13874.htm

CÍMSZÓ: Intézmények

SZÓCIKK: Intézmények. A hitközség fennállása óta számos különböző célú intézményt létesített, amelyeknek fenntartásáról egyrészt maga gondoskodik, más részüket pedig szubvencionálja. Vannak továbbá olyan intézmények, amelyeknek jövedelme fedezi a kiadásokat, ezek felett a hitközség csupán felügyeletet gyakorol, ezen kívül vannak még vallási és jótékonysági intézmények, amelyek társadalmi úton fedezik költségvetésüket. Az intézmények a következők: a Pesti Chevra Kadisa (l. o.), amely autonóm egyesület ugyan, de szoros kapcsolatot tart fenn a hitközséggel; a P. kórháza (l. o.), a Kaszab-féle poliklinika, a P. fiúárvaháza (l.o.), az Izr. Siketnémák Országos Intézete (l. o.), a Wechselmann-féle vakok intézete (l. o.). Szubvencionált intézmények: az Országos Magyar Izr. Közművelődési Egyesület «OMLKE» (l. o.), melynek alosztályai: a Menza Akademika, a Kultúrotthon, a Műbarátok Köre, mely külön grafikai osztályán művésznövendékeket képez ki, a tanonctanfolyam, mely nyolc tanoncotthont szervezett a főváros területén, a nyilvános könyvtár és olvasóterem, a gyermeknyaraltatási akció, irodalmi osztály, orvosi ambulatórium, a főiskolai hallgatók csoportja és a diákotthon; a Pesti Izr. Nőegylet (l. o.), a Magyar Izr. Nőegyletek Országos Szövetsége (l. o.), a Magyar Izr. Kézmű és Földművelési Egyesület «MIKÉFE» (l. o.), az Országos Izr. Patronage Egyesület (l. o.), az Izr. Szünidei Gyermektelep Egyesület (l. o.), az Országos Magyar Izr. Ösztöndíj Egyesület, amely főiskolai hallgatókat részesít ösztöndíjakban és tanulmányi segélyekben; az Izr. Magyar Irodalmi Társulat «IMIT»(l. o.); az «Ahavász Réim» Felebaráti Szeretet Egylet, amely a közkórházakban fekvő szegény zsidók ingyenes rituális élelmezését intézi és gyászoló szegény családokat segélyez. Létesült 1900., tagjainak száma kb. 1000, elnöke Ungár Ármin. A hitközség intézménye még a P. és a Pesti Chevra Kadisa alkalmazottainak nyugdíjintézete, mely 1852 óta áll fenn. A nyugdíjintézet vagyona elértéktelenedett, úgy, hogy jelenleg nyugdíjpótló segélyben részesíti a tagjait. A hitközség felügyelete alá tartozik még a Zsidó Nők Bibliai Szövetsége és a Zsidó Ifjak Egyesülete. 1922-ben létesült a Központi Zsidó Diáksegítő Bizottság, amely a numerus clausus következtében külföldre szakadt zsidó egyetemi hallgatók segélyezését intézi. A bizottság az ország egész zsidóságát belekapcsolta munkájába s évente 150-200 ezer pengőt fordít segélyezésre, mely összeg kizárólag önkéntes adományokból gyűlik egybe. Szubvencionálja még a hitközség a pécsi menzát, amelyen kb. 40 zsidó egyetemi hallgató ebédkosztjáról gondoskodik, a Fővárosi Szegény Gyermekkert Egyletet és még számos kisebb intézményt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3874. címszó a lexikon => 703. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13874.htm

