13858.htm

CÍMSZÓ: Pest

SZÓCIKK: P.-en. Ezeknek régi nevét zárjel között tüntetjük fel: Offenheim Izsák (Izrael Ábrahám) és fivére Márkus (Gomperz Ábrahám), Leitersdorfer Márkus, Mandel Salamon, Abelsberg Bóruch (Baruch Abelles), Schellenberger Sámuel (Schlesinger), Sachsel Márkus (Sax), Liebner Mózes (Mózes Löb), Bauer Salamon (Böheim), Berkovics Joól, Strauss Mózes (Mózes Árjó), Mandel Mózes Dávid (Mózes Dávid), Helfer Dávid (Frankfurter), Almuslin Izsák (Frenk). Ez utóbbi spanyol származású szefárd zsidó volt. A telepesek lélekszáma 114 volt, beleszámítva a szolgaszemélyzetet is. A szolgaszemélyzet bejelentése számos esetben csak a hatóság félrevezetésére szolgált, mert míg a türelmi jog (l. Türelmi adó) érvényben volt, a város csak a tűrt zsidóknak adott letelepedésre engedélyt. E pénzáldozatot igénylő előnyös helyzetet a szegényebbek nem tudták elérni és úgy segítettek magukon, hogyha önálló keresetük is volt, névlegesen olyan hitrokonuk szolgálatába állottak, akinek megvolt a letelepedési joga. A letelepedési engedélyt 1788 júliusa után már azon feltételhez is kötötték, hogy a tűrt zsidó csak nagykereskedést vagy kézművállalatot létesíthetett és kicsinyben csak olyasmivel kereskedhetett, amiben a keresztény lakosságnak hiánya volt, vagy ami versenyen kívül állott. Eleinte még mészárszéket sem tarthattak és a városi mészárszék csak hetenként kétszer mért ki kóser húst a számukra. II. József császár halálos ágyán 1790 jan. 28. visszavonta kiadott rendeleteit és a sz. kir. városokat visszahelyezte 1780 előtti jogaikba. P. polgárai nyomban megmozdultak, hogy megszabaduljanak a zsidóktól és márc. 25. a tanács késedelmezésére ismételten kérték, hogy a P.-en lakó zsidók távozzanak lakásaikból és üzleteikből máj. 1-éig és szüntessék be házalásukat. A város nem merte elutasítani a polgárság kérelmét és kimondta, hogy máj. 1-ig minden zsidó távozzék a városból és addig is megtiltja a házalásukat. A helytartóság két ízben is türelemre inti a városokat, mert a kiűzetési szándék valamennyi sz. kir. városban előtérbe került. A magyar zsidóság a diétától és II. Lipóttól kér védelmet és most hozakodik elő élelmezési nehézségeivel is. Az országgyűlés az 1790: XXXVIII. t.-cikkben (l. De Judaeis) meghiúsította a városi önkény érvényre jutását és visszahelyezte a zsidókat abba az állapotba, melyben 1790 jan. 1. voltak. Ha P.-ről így nem is űzhették ki a zsidókat, zaklatásukat nem akadályozta semmi. P. úgy értelmezte a törvényt, hogy annak védelme csak azokra terjed ki, akik 1790. telepedtek meg a városban. A város tehát hivatkozva egy 1794 szept. 9-iki királyi határozatra, amely a várost feljogosítja a nem tolerált zsidók kitoloncolására, 1796 szept.-ben, a zsidó nagy ünnepek előtt elrendelte, hogy a nem tolerált zsidók távozzanak a városból. Huszonnégy forint birsággal sújtja azokat a háztulajdonosokat, akik nem tűrt zsidót házukba fogadnak. 1802 máj. 15. pedig a tűrt zsidók családos leszármazottait is ki akarja űzni. A helytartóság ezt a merényletet megakadályozta, de kimondta, a türelmi joggal bíró szülők gyermekei csak akkor kereskedhetnek


