13872.htm

CÍMSZÓ: A zsidó fiúgimnázium

SZÓCIKK: A zsidó fiúgimnázium megalapításának ötletét 1866. Kármán Mór (l. o.) vetette fel. Az ötlet megvalósulását három alapítvány tette lehetővé: kövesgyűri Freystädtler Antal alapítványa, aki 1892. vagyonából 2,000.000 K. tíz évi kamatait adományozta e célra, továbbá 1893. Wahrmann Sándor 600.000 és 1895. Taub Salamon 120.000 K.-s alapítványa. 1909-ben a három alapítványt egyesítették s élére egy felügyelőbizottságot állítottak, melynek tagja volt Kármán Mór is, aki még abban az évben kidolgozta a gimnázium tanításának tervét. 1910-ben megvásárolták az iskola telkét, 1913. Lajta Béla műépítész tervei alapján megkezdték az építkezést, amely a háború miatt abbamaradt s máig se fejeződött be teljesen. 1919-ben Feleki Béla volt közoktatási elöljáró kezdeményezésére nyílt meg a gimnázium 2 párhuzamos első osztállyal, azóta évről évre fokozatosan bővült az iskola, mely ma 8 évfolyamú 12 osztállyal. 1920-ban kapta meg az iskola a nyilvánossági, 1926. az érettségi tartásának jogát. 1925-26-ban reálgimnáziummá alakult át. Az intézetnek évente átlag 600 növendéke van. Főigazgatója: Pintér Jenő, igazgatói voltak Stern Ábrahám és Heller Bernát, most Goldberger Salamon. Tanárai között számosan vannak, akik értékes tudományos és irodalmi munkásságot fejtenek ki. Az iskolát anyagilag és erkölcsileg hathatósan támogatja a Zsidó Gimnázium Barátainak Egyesülete, melynek elnöke Bárány Oszkár gyáros.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3872. címszó a lexikon => 703. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13872.htm

CÍMSZÓ: A zsidó fiúgimnázium

SZÓCIKK: A zsidó fiúgimnázium megalapításának ötletét 1866. Kármán Mór l. o. vetette fel. Az ötlet megvalósulását három alapítvány tette lehetővé: kövesgyűri Freystädtler Antal alapítványa, aki 1892. vagyonából 2,000.000 K. tíz évi kamatait adományozta e célra, továbbá 1893. Wahrmann Sándor 600.000 és 1895. Taub Salamon 120.000 K.-s alapítványa. 1909-ben a három alapítványt egyesítették s élére egy felügyelőbizottságot állítottak, melynek tagja volt Kármán Mór is, aki még abban az évben kidolgozta a gimnázium tanításának tervét. 1910-ben megvásárolták az iskola telkét, 1913. Lajta Béla műépítész tervei alapján megkezdték az építkezést, amely a háború miatt abbamaradt s máig se fejeződött be teljesen. 1919-ben Feleki Béla volt közoktatási elöljáró kezdeményezésére nyílt meg a gimnázium 2 párhuzamos első osztállyal, azóta évről évre fokozatosan bővült az iskola, mely ma 8 évfolyamú 12 osztállyal. 1920-ban kapta meg az iskola a nyilvánossági, 1926. az érettségi tartásának jogát. 1925-26-ban reálgimnáziummá alakult át. Az intézetnek évente átlag 600 növendéke van. Főigazgatója: Pintér Jenő, igazgatói voltak Stern Ábrahám és Heller Bernát, most Goldberger Salamon. Tanárai között számosan vannak, akik értékes tudományos és irodalmi munkásságot fejtenek ki. Az iskolát anyagilag és erkölcsileg hathatósan támogatja a Zsidó Gimnázium Barátainak Egyesülete, melynek elnöke Bárány Oszkár gyáros.

13872.ht

CÍMSZÓ zsid fiúgimnáziu

SZÓCIKK zsid fiúgimnáziu megalapításána ötleté 1866 Kármá Mó l o vetett fel A ötle megvalósulásá háro alapítván tett lehetővé kövesgyűr Freystädtle Anta alapítványa ak 1892 vagyonábó 2,000.00 K tí év kamatai adományozt célra tovább 1893 Wahrman Sándo 600.00 é 1895 Tau Salamo 120.00 K.- alapítványa 1909-be háro alapítvány egyesítetté élér eg felügyelőbizottságo állítottak melyne tagj vol Kármá Mó is ak mé abba a évbe kidolgozt gimnáziu tanításána tervét 1910-be megvásároltá a iskol telkét 1913 Lajt Bél műépítés terve alapjá megkezdté a építkezést amel hábor miat abbamarad mái s fejeződöt b teljesen 1919-be Felek Bél vol közoktatás elöljár kezdeményezésér nyíl me gimnáziu párhuzamo els osztállyal azót évrő évr fokozatosa bővül a iskola mel m évfolyam 1 osztállyal 1920-ba kapt me a iskol nyilvánossági 1926 a érettség tartásána jogát 1925-26-ba reálgimnáziumm alakul át A intézetne évent átla 60 növendék van Főigazgatója Pinté Jenő igazgató volta Ster Ábrahá é Helle Bernát mos Goldberge Salamon Tanára közöt számosa vannak aki értéke tudományo é irodalm munkásságo fejtene ki A iskolá anyagila é erkölcsile hathatósa támogatj Zsid Gimnáziu Barátaina Egyesülete melyne elnök Bárán Oszká gyáros

