13861.htm

CÍMSZÓ: Pest

SZÓCIKK: felmentését a nemzetőrségi szolgálat alól, holott ez az intézkedés beleütközött az 1848 : 22. t.-c. első paragrafusába, amely a fegyveres szolgálatot az ország minden lakosára nézve kötelezővé teszi felekezeti különbség nélkül. Elrendelte a vizsgálatot a jogtalanul letelepedett zsidók ellen, a hatóságot pedig felszólította, utasítsa a közvádlót, hogy emeljen vádat az Ungar szerkesztője ellen. A vizsgálat 224 jogtalanul letelepedett, kiutasítandó zsidót talált P.-en. Petőfi és Vörösmarty és számosan a szabadságharc nagy egyéniségei közül élesen szembefordultak a reakcióval, de a zsidók annyira elkeseredtek már a helyzet leromlása fölött, hogy sokan közülük kivándorlásra készülődtek és kivándorlási egyletet alakítottak P.-en és Pozsonyban. A zsidóság nagy része azonban bízott az emancipáció elérésében és tovább munkálkodott annak kivívásért. Az emancipációs törekvések oly erősek voltak, hogy P.-en széleskörű vallási reformmozgalom indult meg a zsidóság keretein belül. A mozgalom nyilvánvaló célja az a szándék volt, hogy a zsidóság vallási szertartásait és intézményeit összhangzásba hozza az élettel és ezzel is elősegítse a polgárosulás lehetőségét. A P.-i izraeliták Reformtársulata - ezt a címet viselte a reformáló mozgalom - 1849 július 28. látta teljesedve küzdelmeinek célját. Ekkor adta meg a szegedi országgyűlés a zsidóknak a polgárjogot. A forradalom leveretése azonban a zsidóság helyzetében is visszahatást váltott ki. A reformtársulatot is, mint a forradalom szülöttjét 1849 okt. 15. a P.-i anyahitközség véleményezésének meghallgatása után P. tanácsa feloszlatta és templomát bezáratta. A kerületi főispán a templom bezárását nem találta indokoltnak és azt újra kinyittatta. Magyarország polgári főbiztosa pedig megengedte, hogy míg végleges határozatát közli, a társulat tovább folytathassa működését. Ugyanekkor vizsgálatot indítottak a társulat néhány tagja ellen, akiket azzal vádoltak, hogy a forradalom alatt tartott istentiszteleteken elítélendő magatartást tanúsítottak. A P. hitközség gazdasági helyzete ekkor nagyon megviselt állapotban volt, mert az ország egész zsidósága nem hozott akkora pénzáldozatot a szabadságharcért, mint a P. zsidóság. A szabadságharc első hónapjaiban 50,000 frtot adott az államnak kamatnélküli kölcsönkép. A templomoknak 856 latnyi ezüst ékszereit és a Chevra Kadisa 1193 lat ezüstjét ajánlotta fel a szabadságharc szolgálatára, azonkívül tagjai között gyűjtést rendezett, amelyből 30,227 frt 30 kr. kölcsönt, 7585 frt. 30 kr. készpénzt és 405 3/4 lat ezüst ajándékot küldött a kincstárba. Felszerelte az önkéntes hadseregbe lépő zsidó egyetemi hallgatókat és mesterembereket és a magyar hadsereget állandóan segítette élelmiszerrel, ruhaneművel felszereléssel és pénzzel. A nagy anyagi megterhelés arra kényszeríti a hitközséget, hogy hivatalnoki karát redukálja és iskolájának osztályszámát hárommal lecsökkentse. A válságos helyzetét fokozta az a körülmény, hogy 1848 dec. 31. a városi hatóság megtiltotta a közvetlen és közvetett adók kivetését és így a hitközség szükségleteit csak önkéntes adományokból fedezheti.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3861. címszó a lexikon => 699. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13861.htm

