ho megmaradhato kialakulá periódusáb mondhat jóform konkurenc nélkü ebb szere vo k társadal ethik előítéleténe kereszté egyh legrégi i ó megtiltot hívein kamat kölcsönzés m nyerészkedéss já adás-véte i egyh ugyanazz szigorr fordu kereskedő mi uzsorás elle me mindenna él gazdasá szükséglete ellát n lehete kamatnélkü kölcs kockázatá m egyh tekintél s tud ráven hívek me ma egyh ugyancs n tud kieszközöl végeredményb nélkülözhetetl kölcsönöke szükségk odajutot ho követke tótelek állítot f hirdet k Keresztény számá uzso tilo Mintho ped uzso kényszerí í elkerülhetetl szüksé azé kel ho uzsoráskodjan n kereszténye akikn uzso va épp ne va cs al tekinthe bűnn Í középkorb Euró szer elfogado néz m közvetlen P.- fe terel zsidóka s kamat kölcsönzé valóságg kiváltságuk tett uzsoráskodás utal er egyenes f hív őke Minde ped azér ho ált nagyo b kikerültess keresztény táv tartassan uzsoráskod bűnét egyh rendkívü hatalm szentsz egy növek befolyás valami külföldne főké Németországn Ausztrián zsidók vonatko Magyarországb érvény juto jogelv i meghonosított nézeteke Mintho azonb egyh tilalm ú értelmezté ho kamat cs keresztényt til venn zsid pogány kárá uzso m v enged előfordu i ho zsid keresztényekt vett f kölcsö zsidókk kamat megfizettett magukna kamatszed középk felfogá szeri esetenké változot kirá vo hitelez kam fejedel méretek é e I Bé p Hen zsi kamaragr fiain tartozásaié akko kamat számítot ami a kirá ált kiállíto okir elismer ho kamat hár ala több rúgt tőkéné ily es azonb ann inká ritk történhete me me rendes zsid volt hitelező kamatl szokás nagyságár egyébkén

13834.

CÍMS Pénzüzl Történe szer

SZÓCI m tekinte vessz h osztályelnyo min ter ol társada rétegek amelyek elhelyeződé létbizonytalan kiszolgáltatott irányít láthatj h elnyomotts tenden szorí eg társada rétege sza gazdas terüle fe gazdas elhelyező a osztályjelle hozzáidom társada réteg ke az sze hatal l osztályér egés osztályérdekk a m hoz lét anélk h következményei szám vol ho lé zs kapitalizmu zs burzsoáz közép életszemlél gazdaságpolitiká gazdaságpolitik m tudj kiszorít tenden irányítot Min keres lehetősé elzár zsidó el mar te szám üzl h megmaradhat kialakul periódusá mondha jófor konkuren nélk eb szer v társada ethi előítéletén kereszt egy legrég megtilto hívei kama kölcsönzé nyerészkedés j adás-vét egy ugyanaz szigor ford keresked m uzsorá ell m mindenn é gazdas szükséglet ellá lehet kamatnélk kölc kockázat egy tekinté tu ráve híve m m egy ugyanc tu kieszközö végeredmény nélkülözhetet kölcsönök szükség odajuto h követk tótele állíto hirde Keresztén szám uzs til Minth pe uzs kényszer elkerülhetet szüks az ke h uzsoráskodja keresztény akik uzs v ép n v c a tekinth bűn középkor Eur sze elfogad né közvetle P. f tere zsidók kama kölcsönz valóság kiváltságu tet uzsoráskodá uta e egyene hí ők Mind pe azé h ál nagy kikerültes keresztén tá tartassa uzsorásko bűné egy rendkív hatal szents eg növe befolyá valam külföldn fők Németország Ausztriá zsidó vonatk Magyarország érvén jut jogel meghonosítot nézetek Minth azon egy tilal értelmezt h kama c keresztény ti ven zsi pogán kár uzs enge előford h zsi keresztények vet kölcs zsidók kama megfizettet magukn kamatsze közép felfog szer esetenk változo kir v hitele ka fejede mérete B He zs kamarag fiai tartozásai akk kama számíto am kir ál kiállít oki elisme h kama há al töb rúg tőkén il e azon an ink rit történhet m m rende zsi vol hitelez kamat szoká nagyságá egyébké

13834

CÍM Pénzüz Történ sze

SZÓC tekint vess osztályelny mi te o társad rétege amelye elhelyeződ létbizonytala kiszolgáltatot irányí láthat elnyomott tende szor e társad réteg sz gazda terül f gazda elhelyez osztályjell hozzáido társad réte k a sz hata osztályé egé osztályérdek ho lé anél következménye szá vo h l z kapitalizm z burzsoá közé életszemlé gazdaságpolitik gazdaságpoliti tud kiszorí tende irányíto Mi kere lehetős elzá zsid e ma t szá üz megmaradha kialaku periódus mondh jófo konkure nél e sze társad eth előítéleté keresz eg legré megtilt híve kam kölcsönz nyerészkedé adás-vé eg ugyana szigo for kereske uzsor el minden gazda szükségle ell lehe kamatnél köl kockáza eg tekint t ráv hív eg ugyan t kieszköz végeredmén nélkülözhete kölcsönö szüksé odajut követ tótel állít hird Kereszté szá uz ti Mint p uz kénysze elkerülhete szük a k uzsoráskodj keresztén aki uz é tekint bű középko Eu sz elfoga n közvetl P ter zsidó kam kölcsön valósá kiváltság te uzsoráskod ut egyen h ő Min p az á nag kikerülte kereszté t tartass uzsorásk bűn eg rendkí hata szent e növ befoly vala külföld fő Németorszá Ausztri zsid vonat Magyarorszá érvé ju joge meghonosíto nézete Mint azo eg tila értelmez kam keresztén t ve zs pogá ká uz eng előfor zs kereszténye ve kölc zsidó kam megfizette maguk kamatsz közé felfo sze eseten változ ki hitel k fejed méret H z kamara fia tartozása ak kam számít a ki á kiállí ok elism kam h a tö rú tőké i azo a in ri történhe rend zs vo hitele kama szok nagyság egyébk

1383

CÍ Pénzü Törté sz

SZÓ tekin ves osztályeln m t társa réteg amely elhelyező létbizonytal kiszolgáltato irány látha elnyomot tend szo társa réte s gazd terü gazd elhelye osztályjel hozzáid társa rét s hat osztály eg osztályérde h l ané következmény sz v kapitaliz burzso köz életszeml gazdaságpoliti gazdaságpolit tu kiszor tend irányít M ker lehető elz zsi m sz ü megmaradh kialak periódu mond jóf konkur né sz társa et előítélet keres e legr megtil hív ka kölcsön nyerészked adás-v e ugyan szig fo keresk uzso e minde gazd szükségl el leh kamatné kö kockáz e tekin rá hí e ugya kieszkö végeredmé nélkülözhet kölcsön szüks odaju köve tóte állí hir Kereszt sz u t Min u kénysz elkerülhet szü uzsoráskod kereszté ak u tekin b középk E s elfog közvet te zsid ka kölcsö valós kiváltsá t uzsorásko u egye Mi a na kikerült kereszt tartas uzsorás bű e rendk hat szen nö befol val külföl f Németorsz Ausztr zsi vona Magyarorsz érv j jog meghonosít nézet Min az e til értelme ka kereszté v z pog k u en előfo z keresztény v köl zsid ka megfizett magu kamats köz felf sz esete válto k hite feje mére kamar fi tartozás a ka számí k kiáll o elis ka t r tők az i r történh ren z v hitel kam szo nagysá egyéb