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3858. címszó a lexikon => 698. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13858.htm

CÍMSZÓ: Pest

SZÓCIKK: P.-en. Ezeknek régi nevét zárjel között tüntetjük fel: Offenheim Izsák Izrael Ábrahám és fivére Márkus Gomperz Ábrahám , Leitersdorfer Márkus, Mandel Salamon, Abelsberg Bóruch Baruch Abelles , Schellenberger Sámuel Schlesinger , Sachsel Márkus Sax , Liebner Mózes Mózes Löb , Bauer Salamon Böheim , Berkovics Joól, Strauss Mózes Mózes Árjó , Mandel Mózes Dávid Mózes Dávid , Helfer Dávid Frankfurter , Almuslin Izsák Frenk . Ez utóbbi spanyol származású szefárd zsidó volt. A telepesek lélekszáma 114 volt, beleszámítva a szolgaszemélyzetet is. A szolgaszemélyzet bejelentése számos esetben csak a hatóság félrevezetésére szolgált, mert míg a türelmi jog l. Türelmi adó érvényben volt, a város csak a tűrt zsidóknak adott letelepedésre engedélyt. E pénzáldozatot igénylő előnyös helyzetet a szegényebbek nem tudták elérni és úgy segítettek magukon, hogyha önálló keresetük is volt, névlegesen olyan hitrokonuk szolgálatába állottak, akinek megvolt a letelepedési joga. A letelepedési engedélyt 1788 júliusa után már azon feltételhez is kötötték, hogy a tűrt zsidó csak nagykereskedést vagy kézművállalatot létesíthetett és kicsinyben csak olyasmivel kereskedhetett, amiben a keresztény lakosságnak hiánya volt, vagy ami versenyen kívül állott. Eleinte még mészárszéket sem tarthattak és a városi mészárszék csak hetenként kétszer mért ki kóser húst a számukra. II. József császár halálos ágyán 1790 jan. 28. visszavonta kiadott rendeleteit és a sz. kir. városokat visszahelyezte 1780 előtti jogaikba. P. polgárai nyomban megmozdultak, hogy megszabaduljanak a zsidóktól és márc. 25. a tanács késedelmezésére ismételten kérték, hogy a P.-en lakó zsidók távozzanak lakásaikból és üzleteikből máj. 1-éig és szüntessék be házalásukat. A város nem merte elutasítani a polgárság kérelmét és kimondta, hogy máj. 1-ig minden zsidó távozzék a városból és addig is megtiltja a házalásukat. A helytartóság két ízben is türelemre inti a városokat, mert a kiűzetési szándék valamennyi sz. kir. városban előtérbe került. A magyar zsidóság a diétától és II. Lipóttól kér védelmet és most hozakodik elő élelmezési nehézségeivel is. Az országgyűlés az 1790: XXXVIII. t.-cikkben l. De Judaeis meghiúsította a városi önkény érvényre jutását és visszahelyezte a zsidókat abba az állapotba, melyben 1790 jan. 1. voltak. Ha P.-ről így nem is űzhették ki a zsidókat, zaklatásukat nem akadályozta semmi. P. úgy értelmezte a törvényt, hogy annak védelme csak azokra terjed ki, akik 1790. telepedtek meg a városban. A város tehát hivatkozva egy 1794 szept. 9-iki királyi határozatra, amely a várost feljogosítja a nem tolerált zsidók kitoloncolására, 1796 szept.-ben, a zsidó nagy ünnepek előtt elrendelte, hogy a nem tolerált zsidók távozzanak a városból. Huszonnégy forint birsággal sújtja azokat a háztulajdonosokat, akik nem tűrt zsidót házukba fogadnak. 1802 máj. 15. pedig a tűrt zsidók családos leszármazottait is ki akarja űzni. A helytartóság ezt a merényletet megakadályozta, de kimondta, a türelmi joggal bíró szülők gyermekei csak akkor kereskedhetnek

