13835.htm

CÍMSZÓ: Pénzüzlet. Történelmi szerepe

SZÓCIKK: "amelyet más országokban a régi zsidótörvények határoztak meg, nálunk e korszakból nem maradt fenn semmiféle tudósítás. Valószínű, hogy a zsidók nem szedhettek túlságosan nagy kamatokat, mert uzsoráskodások ellen nem merült fel panasz. Mindössze Küküllei János, Nagy Lajos történelemírója jegyzi meg, hogy a zsidók vagyona «az uzsora örvénye által lőn összehalmozva». És hogy a király, a zsidóságnak ily módon szerzett vagyonát, amelyre pedig a kor jogfelfogása szerint igényt tarthatott volna, «mint a sarat, megvetvén, bírni vagy lefoglalni nem akarta». A száműzetésre ítélt magyar-zsidók ugyanarra a sorsra jutottak a külföldön, mint az egykor Magyarországra letelepült cseh-zsidók. Csak az üzletkötés maradt meg számukra megélhetési módnak. Ezt a mesterséget űzték tehát, vagy kifejezetten csak P.-i tevékenységet folytattak. Ama királyi rendelet ellenére, amely zsidó hitelezők követeléseinek jogosságát elismerte, fölmerültek olyan helyzetek, amikor egyes városok polgárai megtagadták az adósságok rendezését. Álláspontjukat az a középkorban általánosan elfogadott nézet támasztotta alá, «hogy a zsidóknak voltaképen nincsenek jogaik; hogy az, amit a törvény különben eltilt, irányukban meg van engedve és hogy nekik csak akkor és oly mértékben szolgáltatnak igazságot, amikor s amily mértékben az uralkodó akarja, vagy megengedi». (V. ö. Kohn S., «A zsidók története Magyarországon», Budapest, 1884. IV. k. I. f. 157. 1.) Pozsonyban nyilvánult meg legelőször ez az állásfoglalás, amelyről az egykorú okirat ezeket mondja: «Azon zsidók, akik Pozsonyban voltak megtelepedve és elűzettek, Hainburgba menekültek s innét pörlekedtek Pozsony város tórájával és polgáraival, szegényekkel és gazdagokkal egyaránt, követelvén tőlük, hogy fizessék meg nekik mindazt, miről írásuk és levelük van. A pozsonyi polgárok azonban, szegények és gazdagok élvezni akarván azt, hogy a király a zsidókat országából száműzte, vonakodtak őket kielégíteni.» Nagy Lajos azonban kitartott eredeti álláspontja mellett, utasítására, a pozsonyi bíró Hainburgba ment, ahol a tanáccsal és Schickerlein Miklós zsidóbíróval egyezségre lépett, amely szerint a zsidók a hamburgi zsidóbírónak és a pozsonyi bírónak egy éven belül bemutatják adósleveleiket és ezek a pozsonyi bíró pecsétjével ellátva a hainburgi zsidóbíróhoz kerülnek letétbe. Az egyévi határidőn túl bemutatott adóslevelek érvénytelenné lesznek. Pozsony városa ekkor 118 fonttal tartozott a Hainburgba menekült zsidóknak. Ezt az összeget 1364-ig ki is egyenlítette. Sopron városa tartózkodott attól, hogy egyezségre lépjen zsidó hitelezőivel. Mintha misem történt volna, a száműzött zsidókkal továbbra fenntartották üzleti összeköttetéseiket, sőt újabb kölcsönöket vettek fel tőlük. De amint előtérbe került a zsidók visszatérésének kérdése, nyomban folyamodtak Lajoshoz, hogy mentse fel őket régibb és újabb adósságaiknak visszafizetése alól. Itt azonban a középkori felfogás szerint egy komplikált jogi kérdés merült fel. Ugyanis azzal, hogy Lajos száműzte a zsidókat, tulajdon fennhatósága alól felszabadította őket és"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3835. címszó a lexikon => 692. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13835.htm

