13849.htm

CÍMSZÓ: Perlrott-Csaba

SZEMÉLYNÉV: Perlrott Csaba

SZÓCIKK: "Perlrott-Csaba Vilmos, festő, szül. Békéscsabán 1880. Művészi tanulmányait Nagybányán kezdte, majd kiment Parisba s az izmusok felé közelítő művészet szellemét hozta vissza Magyarországra. Nagyobb gyűjteménnyel először a Könyves Kálmán Fiatalok kiállításán szerepelt. Jelentős szerepe volt a Képzőművészek Új Társaságának megalakulása körül. Elnyerte az Omíke utazási-, az Erzsébetvárosi kaszinó s a fő város jubileumi díját. Ismételten kiállított külföldön. P. művészi fejlődése nem az egy problémánál való megmaradás s az abban való elmélyülés: tipikusan az a művész, aki mindenben megoldásra váró problémát lát, minden művészi megnyilatkozásra érzékeny és mindig újat kezd. Legújabb képei a mai francia festészetnek azt a szellemét tükrözik, amely a racionalizmus világos formáinak szépségeivel akar hatni."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3849. címszó a lexikon => 696. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13849.htm

CÍMSZÓ: Perlrott-Csaba

SZEMÉLYNÉV: Perlrott Csaba

SZÓCIKK: Perlrott-Csaba Vilmos, festő, szül. Békéscsabán 1880. Művészi tanulmányait Nagybányán kezdte, majd kiment Parisba s az izmusok felé közelítő művészet szellemét hozta vissza Magyarországra. Nagyobb gyűjteménnyel először a Könyves Kálmán Fiatalok kiállításán szerepelt. Jelentős szerepe volt a Képzőművészek Új Társaságának megalakulása körül. Elnyerte az Omíke utazási-, az Erzsébetvárosi kaszinó s a fő város jubileumi díját. Ismételten kiállított külföldön. P. művészi fejlődése nem az egy problémánál való megmaradás s az abban való elmélyülés: tipikusan az a művész, aki mindenben megoldásra váró problémát lát, minden művészi megnyilatkozásra érzékeny és mindig újat kezd. Legújabb képei a mai francia festészetnek azt a szellemét tükrözik, amely a racionalizmus világos formáinak szépségeivel akar hatni.

13849.ht

CÍMSZÓ Perlrott-Csab

SZEMÉLYNÉV Perlrot Csab

SZÓCIKK Perlrott-Csab Vilmos festő szül Békéscsabá 1880 Művész tanulmányai Nagybányá kezdte maj kimen Parisb a izmuso fel közelít művésze szellemé hozt vissz Magyarországra Nagyob gyűjteménnye előszö Könyve Kálmá Fiatalo kiállításá szerepelt Jelentő szerep vol Képzőművésze Ú Társaságána megalakulás körül Elnyert a Omík utazási- a Erzsébetváros kaszin f váro jubileum díját Ismételte kiállítot külföldön P művész fejlődés ne a eg problémáná val megmaradá a abba val elmélyülés tipikusa a művész ak mindenbe megoldásr vár problémá lát minde művész megnyilatkozásr érzéken é mindi úja kezd Legújab képe ma franci festészetne az szellemé tükrözik amel racionalizmu világo formáina szépségeive aka hatni

13849.h

CÍMSZ Perlrott-Csa

SZEMÉLYNÉ Perlro Csa

SZÓCIK Perlrott-Csa Vilmo fest szü Békéscsab 188 Művés tanulmánya Nagybány kezdt ma kime Paris izmus fe közelí művész szellem hoz viss Magyarországr Nagyo gyűjteménny elősz Könyv Kálm Fiatal kiállítás szerepel Jelent szere vo Képzőművész Társaságán megalakulá körü Elnyer Omí utazási Erzsébetváro kaszi vár jubileu díjá Ismételt kiállíto külföldö művés fejlődé n e problémán va megmarad abb va elmélyülé tipikus művés a mindenb megoldás vá problém lá mind művés megnyilatkozás érzéke mind új kez Legúja kép m franc festészetn a szellem tükrözi ame racionalizm világ formáin szépségeiv ak hatn

13849.

CÍMS Perlrott-Cs

SZEMÉLYN Perlr Cs

SZÓCI Perlrott-Cs Vilm fes sz Békéscsa 18 Művé tanulmány Nagybán kezd m kim Pari izmu f közel művés szelle ho vis Magyarország Nagy gyűjteménn elős Köny Kál Fiata kiállítá szerepe Jelen szer v Képzőművés Társaságá megalakul kör Elnye Om utazás Erzsébetvár kasz vá jubile díj Ismétel kiállít külföld művé fejlőd problémá v megmara ab v elmélyül tipiku művé minden megoldá v problé l min művé megnyilatkozá érzék min ú ke Legúj ké fran festészet szelle tükröz am racionaliz vilá formái szépségei a hat

13849

CÍM Perlrott-C

SZEMÉLY Perl C

SZÓC Perlrott-C Vil fe s Békéscs 1 Műv tanulmán Nagybá kez ki Par izm köze művé szell h vi Magyarorszá Nag gyűjtemén elő Kön Ká Fiat kiállít szerep Jele sze Képzőművé Társaság megalaku kö Elny O utazá Erzsébetvá kas v jubil dí Isméte kiállí külföl műv fejlő problém megmar a elmélyü tipik műv minde megold probl mi műv megnyilatkoz érzé mi k Legú k fra festésze szell tükrö a racionali vil formá szépsége ha

1384

CÍ Perlrott-

SZEMÉL Per

SZÓ Perlrott- Vi f Békésc Mű tanulmá Nagyb ke k Pa iz köz műv szel v Magyarorsz Na gyűjtemé el Kö K Fia kiállí szere Jel sz Képzőműv Társasá megalak k Eln utaz Erzsébetv ka jubi d Ismét kiáll külfö mű fejl problé megma elmély tipi mű mind megol prob m mű megnyilatko érz m Leg fr festész szel tükr racional vi form szépség h