CÍMSZÓ: Intézmények

SZÓCIKK: Intézmények. A hitközség fennállása óta számos különböző célú intézményt létesített, amelyeknek fenntartásáról egyrészt maga gondoskodik, más részüket pedig szubvencionálja. Vannak továbbá olyan intézmények, amelyeknek jövedelme fedezi a kiadásokat, ezek felett a hitközség csupán felügyeletet gyakorol, ezen kívül vannak még vallási és jótékonysági intézmények, amelyek társadalmi úton fedezik költségvetésüket. Az intézmények a következők: a Pesti Chevra Kadisa l. o. , amely autonóm egyesület ugyan, de szoros kapcsolatot tart fenn a hitközséggel; a P. kórháza l. o. , a Kaszab-féle poliklinika, a P. fiúárvaháza l.o. , az Izr. Siketnémák Országos Intézete l. o. , a Wechselmann-féle vakok intézete l. o. . Szubvencionált intézmények: az Országos Magyar Izr. Közművelődési Egyesület OMLKE l. o. , melynek alosztályai: a Menza Akademika, a Kultúrotthon, a Műbarátok Köre, mely külön grafikai osztályán művésznövendékeket képez ki, a tanonctanfolyam, mely nyolc tanoncotthont szervezett a főváros területén, a nyilvános könyvtár és olvasóterem, a gyermeknyaraltatási akció, irodalmi osztály, orvosi ambulatórium, a főiskolai hallgatók csoportja és a diákotthon; a Pesti Izr. Nőegylet l. o. , a Magyar Izr. Nőegyletek Országos Szövetsége l. o. , a Magyar Izr. Kézmű és Földművelési Egyesület MIKÉFE l. o. , az Országos Izr. Patronage Egyesület l. o. , az Izr. Szünidei Gyermektelep Egyesület l. o. , az Országos Magyar Izr. Ösztöndíj Egyesület, amely főiskolai hallgatókat részesít ösztöndíjakban és tanulmányi segélyekben; az Izr. Magyar Irodalmi Társulat IMIT l. o. ; az Ahavász Réim Felebaráti Szeretet Egylet, amely a közkórházakban fekvő szegény zsidók ingyenes rituális élelmezését intézi és gyászoló szegény családokat segélyez. Létesült 1900., tagjainak száma kb. 1000, elnöke Ungár Ármin. A hitközség intézménye még a P. és a Pesti Chevra Kadisa alkalmazottainak nyugdíjintézete, mely 1852 óta áll fenn. A nyugdíjintézet vagyona elértéktelenedett, úgy, hogy jelenleg nyugdíjpótló segélyben részesíti a tagjait. A hitközség felügyelete alá tartozik még a Zsidó Nők Bibliai Szövetsége és a Zsidó Ifjak Egyesülete. 1922-ben létesült a Központi Zsidó Diáksegítő Bizottság, amely a numerus clausus következtében külföldre szakadt zsidó egyetemi hallgatók segélyezését intézi. A bizottság az ország egész zsidóságát belekapcsolta munkájába s évente 150-200 ezer pengőt fordít segélyezésre, mely összeg kizárólag önkéntes adományokból gyűlik egybe. Szubvencionálja még a hitközség a pécsi menzát, amelyen kb. 40 zsidó egyetemi hallgató ebédkosztjáról gondoskodik, a Fővárosi Szegény Gyermekkert Egyletet és még számos kisebb intézményt.

13874.ht

CÍMSZÓ Intézménye

SZÓCIKK Intézmények hitközsé fennállás ót számo különböz cél intézmény létesített amelyekne fenntartásáró egyrész mag gondoskodik má részüke pedi szubvencionálja Vanna tovább olya intézmények amelyekne jövedelm fedez kiadásokat eze felet hitközsé csupá felügyelete gyakorol eze kívü vanna mé vallás é jótékonyság intézmények amelye társadalm úto fedezi költségvetésüket A intézménye következők Pest Chevr Kadis l o amel autonó egyesüle ugyan d szoro kapcsolato tar fen hitközséggel P kórház l o Kaszab-fél poliklinika P fiúárvaház l.o a Izr Siketnémá Országo Intézet l o Wechselmann-fél vako intézet l o Szubvencionál intézmények a Országo Magya Izr Közművelődés Egyesüle OMLK l o melyne alosztályai Menz Akademika Kultúrotthon Műbaráto Köre mel külö grafika osztályá művésznövendékeke képe ki tanonctanfolyam mel nyol tanoncotthon szervezet főváro területén nyilváno könyvtá é olvasóterem gyermeknyaraltatás akció irodalm osztály orvos ambulatórium főiskola hallgató csoportj é diákotthon Pest Izr Nőegyle l o Magya Izr Nőegylete Országo Szövetség l o Magya Izr Kézm é Földművelés Egyesüle MIKÉF l o a Országo Izr Patronag Egyesüle l o a Izr Szünide Gyermektele Egyesüle l o a Országo Magya Izr Ösztöndí Egyesület amel főiskola hallgatóka részesí ösztöndíjakba é tanulmány segélyekben a Izr Magya Irodalm Társula IMI l o a Ahavás Réi Felebarát Szerete Egylet amel közkórházakba fekv szegén zsidó ingyene rituáli élelmezésé intéz é gyászol szegén családoka segélyez Létesül 1900. tagjaina szám kb 1000 elnök Ungá Ármin hitközsé intézmény mé P é Pest Chevr Kadis alkalmazottaina nyugdíjintézete mel 185 ót ál fenn nyugdíjintéze vagyon elértéktelenedett úgy hog jelenle nyugdíjpótl segélybe részesít tagjait hitközsé felügyelet al tartozi mé Zsid Nő Biblia Szövetség é Zsid Ifja Egyesülete 1922-be létesül Központ Zsid Diáksegít Bizottság amel numeru clausu következtébe külföldr szakad zsid egyetem hallgató segélyezésé intézi bizottsá a orszá egés zsidóságá belekapcsolt munkájáb évent 150-20 eze pengő fordí segélyezésre mel össze kizáróla önkénte adományokbó gyűli egybe Szubvencionálj mé hitközsé pécs menzát amelye kb 4 zsid egyetem hallgat ebédkosztjáró gondoskodik Főváros Szegén Gyermekker Egylete é mé számo kiseb intézményt