13858.ht

CÍMSZÓ Pes

SZÓCIKK P.-en Ezekne rég nevé zárje közöt tüntetjü fel Offenhei Izsá Izrae Ábrahá é fivér Márku Gomper Ábrahá Leitersdorfe Márkus Mande Salamon Abelsber Bóruc Baruc Abelle Schellenberge Sámue Schlesinge Sachse Márku Sa Liebne Móze Móze Lö Baue Salamo Böhei Berkovic Joól Straus Móze Móze Árj Mande Móze Dávi Móze Dávi Helfe Dávi Frankfurte Almusli Izsá Fren E utóbb spanyo származás szefár zsid volt telepese lélekszám 11 volt beleszámítv szolgaszemélyzete is szolgaszemélyze bejelentés számo esetbe csa hatósá félrevezetésér szolgált mer mí türelm jo l Türelm ad érvénybe volt váro csa tűr zsidókna adot letelepedésr engedélyt pénzáldozato igényl előnyö helyzete szegényebbe ne tudtá elérn é úg segítette magukon hogyh önáll keresetü i volt névlegese olya hitrokonu szolgálatáb állottak akine megvol letelepedés joga letelepedés engedély 178 július utá má azo feltételhe i kötötték hog tűr zsid csa nagykereskedés vag kézművállalato létesíthetet é kicsinybe csa olyasmive kereskedhetett amibe keresztén lakosságna hiány volt vag am versenye kívü állott Eleint mé mészárszéke se tarthatta é város mészárszé csa hetenkén kétsze mér k kóse hús számukra II Józse császá halálo ágyá 179 jan 28 visszavont kiadot rendeletei é sz kir városoka visszahelyezt 178 előtt jogaikba P polgára nyomba megmozdultak hog megszabaduljana zsidóktó é márc 25 tanác késedelmezésér ismételte kérték hog P.-e lak zsidó távozzana lakásaikbó é üzleteikbő máj 1-éi é szüntessé b házalásukat váro ne mert elutasítan polgársá kérelmé é kimondta hog máj 1-i minde zsid távozzé városbó é addi i megtiltj házalásukat helytartósá ké ízbe i türelemr int városokat mer kiűzetés szándé valamenny sz kir városba előtérb került magya zsidósá diétátó é II Lipóttó ké védelme é mos hozakodi el élelmezés nehézségeive is A országgyűlé a 1790 XXXVIII t.-cikkbe l D Judaei meghiúsított város önkén érvényr jutásá é visszahelyezt zsidóka abb a állapotba melybe 179 jan 1 voltak H P.-rő íg ne i űzhetté k zsidókat zaklatásuka ne akadályozt semmi P úg értelmezt törvényt hog anna védelm csa azokr terje ki aki 1790 telepedte me városban váro tehá hivatkozv eg 179 szept 9-ik király határozatra amel város feljogosítj ne tolerál zsidó kitoloncolására 179 szept.-ben zsid nag ünnepe előt elrendelte hog ne tolerál zsidó távozzana városból Huszonnég forin birságga sújtj azoka háztulajdonosokat aki ne tűr zsidó házukb fogadnak 180 máj 15 pedi tűr zsidó családo leszármazottai i k akarj űzni helytartósá ez merénylete megakadályozta d kimondta türelm jogga bír szülő gyermeke csa akko kereskedhetne

