13840.htm

CÍMSZÓ: Pénzüzlet. Történelmi szerepe

SZÓCIKK: első takarékpénztár megalapítása körül Koppély (később Harkányi) szerzett nagy érdemeket. Most már aztán egymásután tűntek fel a pénzvilág kiválóságai és napjainkig egész sora működött és működik ma is azoknak, akiknek munkássága összeforrott a magyar P. fejlődéstörténetével. Ezek közül elsősorban megemlítendők: Kornfeld Zsigmond, Lánczy Leo, Wahrmann Mór, Madarassy-Beck Miksa és Gyula, Székely Ferenc, Weisz Fülöp, Bartha Ödön, Jellinek Móric, Ullmann Adolf és Krausz Simon. A világháború valósággal új korszakot jelentett a P. terén. A változott viszonyok hihetetlen mértékben megnövelték nemcsak jelentőségét, de forgalmát is a pénzintézeteknek. Az anyagi áldozatok terén pedig a bankok jártak legelső helyen. A pénzintézetek életében nagy visszahatást idézett elő azonban a világháború után bekövetkezett forradalmak pénzügyi politikája. Az inflációs tendencia, majd a proletárdiktatúrának a bankokrácia elleni magatartása súlyos megpróbáltatásokat idézett elő a pénzintézetek életében. A pénz és az egész gazdasági helyzet stabilizálódása harmóniába hozta ismét a pénzintézetek életét az európai relációkkal és bizonyos, hogy a zsidóságnak továbbra is ép oly fontos szerepe marad, mint volt a P. meg indulása óta, évszázadokkal ezelőtt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3840. címszó a lexikon => 695. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13840.htm

CÍMSZÓ: Pénzüzlet. Történelmi szerepe

SZÓCIKK: első takarékpénztár megalapítása körül Koppély később Harkányi szerzett nagy érdemeket. Most már aztán egymásután tűntek fel a pénzvilág kiválóságai és napjainkig egész sora működött és működik ma is azoknak, akiknek munkássága összeforrott a magyar P. fejlődéstörténetével. Ezek közül elsősorban megemlítendők: Kornfeld Zsigmond, Lánczy Leo, Wahrmann Mór, Madarassy-Beck Miksa és Gyula, Székely Ferenc, Weisz Fülöp, Bartha Ödön, Jellinek Móric, Ullmann Adolf és Krausz Simon. A világháború valósággal új korszakot jelentett a P. terén. A változott viszonyok hihetetlen mértékben megnövelték nemcsak jelentőségét, de forgalmát is a pénzintézeteknek. Az anyagi áldozatok terén pedig a bankok jártak legelső helyen. A pénzintézetek életében nagy visszahatást idézett elő azonban a világháború után bekövetkezett forradalmak pénzügyi politikája. Az inflációs tendencia, majd a proletárdiktatúrának a bankokrácia elleni magatartása súlyos megpróbáltatásokat idézett elő a pénzintézetek életében. A pénz és az egész gazdasági helyzet stabilizálódása harmóniába hozta ismét a pénzintézetek életét az európai relációkkal és bizonyos, hogy a zsidóságnak továbbra is ép oly fontos szerepe marad, mint volt a P. meg indulása óta, évszázadokkal ezelőtt.

13840.ht

CÍMSZÓ Pénzüzlet Történelm szerep

SZÓCIKK els takarékpénztá megalapítás körü Koppél későb Harkány szerzet nag érdemeket Mos má aztá egymásutá tűnte fe pénzvilá kiválósága é napjainki egés sor működöt é működi m i azoknak akikne munkásság összeforrot magya P fejlődéstörténetével Eze közü elsősorba megemlítendők Kornfel Zsigmond Láncz Leo Wahrman Mór Madarassy-Bec Miks é Gyula Székel Ferenc Weis Fülöp Barth Ödön Jelline Móric Ullman Adol é Kraus Simon világhábor valóságga ú korszako jelentet P terén változot viszonyo hihetetle mértékbe megnövelté nemcsa jelentőségét d forgalmá i pénzintézeteknek A anyag áldozato teré pedi banko járta legels helyen pénzintézete életébe nag visszahatás idézet el azonba világhábor utá bekövetkezet forradalma pénzügy politikája A infláció tendencia maj proletárdiktatúrána bankokráci ellen magatartás súlyo megpróbáltatásoka idézet el pénzintézete életében pén é a egés gazdaság helyze stabilizálódás harmóniáb hozt ismé pénzintézete életé a európa relációkka é bizonyos hog zsidóságna továbbr i é ol fonto szerep marad min vol P me indulás óta évszázadokka ezelőtt

