13842.htm

CÍMSZÓ: Péósz

SZÓCIKK: Péósz (h.). Vulg. kiejtéssel: pajesz. Halántékfürt. A szigorúbb rituális életet élő, főképp keleti zsidóság még ma is követi azt az ősi szokást, hogy hajtincset hord a halántékán. Viselete a Tóra ez igéjén alapszik: «Ne pusztítsd el szakállad szélét (Mózes III. 19. 17). A Tóra ezt a tilalmat a pogány szokások ellenében állítja fel, mert a halottaknak szánt áldozathoz tartozott az időben az önmegcsonkítás, vagy lemérsékelt alakjában a tetoválás és hajtépés is. A Talmud e törvény bő részletezésében inkább a borotválkozásra terjeszkedik ki. A középkorból ránk maradt zsidó képeken a P. viselete nem vehető észre. A Sulchán Áruch már a P. mértékét is megszabja és azóta a lengyel zsidóság különös buzgalmat tanúsított e zsidó jelleget kifejező viselet ápolásában.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3842. címszó a lexikon => 695. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13842.htm

CÍMSZÓ: Péósz

SZÓCIKK: Péósz h. . Vulg. kiejtéssel: pajesz. Halántékfürt. A szigorúbb rituális életet élő, főképp keleti zsidóság még ma is követi azt az ősi szokást, hogy hajtincset hord a halántékán. Viselete a Tóra ez igéjén alapszik: Ne pusztítsd el szakállad szélét Mózes III. 19. 17 . A Tóra ezt a tilalmat a pogány szokások ellenében állítja fel, mert a halottaknak szánt áldozathoz tartozott az időben az önmegcsonkítás, vagy lemérsékelt alakjában a tetoválás és hajtépés is. A Talmud e törvény bő részletezésében inkább a borotválkozásra terjeszkedik ki. A középkorból ránk maradt zsidó képeken a P. viselete nem vehető észre. A Sulchán Áruch már a P. mértékét is megszabja és azóta a lengyel zsidóság különös buzgalmat tanúsított e zsidó jelleget kifejező viselet ápolásában.

13842.ht

CÍMSZÓ Péós

SZÓCIKK Péós h Vulg kiejtéssel pajesz Halántékfürt szigorúb rituáli élete élő főkép kelet zsidósá mé m i követ az a ős szokást hog hajtincse hor halántékán Viselet Tór e igéjé alapszik N pusztíts e szakálla szélé Móze III 19 1 Tór ez tilalma pogán szokáso ellenébe állítj fel mer halottakna szán áldozatho tartozot a időbe a önmegcsonkítás vag lemérsékel alakjába tetoválá é hajtépé is Talmu törvén b részletezésébe inkáb borotválkozásr terjeszkedi ki középkorbó rán marad zsid képeke P viselet ne vehet észre Sulchá Áruc má P mértéké i megszabj é azót lengye zsidósá különö buzgalma tanúsítot zsid jellege kifejez visele ápolásában

13842.h

CÍMSZ Péó

SZÓCIK Péó Vul kiejtésse pajes Halántékfür szigorú rituál élet él főké kele zsidós m köve a ő szokás ho hajtincs ho halántéká Visele Tó igéj alapszi pusztít szakáll szél Móz II 1 Tó e tilalm pogá szokás ellenéb állít fe me halottakn szá áldozath tartozo időb önmegcsonkítá va lemérséke alakjáb tetovál hajtép i Talm törvé részletezéséb inká borotválkozás terjeszked k középkorb rá mara zsi képek visele n vehe észr Sulch Áru m mérték megszab azó lengy zsidós külön buzgalm tanúsíto zsi jelleg kifeje visel ápolásába

13842.

CÍMS Pé

SZÓCI Pé Vu kiejtéss paje Halántékfü szigor rituá éle é fők kel zsidó köv szoká h hajtinc h halánték Visel T igé alapsz pusztí szakál szé Mó I T tilal pog szoká ellené állí f m halottak sz áldozat tartoz idő önmegcsonkít v lemérsék alakjá tetová hajté Tal törv részletezésé ink borotválkozá terjeszke középkor r mar zs képe visel veh ész Sulc Ár mérté megsza az leng zsidó külö buzgal tanúsít zs jelle kifej vise ápolásáb

13842

CÍM P

SZÓC P V kiejtés paj Halántékf szigo ritu él fő ke zsid kö szok hajtin halánté Vise ig alaps puszt szaká sz M tila po szok ellen áll halotta s áldoza tarto id önmegcsonkí lemérsé alakj tetov hajt Ta tör részletezés in borotválkoz terjeszk középko ma z kép vise ve és Sul Á mért megsz a len zsid kül buzga tanúsí z jell kife vis ápolásá

1384SZÓ kiejté pa Halánték szig rit é f k zsi k szo hajti halánt Vis i alap pusz szak s til p szo elle ál halott áldoz tart i önmegcsonk lemérs alak teto haj T tö részletezé i borotválko terjesz középk m ké vis v é Su mér megs le zsi kü buzg tanús jel kif vi ápolás