13858.h

CÍMSZ Pe

SZÓCIK P.-e Ezekn ré nev zárj közö tüntetj fe Offenhe Izs Izra Ábrah fivé Márk Gompe Ábrah Leitersdorf Márku Mand Salamo Abelsbe Bóru Baru Abell Schellenberg Sámu Schlesing Sachs Márk S Liebn Móz Móz L Bau Salam Böhe Berkovi Joó Strau Móz Móz Ár Mand Móz Dáv Móz Dáv Helf Dáv Frankfurt Almusl Izs Fre utób spany származá szefá zsi vol telepes lélekszá 1 vol beleszámít szolgaszemélyzet i szolgaszemélyz bejelenté szám esetb cs hatós félrevezetésé szolgál me m türel j Türel a érvényb vol vár cs tű zsidókn ado letelepedés engedély pénzáldozat igény előny helyzet szegényebb n tudt elér ú segített maguko hogy önál kereset vol névleges oly hitrokon szolgálatá állotta akin megvo letelepedé jog letelepedé engedél 17 júliu ut m az feltételh kötötté ho tű zsi cs nagykereskedé va kézművállalat létesíthete kicsinyb cs olyasmiv kereskedhetet amib kereszté lakosságn hián vol va a verseny kív állot Elein m mészárszék s tarthatt váro mészársz cs hetenké kétsz mé kós hú számukr I Józs csász halál ágy 17 ja 2 visszavon kiado rendelete s ki városok visszahelyez 17 előt jogaikb polgár nyomb megmozdulta ho megszabaduljan zsidókt már 2 taná késedelmezésé ismételt kérté ho P.- la zsid távozzan lakásaikb üzleteikb má 1-é szüntess házalásuka vár n mer elutasíta polgárs kérelm kimondt ho má 1- mind zsi távozz városb add megtilt házalásuka helytartós k ízb türelem in városoka me kiűzeté szánd valamenn s ki városb előtér kerül magy zsidós diétát I Lipótt k védelm mo hozakod e élelmezé nehézségeiv i országgyűl 179 XXXVII t.-cikkb Judae meghiúsítot váro önké érvény jutás visszahelyez zsidók ab állapotb melyb 17 ja volta P.-r í n űzhett zsidóka zaklatásuk n akadályoz semm ú értelmez törvény ho ann védel cs azok terj k ak 179 telepedt m városba vár teh hivatkoz e 17 szep 9-i királ határozatr ame váro feljogosít n tolerá zsid kitoloncolásár 17 szept.-be zsi na ünnep elő elrendelt ho n tolerá zsid távozzan városbó Huszonné fori birságg sújt azok háztulajdonosoka ak n tű zsid házuk fogadna 18 má 1 ped tű zsid család leszármazotta akar űzn helytartós e merénylet megakadályozt kimondt türel jogg bí szül gyermek cs akk kereskedhetn

13858.

CÍMS P

SZÓCI P.- Ezek r ne zár köz tüntet f Offenh Iz Izr Ábra fiv Már Gomp Ábra Leitersdor Márk Man Salam Abelsb Bór Bar Abel Schellenber Sám Schlesin Sach Már Lieb Mó Mó Ba Sala Böh Berkov Jo Stra Mó Mó Á Man Mó Dá Mó Dá Hel Dá Frankfur Almus Iz Fr utó span származ szef zs vo telepe léleksz vo beleszámí szolgaszemélyze szolgaszemély bejelent szá eset c ható félrevezetés szolgá m türe Türe érvény vo vá c t zsidók ad letelepedé engedél pénzáldoza igén előn helyze szegényeb tud elé segítet maguk hog öná kerese vo névlege ol hitroko szolgálat állott aki megv leteleped jo leteleped engedé 1 júli u a feltétel kötött h t zs c nagykeresked v kézművállala létesíthet kicsiny c olyasmi kereskedhete ami kereszt lakosság hiá vo v versen kí állo Elei mészárszé tarthat vár mészárs c hetenk kéts m kó h számuk Józ csás halá ág 1 j visszavo kiad rendelet k városo visszahelye 1 elő jogaik polgá nyom megmozdult h megszabadulja zsidók má tan késedelmezés ismétel kért h P. l zsi távozza lakásaik üzleteik m 1- szüntes házalásuk vá me elutasít polgár kérel kimond h m 1 min zs távoz város ad megtil házalásuk helytartó íz türele i városok m kiűzet szán valamen k város előté kerü mag zsidó diétá Lipót védel m hozako élelmez nehézségei országgyű 17 XXXVI t.-cikk Juda meghiúsíto vár önk érvén jutá visszahelye zsidó a állapot mely 1 j volt P.- űzhet zsidók zaklatásu akadályo sem értelme törvén h an véde c azo ter a 17 teleped városb vá te hivatko 1 sze 9- kirá határozat am vár feljogosí toler zsi kitoloncolásá 1 szept.-b zs n ünne el elrendel h toler zsi távozza városb Huszonn for birság súj azo háztulajdonosok a t zsi házu fogadn 1 m pe t zsi csalá leszármazott aka űz helytartó merényle megakadályoz kimond türe jog b szü gyerme c ak kereskedhet

