13869.htm

CÍMSZÓ: Lélekszám, adminisztráció, költségvetés

SZÓCIKK: Lélekszám, adminisztráció, költségvetés. A hitközség lélekszáma hozzávetőlegesen 250,000 re tehető. A hitközségi tagok s egyben az adófizetők száma kb. 57,000. A hitközség lelki vezetését a rabbiság végzi, melyben egy vezető főrabbi, egy főrabbi, egy a hármas kollégium elnöke címmel felruházott rabbi, ügy rabbiigazgató és egy a közgyűlés által delegált körzeti rabbi működik. A hitélet elmélyítése és minél nagyobb tömegeknek a hitközségi életbe való bekapcsolása céljából a hitközség öt templomkörzetre van felosztva, amelyeknek élén egy-egy körzeti rabbi áll. A hitközség világi vezetését egy 14 tagú elöljáróság, egy 72 tagból álló választmány és egy 300 tagból álló képviselőtestület irányítja. A hitközség adminisztrációja a következő tíz ügyosztályban bonyolódik le: az elnöki, szertartási a hitoktatásügyi, oktatási, jótékonysági, intézményügyi, kulturális, alapítványi, gazdasági és pénzügyi ügyosztályok. A hitközségnek van összesen 381 alkalmazottja, akik közül 82 rendszeresített, 113 ideiglenes havidíjas, 185 heti napi, óradíjas, vagy napszámos. A tíz ügyosztály évi költségvetése kb. 2.420,000 pengőre rúg. A hitközség és összes intézményeinek évi költségvetése 4.520,000 pengőre tehető. A hitközség vagyonállaga kb. 720,000 pengő. Ebbe a vagyonba beletartozik az alapítványi ügyosztály által kezelt 749 alapítvány is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3869. címszó a lexikon => 702. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13869.htm

CÍMSZÓ: Lélekszám, adminisztráció, költségvetés

SZÓCIKK: Lélekszám, adminisztráció, költségvetés. A hitközség lélekszáma hozzávetőlegesen 250,000 re tehető. A hitközségi tagok s egyben az adófizetők száma kb. 57,000. A hitközség lelki vezetését a rabbiság végzi, melyben egy vezető főrabbi, egy főrabbi, egy a hármas kollégium elnöke címmel felruházott rabbi, ügy rabbiigazgató és egy a közgyűlés által delegált körzeti rabbi működik. A hitélet elmélyítése és minél nagyobb tömegeknek a hitközségi életbe való bekapcsolása céljából a hitközség öt templomkörzetre van felosztva, amelyeknek élén egy-egy körzeti rabbi áll. A hitközség világi vezetését egy 14 tagú elöljáróság, egy 72 tagból álló választmány és egy 300 tagból álló képviselőtestület irányítja. A hitközség adminisztrációja a következő tíz ügyosztályban bonyolódik le: az elnöki, szertartási a hitoktatásügyi, oktatási, jótékonysági, intézményügyi, kulturális, alapítványi, gazdasági és pénzügyi ügyosztályok. A hitközségnek van összesen 381 alkalmazottja, akik közül 82 rendszeresített, 113 ideiglenes havidíjas, 185 heti napi, óradíjas, vagy napszámos. A tíz ügyosztály évi költségvetése kb. 2.420,000 pengőre rúg. A hitközség és összes intézményeinek évi költségvetése 4.520,000 pengőre tehető. A hitközség vagyonállaga kb. 720,000 pengő. Ebbe a vagyonba beletartozik az alapítványi ügyosztály által kezelt 749 alapítvány is.

13869.ht

CÍMSZÓ Lélekszám adminisztráció költségveté

SZÓCIKK Lélekszám adminisztráció költségvetés hitközsé lélekszám hozzávetőlegese 250,00 r tehető hitközség tago egybe a adófizető szám kb 57,000 hitközsé lelk vezetésé rabbisá végzi melybe eg vezet főrabbi eg főrabbi eg hárma kollégiu elnök címme felruházot rabbi üg rabbiigazgat é eg közgyűlé álta delegál körzet rabb működik hitéle elmélyítés é miné nagyob tömegekne hitközség életb val bekapcsolás céljábó hitközsé ö templomkörzetr va felosztva amelyekne élé egy-eg körzet rabb áll hitközsé világ vezetésé eg 1 tag elöljáróság eg 7 tagbó áll választmán é eg 30 tagbó áll képviselőtestüle irányítja hitközsé adminisztrációj következ tí ügyosztályba bonyolódi le a elnöki szertartás hitoktatásügyi oktatási jótékonysági intézményügyi kulturális alapítványi gazdaság é pénzügy ügyosztályok hitközségne va összese 38 alkalmazottja aki közü 8 rendszeresített 11 ideiglene havidíjas 18 het napi óradíjas vag napszámos tí ügyosztál év költségvetés kb 2.420,00 pengőr rúg hitközsé é össze intézményeine év költségvetés 4.520,00 pengőr tehető hitközsé vagyonállag kb 720,00 pengő Ebb vagyonb beletartozi a alapítvány ügyosztál álta kezel 74 alapítván is