13840.h

CÍMSZ Pénzüzle Történel szere

SZÓCIK el takarékpénzt megalapítá kör Koppé késő Harkán szerze na érdemeke Mo m azt egymásut tűnt f pénzvil kiválóság napjaink egé so működö működ azokna akikn munkássá összeforro magy fejlődéstörténetéve Ez köz elsősorb megemlítendő Kornfe Zsigmon Lánc Le Wahrma Mó Madarassy-Be Mik Gyul Széke Feren Wei Fülö Bart Ödö Jellin Móri Ullma Ado Krau Simo világhábo valóságg korszak jelente teré változo viszony hihetetl mértékb megnövelt nemcs jelentőségé forgalm pénzintézetekne anya áldozat ter ped bank járt legel helye pénzintézet életéb na visszahatá idéze e azonb világhábo ut bekövetkeze forradalm pénzüg politikáj infláci tendenci ma proletárdiktatúrán bankokrác elle magatartá súly megpróbáltatások idéze e pénzintézet életébe pé egé gazdasá helyz stabilizálódá harmóniá hoz ism pénzintézet élet európ relációkk bizonyo ho zsidóságn tovább o font szere mara mi vo m indulá ót évszázadokk ezelőt

13840.

CÍMS Pénzüzl Történe szer

SZÓCI e takarékpénz megalapít kö Kopp kés Harká szerz n érdemek M az egymásu tűn pénzvi kiválósá napjain eg s működ műkö azokn akik munkáss összeforr mag fejlődéstörténetév E kö elsősor megemlítend Kornf Zsigmo Lán L Wahrm M Madarassy-B Mi Gyu Szék Fere We Fül Bar Öd Jelli Mór Ullm Ad Kra Sim világháb valóság korsza jelent ter változ viszon hihetet mérték megnövel nemc jelentőség forgal pénzintézetekn any áldoza te pe ban jár lege hely pénzintéze életé n visszahat idéz azon világháb u bekövetkez forradal pénzü politiká inflác tendenc m proletárdiktatúrá bankokrá ell magatart súl megpróbáltatáso idéz pénzintéze életéb p eg gazdas hely stabilizálód harmóni ho is pénzintéze éle euró relációk bizony h zsidóság továb fon szer mar m v indul ó évszázadok ezelő

13840

CÍM Pénzüz Történ sze

SZÓC takarékpén megalapí k Kop ké Hark szer érdeme a egymás tű pénzv kiválós napjai e műkö műk azok aki munkás összefor ma fejlődéstörténeté k elsőso megemlíten Korn Zsigm Lá Wahr Madarassy- M Gy Szé Fer W Fü Ba Ö Jell Mó Ull A Kr Si világhá valósá korsz jelen te válto viszo hihete mérté megnöve nem jelentősé forga pénzintézetek an áldoz t p ba já leg hel pénzintéz élet visszaha idé azo világhá bekövetke forrada pénz politik inflá tenden proletárdiktatúr bankokr el magatar sú megpróbáltatás idé pénzintéz életé e gazda hel stabilizáló harmón h i pénzintéz él eur reláció bizon zsidósá tová fo sze ma indu évszázado ezel

1384

CÍ Pénzü Törté sz

SZÓ takarékpé megalap Ko k Har sze érdem egymá t pénz kiváló napja műk mű azo ak munká összefo m fejlődéstörténet elsős megemlíte Kor Zsig L Wah Madarassy G Sz Fe F B Jel M Ul K S világh valós kors jele t vált visz hihet mért megnöv ne jelentős forg pénzintézete a áldo b j le he pénzinté éle visszah id az világh bekövetk forrad pén politi infl tende proletárdiktatú bankok e magata s megpróbáltatá id pénzinté élet gazd he stabilizál harmó pénzinté é eu reláci bizo zsidós tov f sz m ind évszázad eze