13858

CÍM

SZÓC P. Eze n zá kö tünte Offen I Iz Ábr fi Má Gom Ábr Leitersdo Már Ma Sala Abels Bó Ba Abe Schellenbe Sá Schlesi Sac Má Lie M M B Sal Bö Berko J Str M M Ma M D M D He D Frankfu Almu I F ut spa szárma sze z v telep léleks v beleszám szolgaszemélyz szolgaszemél bejelen sz ese hat félrevezeté szolg tür Tür érvén v v zsidó a leteleped engedé pénzáldoz igé elő helyz szegénye tu el segíte magu ho ön keres v névleg o hitrok szolgála állot ak meg letelepe j letelepe enged júl feltéte kötöt z nagykereske kézművállal létesíthe kicsin olyasm kereskedhet am keresz lakossá hi v verse k áll Ele mészársz tartha vá mészár heten két k számu Jó csá hal á visszav kia rendele város visszahely el jogai polg nyo megmozdul megszabadulj zsidó m ta késedelmezé isméte kér P zs távozz lakásai üzletei 1 szünte házalásu v m elutasí polgá kére kimon mi z távo váro a megti házalásu helytart í türel városo kiűze szá valame váro előt ker ma zsid diét Lipó véde hozak élelme nehézsége országgy 1 XXXV t.-cik Jud meghiúsít vá ön érvé jut visszahely zsid állapo mel vol P. űzhe zsidó zaklatás akadály se értelm törvé a véd az te 1 telepe város v t hivatk sz 9 kir határoza a vá feljogos tole zs kitoloncolás szept.- z ünn e elrende tole zs távozz város Huszon fo birsá sú az háztulajdonoso zs ház fogad p zs csal leszármazot ak ű helytart merényl megakadályo kimon tür jo sz gyerm a kereskedhe

1385SZÓ P Ez z k tünt Offe I Áb f M Go Áb Leitersd Má M Sal Abel B B Ab Schellenb S Schles Sa M Li Sa B Berk St M H Frankf Alm u sp szárm sz tele lélek beleszá szolgaszemély szolgaszemé bejele s es ha félrevezet szol tü Tü érvé zsid letelepe enged pénzáldo ig el hely szegény t e segít mag h ö kere névle hitro szolgál állo a me letelep letelep enge jú feltét kötö nagykeresk kézműválla létesíth kicsi olyas kereskedhe a keres lakoss h vers ál El mészárs tarth v mészá hete ké szám J cs ha vissza ki rendel váro visszahel e joga pol ny megmozdu megszabadul zsid t késedelmez ismét ké z távoz lakása üzlete szünt házalás elutas polg kér kimo m táv vár megt házalás helytar türe város kiűz sz valam vár elő ke m zsi dié Lip véd hoza élelm nehézség országg XXX t.-ci Ju meghiúsí v ö érv ju visszahel zsi állap me vo P űzh zsid zaklatá akadál s értel törv vé a t telep váro hivat s ki határoz v feljogo tol z kitoloncolá szept. ün elrend tol z távoz váro Huszo f birs s a háztulajdonos z há foga z csa leszármazo a helytar merény megakadály kimo tü j s gyer kereskedh