13851.htm

CÍMSZÓ: Perls

SZEMÉLYNÉV: Perls Ármin

SZÓCIKK: Perls, 1. Ármin, P. Meir veje, szül. 1853., megh. 1914., kassai, kecskeméti és (1899 óta) pécsi főrabbi. A talmudi aggáda kiváló ismerője, a magyar nyelvű zsidó templomi szónoklat elsőrangú mestere. Négy kötetben megjelent beszédei megközelítik a formai tökéletességet és tartalmi klasszicitást. Ezzel a művével a homiletikus alapon álló zsidó hitszónoklatnak a külföldön is megbecsült klasszikusa lett. Érzékeny lelke, büszke természete elzárta a tehetségéhez mért nagyobb szereptől, mely a zsidó közéletben megillette volna. Tartózkodó jelleme gátolta a nagyobb szabású irodalmi produktivitásban is, ami nőt mélyreható tudásától várni lehetett volna. Tudományos folyóiratokban megjelent cikkein kívül kiadta egy hébernyelvű életrajzi bevezetéssel nagyatyja, P. Izsák Mózes responzumait Besz Neemon címen (Máramarossziget, 1908).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3851. címszó a lexikon => 696. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13851.htm

CÍMSZÓ: Perls

SZEMÉLYNÉV: Perls Ármin

SZÓCIKK: Perls, 1. Ármin, P. Meir veje, szül. 1853., megh. 1914., kassai, kecskeméti és 1899 óta pécsi főrabbi. A talmudi aggáda kiváló ismerője, a magyar nyelvű zsidó templomi szónoklat elsőrangú mestere. Négy kötetben megjelent beszédei megközelítik a formai tökéletességet és tartalmi klasszicitást. Ezzel a művével a homiletikus alapon álló zsidó hitszónoklatnak a külföldön is megbecsült klasszikusa lett. Érzékeny lelke, büszke természete elzárta a tehetségéhez mért nagyobb szereptől, mely a zsidó közéletben megillette volna. Tartózkodó jelleme gátolta a nagyobb szabású irodalmi produktivitásban is, ami nőt mélyreható tudásától várni lehetett volna. Tudományos folyóiratokban megjelent cikkein kívül kiadta egy hébernyelvű életrajzi bevezetéssel nagyatyja, P. Izsák Mózes responzumait Besz Neemon címen Máramarossziget, 1908 .

13851.ht

CÍMSZÓ Perl

SZEMÉLYNÉV Perl Ármi

SZÓCIKK Perls 1 Ármin P Mei veje szül 1853. megh 1914. kassai kecskemét é 189 ót pécs főrabbi talmud aggád kivál ismerője magya nyelv zsid templom szónokla elsőrang mestere Nég kötetbe megjelen beszéde megközelíti forma tökéletessége é tartalm klasszicitást Ezze művéve homiletiku alapo áll zsid hitszónoklatna külföldö i megbecsül klasszikus lett Érzéken lelke büszk természet elzárt tehetségéhe mér nagyob szereptől mel zsid közéletbe megillett volna Tartózkod jellem gátolt nagyob szabás irodalm produktivitásba is am nő mélyrehat tudásátó várn lehetet volna Tudományo folyóiratokba megjelen cikkei kívü kiadt eg hébernyelv életrajz bevezetésse nagyatyja P Izsá Móze responzumai Bes Neemo címe Máramarossziget 190

13851.h

CÍMSZ Per

SZEMÉLYNÉ Per Árm

SZÓCIK Perl Ármi Me vej szü 1853 meg 1914 kassa kecskemé 18 ó péc főrabb talmu aggá kivá ismerőj magy nyel zsi templo szónokl elsőran mester Né kötetb megjele beszéd megközelít form tökéletesség tartal klasszicitás Ezz művév homiletik alap ál zsi hitszónoklatn külföld megbecsü klassziku let Érzéke lelk büsz természe elzár tehetségéh mé nagyo szereptő me zsi közéletb megillet voln Tartózko jelle gátol nagyo szabá irodal produktivitásb i a n mélyreha tudását vár lehete voln Tudomány folyóiratokb megjele cikke kív kiad e hébernyel életraj bevezetéss nagyatyj Izs Móz responzuma Be Neem cím Máramarosszige 19

13851.

CÍMS Pe

SZEMÉLYN Pe Ár

SZÓCI Per Árm M ve sz 185 me 191 kass kecskem 1 pé főrab talm agg kiv ismerő mag nye zs templ szónok elsőra meste N kötet megjel beszé megközelí for tökéletessé tarta klasszicitá Ez művé homileti ala á zs hitszónoklat külföl megbecs klasszik le Érzék lel büs termész elzá tehetségé m nagy szerept m zs közélet megille vol Tartózk jell gáto nagy szab iroda produktivitás mélyreh tudásá vá lehet vol Tudomán folyóiratok megjel cikk kí kia hébernye életra bevezetés nagyaty Iz Mó responzum B Nee cí Máramarosszig 1

13851

CÍM P

SZEMÉLY P Á

SZÓC Pe Ár v s 18 m 19 kas kecske p főra tal ag ki ismer ma ny z temp szóno elsőr mest köte megje besz megközel fo tökéletess tart klasszicit E műv homilet al z hitszónokla külfö megbec klasszi l Érzé le bü termés elz tehetség nag szerep z közéle megill vo Tartóz jel gát nag sza irod produktivitá mélyre tudás v lehe vo Tudomá folyóirato megje cik k ki héberny életr bevezeté nagyat I M responzu Ne c Máramarosszi

1385SZEMÉL

SZÓ P Á 1 1 ka kecsk főr ta a k isme m n tem szón első mes köt megj bes megköze f tökéletes tar klasszici mű homile a hitszónokl külf megbe klassz Érz l b termé el tehetsé na szere közél megil v Tartó je gá na sz iro produktivit mélyr tudá leh v Tudom folyóirat megj ci k hébern élet bevezet nagya responz N Máramarossz