13848.htm

CÍMSZÓ: Perlmutter

SZEMÉLYNÉV: Perlmutter Izsák

SZÓCIKK: Perlmutter Izsák, festő, szül. Budapesten. Első oktatója Magyar-Mannheimer volt, azután Karlovszky. 1891-ben Parisban a Julien iskolában tanult. Végül itthon Bihari iskolájában fejezte be tanulmányait. 1899-ben állított ki a Műcsarnokban hollandi tárgyú figurális képeket (Hollandi halász, Ima, mindkettő a Szépműv. Múz.-ban). 1921-ben nagy gyűjteményes kiállítás keretében mutatta be jellemző alkotásaiban egész munkásságát az Ernst Múzeumban. Művészi felfogásait mély komolyság jellemzi. Holland tárgyú figurális képei bensőséges felfogásukkal és monumentalitásukkal hatnak. Festői látása viszont erőteljes előadású tájképein szinte a tárgytalanságig fokozódik. Hollandiai utca, c. festménye 1905. az állami kis aranyérmet, Falurészlet reggeli napsütésben c. képe 1906. az állami nagy aranyérmet nyerte. Magyar tárgyú képei az alakok monumentális térbehelyezésével, a berendezés széles előadású, festő visszaadásával kapnak meg. A st. louisi kiállításon ezüstérmet, Münchenben aranyérmet, Brüsszelben, a világkiállításon ezüstérmet nyert. Igen nagy sikerei voltak a római (1911) és velencei (1914) nemzetközi kiállításokon, hol képeket vettek tőle olasz múzeumok számára. 1926-ban a firenzei Uffizi híres gyűjteménye számára önarcképét kérte. Ugyanez évben az International Society of Painters tiszteletbeli tagjává választotta. Hasonló nagy sikere volt az 1928-iki római magyar kiállításon, melyen Magyar szoba c. képét vette meg az olasz állam. Falu naplementekor, A terrasszon c. képei a Szépműv. Múz.-ban vannak. P. egyike azoknak a külföldön is igen ismert és nagyrabecsült festőinknek, akik a magyar művészet hírét messze földre vitték.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3848. címszó a lexikon => 695. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13848.htm

CÍMSZÓ: Perlmutter

SZEMÉLYNÉV: Perlmutter Izsák

SZÓCIKK: Perlmutter Izsák, festő, szül. Budapesten. Első oktatója Magyar-Mannheimer volt, azután Karlovszky. 1891-ben Parisban a Julien iskolában tanult. Végül itthon Bihari iskolájában fejezte be tanulmányait. 1899-ben állított ki a Műcsarnokban hollandi tárgyú figurális képeket Hollandi halász, Ima, mindkettő a Szépműv. Múz.-ban . 1921-ben nagy gyűjteményes kiállítás keretében mutatta be jellemző alkotásaiban egész munkásságát az Ernst Múzeumban. Művészi felfogásait mély komolyság jellemzi. Holland tárgyú figurális képei bensőséges felfogásukkal és monumentalitásukkal hatnak. Festői látása viszont erőteljes előadású tájképein szinte a tárgytalanságig fokozódik. Hollandiai utca, c. festménye 1905. az állami kis aranyérmet, Falurészlet reggeli napsütésben c. képe 1906. az állami nagy aranyérmet nyerte. Magyar tárgyú képei az alakok monumentális térbehelyezésével, a berendezés széles előadású, festő visszaadásával kapnak meg. A st. louisi kiállításon ezüstérmet, Münchenben aranyérmet, Brüsszelben, a világkiállításon ezüstérmet nyert. Igen nagy sikerei voltak a római 1911 és velencei 1914 nemzetközi kiállításokon, hol képeket vettek tőle olasz múzeumok számára. 1926-ban a firenzei Uffizi híres gyűjteménye számára önarcképét kérte. Ugyanez évben az International Society of Painters tiszteletbeli tagjává választotta. Hasonló nagy sikere volt az 1928-iki római magyar kiállításon, melyen Magyar szoba c. képét vette meg az olasz állam. Falu naplementekor, A terrasszon c. képei a Szépműv. Múz.-ban vannak. P. egyike azoknak a külföldön is igen ismert és nagyrabecsült festőinknek, akik a magyar művészet hírét messze földre vitték.

13848.ht

CÍMSZÓ Perlmutte

SZEMÉLYNÉV Perlmutte Izsá

SZÓCIKK Perlmutte Izsák festő szül Budapesten Els oktatój Magyar-Mannheime volt azutá Karlovszky 1891-be Parisba Julie iskolába tanult Végü ittho Bihar iskolájába fejezt b tanulmányait 1899-be állítot k Műcsarnokba holland tárgy figuráli képeke Holland halász Ima mindkett Szépműv Múz.-ba 1921-be nag gyűjteménye kiállítá keretébe mutatt b jellemz alkotásaiba egés munkásságá a Erns Múzeumban Művész felfogásai mél komolysá jellemzi Hollan tárgy figuráli képe bensősége felfogásukka é monumentalitásukka hatnak Festő látás viszon erőtelje előadás tájképei szint tárgytalansági fokozódik Hollandia utca c festmény 1905 a állam ki aranyérmet Falurészle reggel napsütésbe c kép 1906 a állam nag aranyérme nyerte Magya tárgy képe a alako monumentáli térbehelyezésével berendezé széle előadású fest visszaadásáva kapna meg st louis kiállításo ezüstérmet Münchenbe aranyérmet Brüsszelben világkiállításo ezüstérme nyert Ige nag sikere volta róma 191 é velence 191 nemzetköz kiállításokon ho képeke vette től olas múzeumo számára 1926-ba firenze Uffiz híre gyűjtemény számár önarcképé kérte Ugyane évbe a Internationa Societ o Painter tiszteletbel tagjáv választotta Hasonl nag siker vol a 1928-ik róma magya kiállításon melye Magya szob c képé vett me a olas állam Fal naplementekor terrasszo c képe Szépműv Múz.-ba vannak P egyik azokna külföldö i ige ismer é nagyrabecsül festőinknek aki magya művésze híré messz földr vitték

