13846.htm

CÍMSZÓ: Perles

SZEMÉLYNÉV: Perles Brauch

SZÓCIKK: "Perles, 1. Baruch Aser, talmudtudós, szül. 1789., megh. Baján 1857. nov. 25. Családja Csehországból vándorolt be s ő Baján Kohn-Schwerin Götznek volt tanítványa a Talmudban. Később a modern irányhoz csatlakozott s fiát, P. Józsefet (1. o.) az akkor megnyílt breslaui rabbiszemináriumba küldte. P. dájan (alrabbi) volt egész életén s tanítójával a Chaszam Szóferrel állandó kontaktusban állott. Kohn Sámuel is az ő tanítványa volt. Életrajzát Kaufmann Dávid írta meg a Monatsschrift XXXVII. k.-ben."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3846. címszó a lexikon => 695. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13846.htm

CÍMSZÓ: Perles

SZEMÉLYNÉV: Perles Brauch

SZÓCIKK: Perles, 1. Baruch Aser, talmudtudós, szül. 1789., megh. Baján 1857. nov. 25. Családja Csehországból vándorolt be s ő Baján Kohn-Schwerin Götznek volt tanítványa a Talmudban. Később a modern irányhoz csatlakozott s fiát, P. Józsefet 1. o. az akkor megnyílt breslaui rabbiszemináriumba küldte. P. dájan alrabbi volt egész életén s tanítójával a Chaszam Szóferrel állandó kontaktusban állott. Kohn Sámuel is az ő tanítványa volt. Életrajzát Kaufmann Dávid írta meg a Monatsschrift XXXVII. k.-ben.

13846.ht

CÍMSZÓ Perle

SZEMÉLYNÉV Perle Brauc

SZÓCIKK Perles 1 Baruc Aser talmudtudós szül 1789. megh Bajá 1857 nov 25 Családj Csehországbó vándorol b Bajá Kohn-Schweri Götzne vol tanítvány Talmudban Későb moder irányho csatlakozot fiát P Józsefe 1 o a akko megnyíl breslau rabbiszemináriumb küldte P dája alrabb vol egés életé tanítójáva Chasza Szóferre álland kontaktusba állott Koh Sámue i a tanítvány volt Életrajzá Kaufman Dávi írt me Monatsschrif XXXVII k.-ben

13846.h

CÍMSZ Perl

SZEMÉLYNÉ Perl Brau

SZÓCIK Perle Baru Ase talmudtudó szü 1789 meg Baj 185 no 2 Család Csehországb vándoro Baj Kohn-Schwer Götzn vo tanítván Talmudba Késő mode irányh csatlakozo fiá József akk megnyí bresla rabbiszeminárium küldt dáj alrab vo egé élet tanítójáv Chasz Szóferr állan kontaktusb állot Ko Sámu tanítván vol Életrajz Kaufma Dáv ír m Monatsschri XXXVI k.-be

13846.

CÍMS Per

SZEMÉLYN Per Bra

SZÓCI Perl Bar As talmudtud sz 178 me Ba 18 n Csalá Csehország vándor Ba Kohn-Schwe Götz v tanítvá Talmudb Kés mod irány csatlakoz fi Józse ak megny bresl rabbiszemináriu küld dá alra v eg éle tanítójá Chas Szófer álla kontaktus állo K Sám tanítvá vo Életraj Kaufm Dá í Monatsschr XXXV k.-b

13846

CÍM Pe

SZEMÉLY Pe Br

SZÓC Per Ba A talmudtu s 17 m B 1 Csal Csehorszá vándo B Kohn-Schw Göt tanítv Talmud Ké mo irán csatlako f Józs a megn bres rabbiszeminári kül d alr e él tanítój Cha Szófe áll kontaktu áll Sá tanítv v Életra Kauf D Monatssch XXX k.-

1384

CÍ P

SZEMÉL P B

SZÓ Pe B talmudt 1 Csa Csehorsz vánd Kohn-Sch Gö tanít Talmu K m irá csatlak Józ meg bre rabbiszeminár kü al é tanító Ch Szóf ál kontakt ál S tanít Életr Kau Monatssc XX k.