13874.h

CÍMSZ Intézmény

SZÓCIK Intézménye hitközs fennállá ó szám különbö cé intézmén létesítet amelyekn fenntartásár egyrés ma gondoskodi m részük ped szubvencionálj Vann továb oly intézménye amelyekn jövedel fede kiadásoka ez fele hitközs csup felügyelet gyakoro ez kív vann m vallá jótékonysá intézménye amely társadal út fedez költségvetésüke intézmény következő Pes Chev Kadi ame auton egyesül ugya szor kapcsolat ta fe hitközségge kórhá Kaszab-fé poliklinik fiúárvahá l. Iz Siketném Ország Intéze Wechselmann-fé vak intéze Szubvencioná intézménye Ország Magy Iz Közművelődé Egyesül OML melyn alosztálya Men Akademik Kultúrottho Műbarát Kör me kül grafik osztály művésznövendékek kép k tanonctanfolya me nyo tanoncottho szerveze fővár területé nyilván könyvt olvasótere gyermeknyaraltatá akci irodal osztál orvo ambulatóriu főiskol hallgat csoport diákottho Pes Iz Nőegyl Magy Iz Nőegylet Ország Szövetsé Magy Iz Kéz Földművelé Egyesül MIKÉ Ország Iz Patrona Egyesül Iz Szünid Gyermektel Egyesül Ország Magy Iz Ösztönd Egyesüle ame főiskol hallgatók részes ösztöndíjakb tanulmán segélyekbe Iz Magy Irodal Társul IM Ahavá Ré Felebará Szeret Egyle ame közkórházakb fek szegé zsid ingyen rituál élelmezés inté gyászo szegé családok segélye Létesü 1900 tagjain szá k 100 elnö Ung Ármi hitközs intézmén m Pes Chev Kadi alkalmazottain nyugdíjintézet me 18 ó á fen nyugdíjintéz vagyo elértéktelenedet úg ho jelenl nyugdíjpót segélyb részesí tagjai hitközs felügyele a tartoz m Zsi N Bibli Szövetsé Zsi Ifj Egyesület 1922-b létesü Közpon Zsi Diáksegí Bizottsá ame numer claus következtéb külföld szaka zsi egyete hallgat segélyezés intéz bizotts orsz egé zsidóság belekapcsol munkájá éven 150-2 ez peng ford segélyezésr me össz kizáról önként adományokb gyűl egyb Szubvencionál m hitközs péc menzá amely k zsi egyete hallga ebédkosztjár gondoskodi Főváro Szegé Gyermekke Egylet m szám kise intézmény

13874.