CÍMSZÓ: Pénzüzlet. Történelmi szerepe

SZÓCIKK: amelyet más országokban a régi zsidótörvények határoztak meg, nálunk e korszakból nem maradt fenn semmiféle tudósítás. Valószínű, hogy a zsidók nem szedhettek túlságosan nagy kamatokat, mert uzsoráskodások ellen nem merült fel panasz. Mindössze Küküllei János, Nagy Lajos történelemírója jegyzi meg, hogy a zsidók vagyona az uzsora örvénye által lőn összehalmozva . És hogy a király, a zsidóságnak ily módon szerzett vagyonát, amelyre pedig a kor jogfelfogása szerint igényt tarthatott volna, mint a sarat, megvetvén, bírni vagy lefoglalni nem akarta . A száműzetésre ítélt magyar-zsidók ugyanarra a sorsra jutottak a külföldön, mint az egykor Magyarországra letelepült cseh-zsidók. Csak az üzletkötés maradt meg számukra megélhetési módnak. Ezt a mesterséget űzték tehát, vagy kifejezetten csak P.-i tevékenységet folytattak. Ama királyi rendelet ellenére, amely zsidó hitelezők követeléseinek jogosságát elismerte, fölmerültek olyan helyzetek, amikor egyes városok polgárai megtagadták az adósságok rendezését. Álláspontjukat az a középkorban általánosan elfogadott nézet támasztotta alá, hogy a zsidóknak voltaképen nincsenek jogaik; hogy az, amit a törvény különben eltilt, irányukban meg van engedve és hogy nekik csak akkor és oly mértékben szolgáltatnak igazságot, amikor s amily mértékben az uralkodó akarja, vagy megengedi . V. ö. Kohn S., A zsidók története Magyarországon , Budapest, 1884. IV. k. I. f. 157. 1. Pozsonyban nyilvánult meg legelőször ez az állásfoglalás, amelyről az egykorú okirat ezeket mondja: Azon zsidók, akik Pozsonyban voltak megtelepedve és elűzettek, Hainburgba menekültek s innét pörlekedtek Pozsony város tórájával és polgáraival, szegényekkel és gazdagokkal egyaránt, követelvén tőlük, hogy fizessék meg nekik mindazt, miről írásuk és levelük van. A pozsonyi polgárok azonban, szegények és gazdagok élvezni akarván azt, hogy a király a zsidókat országából száműzte, vonakodtak őket kielégíteni. Nagy Lajos azonban kitartott eredeti álláspontja mellett, utasítására, a pozsonyi bíró Hainburgba ment, ahol a tanáccsal és Schickerlein Miklós zsidóbíróval egyezségre lépett, amely szerint a zsidók a hamburgi zsidóbírónak és a pozsonyi bírónak egy éven belül bemutatják adósleveleiket és ezek a pozsonyi bíró pecsétjével ellátva a hainburgi zsidóbíróhoz kerülnek letétbe. Az egyévi határidőn túl bemutatott adóslevelek érvénytelenné lesznek. Pozsony városa ekkor 118 fonttal tartozott a Hainburgba menekült zsidóknak. Ezt az összeget 1364-ig ki is egyenlítette. Sopron városa tartózkodott attól, hogy egyezségre lépjen zsidó hitelezőivel. Mintha misem történt volna, a száműzött zsidókkal továbbra fenntartották üzleti összeköttetéseiket, sőt újabb kölcsönöket vettek fel tőlük. De amint előtérbe került a zsidók visszatérésének kérdése, nyomban folyamodtak Lajoshoz, hogy mentse fel őket régibb és újabb adósságaiknak visszafizetése alól. Itt azonban a középkori felfogás szerint egy komplikált jogi kérdés merült fel. Ugyanis azzal, hogy Lajos száműzte a zsidókat, tulajdon fennhatósága alól felszabadította őket és