CÍMSZÓ: Pest

SZÓCIKK: felmentését a nemzetőrségi szolgálat alól, holott ez az intézkedés beleütközött az 1848 : 22. t.-c. első paragrafusába, amely a fegyveres szolgálatot az ország minden lakosára nézve kötelezővé teszi felekezeti különbség nélkül. Elrendelte a vizsgálatot a jogtalanul letelepedett zsidók ellen, a hatóságot pedig felszólította, utasítsa a közvádlót, hogy emeljen vádat az Ungar szerkesztője ellen. A vizsgálat 224 jogtalanul letelepedett, kiutasítandó zsidót talált P.-en. Petőfi és Vörösmarty és számosan a szabadságharc nagy egyéniségei közül élesen szembefordultak a reakcióval, de a zsidók annyira elkeseredtek már a helyzet leromlása fölött, hogy sokan közülük kivándorlásra készülődtek és kivándorlási egyletet alakítottak P.-en és Pozsonyban. A zsidóság nagy része azonban bízott az emancipáció elérésében és tovább munkálkodott annak kivívásért. Az emancipációs törekvések oly erősek voltak, hogy P.-en széleskörű vallási reformmozgalom indult meg a zsidóság keretein belül. A mozgalom nyilvánvaló célja az a szándék volt, hogy a zsidóság vallási szertartásait és intézményeit összhangzásba hozza az élettel és ezzel is elősegítse a polgárosulás lehetőségét. A P.-i izraeliták Reformtársulata - ezt a címet viselte a reformáló mozgalom - 1849 július 28. látta teljesedve küzdelmeinek célját. Ekkor adta meg a szegedi országgyűlés a zsidóknak a polgárjogot. A forradalom leveretése azonban a zsidóság helyzetében is visszahatást váltott ki. A reformtársulatot is, mint a forradalom szülöttjét 1849 okt. 15. a P.-i anyahitközség véleményezésének meghallgatása után P. tanácsa feloszlatta és templomát bezáratta. A kerületi főispán a templom bezárását nem találta indokoltnak és azt újra kinyittatta. Magyarország polgári főbiztosa pedig megengedte, hogy míg végleges határozatát közli, a társulat tovább folytathassa működését. Ugyanekkor vizsgálatot indítottak a társulat néhány tagja ellen, akiket azzal vádoltak, hogy a forradalom alatt tartott istentiszteleteken elítélendő magatartást tanúsítottak. A P. hitközség gazdasági helyzete ekkor nagyon megviselt állapotban volt, mert az ország egész zsidósága nem hozott akkora pénzáldozatot a szabadságharcért, mint a P. zsidóság. A szabadságharc első hónapjaiban 50,000 frtot adott az államnak kamatnélküli kölcsönkép. A templomoknak 856 latnyi ezüst ékszereit és a Chevra Kadisa 1193 lat ezüstjét ajánlotta fel a szabadságharc szolgálatára, azonkívül tagjai között gyűjtést rendezett, amelyből 30,227 frt 30 kr. kölcsönt, 7585 frt. 30 kr. készpénzt és 405 3/4 lat ezüst ajándékot küldött a kincstárba. Felszerelte az önkéntes hadseregbe lépő zsidó egyetemi hallgatókat és mesterembereket és a magyar hadsereget állandóan segítette élelmiszerrel, ruhaneművel felszereléssel és pénzzel. A nagy anyagi megterhelés arra kényszeríti a hitközséget, hogy hivatalnoki karát redukálja és iskolájának osztályszámát hárommal lecsökkentse. A válságos helyzetét fokozta az a körülmény, hogy 1848 dec. 31. a városi hatóság megtiltotta a közvetlen és közvetett adók kivetését és így a hitközség szükségleteit csak önkéntes adományokból fedezheti.