CÍMS Intézmén

SZÓCI Intézmény hitköz fennáll szá különb c intézmé létesíte amelyek fenntartásá egyré m gondoskod részü pe szubvencionál Van tová ol intézmény amelyek jövede fed kiadások e fel hitköz csu felügyele gyakor e kí van vall jótékonys intézmény amel társada ú fede költségvetésük intézmén következ Pe Che Kad am auto egyesü ugy szo kapcsola t f hitközségg kórh Kaszab-f poliklini fiúárvah l I Siketné Orszá Intéz Wechselmann-f va intéz Szubvencion intézmény Orszá Mag I Közművelőd Egyesü OM mely alosztály Me Akademi Kultúrotth Műbará Kö m kü grafi osztál művésznövendéke ké tanonctanfoly m ny tanoncotth szervez fővá terület nyilvá könyv olvasóter gyermeknyaraltat akc iroda osztá orv ambulatóri főisko hallga csopor diákotth Pe I Nőegy Mag I Nőegyle Orszá Szövets Mag I Ké Földművel Egyesü MIK Orszá I Patron Egyesü I Szüni Gyermekte Egyesü Orszá Mag I Ösztön Egyesül am főisko hallgató része ösztöndíjak tanulmá segélyekb I Mag Iroda Társu I Ahav R Felebar Szere Egyl am közkórházak fe szeg zsi ingye rituá élelmezé int gyász szeg családo segély Létes 190 tagjai sz 10 eln Un Árm hitköz intézmé Pe Che Kad alkalmazottai nyugdíjintéze m 1 fe nyugdíjinté vagy elértéktelenede ú h jelen nyugdíjpó segély részes tagja hitköz felügyel tarto Zs Bibl Szövets Zs If Egyesüle 1922- létes Közpo Zs Diákseg Bizotts am nume clau következté külföl szak zs egyet hallga segélyezé inté bizott ors eg zsidósá belekapcso munkáj éve 150- e pen for segélyezés m öss kizáró önkén adományok gyű egy Szubvencioná hitköz pé menz amel zs egyet hallg ebédkosztjá gondoskod Fővár Szeg Gyermekk Egyle szá kis intézmén

13874

CÍM Intézmé

SZÓC Intézmén hitkö fennál sz külön intézm létesít amelye fenntartás egyr gondosko rész p szubvencioná Va tov o intézmén amelye jöved fe kiadáso fe hitkö cs felügyel gyako k va val jótékony intézmén ame társad fed költségvetésü intézmé követke P Ch Ka a aut egyes ug sz kapcsol hitközség kór Kaszab- poliklin fiúárva Siketn Orsz Inté Wechselmann- v inté Szubvencio intézmén Orsz Ma Közművelő Egyes O mel alosztál M Akadem Kultúrott Műbar K k graf osztá művésznövendék k tanonctanfol n tanoncott szerve főv terüle nyilv köny olvasóte gyermeknyaralta ak irod oszt or ambulatór főisk hallg csopo diákott P Nőeg Ma Nőegyl Orsz Szövet Ma K Földműve Egyes MI Orsz Patro Egyes Szün Gyermekt Egyes Orsz Ma Ösztö Egyesü a főisk hallgat rész ösztöndíja tanulm segélyek Ma Irod Társ Aha Feleba Szer Egy a közkórháza f sze zs ingy ritu élelmez in gyás sze család segél Léte 19 tagja s 1 el U Ár hitkö intézm P Ch Ka alkalmazotta nyugdíjintéz f nyugdíjint vag elértéktelened jele nyugdíjp segél része tagj hitkö felügye tart Z Bib Szövet Z I Egyesül 1922 léte Közp Z Diákse Bizott a num cla következt külfö sza z egye hallg segélyez int bizot or e zsidós belekapcs munká év 150 pe fo segélyezé ös kizár önké adományo gy eg Szubvencion hitkö p men ame z egye hall ebédkosztj gondosko Fővá Sze Gyermek Egyl sz ki intézmé

1387

CÍ Intézm

SZÓ Intézmé hitk fenná s külö intéz létesí amely fenntartá egy gondosk rés szubvencion V to intézmé amely jöve f kiadás f hitk c felügye gyak v va jótékon intézmé am társa fe költségvetés intézm követk C K au egye u s kapcso hitközsé kó Kaszab polikli fiúárv Siket Ors Int Wechselmann int Szubvenci intézmé Ors M Közművel Egye me alosztá Akade Kultúrot Műba gra oszt művésznövendé tanonctanfo tanoncot szerv fő terül nyil kön olvasót gyermeknyaralt a iro osz o ambulató főis hall csop diákot Nőe M Nőegy Ors Szöve M Földműv Egye M Ors Patr Egye Szü Gyermek Egye Ors M Öszt Egyes főis hallga rés ösztöndíj tanul segélye M Iro Tár Ah Feleb Sze Eg közkórház sz z ing rit élelme i gyá sz csalá segé Lét 1 tagj e Á hitk intéz C K alkalmazott nyugdíjinté nyugdíjin va elértéktelene jel nyugdíj segé rész tag hitk felügy tar Bi Szöve Egyesü 192 lét Köz Diáks Bizot nu cl következ külf sz egy hall segélye in bizo o zsidó belekapc munk é 15 p f segélyez ö kizá önk adomány g e Szubvencio hitk me am egy hal ebédkoszt gondosk Főv Sz Gyerme Egy s k intézm