13835.ht

CÍMSZÓ Pénzüzlet Történelm szerep

SZÓCIKK amelye má országokba rég zsidótörvénye határozta meg nálun korszakbó ne marad fen semmifél tudósítás Valószínű hog zsidó ne szedhette túlságosa nag kamatokat mer uzsoráskodáso elle ne merül fe panasz Mindössz Kükülle János Nag Lajo történelemírój jegyz meg hog zsidó vagyon a uzsor örvény álta lő összehalmozv É hog király zsidóságna il módo szerzet vagyonát amelyr pedi ko jogfelfogás szerin igény tarthatot volna min sarat megvetvén bírn vag lefoglaln ne akart száműzetésr ítél magyar-zsidó ugyanarr sorsr jutotta külföldön min a egyko Magyarországr letelepül cseh-zsidók Csa a üzletköté marad me számukr megélhetés módnak Ez mestersége űzté tehát vag kifejezette csa P.- tevékenysége folytattak Am király rendele ellenére amel zsid hitelező követeléseine jogosságá elismerte fölmerülte olya helyzetek amiko egye városo polgára megtagadtá a adósságo rendezését Álláspontjuka a középkorba általánosa elfogadot néze támasztott alá hog zsidókna voltaképe nincsene jogaik hog az ami törvén különbe eltilt irányukba me va engedv é hog neki csa akko é ol mértékbe szolgáltatna igazságot amiko amil mértékbe a uralkod akarja vag megenged V ö Koh S. zsidó történet Magyarországo Budapest 1884 IV k I f 157 1 Pozsonyba nyilvánul me legelőszö e a állásfoglalás amelyrő a egykor okira ezeke mondja Azo zsidók aki Pozsonyba volta megtelepedv é elűzettek Hainburgb menekülte inné pörlekedte Pozson váro tórájáva é polgáraival szegényekke é gazdagokka egyaránt követelvé tőlük hog fizessé me neki mindazt mirő írásu é levelü van pozsony polgáro azonban szegénye é gazdago élvezn akarvá azt hog királ zsidóka országábó száműzte vonakodta őke kielégíteni Nag Lajo azonba kitartot eredet álláspontj mellett utasítására pozsony bír Hainburgb ment aho tanáccsa é Schickerlei Mikló zsidóbíróva egyezségr lépett amel szerin zsidó hamburg zsidóbíróna é pozsony bíróna eg éve belü bemutatjá adósleveleike é eze pozsony bír pecsétjéve ellátv hainburg zsidóbíróho kerülne letétbe A egyév határidő tú bemutatot adóslevele érvénytelenn lesznek Pozson város ekko 11 fontta tartozot Hainburgb menekül zsidóknak Ez a összege 1364-i k i egyenlítette Sopro város tartózkodot attól hog egyezségr lépje zsid hitelezőivel Minth mise történ volna száműzöt zsidókka továbbr fenntartottá üzlet összeköttetéseiket ső újab kölcsönöke vette fe tőlük D amin előtérb kerül zsidó visszatéréséne kérdése nyomba folyamodta Lajoshoz hog ments fe őke régib é újab adósságaikna visszafizetés alól It azonba középkor felfogá szerin eg komplikál jog kérdé merül fel Ugyani azzal hog Lajo száműzt zsidókat tulajdo fennhatóság aló felszabadított őke é