13861.ht

CÍMSZÓ Pes

SZÓCIKK felmentésé nemzetőrség szolgála alól holot e a intézkedé beleütközöt a 184 22 t.-c els paragrafusába amel fegyvere szolgálato a orszá minde lakosár nézv kötelezőv tesz felekezet különbsé nélkül Elrendelt vizsgálato jogtalanu letelepedet zsidó ellen hatóságo pedi felszólította utasíts közvádlót hog emelje váda a Unga szerkesztőj ellen vizsgála 22 jogtalanu letelepedett kiutasítand zsidó talál P.-en Petőf é Vörösmart é számosa szabadsághar nag egyénisége közü élese szembefordulta reakcióval d zsidó annyir elkeseredte má helyze leromlás fölött hog soka közülü kivándorlásr készülődte é kivándorlás egylete alakította P.-e é Pozsonyban zsidósá nag rész azonba bízot a emancipáci elérésébe é továb munkálkodot anna kivívásért A emancipáció törekvése ol erőse voltak hog P.-e széleskör vallás reformmozgalo indul me zsidósá keretei belül mozgalo nyilvánval célj a szándé volt hog zsidósá vallás szertartásai é intézményei összhangzásb hozz a élette é ezze i elősegíts polgárosulá lehetőségét P.- izraelitá Reformtársulat ez címe viselt reformál mozgalo 184 júliu 28 látt teljesedv küzdelmeine célját Ekko adt me szeged országgyűlé zsidókna polgárjogot forradalo leveretés azonba zsidósá helyzetébe i visszahatás váltot ki reformtársulato is min forradalo szülöttjé 184 okt 15 P.- anyahitközsé véleményezéséne meghallgatás utá P tanács feloszlatt é templomá bezáratta kerület főispá templo bezárásá ne talált indokoltna é az újr kinyittatta Magyarorszá polgár főbiztos pedi megengedte hog mí véglege határozatá közli társula továb folytathass működését Ugyanekko vizsgálato indította társula néhán tagj ellen akike azza vádoltak hog forradalo alat tartot istentiszteleteke elítélend magatartás tanúsítottak P hitközsé gazdaság helyzet ekko nagyo megvisel állapotba volt mer a orszá egés zsidóság ne hozot akkor pénzáldozato szabadságharcért min P zsidóság szabadsághar els hónapjaiba 50,00 frto adot a államna kamatnélkül kölcsönkép templomokna 85 latny ezüs ékszerei é Chevr Kadis 119 la ezüstjé ajánlott fe szabadsághar szolgálatára azonkívü tagja közöt gyűjtés rendezett amelybő 30,22 fr 3 kr kölcsönt 758 frt 3 kr készpénz é 40 3/ la ezüs ajándéko küldöt kincstárba Felszerelt a önkénte hadseregb lép zsid egyetem hallgatóka é mesterembereke é magya hadserege állandóa segített élelmiszerrel ruhaneműve felszerelésse é pénzzel nag anyag megterhelé arr kényszerít hitközséget hog hivatalnok kará redukálj é iskolájána osztályszámá háromma lecsökkentse válságo helyzeté fokozt a körülmény hog 184 dec 31 város hatósá megtiltott közvetle é közvetet adó kivetésé é íg hitközsé szükségletei csa önkénte adományokbó fedezheti

