13863.htm

CÍMSZÓ: Pester Jüdische Zeitung

SZÓCIKK: Pester Jüdische Zeitung. Német nyelven hetente ötször megjelent magyar-zsidó politikai lap, melyet eleinte héber betűkkel nyomtak. Első szerkesztője 1869. Reiss I., Meier főrabbi (l. o.) titkára volt. Különösen a porosz-francia háború idején 1870-71. örvendett a lap nagy népszerűségnek és elterjedésnek s igen jellemző, hogy a lap ebben az időben héberbetűs háborús térképeket közölt olvasói számára. A felekezeti küzdelmekben nem vett részt s jóllehet szerkesztője bevallottan liberális volt, mégis az orthodoxiával tartott barátságot, mivel olvasói tábora ezek köréből került ki. 1878-ban, egy évvel halála előtt Reiss főszerkesztő Ehrentheil M. szerkesztőt vette társul maga mellé. Ez utóbbi később Burian kiadóval társult s a lapot «Allgemeine Jüdische Zeitung» címen folytatta tovább.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3863. címszó a lexikon => 700. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13863.htm

CÍMSZÓ: Pester Jüdische Zeitung

SZÓCIKK: Pester Jüdische Zeitung. Német nyelven hetente ötször megjelent magyar-zsidó politikai lap, melyet eleinte héber betűkkel nyomtak. Első szerkesztője 1869. Reiss I., Meier főrabbi l. o. titkára volt. Különösen a porosz-francia háború idején 1870-71. örvendett a lap nagy népszerűségnek és elterjedésnek s igen jellemző, hogy a lap ebben az időben héberbetűs háborús térképeket közölt olvasói számára. A felekezeti küzdelmekben nem vett részt s jóllehet szerkesztője bevallottan liberális volt, mégis az orthodoxiával tartott barátságot, mivel olvasói tábora ezek köréből került ki. 1878-ban, egy évvel halála előtt Reiss főszerkesztő Ehrentheil M. szerkesztőt vette társul maga mellé. Ez utóbbi később Burian kiadóval társult s a lapot Allgemeine Jüdische Zeitung címen folytatta tovább.

13863.ht

CÍMSZÓ Peste Jüdisch Zeitun

SZÓCIKK Peste Jüdisch Zeitung Néme nyelve hetent ötszö megjelen magyar-zsid politika lap melye eleint hébe betűkke nyomtak Els szerkesztőj 1869 Reis I. Meie főrabb l o titkár volt Különöse porosz-franci hábor idejé 1870-71 örvendet la nag népszerűségne é elterjedésne ige jellemző hog la ebbe a időbe héberbetű háború térképeke közöl olvasó számára felekezet küzdelmekbe ne vet rész jóllehe szerkesztőj bevallotta liberáli volt mégi a orthodoxiáva tartot barátságot mive olvasó tábor eze körébő kerül ki 1878-ban eg évve halál előt Reis főszerkeszt Ehrenthei M szerkesztő vett társu mag mellé E utóbb későb Buria kiadóva társul lapo Allgemein Jüdisch Zeitun címe folytatt tovább

13863.h

CÍMSZ Pest Jüdisc Zeitu

SZÓCIK Pest Jüdisc Zeitun Ném nyelv heten ötsz megjele magyar-zsi politik la mely elein héb betűkk nyomta El szerkesztő 186 Rei I Mei főrab titká vol Különös porosz-franc hábo idej 1870-7 örvende l na népszerűségn elterjedésn ig jellemz ho l ebb időb héberbet hábor térképek közö olvas számár felekeze küzdelmekb n ve rés jólleh szerkesztő bevallott liberál vol még orthodoxiáv tarto barátságo miv olvas tábo ez köréb kerü k 1878-ba e évv halá elő Rei főszerkesz Ehrenthe szerkeszt vet társ ma mell utób késő Buri kiadóv társu lap Allgemei Jüdisc Zeitu cím folytat továb

13863.

CÍMS Pes Jüdis Zeit

SZÓCI Pes Jüdis Zeitu Né nyel hete öts megjel magyar-zs politi l mel elei hé betűk nyomt E szerkeszt 18 Re Me főra titk vo Különö porosz-fran háb ide 1870- örvend n népszerűség elterjedés i jellem h eb idő héberbe hábo térképe köz olva számá felekez küzdelmek v ré jólle szerkeszt bevallot liberá vo mé orthodoxiá tart barátság mi olva táb e köré ker 1878-b év hal el Re főszerkes Ehrenth szerkesz ve tár m mel utó kés Bur kiadó társ la Allgeme Jüdis Zeit cí folyta tová

13863

CÍM Pe Jüdi Zei

SZÓC Pe Jüdi Zeit N nye het öt megje magyar-z polit me ele h betű nyom szerkesz 1 R M főr tit v Külön porosz-fra há id 1870 örven népszerűsé elterjedé jelle e id héberb háb térkép kö olv szám feleke küzdelme r jóll szerkesz bevallo liber v m orthodoxi tar barátsá m olv tá kör ke 1878- é ha e R főszerke Ehrent szerkes v tá me ut ké Bu kiad tár l Allgem Jüdi Zei c folyt tov

1386

CÍ P Jüd Ze

SZÓ P Jüd Zei ny he ö megj magyar- poli m el bet nyo szerkes fő ti Külö porosz-fr h i 187 örve népszerűs elterjed jell i héber há térké k ol szá felek küzdelm jól szerkes bevall libe orthodox ta baráts ol t kö k 1878 h főszerk Ehren szerke t m u k B kia tá Allge Jüd Ze foly to