13835.h

CÍMSZ Pénzüzle Történel szere

SZÓCIK amely m országokb ré zsidótörvény határozt me nálu korszakb n mara fe semmifé tudósítá Valószín ho zsid n szedhett túlságos na kamatoka me uzsoráskodás ell n merü f panas Mindöss Küküll Jáno Na Laj történelemíró jegy me ho zsid vagyo uzso örvén ált l összehalmoz ho királ zsidóságn i mód szerze vagyoná amely ped k jogfelfogá szeri igén tarthato voln mi sara megvetvé bír va lefoglal n akar száműzetés íté magyar-zsid ugyanar sors jutott külföldö mi egyk Magyarország letelepü cseh-zsidó Cs üzletköt mara m számuk megélheté módna E mesterség űzt tehá va kifejezett cs P. tevékenység folytatta A királ rendel ellenér ame zsi hitelez követelésein jogosság elismert fölmerült oly helyzete amik egy város polgár megtagadt adósság rendezésé Álláspontjuk középkorb általános elfogado néz támasztot al ho zsidókn voltakép nincsen jogai ho a am törvé különb eltil irányukb m v enged ho nek cs akk o mértékb szolgáltatn igazságo amik ami mértékb uralko akarj va megenge Ko S zsid történe Magyarország Budapes 188 I 15 Pozsonyb nyilvánu m legelősz állásfoglalá amelyr egyko okir ezek mondj Az zsidó ak Pozsonyb volt megteleped elűzette Hainburg menekült inn pörlekedt Pozso vár tórájáv polgáraiva szegényekk gazdagokk egyarán követelv tőlü ho fizess m nek mindaz mir írás level va pozson polgár azonba szegény gazdag élvez akarv az ho kirá zsidók országáb száműzt vonakodt ők kielégíten Na Laj azonb kitarto erede álláspont mellet utasításár pozson bí Hainburg men ah tanáccs Schickerle Mikl zsidóbíróv egyezség lépet ame szeri zsid hambur zsidóbírón pozson bírón e év bel bemutatj adósleveleik ez pozson bí pecsétjév ellát hainbur zsidóbíróh kerüln letétb egyé határid t bemutato adóslevel érvénytelen leszne Pozso váro ekk 1 fontt tartozo Hainburg menekü zsidókna E összeg 1364- egyenlített Sopr váro tartózkodo attó ho egyezség lépj zsi hitelezőive Mint mis törté voln száműzö zsidókk tovább fenntartott üzle összeköttetéseike s úja kölcsönök vett f tőlü ami előtér kerü zsid visszatérésén kérdés nyomb folyamodt Lajosho ho ment f ők régi úja adósságaikn visszafizeté aló I azonb középko felfog szeri e kompliká jo kérd merü fe Ugyan azza ho Laj száműz zsidóka tulajd fennhatósá al felszabadítot ők

13835.

CÍMS Pénzüzl Történe szer

SZÓCI amel országok r zsidótörvén határoz m nál korszak mar f semmif tudósít Valószí h zsi szedhet túlságo n kamatok m uzsoráskodá el mer pana Mindös Kükül Ján N La történelemír jeg m h zsi vagy uzs örvé ál összehalmo h kirá zsidóság mó szerz vagyon amel pe jogfelfog szer igé tarthat vol m sar megvetv bí v lefogla aka száműzeté ít magyar-zsi ugyana sor jutot külföld m egy Magyarorszá letelep cseh-zsid C üzletkö mar számu megélhet módn mestersé űz teh v kifejezet c P tevékenysé folytatt kirá rende ellené am zs hitele követelései jogossá elismer fölmerül ol helyzet ami eg váro polgá megtagad adóssá rendezés Álláspontju középkor általáno elfogad né támaszto a h zsidók voltaké nincse joga h a törv külön elti irányuk enge h ne c ak mérték szolgáltat igazság ami am mérték uralk akar v megeng K zsi történ Magyarorszá Budape 18 1 Pozsony nyilván legelős állásfoglal amely egyk oki eze mond A zsid a Pozsony vol megtelepe elűzett Hainbur menekül in pörleked Pozs vá tórájá polgáraiv szegények gazdagok egyará követel től h fizes ne minda mi írá leve v pozso polgá azonb szegén gazda élve akar a h kir zsidó országá száműz vonakod ő kielégíte N La azon kitart ered álláspon melle utasításá pozso b Hainbur me a tanácc Schickerl Mik zsidóbíró egyezsé lépe am szer zsi hambu zsidóbíró pozso bíró é be bemutat adóslevelei e pozso b pecsétjé ellá hainbu zsidóbíró kerül letét egy határi bemutat adósleve érvénytele leszn Pozs vár ek font tartoz Hainbur menek zsidókn össze 1364 egyenlítet Sop vár tartózkod att h egyezsé lép zs hitelezőiv Min mi tört vol száműz zsidók továb fenntartot üzl összeköttetéseik új kölcsönö vet től am előté ker zsi visszatérésé kérdé nyom folyamod Lajosh h men ő rég új adósságaik visszafizet al azon középk felfo szer komplik j kér mer f Ugya azz h La számű zsidók tulaj fennhatós a felszabadíto ő