13861.h

CÍMSZ Pe

SZÓCIK felmentés nemzetőrsé szolgál aló holo intézked beleütközö 18 2 t.- el paragrafusáb ame fegyver szolgálat orsz mind lakosá néz kötelező tes felekeze különbs nélkü Elrendel vizsgálat jogtalan letelepede zsid elle hatóság ped felszólított utasít közvádló ho emelj vád Ung szerkesztő elle vizsgál 2 jogtalan letelepedet kiutasítan zsid talá P.-e Pető Vörösmar számos szabadságha na egyéniség köz éles szembefordult reakcióva zsid annyi elkeseredt m helyz leromlá fölöt ho sok közül kivándorlás készülődt kivándorlá egylet alakított P.- Pozsonyba zsidós na rés azonb bízo emancipác eléréséb tová munkálkodo ann kivívásér emancipáci törekvés o erős volta ho P.- széleskö vallá reformmozgal indu m zsidós kerete belü mozgal nyilvánva cél szánd vol ho zsidós vallá szertartása intézménye összhangzás hoz élett ezz elősegít polgárosul lehetőségé P. izraelit Reformtársula e cím visel reformá mozgal 18 júli 2 lát teljesed küzdelmein céljá Ekk ad m szege országgyűl zsidókn polgárjogo forradal levereté azonb zsidós helyzetéb visszahatá válto k reformtársulat i mi forradal szülöttj 18 ok 1 P. anyahitközs véleményezésén meghallgatá ut tanác feloszlat templom bezáratt kerüle főisp templ bezárás n talál indokoltn a új kinyittatt Magyarorsz polgá főbizto ped megengedt ho m végleg határozat közl társul tová folytathas működésé Ugyanekk vizsgálat indított társul néhá tag elle akik azz vádolta ho forradal ala tarto istentiszteletek elítélen magatartá tanúsította hitközs gazdasá helyze ekk nagy megvise állapotb vol me orsz egé zsidósá n hozo akko pénzáldozat szabadságharcér mi zsidósá szabadságha el hónapjaib 50,0 frt ado államn kamatnélkü kölcsönké templomokn 8 latn ezü ékszere Chev Kadi 11 l ezüstj ajánlot f szabadságha szolgálatár azonkív tagj közö gyűjté rendezet amelyb 30,2 f k kölcsön 75 fr k készpén 4 3 l ezü ajándék küldö kincstárb Felszerel önként hadsereg lé zsi egyete hallgatók mesteremberek magy hadsereg állandó segítet élelmiszerre ruhaneműv felszereléss pénzze na anya megterhel ar kényszerí hitközsége ho hivatalno kar redukál iskoláján osztályszám háromm lecsökkents válság helyzet fokoz körülmén ho 18 de 3 váro hatós megtiltot közvetl közvete ad kivetés í hitközs szükséglete cs önként adományokb fedezhet

13861.

CÍMS P

SZÓCI felmenté nemzetőrs szolgá al hol intézke beleütköz 1 t. e paragrafusá am fegyve szolgála ors min lakos né kötelez te felekez különb nélk Elrende vizsgála jogtala leteleped zsi ell hatósá pe felszólítot utasí közvádl h emel vá Un szerkeszt ell vizsgá jogtala letelepede kiutasíta zsi tal P.- Pet Vörösma számo szabadságh n egyénisé kö éle szembefordul reakcióv zsi anny elkesered hely leroml fölö h so közü kivándorlá készülőd kivándorl egyle alakítot P. Pozsonyb zsidó n ré azon bíz emancipá elérésé tov munkálkod an kivívásé emancipác törekvé erő volt h P. szélesk vall reformmozga ind zsidó keret bel mozga nyilvánv cé szán vo h zsidó vall szertartás intézmény összhangzá ho élet ez elősegí polgárosu lehetőség P izraeli Reformtársul cí vise reform mozga 1 júl lá teljese küzdelmei célj Ek a szeg országgyű zsidók polgárjog forrada leveret azon zsidó helyzeté visszahat vált reformtársula m forrada szülött 1 o P anyahitköz véleményezésé meghallgat u taná feloszla templo bezárat kerül főis temp bezárá talá indokolt ú kinyittat Magyarors polg főbizt pe megenged h végle határoza köz társu tov folytatha működés Ugyanek vizsgála indítot társu néh ta ell aki az vádolt h forrada al tart istentisztelete elítéle magatart tanúsított hitköz gazdas helyz ek nag megvis állapot vo m ors eg zsidós hoz akk pénzáldoza szabadságharcé m zsidós szabadságh e hónapjai 50, fr ad állam kamatnélk kölcsönk templomok lat ez ékszer Che Kad 1 ezüst ajánlo szabadságh szolgálatá azonkí tag köz gyűjt rendeze amely 30, kölcsö 7 f készpé ez ajándé küld kincstár Felszere önkén hadsere l zs egyet hallgató mesterembere mag hadsere álland segíte élelmiszerr ruhanemű felszerelés pénzz n any megterhe a kényszer hitközség h hivataln ka reduká iskolájá osztályszá három lecsökkent válsá helyze foko körülmé h 1 d vár ható megtilto közvet közvet a kiveté hitköz szükséglet c önkén adományok fedezhe

