13870.htm

CÍMSZÓ: Templomok

SZÓCIKK: Templomok. A hitközség első templomát 1796. rendezték be az Orczy-féle házban. Ezt a templomot még ma is használja az orthodox hitközség. 1859-ben épült a Dohány-utcai templom, mely mór stílusával, kettős tornyával és monumentalitásával ma is egyik legdíszesebb középülete a fővárosnak. Tervezője Förster Lajos bécsi építész, az építkezést Wechselmann Ignác (l. o.) építész vezette. 1872-ben avatták fel a Wagner bécsi építész által tervezett mór stílusú nyolcszög alakú Rombach-utcai templomot, melyet a hitközség konzervatív felfogású hívei látogatnak. A hitközség harmadik monumentális temploma a Baumhorn Lipót (l. o.) által tervezett angyalföldi (Aréna-úti) templom, melyet 1909. adtak át hivatásának. Újabban épült ugyancsak nagy befogadó képességű templomok a Pávautcai, a zuglói, a Nagyfuvaros-utcai és a Csáky-utcai templomok és nyolc imaház. E templomoknak összesen 12,698 imaszékük van. A hitközség felügyelete alatt áll 42 imaegylet, amelyeknek mindnek külön kisebb-nagyobb templomuk van. Iskolaügy. A hitközség első iskoláját, mely még ma is fennáll, 1814. létesítette Wahrmann Izrael rabbi. A központi elemi leányiskola 1852. nyílt meg. Mindkettőnek igazgatója Ábrányi Aladár. 1896-ban nyílt meg a hitközség polgári fiú-és leányiskolája, melyeknek jelenlegi igazgatói Fuchs Rafael (l. o.) és Schichtanz Ármin (l. o.). 1919. létesült a leánygimnázium és a fiúgimnázium, 1920. nyílt mega józsefvárosi elemi fiú- és leányiskola, továbbá az óvoda, melyeknek igazgatója Erdős József. Elemi iskolái vannak még a hitközségnek a fiúárvaházban, a siketnémák intézetében és a Wechselmann-féle vakok intézetében. E tizenkét tanintézetben 150 tanár és tanító működik, a növendékek száma kb. 2900. Itt kell megemlítenünk az Országos Rabbiképző Intézetet (l. o.) és az Országos Izr. Tanítóképző (l. o.) Intézetet, amelyek állami intézmények ugyan, de a hitközségtől szubvencióban részesülnek. A vallásos élet elmélyítésére szolgálnak ezen kívül a minden kerületben felállított Talmud Tóra és héberiskolák és a különböző tanfolyamok. Az oktatásügy jelentős részét teszi a hitoktatás, melynek ügyeit a hitközségnek egy külön ügyosztálya bonyolítja le. Ennek ügykörébe tartozik a hitközség által fenntartott tanintézetekben, továbbá az állami és fővárosi tanintézetekben és a hitközség területén működő egyleti és magániskolákban a zsidó hit- és erkölcstan tanításának irányítása. A hitoktatás munkájának nagyságáról fogalmat adnak a következő számok: A fővárosban kb. 22,009 tanuló részesül hitoktatásban, amelyet 146 hittanár bonyolít le heti 1700 órában. A hitoktatás felügyeletét a hitközség tanfelügyelősége, egy szakfelügyelő és a körzeti rabbik látják el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3870. címszó a lexikon => 702. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13870.htm