13835

CÍM Pénzüz Történ sze

SZÓC ame országo zsidótörvé határo ná korsza ma semmi tudósí Valósz zs szedhe túlság kamato uzsoráskod e me pan Mindö Kükü Já L történelemí je zs vag uz örv á összehalm kir zsidósá m szer vagyo ame p jogfelfo sze ig tartha vo sa megvet b lefogl ak száműzet í magyar-zs ugyan so juto külföl eg Magyarorsz letele cseh-zsi üzletk ma szám megélhe mód mesters ű te kifejeze tevékenys folytat kir rend ellen a z hitel követelése jogoss elisme fölmerü o helyze am e vár polg megtaga adóss rendezé Álláspontj középko általán elfoga n támaszt zsidó voltak nincs jog tör külö elt irányu eng n a mérté szolgálta igazsá am a mérté ural aka megen zs törté Magyarorsz Budap 1 Pozson nyilvá legelő állásfogla amel egy ok ez mon zsi Pozson vo megtelep elűzet Hainbu menekü i pörleke Poz v tóráj polgárai szegénye gazdago egyar követe tő fize n mind m ír lev pozs polg azon szegé gazd élv aka ki zsid ország számű vonako kielégít L azo kitar ere álláspo mell utasítás pozs Hainbu m tanác Schicker Mi zsidóbír egyezs lép a sze zs hamb zsidóbír pozs bír b bemuta adóslevele pozs pecsétj ell hainb zsidóbír kerü leté eg határ bemuta adóslev érvénytel lesz Poz vá e fon tarto Hainbu mene zsidók össz 136 egyenlíte So vá tartózko at egyezs lé z hitelezői Mi m tör vo számű zsidó tová fenntarto üz összeköttetései ú kölcsön ve tő a előt ke zs visszatérés kérd nyo folyamo Lajos me ré ú adósságai visszafize a azo közép felf sze kompli ké me Ugy az L szám zsidó tula fennható felszabadít

1383

CÍ Pénzü Törté sz

SZÓ am ország zsidótörv határ n korsz m semm tudós Valós z szedh túlsá kamat uzsorásko m pa Mind Kük J történelem j z va u ör összehal ki zsidós sze vagy am jogfelf sz i tarth v s megve lefog a száműze magyar-z ugya s jut külfö e Magyarors letel cseh-zs üzlet m szá megélh mó mester t kifejez tevékeny folyta ki ren elle hite követelés jogos elism fölmer helyz a vá pol megtag adós rendez Álláspont középk általá elfog támasz zsid volta ninc jo tö kül el irány en mért szolgált igazs a mért ura ak mege z tört Magyarors Buda Pozso nyilv legel állásfogl ame eg o e mo zs Pozso v megtele elűze Hainb menek pörlek Po tórá polgára szegény gazdag egya követ t fiz min í le poz pol azo szeg gaz él ak k zsi orszá szám vonak kielégí az kita er állásp mel utasítá poz Hainb taná Schicke M zsidóbí egyez lé sz z ham zsidóbí poz bí bemut adóslevel poz pecsét el hain zsidóbí ker let e hatá bemut adósle érvényte les Po v fo tart Hainb men zsidó öss 13 egyenlít S v tartózk a egyez l hitelező M tö v szám zsid tov fenntart ü összeköttetése kölcsö v t elő k z visszatéré kér ny folyam Lajo m r adóssága visszafiz az közé fel sz kompl k m Ug a szá zsid tul fennhat felszabadí