13868.htm

CÍMSZÓ: A hitközség fejlődése

SZÓCIKK: A hitközség fejlődése. A P. ma a világ legnagyobb hitközsége. Ez a hatalmas arányú fejlődés szorosan összefügg Pest város fejlődésével. Az egyre jobban fejlődő város ellenállhatatlan erővel vonzotta a maga körébe a zsidókat, akik gazdasági és kulturális tevékenységükkel nagyban előmozdították a főváros gyarapodását. A világháborúig a hitközség egyenes vonalú fejlődést mutatott. Ekkor beállta stagnáció. Új intézmények nem fejlődhettek, sőt a régiek is leromlottak és intézményeivel együtt a hitközség is elerőtlenedett. Ez a folyamat a forradalmak alatt fokozott mértékben folytatódott s a bajt még tetézte, hogy a hitközségi és az intézményi alapítványok vagyonának nagy része - miután hadikölcsön-kötvényekben feküdt- teljesen elértéktelenedett s az intézmények terhei most már kizárólag a hitközségi tagokra nehezedtek. E nehéz időkben Székely Ferenc (l. o.), majd Léderer Sándor dr. (l. o.) töltötték be az elnöki tisztséget, akiknek vezetése alatt a hitélet elmélyült és a hitközség az újabb fejlődés útjára lépett. Jelenleg Kaszab Aladár (l. o.) a hitközség elnöke, akinek rövid idő óta tartó működése alatt a hitközség teljesen kiheverte a háború és a forradalmak súlyos következményeit és újabb intézményekkel gyarapodott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3868. címszó a lexikon => 702. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13868.htm

CÍMSZÓ: A hitközség fejlődése

SZÓCIKK: A hitközség fejlődése. A P. ma a világ legnagyobb hitközsége. Ez a hatalmas arányú fejlődés szorosan összefügg Pest város fejlődésével. Az egyre jobban fejlődő város ellenállhatatlan erővel vonzotta a maga körébe a zsidókat, akik gazdasági és kulturális tevékenységükkel nagyban előmozdították a főváros gyarapodását. A világháborúig a hitközség egyenes vonalú fejlődést mutatott. Ekkor beállta stagnáció. Új intézmények nem fejlődhettek, sőt a régiek is leromlottak és intézményeivel együtt a hitközség is elerőtlenedett. Ez a folyamat a forradalmak alatt fokozott mértékben folytatódott s a bajt még tetézte, hogy a hitközségi és az intézményi alapítványok vagyonának nagy része - miután hadikölcsön-kötvényekben feküdt- teljesen elértéktelenedett s az intézmények terhei most már kizárólag a hitközségi tagokra nehezedtek. E nehéz időkben Székely Ferenc l. o. , majd Léderer Sándor dr. l. o. töltötték be az elnöki tisztséget, akiknek vezetése alatt a hitélet elmélyült és a hitközség az újabb fejlődés útjára lépett. Jelenleg Kaszab Aladár l. o. a hitközség elnöke, akinek rövid idő óta tartó működése alatt a hitközség teljesen kiheverte a háború és a forradalmak súlyos következményeit és újabb intézményekkel gyarapodott.

13868.ht

CÍMSZÓ hitközsé fejlődés

SZÓCIKK hitközsé fejlődése P m vilá legnagyob hitközsége E hatalma arány fejlődé szorosa összefüg Pes váro fejlődésével A egyr jobba fejlőd váro ellenállhatatla erőve vonzott mag köréb zsidókat aki gazdaság é kulturáli tevékenységükke nagyba előmozdítottá főváro gyarapodását világháborúi hitközsé egyene vonal fejlődés mutatott Ekko beállt stagnáció Ú intézménye ne fejlődhettek ső régie i leromlotta é intézményeive együt hitközsé i elerőtlenedett E folyama forradalma alat fokozot mértékbe folytatódot baj mé tetézte hog hitközség é a intézmény alapítványo vagyonána nag rész miutá hadikölcsön-kötvényekbe feküdt teljese elértéktelenedet a intézménye terhe mos má kizáróla hitközség tagokr nehezedtek nehé időkbe Székel Feren l o maj Lédere Sándo dr l o töltötté b a elnök tisztséget akikne vezetés alat hitéle elmélyül é hitközsé a újab fejlődé útjár lépett Jelenle Kasza Aladá l o hitközsé elnöke akine rövi id ót tart működés alat hitközsé teljese kihevert hábor é forradalma súlyo következményei é újab intézményekke gyarapodott