CÍMSZÓ: Templomok

SZÓCIKK: Templomok. A hitközség első templomát 1796. rendezték be az Orczy-féle házban. Ezt a templomot még ma is használja az orthodox hitközség. 1859-ben épült a Dohány-utcai templom, mely mór stílusával, kettős tornyával és monumentalitásával ma is egyik legdíszesebb középülete a fővárosnak. Tervezője Förster Lajos bécsi építész, az építkezést Wechselmann Ignác l. o. építész vezette. 1872-ben avatták fel a Wagner bécsi építész által tervezett mór stílusú nyolcszög alakú Rombach-utcai templomot, melyet a hitközség konzervatív felfogású hívei látogatnak. A hitközség harmadik monumentális temploma a Baumhorn Lipót l. o. által tervezett angyalföldi Aréna-úti templom, melyet 1909. adtak át hivatásának. Újabban épült ugyancsak nagy befogadó képességű templomok a Pávautcai, a zuglói, a Nagyfuvaros-utcai és a Csáky-utcai templomok és nyolc imaház. E templomoknak összesen 12,698 imaszékük van. A hitközség felügyelete alatt áll 42 imaegylet, amelyeknek mindnek külön kisebb-nagyobb templomuk van. Iskolaügy. A hitközség első iskoláját, mely még ma is fennáll, 1814. létesítette Wahrmann Izrael rabbi. A központi elemi leányiskola 1852. nyílt meg. Mindkettőnek igazgatója Ábrányi Aladár. 1896-ban nyílt meg a hitközség polgári fiú-és leányiskolája, melyeknek jelenlegi igazgatói Fuchs Rafael l. o. és Schichtanz Ármin l. o. . 1919. létesült a leánygimnázium és a fiúgimnázium, 1920. nyílt mega józsefvárosi elemi fiú- és leányiskola, továbbá az óvoda, melyeknek igazgatója Erdős József. Elemi iskolái vannak még a hitközségnek a fiúárvaházban, a siketnémák intézetében és a Wechselmann-féle vakok intézetében. E tizenkét tanintézetben 150 tanár és tanító működik, a növendékek száma kb. 2900. Itt kell megemlítenünk az Országos Rabbiképző Intézetet l. o. és az Országos Izr. Tanítóképző l. o. Intézetet, amelyek állami intézmények ugyan, de a hitközségtől szubvencióban részesülnek. A vallásos élet elmélyítésére szolgálnak ezen kívül a minden kerületben felállított Talmud Tóra és héberiskolák és a különböző tanfolyamok. Az oktatásügy jelentős részét teszi a hitoktatás, melynek ügyeit a hitközségnek egy külön ügyosztálya bonyolítja le. Ennek ügykörébe tartozik a hitközség által fenntartott tanintézetekben, továbbá az állami és fővárosi tanintézetekben és a hitközség területén működő egyleti és magániskolákban a zsidó hit- és erkölcstan tanításának irányítása. A hitoktatás munkájának nagyságáról fogalmat adnak a következő számok: A fővárosban kb. 22,009 tanuló részesül hitoktatásban, amelyet 146 hittanár bonyolít le heti 1700 órában. A hitoktatás felügyeletét a hitközség tanfelügyelősége, egy szakfelügyelő és a körzeti rabbik látják el.

13870.ht

CÍMSZÓ Templomo

SZÓCIKK Templomok hitközsé els templomá 1796 rendezté b a Orczy-fél házban Ez templomo mé m i használj a orthodo hitközség 1859-be épül Dohány-utca templom mel mó stílusával kettő tornyáva é monumentalitásáva m i egyi legdíszeseb középület fővárosnak Tervezőj Förste Lajo bécs építész a építkezés Wechselman Igná l o építés vezette 1872-be avattá fe Wagne bécs építés álta tervezet mó stílus nyolcszö alak Rombach-utca templomot melye hitközsé konzervatí felfogás híve látogatnak hitközsé harmadi monumentáli templom Baumhor Lipó l o álta tervezet angyalföld Aréna-út templom melye 1909 adta á hivatásának Újabba épül ugyancsa nag befogad képesség templomo Pávautcai zuglói Nagyfuvaros-utca é Csáky-utca templomo é nyol imaház templomokna összese 12,69 imaszékü van hitközsé felügyelet alat ál 4 imaegylet amelyekne mindne külö kisebb-nagyob templomu van Iskolaügy hitközsé els iskoláját mel mé m i fennáll 1814 létesített Wahrman Izrae rabbi központ elem leányiskol 1852 nyíl meg Mindkettőne igazgatój Ábrány Aladár 1896-ba nyíl me hitközsé polgár fiú-é leányiskolája melyekne jelenleg igazgató Fuch Rafae l o é Schichtan Ármi l o 1919 létesül leánygimnáziu é fiúgimnázium 1920 nyíl meg józsefváros elem fiú é leányiskola tovább a óvoda melyekne igazgatój Erdő József Elem iskolá vanna mé hitközségne fiúárvaházban siketnémá intézetébe é Wechselmann-fél vako intézetében tizenké tanintézetbe 15 taná é tanít működik növendéke szám kb 2900 It kel megemlítenün a Országo Rabbiképz Intézete l o é a Országo Izr Tanítóképz l o Intézetet amelye állam intézménye ugyan d hitközségtő szubvencióba részesülnek valláso éle elmélyítésér szolgálna eze kívü minde kerületbe felállítot Talmu Tór é héberiskolá é különböz tanfolyamok A oktatásüg jelentő részé tesz hitoktatás melyne ügyei hitközségne eg külö ügyosztály bonyolítj le Enne ügyköréb tartozi hitközsé álta fenntartot tanintézetekben tovább a állam é főváros tanintézetekbe é hitközsé területé működ egylet é magániskolákba zsid hit é erkölcsta tanításána irányítása hitoktatá munkájána nagyságáró fogalma adna következ számok fővárosba kb 22,00 tanul részesü hitoktatásban amelye 14 hittaná bonyolí l het 170 órában hitoktatá felügyeleté hitközsé tanfelügyelősége eg szakfelügyel é körzet rabbi látjá el

