13876.htm

CÍMSZÓ: Könyvtár, levéltár, könyvkiadás

SZÓCIKK: Könyvtár, levéltár, könyvkiadás. A hitközségnek hatalmas, mintegy 10,000 kötetes könyvtára van. A könyvtár törzsét az értékes «judaicá»-k teszik, de a zsidó vonatkozású irodalom is gazdag anyaggal van képviselve. A könyvtár - amelynek őre Friedmann Jónás dr. - vásárlás és adományozás útján egyre gyarapszik. A hitközségnek gondosan rendezett levéltára is van, amely bőséges anyagával hű tükrét adja a hitközség s gyakran az egész magyar zsidóság eseményekben gazdag történetének. A levéltár anyagában legérdekesebbek s egyben a legértékesebbek azok a dokumentumok, melyek a pesti zsidóságnak a szabadságharc alatti szerepére vonatkoznak. A hitközségben számos zsidó vonatkozású munka jelent meg, amelyeket többnyire az Izr. Magyar Irodalmi Társulat (l. o.) adott ki. Maga a hitközség az utóbbi években Mit felelünk az antiszemitáknak? címen egy propagandisztikus füzetsorozatot adott ki. Ugyancsak a hitközség kiadásában jelent meg a legutóbb Hevesi Simon dr. főrabbi (l. o.) Dalalat Alhairim c. könyve, mely Maimonides filozófiájához fűzött kommentárokat tartalmaz. A hitközség történekével több munka foglalkozik, így elsősorban Büchler Sándor dr. keszthelyi főrabbi (l. o.) A zsidók története Budapesten c. könyve (IMIT kiadása, Budapest 1901), mely az óbudai, budai hitközség mellett a P. történetét tárgyalja részletesen a legrégibb időktől 1867-ig. Fennállásának 125-ik évfordulója alkalmából 1925. a hitközség maga is kiadott egy könyvet, melyben Gábor Gyula dr. (l. o.), Groszmann Zsigmond dr. (l. o.) és Eppler Sándor (l. o.) kimerítő tanulmányokban számolnak be a hitközség múltjáról és fejlődéséről. Részletesen foglalkozik még a hitközség történetével a Kecskeméti Vilmos (l. o.) által kiadott Zsidó évkönyv első évfolyama is (Budapest 1927-28).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3876. címszó a lexikon => 703. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13876.htm

CÍMSZÓ: Könyvtár, levéltár, könyvkiadás

SZÓCIKK: Könyvtár, levéltár, könyvkiadás. A hitközségnek hatalmas, mintegy 10,000 kötetes könyvtára van. A könyvtár törzsét az értékes judaicá -k teszik, de a zsidó vonatkozású irodalom is gazdag anyaggal van képviselve. A könyvtár - amelynek őre Friedmann Jónás dr. - vásárlás és adományozás útján egyre gyarapszik. A hitközségnek gondosan rendezett levéltára is van, amely bőséges anyagával hű tükrét adja a hitközség s gyakran az egész magyar zsidóság eseményekben gazdag történetének. A levéltár anyagában legérdekesebbek s egyben a legértékesebbek azok a dokumentumok, melyek a pesti zsidóságnak a szabadságharc alatti szerepére vonatkoznak. A hitközségben számos zsidó vonatkozású munka jelent meg, amelyeket többnyire az Izr. Magyar Irodalmi Társulat l. o. adott ki. Maga a hitközség az utóbbi években Mit felelünk az antiszemitáknak? címen egy propagandisztikus füzetsorozatot adott ki. Ugyancsak a hitközség kiadásában jelent meg a legutóbb Hevesi Simon dr. főrabbi l. o. Dalalat Alhairim c. könyve, mely Maimonides filozófiájához fűzött kommentárokat tartalmaz. A hitközség történekével több munka foglalkozik, így elsősorban Büchler Sándor dr. keszthelyi főrabbi l. o. A zsidók története Budapesten c. könyve IMIT kiadása, Budapest 1901 , mely az óbudai, budai hitközség mellett a P. történetét tárgyalja részletesen a legrégibb időktől 1867-ig. Fennállásának 125-ik évfordulója alkalmából 1925. a hitközség maga is kiadott egy könyvet, melyben Gábor Gyula dr. l. o. , Groszmann Zsigmond dr. l. o. és Eppler Sándor l. o. kimerítő tanulmányokban számolnak be a hitközség múltjáról és fejlődéséről. Részletesen foglalkozik még a hitközség történetével a Kecskeméti Vilmos l. o. által kiadott Zsidó évkönyv első évfolyama is Budapest 1927-28 .

