13867.htm

CÍMSZÓ: Pesti Izraelita Hitközség

SZÓCIKK: zsinagóga, melyben Pollák Lajos (1822-905) és Brill Sámuel Löb (1814-897), utóbb Adler Illés dr. (1868-924) és Feldmann Mózes (1859-927) végzi a papi szolgálatot, míg a Dohány-utcai templomnak lelkésze Kohn Sámuel dr. (184 1-920) és Kayserling Mayer (1829-905), a két világhírű történetíró. Az Angyalföldön 1909., a Ferencvárosban 1923. épül monumentális templom. A hitközség, a kebelébe tartozó Chevra Kadisa és a hívek buzgalmából keletkezik a fiú- és leány elemi, polgári iskola és gimnázium, fiú- és leány árvaház (1869, illetve 1867), közkórház (1889), gyermekkórház (1897), szülőnők otthona (1910), szeretetház (1911), aggok háza (1893), siketnémák intézete (1877), vakok intézete (1908), ösztöndíj-egylet (1871), irodalmi társulat (IMIT 1894), kultúregyesület (OMIKE 1909), felebaráti szeretet egyesület (Áhávász Róim 1901), szünidei gyermektelep (ISZGyB 1909), patronázs egyesület (1910). Közben a pesti zsidó fiatalság mozgalmat indít a recepció (l. o.) kivívására, mely mozgalom 1895. eredményre is vezet. Az 1896-iki millenniumi ünnepségekben már az egyenjogúsított zsidó felekezet vett részt. És később a világháborúban is teljes mértékben teljesítette polgári kötelességét a magyar zsidóság sorai közt a pesti zsidóság. (L. Világháború.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3867. címszó a lexikon => 702. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13867.htm

CÍMSZÓ: Pesti Izraelita Hitközség

SZÓCIKK: zsinagóga, melyben Pollák Lajos 1822-905 és Brill Sámuel Löb 1814-897 , utóbb Adler Illés dr. 1868-924 és Feldmann Mózes 1859-927 végzi a papi szolgálatot, míg a Dohány-utcai templomnak lelkésze Kohn Sámuel dr. 184 1-920 és Kayserling Mayer 1829-905 , a két világhírű történetíró. Az Angyalföldön 1909., a Ferencvárosban 1923. épül monumentális templom. A hitközség, a kebelébe tartozó Chevra Kadisa és a hívek buzgalmából keletkezik a fiú- és leány elemi, polgári iskola és gimnázium, fiú- és leány árvaház 1869, illetve 1867 , közkórház 1889 , gyermekkórház 1897 , szülőnők otthona 1910 , szeretetház 1911 , aggok háza 1893 , siketnémák intézete 1877 , vakok intézete 1908 , ösztöndíj-egylet 1871 , irodalmi társulat IMIT 1894 , kultúregyesület OMIKE 1909 , felebaráti szeretet egyesület Áhávász Róim 1901 , szünidei gyermektelep ISZGyB 1909 , patronázs egyesület 1910 . Közben a pesti zsidó fiatalság mozgalmat indít a recepció l. o. kivívására, mely mozgalom 1895. eredményre is vezet. Az 1896-iki millenniumi ünnepségekben már az egyenjogúsított zsidó felekezet vett részt. És később a világháborúban is teljes mértékben teljesítette polgári kötelességét a magyar zsidóság sorai közt a pesti zsidóság. L. Világháború.

13867.ht

CÍMSZÓ Pest Izraelit Hitközsé

SZÓCIKK zsinagóga melybe Pollá Lajo 1822-90 é Bril Sámue Lö 1814-89 utób Adle Illé dr 1868-92 é Feldman Móze 1859-92 végz pap szolgálatot mí Dohány-utca templomna lelkész Koh Sámue dr 18 1-92 é Kayserlin Maye 1829-90 ké világhír történetíró A Angyalföldö 1909. Ferencvárosba 1923 épü monumentáli templom hitközség kebeléb tartoz Chevr Kadis é híve buzgalmábó keletkezi fiú é leán elemi polgár iskol é gimnázium fiú é leán árvahá 1869 illetv 186 közkórhá 188 gyermekkórhá 189 szülőnő otthon 191 szeretethá 191 aggo ház 189 siketnémá intézet 187 vako intézet 190 ösztöndíj-egyle 187 irodalm társula IMI 189 kultúregyesüle OMIK 190 felebarát szerete egyesüle Áhávás Rói 190 szünide gyermektele ISZGy 190 patronáz egyesüle 191 Közbe pest zsid fiatalsá mozgalma indí recepci l o kivívására mel mozgalo 1895 eredményr i vezet A 1896-ik millennium ünnepségekbe má a egyenjogúsítot zsid felekeze vet részt É későb világháborúba i telje mértékbe teljesített polgár kötelességé magya zsidósá sora köz pest zsidóság L Világháború