13868.h

CÍMSZ hitközs fejlődé

SZÓCIK hitközs fejlődés vil legnagyo hitközség hatalm arán fejlőd szoros összefü Pe vár fejlődéséve egy jobb fejlő vár ellenállhatatl erőv vonzot ma köré zsidóka ak gazdasá kulturál tevékenységükk nagyb előmozdított fővár gyarapodásá világháború hitközs egyen vona fejlődé mutatot Ekk beáll stagnáci intézmény n fejlődhette s régi leromlott intézményeiv együ hitközs elerőtlenedet folyam forradalm ala fokozo mértékb folytatódo ba m tetézt ho hitközsé intézmén alapítvány vagyonán na rés miut hadikölcsön-kötvényekb feküd teljes elértéktelenede intézmény terh mo m kizáról hitközsé tagok nehezedte neh időkb Széke Fere ma Léder Sánd d töltött elnö tisztsége akikn vezeté ala hitél elmélyü hitközs úja fejlőd útjá lépet Jelenl Kasz Alad hitközs elnök akin röv i ó tar működé ala hitközs teljes kihever hábo forradalm súly következménye úja intézményekk gyarapodot

13868.

CÍMS hitköz fejlőd

SZÓCI hitköz fejlődé vi legnagy hitközsé hatal ará fejlő szoro összef P vá fejlődésév eg job fejl vá ellenállhatat erő vonzo m kör zsidók a gazdas kulturá tevékenységük nagy előmozdítot fővá gyarapodás világhábor hitköz egye von fejlőd mutato Ek beál stagnác intézmén fejlődhett rég leromlot intézményei egy hitköz elerőtlenede folya forradal al fokoz mérték folytatód b tetéz h hitközs intézmé alapítván vagyoná n ré miu hadikölcsön-kötvények fekü telje elértéktelened intézmén ter m kizáró hitközs tago nehezedt ne idők Szék Fer m Léde Sán töltöt eln tisztség akik vezet al hité elmély hitköz új fejlő útj lépe Jelen Kas Ala hitköz elnö aki rö ta működ al hitköz telje kiheve háb forradal súl következmény új intézmények gyarapodo

13868

CÍM hitkö fejlő

SZÓC hitkö fejlőd v legnag hitközs hata ar fejl szor össze v fejlődésé e jo fej v ellenállhata er vonz kö zsidó gazda kultur tevékenységü nag előmozdíto főv gyarapodá világhábo hitkö egy vo fejlő mutat E beá stagná intézmé fejlődhet ré leromlo intézménye eg hitkö elerőtlened foly forrada a foko mérté folytató teté hitköz intézm alapítvá vagyon r mi hadikölcsön-kötvénye fek telj elértéktelene intézmé te kizár hitköz tag nehezed n idő Szé Fe Léd Sá töltö el tisztsé aki veze a hit elmél hitkö ú fejl út lép Jele Ka Al hitkö eln ak r t műkö a hitkö telj kihev há forrada sú következmén ú intézménye gyarapod

1386

CÍ hitk fejl

SZÓ hitk fejlő legna hitköz hat a fej szo össz fejlődés j fe ellenállhat e von k zsid gazd kultu tevékenység na előmozdít fő gyarapod világháb hitk eg v fejl muta be stagn intézm fejlődhe r leroml intézmény e hitk elerőtlene fol forrad fok mért folytat tet hitkö intéz alapítv vagyo m hadikölcsön-kötvény fe tel elértéktelen intézm t kizá hitkö ta neheze id Sz F Lé S tölt e tiszts ak vez hi elmé hitk fej ú lé Jel K A hitk el a műk hitk tel kihe h forrad s következmé intézmény gyarapo