13841.htm

CÍMSZÓ: Pénzverők

SZÓCIKK: Pénzverők. 1063. körül több magyar és külföldi zsidó kereskedő, akik bejáratosak voltak a királyi udvarhoz, különféle kedvezményekben részesültek. Anasztázia magyar királyné, I. Endre neje, akinek az államügyek vezetésére nagy befolyása volt, megengedte, hogy ezek a zsidók a maguk számára bizonyos mennyiségű pénzt verjenek, amelynek értéke a nyers ezüst fölött áll. Ezeket a zsidókat a királyné bizalmas állami küldetésre is felhasználta. Ez idő után sokáig nem szerepeltek zsidó pénzverők, mivel a zsidókat közben eltiltották a közhivatalok viselésétől. 1239-ben szűnt meg a pápa engedélyével ez a korlátozás és 1242. a tatárjárás után már ismét találkozunk zsidókkal a pénzverők és állami tisztviselők között, amikor Béla apró ezüstpénzeket és filléreket veretett. Sok zsidó volt azok között, akik a sürgősen szükségessé vált pénzjegyek készítésére a nyers érceket adták. Még V. István idejében, 1270-72. a királyi pénzverő főnökei zsidók voltak. II. Lajos alatt 1524. a kassai pénzverő élén is zsidó állott, noha ekkor a zsidók már megint nem kaptak nyilvános hivatalokat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3841. címszó a lexikon => 695. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13841.htm

CÍMSZÓ: Pénzverők

SZÓCIKK: Pénzverők. 1063. körül több magyar és külföldi zsidó kereskedő, akik bejáratosak voltak a királyi udvarhoz, különféle kedvezményekben részesültek. Anasztázia magyar királyné, I. Endre neje, akinek az államügyek vezetésére nagy befolyása volt, megengedte, hogy ezek a zsidók a maguk számára bizonyos mennyiségű pénzt verjenek, amelynek értéke a nyers ezüst fölött áll. Ezeket a zsidókat a királyné bizalmas állami küldetésre is felhasználta. Ez idő után sokáig nem szerepeltek zsidó pénzverők, mivel a zsidókat közben eltiltották a közhivatalok viselésétől. 1239-ben szűnt meg a pápa engedélyével ez a korlátozás és 1242. a tatárjárás után már ismét találkozunk zsidókkal a pénzverők és állami tisztviselők között, amikor Béla apró ezüstpénzeket és filléreket veretett. Sok zsidó volt azok között, akik a sürgősen szükségessé vált pénzjegyek készítésére a nyers érceket adták. Még V. István idejében, 1270-72. a királyi pénzverő főnökei zsidók voltak. II. Lajos alatt 1524. a kassai pénzverő élén is zsidó állott, noha ekkor a zsidók már megint nem kaptak nyilvános hivatalokat.

13841.ht

CÍMSZÓ Pénzverő

SZÓCIKK Pénzverők 1063 körü töb magya é külföld zsid kereskedő aki bejáratosa volta király udvarhoz különfél kedvezményekbe részesültek Anasztázi magya királyné I Endr neje akine a államügye vezetésér nag befolyás volt megengedte hog eze zsidó magu számár bizonyo mennyiség pénz verjenek amelyne érték nyer ezüs fölöt áll Ezeke zsidóka királyn bizalma állam küldetésr i felhasználta E id utá sokái ne szerepelte zsid pénzverők mive zsidóka közbe eltiltottá közhivatalo viselésétől 1239-be szűn me páp engedélyéve e korlátozá é 1242 tatárjárá utá má ismé találkozun zsidókka pénzverő é állam tisztviselő között amiko Bél apr ezüstpénzeke é filléreke veretett So zsid vol azo között aki sürgőse szükségess vál pénzjegye készítésér nyer érceke adták Mé V Istvá idejében 1270-72 király pénzver főnöke zsidó voltak II Lajo alat 1524 kassa pénzver élé i zsid állott noh ekko zsidó má megin ne kapta nyilváno hivatalokat

13841.h

CÍMSZ Pénzver

SZÓCIK Pénzverő 106 kör tö magy külföl zsi keresked ak bejáratos volt királ udvarho különfé kedvezményekb részesülte Anasztáz magy királyn End nej akin államügy vezetésé na befolyá vol megengedt ho ez zsid mag számá bizony mennyisé pén verjene amelyn érté nye ezü fölö ál Ezek zsidók király bizalm álla küldetés felhasznált i ut soká n szerepelt zsi pénzverő miv zsidók közb eltiltott közhivatal viselésétő 1239-b szű m pá engedélyév korlátoz 124 tatárjár ut m ism találkozu zsidókk pénzver álla tisztvisel közöt amik Bé ap ezüstpénzek fillérek veretet S zsi vo az közöt ak sürgős szükséges vá pénzjegy készítésé nye ércek adtá M Istv idejébe 1270-7 királ pénzve főnök zsid volta I Laj ala 152 kass pénzve él zsi állot no ekk zsid m megi n kapt nyilván hivataloka

13841.

CÍMS Pénzve

SZÓCI Pénzver 10 kö t mag külfö zs kereske a bejárato vol kirá udvarh különf kedvezmények részesült Anasztá mag király En ne aki államüg vezetés n befoly vo megenged h e zsi ma szám bizon mennyis pé verjen amely ért ny ez föl á Eze zsidó királ bizal áll küldeté felhasznál u sok szerepel zs pénzver mi zsidó köz eltiltot közhivata viselését 1239- sz p engedélyé korláto 12 tatárjá u is találkoz zsidók pénzve áll tisztvise közö ami B a ezüstpénze fillére verete zs v a közö a sürgő szüksége v pénzjeg készítés ny érce adt Ist idejéb 1270- kirá pénzv főnö zsi volt La al 15 kas pénzv é zs állo n ek zsi meg kap nyilvá hivatalok

13841

CÍM Pénzv

SZÓC Pénzve 1 k ma külf z keresk bejárat vo kir udvar külön kedvezménye részesül Anaszt ma királ E n ak államü vezeté befol v megenge zs m szá bizo mennyi p verje amel ér n e fö Ez zsid kirá biza ál küldet felhaszná so szerepe z pénzve m zsid kö eltilto közhivat viselésé 1239 s engedély korlát 1 tatárj i találko zsidó pénzv ál tisztvis köz am ezüstpénz fillér veret z köz sürg szükség pénzje készíté n érc ad Is idejé 1270 kir pénz főn zs vol L a 1 ka pénz z áll e zs me ka nyilv hivatalo

1384

CÍ Pénz

SZÓ Pénzv m kül keres bejára v ki udva külö kedvezmény részesü Anasz m kirá a állam vezet befo megeng z sz biz menny verj ame é f E zsi kir biz á külde felhaszn s szerep pénzv zsi k eltilt közhiva viselés 123 engedél korlá tatár találk zsid pénz á tisztvi kö a ezüstpén fillé vere kö sür szüksé pénzj készít ér a I idej 127 ki pén fő z vo k pén ál z m k nyil hivatal