13870.h

CÍMSZ Templom

SZÓCIK Templomo hitközs el templom 179 rendezt Orczy-fé házba E templom m használ orthod hitközsé 1859-b épü Dohány-utc templo me m stílusáva kett tornyáv monumentalitásáv egy legdíszese középüle fővárosna Tervező Först Laj béc építés építkezé Wechselma Ign építé vezett 1872-b avatt f Wagn béc építé ált terveze m stílu nyolcsz ala Rombach-utc templomo mely hitközs konzervat felfogá hív látogatna hitközs harmad monumentál templo Baumho Lip ált terveze angyalföl Aréna-ú templo mely 190 adt hivatásána Újabb épü ugyancs na befoga képessé templom Pávautca zugló Nagyfuvaros-utc Csáky-utc templom nyo imahá templomokn összes 12,6 imaszék va hitközs felügyele ala á imaegyle amelyekn mindn kül kisebb-nagyo templom va Iskolaüg hitközs el iskolájá me m fennál 181 létesítet Wahrma Izra rabb közpon ele leányisko 185 nyí me Mindkettőn igazgató Ábrán Aladá 1896-b nyí m hitközs polgá fiú- leányiskoláj melyekn jelenle igazgat Fuc Rafa Schichta Árm 191 létesü leánygimnázi fiúgimnáziu 192 nyí me józsefváro ele fi leányiskol továb óvod melyekn igazgató Erd Józse Ele iskol vann m hitközségn fiúárvaházba siketném intézetéb Wechselmann-fé vak intézetébe tizenk tanintézetb 1 tan taní működi növendék szá k 290 I ke megemlítenü Ország Rabbikép Intézet Ország Iz Tanítókép Intézete amely álla intézmény ugya hitközségt szubvenciób részesülne vallás él elmélyítésé szolgáln ez kív mind kerületb felállíto Talm Tó héberiskol különbö tanfolyamo oktatásü jelent rész tes hitoktatá melyn ügye hitközségn e kül ügyosztál bonyolít l Enn ügyköré tartoz hitközs ált fenntarto tanintézetekbe továb álla főváro tanintézetekb hitközs terület műkö egyle magániskolákb zsi hi erkölcst tanításán irányítás hitoktat munkáján nagyságár fogalm adn követke számo fővárosb k 22,0 tanu részes hitoktatásba amely 1 hittan bonyol he 17 órába hitoktat felügyelet hitközs tanfelügyelőség e szakfelügye körze rabb látj e

13870.