13867.h

CÍMSZ Pes Izraeli Hitközs

SZÓCIK zsinagóg melyb Poll Laj 1822-9 Bri Sámu L 1814-8 utó Adl Ill d 1868-9 Feldma Móz 1859-9 vég pa szolgálato m Dohány-utc templomn lelkés Ko Sámu d 1 1-9 Kayserli May 1829-9 k világhí történetír Angyalföld 1909 Ferencvárosb 192 ép monumentál templo hitközsé kebelé tarto Chev Kadi hív buzgalmáb keletkez fi leá elem polgá isko gimnáziu fi leá árvah 186 illet 18 közkórh 18 gyermekkórh 18 szülőn ottho 19 szereteth 19 agg há 18 siketném intéze 18 vak intéze 19 ösztöndíj-egyl 18 irodal társul IM 18 kultúregyesül OMI 19 felebará szeret egyesül Áhává Ró 19 szünid gyermektel ISZG 19 patroná egyesül 19 Közb pes zsi fiatals mozgalm ind recepc kivívásár me mozgal 189 eredmény veze 1896-i millenniu ünnepségekb m egyenjogúsíto zsi felekez ve rész késő világháborúb telj mértékb teljesítet polgá kötelesség magy zsidós sor kö pes zsidósá Világhábor

13867.

CÍMS Pe Izrael Hitköz

SZÓCI zsinagó mely Pol La 1822- Br Sám 1814- ut Ad Il 1868- Feldm Mó 1859- vé p szolgálat Dohány-ut templom lelké K Sám 1- Kayserl Ma 1829- világh történetí Angyalföl 190 Ferencváros 19 é monumentá templ hitközs kebel tart Che Kad hí buzgalmá keletke f le ele polg isk gimnázi f le árva 18 ille 1 közkór 1 gyermekkór 1 szülő otth 1 szeretet 1 ag h 1 siketné intéz 1 va intéz 1 ösztöndíj-egy 1 iroda társu I 1 kultúregyesü OM 1 felebar szere egyesü Áháv R 1 szüni gyermekte ISZ 1 patron egyesü 1 Köz pe zs fiatal mozgal in recep kivívásá m mozga 18 eredmén vez 1896- millenni ünnepségek egyenjogúsít zs feleke v rés kés világháború tel mérték teljesíte polg kötelessé mag zsidó so k pe zsidós Világhábo

13867

CÍM P Izrae Hitkö

SZÓC zsinag mel Po L 1822 B Sá 1814 u A I 1868 Feld M 1859 v szolgála Dohány-u templo lelk Sá 1 Kayser M 1829 világ történet Angyalfö 19 Ferencváro 1 monument temp hitköz kebe tar Ch Ka h buzgalm keletk l el pol is gimnáz l árv 1 ill közkó gyermekkó szül ott szerete a siketn inté v inté ösztöndíj-eg irod társ kultúregyes O feleba szer egyes Áhá szün gyermekt IS patro egyes Kö p z fiata mozga i rece kivívás mozg 1 eredmé ve 1896 millenn ünnepsége egyenjogúsí z felek ré ké világhábor te mérté teljesít pol köteless ma zsid s p zsidó Világháb

1386

CÍ Izra Hitk

SZÓ zsina me P 182 S 181 186 Fel 185 szolgál Dohány- templ lel S Kayse 182 vilá történe Angyalf 1 Ferencvár monumen tem hitkö keb ta C K buzgal kelet e po i gimná ár il közk gyermekk szü ot szeret siket int int ösztöndíj-e iro tár kultúregye feleb sze egye Áh szü gyermek I patr egye K fiat mozg rec kivívá moz eredm v 189 millen ünnepség egyenjogús fele r k világhábo t mért teljesí po köteles m zsi zsid Világhá