13876.ht

CÍMSZÓ Könyvtár levéltár könyvkiadá

SZÓCIKK Könyvtár levéltár könyvkiadás hitközségne hatalmas minteg 10,00 kötete könyvtár van könyvtá törzsé a értéke judaic - teszik d zsid vonatkozás irodalo i gazda anyagga va képviselve könyvtá amelyne őr Friedman Jóná dr vásárlá é adományozá útjá egyr gyarapszik hitközségne gondosa rendezet levéltár i van amel bősége anyagáva h tükré adj hitközsé gyakra a egés magya zsidósá eseményekbe gazda történetének levéltá anyagába legérdekesebbe egybe legértékesebbe azo dokumentumok melye pest zsidóságna szabadsághar alatt szerepér vonatkoznak hitközségbe számo zsid vonatkozás munk jelen meg amelyeke többnyir a Izr Magya Irodalm Társula l o adot ki Mag hitközsé a utóbb évekbe Mi felelün a antiszemitáknak címe eg propagandisztiku füzetsorozato adot ki Ugyancsa hitközsé kiadásába jelen me legutób Heves Simo dr főrabb l o Dalala Alhairi c könyve mel Maimonide filozófiájáho fűzöt kommentároka tartalmaz hitközsé történekéve töb munk foglalkozik íg elsősorba Büchle Sándo dr keszthely főrabb l o zsidó történet Budapeste c könyv IMI kiadása Budapes 190 mel a óbudai buda hitközsé mellet P történeté tárgyalj részletese legrégib időktő 1867-ig Fennállásána 125-i évfordulój alkalmábó 1925 hitközsé mag i kiadot eg könyvet melybe Gábo Gyul dr l o Groszman Zsigmon dr l o é Epple Sándo l o kimerít tanulmányokba számolna b hitközsé múltjáró é fejlődéséről Részletese foglalkozi mé hitközsé történetéve Kecskemét Vilmo l o álta kiadot Zsid évköny els évfolyam i Budapes 1927-2

13876.h

CÍMSZ Könyvtá levéltá könyvkiad

SZÓCIK Könyvtá levéltá könyvkiadá hitközségn hatalma minte 10,0 kötet könyvtá va könyvt törzs érték judai teszi zsi vonatkozá irodal gazd anyagg v képviselv könyvt amelyn ő Friedma Jón d vásárl adományoz útj egy gyarapszi hitközségn gondos rendeze levéltá va ame bőség anyagáv tükr ad hitközs gyakr egé magy zsidós eseményekb gazd történeténe levélt anyagáb legérdekesebb egyb legértékesebb az dokumentumo mely pes zsidóságn szabadságha alat szerepé vonatkozna hitközségb szám zsi vonatkozá mun jele me amelyek többnyi Iz Magy Irodal Társul ado k Ma hitközs utób évekb M felelü antiszemitákna cím e propagandisztik füzetsorozat ado k Ugyancs hitközs kiadásáb jele m legutó Heve Sim d főrab Dalal Alhair könyv me Maimonid filozófiájáh fűzö kommentárok tartalma hitközs történekév tö mun foglalkozi í elsősorb Büchl Sánd d keszthel főrab zsid történe Budapest köny IM kiadás Budape 19 me óbuda bud hitközs melle történet tárgyal részletes legrégi időkt 1867-i Fennállásán 125- évforduló alkalmáb 192 hitközs ma kiado e könyve melyb Gáb Gyu d Groszma Zsigmo d Eppl Sánd kimerí tanulmányokb számoln hitközs múltjár fejlődésérő Részletes foglalkoz m hitközs történetév Kecskemé Vilm ált kiado Zsi évkön el évfolya Budape 1927-

13876.