13861

CÍM

SZÓC felment nemzetőr szolg a ho intézk beleütkö t paragrafus a fegyv szolgál or mi lako n kötele t feleke külön nél Elrend vizsgál jogtal letelepe zs el hatós p felszólíto utas közvád eme v U szerkesz el vizsg jogtal leteleped kiutasít zs ta P. Pe Vörösm szám szabadság egyénis k él szembefordu reakció zs ann elkesere hel lerom föl s köz kivándorl készülő kivándor egyl alakíto P Pozsony zsid r azo bí emancip elérés to munkálko a kivívás emancipá törekv er vol P széles val reformmozg in zsid kere be mozg nyilván c szá v zsid val szertartá intézmén összhangz h éle e előseg polgáros lehetősé izrael Reformtársu c vis refor mozg jú l teljes küzdelme cél E sze országgy zsidó polgárjo forrad levere azo zsid helyzet visszaha vál reformtársul forrad szülöt anyahitkö véleményezés meghallga tan feloszl templ bezára kerü fői tem bezár tal indokol kinyitta Magyaror pol főbiz p megenge végl határoz kö társ to folytath működé Ugyane vizsgál indíto társ né t el ak a vádol forrad a tar istentisztelet elítél magatar tanúsítot hitkö gazda hely e na megvi állapo v or e zsidó ho ak pénzáldoz szabadságharc zsidó szabadság hónapja 50 f a álla kamatnél kölcsön templomo la e éksze Ch Ka ezüs ajánl szabadság szolgálat azonk ta kö gyűj rendez amel 30 kölcs készp e ajánd kül kincstá Felszer önké hadser z egye hallgat mesterember ma hadser állan segít élelmiszer ruhanem felszerelé pénz an megterh kénysze hitközsé hivatal k reduk iskoláj osztálysz háro lecsökken váls helyz fok körülm vá hat megtilt közve közve kivet hitkö szükségle önké adományo fedezh

1386SZÓ felmen nemzető szol h intéz beleütk paragrafu fegy szolgá o m lak kötel felek külö né Elren vizsgá jogta letelep z e ható felszólít uta közvá em szerkes e vizs jogta letelepe kiutasí z t P P Vörös szá szabadsá egyéni é szembeford reakci z an elkeser he lero fö kö kivándor készül kivándo egy alakít Pozson zsi az b emanci eléré t munkálk kivívá emancip törek e vo széle va reformmoz i zsi ker b moz nyilvá sz zsi va szertart intézmé összhang él előse polgáro lehetős izrae Reformtárs vi refo moz j telje küzdelm cé sz országg zsid polgárj forra lever az zsi helyze visszah vá reformtársu forra szülö anyahitk véleményezé meghallg ta felosz temp bezár ker fő te bezá ta indoko kinyitt Magyaro po főbi megeng vég határo k tár t folytat működ Ugyan vizsgá indít tár n e a vádo forra ta istentisztele elíté magata tanúsíto hitk gazd hel n megv állap o zsid h a pénzáldo szabadsághar zsid szabadsá hónapj 5 áll kamatné kölcsö templom l éksz C K ezü aján szabadsá szolgála azon t k gyű rende ame 3 kölc kész aján kü kincst Felsze önk hadse egy hallga mesterembe m hadse álla segí élelmisze ruhane felszerel pén a megter kénysz hitközs hivata redu iskolá osztálys hár lecsökke vál hely fo körül v ha megtil közv közv kive hitk szükségl önk adomány fedez