13873.htm

CÍMSZÓ: Alapitványi leánygimnázium

SZÓCIKK: Alapítványi leánygimnázium. A Pesti Izr. Hitközség alapítványi leánygimnáziuma évtizedes vajúdások után 1919 őszén létesült. A gimnáziumot teleki Béla dr. akkori tanügyi elöljáró nyitotta meg. Az intézetnek a végleges nyilvánossági jogot és az érettségi vizsgálatok tartásának jogát a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1926 dec. 9-én kelt rendeletével adta meg. Az iskola 94 tanulóval nyílt meg. Első érettségi vizsgálatát 1924 júniusban tartotta. Első otthona a hitközség polgári leányiskolájának épületében volt (Síp-utcai.). Saját hajlékába 1920 októberében költözött az iskola. Fennállása óta tankerületi főigazgatója Pintér Jenő, igazgatója Wirth Kálmán (l o.). tanárai közt számosan vannak olyanok, akik tudományos munkásságukkal és irodalmi működésükkel nagy érdemeket és országos nevet szereztek. Az iskola tanulóinak létszáma évente átlag 650-re tehető.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3873. címszó a lexikon => 703. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13873.htm

CÍMSZÓ: Alapitványi leánygimnázium

SZÓCIKK: Alapítványi leánygimnázium. A Pesti Izr. Hitközség alapítványi leánygimnáziuma évtizedes vajúdások után 1919 őszén létesült. A gimnáziumot teleki Béla dr. akkori tanügyi elöljáró nyitotta meg. Az intézetnek a végleges nyilvánossági jogot és az érettségi vizsgálatok tartásának jogát a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1926 dec. 9-én kelt rendeletével adta meg. Az iskola 94 tanulóval nyílt meg. Első érettségi vizsgálatát 1924 júniusban tartotta. Első otthona a hitközség polgári leányiskolájának épületében volt Síp-utcai. . Saját hajlékába 1920 októberében költözött az iskola. Fennállása óta tankerületi főigazgatója Pintér Jenő, igazgatója Wirth Kálmán l o. . tanárai közt számosan vannak olyanok, akik tudományos munkásságukkal és irodalmi működésükkel nagy érdemeket és országos nevet szereztek. Az iskola tanulóinak létszáma évente átlag 650-re tehető.

13873.ht

CÍMSZÓ Alapitvány leánygimnáziu

SZÓCIKK Alapítvány leánygimnázium Pest Izr Hitközsé alapítvány leánygimnázium évtizede vajúdáso utá 191 őszé létesült gimnáziumo telek Bél dr akkor tanügy elöljár nyitott meg A intézetne véglege nyilvánosság jogo é a érettség vizsgálato tartásána jogá vallás é közoktatásügy miniszte 192 dec 9-é kel rendeletéve adt meg A iskol 9 tanulóva nyíl meg Els érettség vizsgálatá 192 júniusba tartotta Els otthon hitközsé polgár leányiskolájána épületébe vol Síp-utcai Sajá hajlékáb 192 októberébe költözöt a iskola Fennállás ót tankerület főigazgatój Pinté Jenő igazgatój Wirt Kálmá o tanára köz számosa vanna olyanok aki tudományo munkásságukka é irodalm működésükke nag érdemeke é országo neve szereztek A iskol tanulóina létszám évent átla 650-r tehető

13873.h

CÍMSZ Alapitván leánygimnázi

SZÓCIK Alapítván leánygimnáziu Pes Iz Hitközs alapítván leánygimnáziu évtized vajúdás ut 19 ősz létesül gimnázium tele Bé d akko tanüg elöljá nyitot me intézetn végleg nyilvánossá jog érettsé vizsgálat tartásán jog vallá közoktatásüg miniszt 19 de 9- ke rendeletév ad me isko tanulóv nyí me El érettsé vizsgálat 19 júniusb tartott El ottho hitközs polgá leányiskoláján épületéb vo Síp-utca Saj hajléká 19 októberéb költözö iskol Fennállá ó tankerüle főigazgató Pint Jen igazgató Wir Kálm tanár kö számos vann olyano ak tudomány munkásságukk irodal működésükk na érdemek ország nev szerezte isko tanulóin létszá éven átl 650- tehet

13873.

CÍMS Alapitvá leánygimnáz

SZÓCI Alapítvá leánygimnázi Pe I Hitköz alapítvá leánygimnázi évtize vajúdá u 1 ős létesü gimnáziu tel B akk tanü elölj nyito m intézet végle nyilvánoss jo éretts vizsgála tartásá jo vall közoktatásü minisz 1 d 9 k rendeleté a m isk tanuló ny m E éretts vizsgála 1 június tartot E otth hitköz polg leányiskolájá épületé v Síp-utc Sa hajlék 1 októberé költöz isko Fennáll tankerül főigazgat Pin Je igazgat Wi Kál taná k számo van olyan a tudomán munkásságuk iroda működésük n érdeme orszá ne szerezt isk tanulói létsz éve át 650 tehe

13873

CÍM Alapitv leánygimná

SZÓC Alapítv leánygimnáz P Hitkö alapítv leánygimnáz évtiz vajúd ő létes gimnázi te ak tan elöl nyit intéze végl nyilvános j érett vizsgál tartás j val közoktatás minis rendelet is tanul n érett vizsgál júniu tarto ott hitkö pol leányiskoláj épület Síp-ut S hajlé október költö isk Fennál tankerü főigazga Pi J igazga W Ká tan szám va olya tudomá munkásságu irod működésü érdem orsz n szerez is tanuló léts év á 65 teh

1387

CÍ Alapit leánygimn

SZÓ Alapít leánygimná Hitk alapít leánygimná évti vajú léte gimnáz t a ta elö nyi intéz vég nyilváno éret vizsgá tartá va közoktatá mini rendele i tanu éret vizsgá júni tart ot hitk po leányiskolá épüle Síp-u hajl októbe költ is Fenná tanker főigazg P igazg K ta szá v oly tudom munkásság iro működés érde ors szere i tanul lét é 6 te