CÍMS Könyvt levélt könyvkia

SZÓCI Könyvt levélt könyvkiad hitközség hatalm mint 10, köte könyvt v könyv törz érté juda tesz zs vonatkoz iroda gaz anyag képvisel könyv amely Friedm Jó vásár adományo út eg gyarapsz hitközség gondo rendez levélt v am bősé anyagá tük a hitköz gyak eg mag zsidó események gaz történetén levél anyagá legérdekeseb egy legértékeseb a dokumentum mel pe zsidóság szabadságh ala szerep vonatkozn hitközség szá zs vonatkoz mu jel m amelye többny I Mag Iroda Társu ad M hitköz utó évek felel antiszemitákn cí propagandiszti füzetsoroza ad Ugyanc hitköz kiadásá jel legut Hev Si főra Dala Alhai köny m Maimoni filozófiájá fűz kommentáro tartalm hitköz történeké t mu foglalkoz elsősor Büch Sán keszthe főra zsi történ Budapes kön I kiadá Budap 1 m óbud bu hitköz mell történe tárgya részlete legrég idők 1867- Fennállásá 125 évfordul alkalmá 19 hitköz m kiad könyv mely Gá Gy Groszm Zsigm Epp Sán kimer tanulmányok számol hitköz múltjá fejlődésér Részlete foglalko hitköz történeté Kecskem Vil ál kiad Zs évkö e évfoly Budap 1927

13876

CÍM Könyv levél könyvki

SZÓC Könyv levél könyvkia hitközsé hatal min 10 köt könyv köny tör ért jud tes z vonatko irod ga anya képvise köny amel Fried J vásá adomány ú e gyaraps hitközsé gond rende levél a bős anyag tü hitkö gya e ma zsid eseménye ga történeté levé anyag legérdekese eg legértékese dokumentu me p zsidósá szabadság al szere vonatkoz hitközsé sz z vonatko m je amely többn Ma Irod Társ a hitkö ut éve fele antiszemiták c propagandiszt füzetsoroz a Ugyan hitkö kiadás je legu He S főr Dal Alha kön Maimon filozófiáj fű kommentár tartal hitkö történek m foglalko elsőso Büc Sá keszth főr zs törté Budape kö kiad Buda óbu b hitkö mel történ tárgy részlet legré idő 1867 Fennállás 12 évfordu alkalm 1 hitkö kia köny mel G G Grosz Zsig Ep Sá kime tanulmányo számo hitkö múltj fejlődésé Részlet foglalk hitkö történet Kecske Vi á kia Z évk évfol Buda 192

1387

CÍ Köny levé könyvk

SZÓ Köny levé könyvki hitközs hata mi 1 kö köny kön tö ér ju te vonatk iro g any képvis kön ame Frie vás adomán gyarap hitközs gon rend levé bő anya t hitk gy m zsi esemény g történet lev anya legérdekes e legértékes dokument m zsidós szabadsá a szer vonatko hitközs s vonatk j amel több M Iro Tár hitk u év fel antiszemitá propagandisz füzetsoro Ugya hitk kiadá j leg H fő Da Alh kö Maimo filozófiá f kommentá tarta hitk történe foglalk elsős Bü S keszt fő z tört Budap k kia Bud ób hitk me törté tárg részle legr id 186 Fennállá 1 évford alkal hitk ki kön me Gros Zsi E S kim tanulmány szám hitk múlt fejlődés Részle foglal hitk történe Kecsk V ki év évfo Bud 19