13848.h

CÍMSZ Perlmutt

SZEMÉLYNÉ Perlmutt Izs

SZÓCIK Perlmutt Izsá fest szü Budapeste El oktató Magyar-Mannheim vol azut Karlovszk 1891-b Parisb Juli iskoláb tanul Vég itth Biha iskolájáb fejez tanulmányai 1899-b állíto Műcsarnokb hollan tárg figurál képek Hollan halás Im mindket Szépmű Múz.-b 1921-b na gyűjtemény kiállít keretéb mutat jellem alkotásaib egé munkásság Ern Múzeumba Művés felfogása mé komolys jellemz Holla tárg figurál kép bensőség felfogásukk monumentalitásukk hatna Fest látá viszo erőtelj előadá tájképe szin tárgytalanság fokozódi Hollandi utc festmén 190 álla k aranyérme Falurészl regge napsütésb ké 190 álla na aranyérm nyert Magy tárg kép alak monumentál térbehelyezéséve berendez szél előadás fes visszaadásáv kapn me s loui kiállítás ezüstérme Münchenb aranyérme Brüsszelbe világkiállítás ezüstérm nyer Ig na siker volt róm 19 velenc 19 nemzetkö kiállításoko h képek vett tő ola múzeum számár 1926-b firenz Uffi hír gyűjtemén számá önarckép kért Ugyan évb Internation Socie Painte tiszteletbe tagjá választott Hason na sike vo 1928-i róm magy kiállításo mely Magy szo kép vet m ola álla Fa naplementeko terrassz kép Szépmű Múz.-b vanna egyi azokn külföld ig isme nagyrabecsü festőinkne ak magy művész hír mess föld vitté

13848.

CÍMS Perlmut

SZEMÉLYN Perlmut Iz

SZÓCI Perlmut Izs fes sz Budapest E oktat Magyar-Mannhei vo azu Karlovsz 1891- Paris Jul iskolá tanu Vé itt Bih iskolájá feje tanulmánya 1899- állít Műcsarnok holla tár figurá képe Holla halá I mindke Szépm Múz.- 1921- n gyűjtemén kiállí kereté muta jelle alkotásai eg munkássá Er Múzeumb Művé felfogás m komoly jellem Holl tár figurá ké bensősé felfogásuk monumentalitásuk hatn Fes lát visz erőtel előad tájkép szi tárgytalansá fokozód Holland ut festmé 19 áll aranyérm Falurész regg napsütés k 19 áll n aranyér nyer Mag tár ké ala monumentá térbehelyezésév berende szé előadá fe visszaadásá kap m lou kiállítá ezüstérm München aranyérm Brüsszelb világkiállítá ezüstér nye I n sike vol ró 1 velen 1 nemzetk kiállítások képe vet t ol múzeu számá 1926- firen Uff hí gyűjtemé szám önarcké kér Ugya év Internatio Soci Paint tiszteletb tagj választot Haso n sik v 1928- ró mag kiállítás mel Mag sz ké ve ol áll F naplementek terrass ké Szépm Múz.- vann egy azok külföl i ism nagyrabecs festőinkn a mag művés hí mes föl vitt

13848

CÍM Perlmu

SZEMÉLY Perlmu I

SZÓC Perlmu Iz fe s Budapes okta Magyar-Mannhe v az Karlovs 1891 Pari Ju iskol tan V it Bi iskoláj fej tanulmány 1899 állí Műcsarno holl tá figur kép Holl hal mindk Szép Múz. 1921 gyűjtemé kiáll keret mut jell alkotása e munkáss E Múzeum Műv felfogá komol jelle Hol tá figur k bensős felfogásu monumentalitásu hat Fe lá vis erőte előa tájké sz tárgytalans fokozó Hollan u festm 1 ál aranyér Falurés reg napsüté 1 ál aranyé nye Ma tá k al monument térbehelyezésé berend sz előad f visszaadás ka lo kiállít ezüstér Münche aranyér Brüsszel világkiállít ezüsté ny sik vo r vele nemzet kiállításo kép ve o múze szám 1926 fire Uf h gyűjtem szá önarck ké Ugy é Internati Soc Pain tisztelet tag választo Has si 1928 r ma kiállítá me Ma s k v o ál naplemente terras k Szép Múz. van eg azo külfö is nagyrabec festőink ma művé h me fö vit

1384

CÍ Perlm

SZEMÉL Perlm

SZÓ Perlm I f Budape okt Magyar-Mannh a Karlov 189 Par J isko ta i B iskolá fe tanulmán 189 áll Műcsarn hol t figu ké Hol ha mind Szé Múz 192 gyűjtem kiál kere mu jel alkotás munkás Múzeu Mű felfog komo jell Ho t figu benső felfogás monumentalitás ha F l vi erőt elő tájk s tárgytalan fokoz Holla fest á aranyé Faluré re napsüt á arany ny M t a monumen térbehelyezés beren s előa visszaadá k l kiállí ezüsté Münch aranyé Brüssze világkiállí ezüst n si v vel nemze kiállítás ké v múz szá 192 fir U gyűjte sz önarc k Ug Internat So Pai tisztele ta választ Ha s 192 m kiállít m M á naplement terra Szé Múz va e az külf i nagyrabe festőin m műv m f vi