13872.h

CÍMSZ zsi fiúgimnázi

SZÓCIK zsi fiúgimnázi megalapításán ötlet 186 Kárm M vetet fe ötl megvalósulás hár alapítvá tet lehetőv kövesgyű Freystädtl Ant alapítvány a 189 vagyonáb 2,000.0 t é kamata adományoz célr továb 189 Wahrma Sánd 600.0 189 Ta Salam 120.0 K. alapítvány 1909-b hár alapítván egyesített élé e felügyelőbizottság állította melyn tag vo Kárm M i a m abb évb kidolgoz gimnázi tanításán tervé 1910-b megvásárolt isko telké 191 Laj Bé műépíté terv alapj megkezdt építkezés ame hábo mia abbamara má fejeződö teljese 1919-b Fele Bé vo közoktatá elöljá kezdeményezésé nyí m gimnázi párhuzam el osztállya azó évr év fokozatos bővü iskol me évfolya osztállya 1920-b kap m isko nyilvánosság 192 érettsé tartásán jogá 1925-26-b reálgimnázium alaku á intézetn éven átl 6 növendé va Főigazgatój Pint Jen igazgat volt Ste Ábrah Hell Berná mo Goldberg Salamo Tanár közö számos vanna ak érték tudomány irodal munkásság fejten k iskol anyagil erkölcsil hathatós támogat Zsi Gimnázi Barátain Egyesület melyn elnö Bárá Oszk gyáro

13872.

CÍMS zs fiúgimnáz

SZÓCI zs fiúgimnáz megalapításá ötle 18 Kár vete f öt megvalósulá há alapítv te lehető kövesgy Freystädt An alapítván 18 vagyoná 2,000. kamat adományo cél tová 18 Wahrm Sán 600. 18 T Sala 120. K alapítván 1909- há alapítvá egyesítet él felügyelőbizottsá állított mely ta v Kár ab év kidolgo gimnáz tanításá terv 1910- megvásárol isk telk 19 La B műépít ter alap megkezd építkezé am háb mi abbamar m fejeződ teljes 1919- Fel B v közoktat elölj kezdeményezés ny gimnáz párhuza e osztálly az év é fokozato bőv isko m évfoly osztálly 1920- ka isk nyilvánossá 19 éretts tartásá jog 1925-26- reálgimnáziu alak intézet éve át növend v Főigazgató Pin Je igazga vol St Ábra Hel Bern m Goldber Salam Taná köz számo vann a érté tudomán iroda munkássá fejte isko anyagi erkölcsi hatható támoga Zs Gimnáz Barátai Egyesüle mely eln Bár Osz gyár

13872

CÍM z fiúgimná

SZÓC z fiúgimná megalapítás ötl 1 Ká vet ö megvalósul h alapít t lehet kövesg Freystäd A alapítvá 1 vagyon 2,000 kama adomány cé tov 1 Wahr Sá 600 1 Sal 120 alapítvá 1909 h alapítv egyesíte é felügyelőbizotts állítot mel t Ká a é kidolg gimná tanítás ter 1910 megvásáro is tel 1 L műépí te ala megkez építkez a há m abbama fejező telje 1919 Fe közokta elöl kezdeményezé n gimná párhuz osztáll a é fokozat bő isk évfol osztáll 1920 k is nyilvánoss 1 érett tartás jo 1925-26 reálgimnázi ala intéze év á növen Főigazgat Pi J igazg vo S Ábr He Ber Goldbe Sala Tan kö szám van ért tudomá irod munkáss fejt isk anyag erkölcs hathat támog Z Gimná Baráta Egyesül mel el Bá Os gyá

1387

CÍ fiúgimn

SZÓ fiúgimn megalapítá öt K ve megvalósu alapí lehe köves Freystä alapítv vagyo 2,00 kam adomán c to Wah S 60 Sa 12 alapítv 190 alapít egyesít felügyelőbizott állíto me K kidol gimn tanítá te 191 megvásár i te műép t al megke építke h abbam fejez telj 191 F közokt elö kezdeményez gimn párhu osztál fokoza b is évfo osztál 192 i nyilvános éret tartá j 1925-2 reálgimnáz al intéz é növe Főigazga P igaz v Áb H Be Goldb Sal Ta k szá va ér tudom iro munkás fej is anya erkölc hatha támo Gimn Barát Egyesü me e B O gy