13871.htm

CÍMSZÓ: Templomok

SZÓCIKK: a hitközség területén működő egyleti és magániskolákban a zsidó hit- és erkölcstan tanításának irányítása. A hitoktatás munkájának nagyságáról fogalmat adnak a következő számok: A fővárosban kb. 22,009 tanuló részesül hitoktatásban, amelyet 146 hittanár bonyolít le heti 1700 órában. A hitoktatás felügyeletét a hitközség tanfelügyelősége, egy szakfelügyelő és a körzeti rabbik látják el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3871. címszó a lexikon => 703. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13871.htm

CÍMSZÓ: Templomok

SZÓCIKK: a hitközség területén működő egyleti és magániskolákban a zsidó hit- és erkölcstan tanításának irányítása. A hitoktatás munkájának nagyságáról fogalmat adnak a következő számok: A fővárosban kb. 22,009 tanuló részesül hitoktatásban, amelyet 146 hittanár bonyolít le heti 1700 órában. A hitoktatás felügyeletét a hitközség tanfelügyelősége, egy szakfelügyelő és a körzeti rabbik látják el.

13871.ht

CÍMSZÓ Templomo

SZÓCIKK hitközsé területé működ egylet é magániskolákba zsid hit é erkölcsta tanításána irányítása hitoktatá munkájána nagyságáró fogalma adna következ számok fővárosba kb 22,00 tanul részesü hitoktatásban amelye 14 hittaná bonyolí l het 170 órában hitoktatá felügyeleté hitközsé tanfelügyelősége eg szakfelügyel é körzet rabbi látjá el

13871.h

CÍMSZ Templom

SZÓCIK hitközs terület műkö egyle magániskolákb zsi hi erkölcst tanításán irányítás hitoktat munkáján nagyságár fogalm adn követke számo fővárosb k 22,0 tanu részes hitoktatásba amely 1 hittan bonyol he 17 órába hitoktat felügyelet hitközs tanfelügyelőség e szakfelügye körze rabb látj e

13871.

CÍMS Templo

SZÓCI hitköz terüle műk egyl magániskolák zs h erkölcs tanításá irányítá hitokta munkájá nagyságá fogal ad követk szám főváros 22, tan része hitoktatásb amel hitta bonyo h 1 óráb hitokta felügyele hitköz tanfelügyelősé szakfelügy körz rab lát

13871

CÍM Templ

SZÓC hitkö terül mű egy magániskolá z erkölc tanítás irányít hitokt munkáj nagyság foga a követ szá főváro 22 ta rész hitoktatás ame hitt bony órá hitokt felügyel hitkö tanfelügyelős szakfelüg kör ra lá

1387

CÍ Temp

SZÓ hitk terü m eg magániskol erköl tanítá irányí hitok munká nagysá fog köve sz fővár 2 t rés hitoktatá am hit bon ór hitok felügye hitk tanfelügyelő szakfelü kö r l