CÍMS Templo

SZÓCI Templom hitköz e templo 17 rendez Orczy-f házb templo haszná ortho hitközs 1859- ép Dohány-ut templ m stílusáv ket tornyá monumentalitásá eg legdíszes középül fővárosn Tervez Förs La bé építé építkez Wechselm Ig épít vezet 1872- avat Wag bé épít ál tervez stíl nyolcs al Rombach-ut templom mel hitköz konzerva felfog hí látogatn hitköz harma monumentá templ Baumh Li ál tervez angyalfö Aréna- templ mel 19 ad hivatásán Újab ép ugyanc n befog képess templo Pávautc zugl Nagyfuvaros-ut Csáky-ut templo ny imah templomok össze 12, imaszé v hitköz felügyel al imaegyl amelyek mind kü kisebb-nagy templo v Iskolaü hitköz e iskoláj m fenná 18 létesíte Wahrm Izr rab közpo el leányisk 18 ny m Mindkettő igazgat Ábrá Alad 1896- ny hitköz polg fiú leányiskolá melyek jelenl igazga Fu Raf Schicht Ár 19 létes leánygimnáz fiúgimnázi 19 ny m józsefvár el f leányisko tová óvo melyek igazgat Er Józs El isko van hitközség fiúárvaházb siketné intézeté Wechselmann-f va intézetéb tizen tanintézet ta tan működ növendé sz 29 k megemlíten Orszá Rabbiké Intéze Orszá I Tanítóké Intézet amel áll intézmén ugy hitközség szubvenció részesüln vallá é elmélyítés szolgál e kí min kerület felállít Tal T héberisko különb tanfolyam oktatás jelen rés te hitoktat mely ügy hitközség kü ügyosztá bonyolí En ügykör tarto hitköz ál fenntart tanintézetekb tová áll fővár tanintézetek hitköz terüle műk egyl magániskolák zs h erkölcs tanításá irányítá hitokta munkájá nagyságá fogal ad követk szám főváros 22, tan része hitoktatásb amel hitta bonyo h 1 óráb hitokta felügyele hitköz tanfelügyelősé szakfelügy körz rab lát

13870

CÍM Templ

SZÓC Templo hitkö templ 1 rende Orczy- ház templ haszn orth hitköz 1859 é Dohány-u temp stílusá ke torny monumentalitás e legdísze középü főváros Terve För L b épít építke Wechsel I épí veze 1872 ava Wa b épí á terve stí nyolc a Rombach-u templo me hitkö konzerv felfo h látogat hitkö harm monument temp Baum L á terve angyalf Aréna temp me 1 a hivatásá Úja é ugyan befo képes templ Pávaut zug Nagyfuvaros-u Csáky-u templ n ima templomo össz 12 imasz hitkö felügye a imaegy amelye min k kisebb-nag templ Iskola hitkö iskolá fenn 1 létesít Wahr Iz ra közp e leányis 1 n Mindkett igazga Ábr Ala 1896 n hitkö pol fi leányiskol melye jelen igazg F Ra Schich Á 1 léte leánygimná fiúgimnáz 1 n józsefvá e leányisk tov óv melye igazga E Józ E isk va hitközsé fiúárvaház siketn intézet Wechselmann- v intézeté tize tanintéze t ta műkö növend s 2 megemlíte Orsz Rabbik Intéz Orsz Tanítók Intéze ame ál intézmé ug hitközsé szubvenci részesül vall elmélyíté szolgá k mi kerüle felállí Ta héberisk külön tanfolya oktatá jele ré t hitokta mel üg hitközsé k ügyoszt bonyol E ügykö tart hitkö á fenntar tanintézetek tov ál fővá tanintézete hitkö terül mű egy magániskolá z erkölc tanítás irányít hitokt munkáj nagyság foga a követ szá főváro 22 ta rész hitoktatás ame hitt bony órá hitokt felügyel hitkö tanfelügyelős szakfelüg kör ra lá

1387

CÍ Temp

SZÓ Templ hitk temp rend Orczy há temp hasz ort hitkö 185 Dohány- tem stílus k torn monumentalitá legdísz közép főváro Terv Fö épí építk Wechse ép vez 187 av W ép terv st nyol Rombach- templ m hitk konzer felf látoga hitk har monumen tem Bau terv angyal Arén tem m hivatás Új ugya bef képe temp Pávau zu Nagyfuvaros- Csáky- temp im templom öss 1 imas hitk felügy imaeg amely mi kisebb-na temp Iskol hitk iskol fen létesí Wah I r köz leányi Mindket igazg Áb Al 189 hitk po f leányisko mely jele igaz R Schic lét leánygimn fiúgimná józsefv leányis to ó mely igazg Jó is v hitközs fiúárvahá siket intéze Wechselmann intézet tiz tanintéz t műk növen megemlít Ors Rabbi Inté Ors Tanító Intéz am á intézm u hitközs szubvenc részesü val elmélyít szolg m kerül feláll T héberis külö tanfoly oktat jel r hitokt me ü hitközs ügyosz bonyo ügyk tar hitk fennta tanintézete to á főv tanintézet hitk terü m eg magániskol erköl tanítá irányí hitok munká nagysá fog köve sz fővár 2 t rés hitoktatá am hit bon ór hitok felügye hitk tanfelügyelő szakfelü kö r l