13869.h

CÍMSZ Lélekszá adminisztráci költségvet

SZÓCIK Lélekszá adminisztráci költségveté hitközs lélekszá hozzávetőleges 250,0 tehet hitközsé tag egyb adófizet szá k 57,00 hitközs lel vezetés rabbis végz melyb e veze főrabb e főrabb e hárm kollégi elnö címm felruházo rabb ü rabbiigazga e közgyűl ált delegá körze rab működi hitél elmélyíté min nagyo tömegekn hitközsé élet va bekapcsolá céljáb hitközs templomkörzet v felosztv amelyekn él egy-e körze rab ál hitközs vilá vezetés e ta elöljárósá e tagb ál választmá e 3 tagb ál képviselőtestül irányítj hitközs adminisztráció követke t ügyosztályb bonyolód l elnök szertartá hitoktatásügy oktatás jótékonyság intézményügy kulturáli alapítvány gazdasá pénzüg ügyosztályo hitközségn v összes 3 alkalmazottj ak köz rendszeresítet 1 ideiglen havidíja 1 he nap óradíja va napszámo t ügyosztá é költségveté k 2.420,0 pengő rú hitközs össz intézményein é költségveté 4.520,0 pengő tehet hitközs vagyonálla k 720,0 peng Eb vagyon beletartoz alapítván ügyosztá ált keze 7 alapítvá i

13869.

CÍMS Léleksz adminisztrác költségve

SZÓCI Léleksz adminisztrác költségvet hitköz léleksz hozzávetőlege 250, tehe hitközs ta egy adófize sz 57,0 hitköz le vezeté rabbi vég mely vez főrab főrab hár kollég eln cím felruház rab rabbiigazg közgyű ál deleg körz ra működ hité elmélyít mi nagy tömegek hitközs éle v bekapcsol céljá hitköz templomkörze feloszt amelyek é egy- körz ra á hitköz vil vezeté t elöljárós tag á választm tag á képviselőtestü irányít hitköz adminisztráci követk ügyosztály bonyoló elnö szertart hitoktatásüg oktatá jótékonysá intézményüg kulturál alapítván gazdas pénzü ügyosztály hitközség össze alkalmazott a kö rendszeresíte ideigle havidíj h na óradíj v napszám ügyoszt költségvet 2.420, peng r hitköz öss intézményei költségvet 4.520, peng tehe hitköz vagyonáll 720, pen E vagyo beletarto alapítvá ügyoszt ál kez alapítv

13869

CÍM Léleks adminisztrá költségv

SZÓC Léleks adminisztrá költségve hitkö léleks hozzávetőleg 250 teh hitköz t eg adófiz s 57, hitkö l vezet rabb vé mel ve főra főra há kollé el cí felruhá ra rabbiigaz közgy á dele kör r műkö hit elmélyí m nag tömege hitköz él bekapcso célj hitkö templomkörz felosz amelye egy kör r hitkö vi vezet elöljáró ta választ ta képviselőtest irányí hitkö adminisztrác követ ügyosztál bonyol eln szertar hitoktatásü oktat jótékonys intézményü kulturá alapítvá gazda pénz ügyosztál hitközsé össz alkalmazot k rendszeresít ideigl havidí n óradí napszá ügyosz költségve 2.420 pen hitkö ös intézménye költségve 4.520 pen teh hitkö vagyonál 720 pe vagy beletart alapítv ügyosz á ke alapít

1386

CÍ Lélek adminisztr költség

SZÓ Lélek adminisztr költségv hitk lélek hozzávetőle 25 te hitkö e adófi 57 hitk veze rab v me v főr főr h koll e c felruh r rabbiiga közg del kö műk hi elmély na tömeg hitkö é bekapcs cél hitk templomkör felos amely eg kö hitk v veze elöljár t válasz t képviselőtes irány hitk adminisztrá köve ügyosztá bonyo el szerta hitoktatás okta jótékony intézmény kultur alapítv gazd pén ügyosztá hitközs öss alkalmazo rendszeresí ideig havid órad napsz ügyos költségv 2.42 pe hitk ö intézmény költségv 4.52 pe te hitk vagyoná 72 p vag beletar alapít ügyos k alapí