13877.htm

CÍMSZÓ: Polgári fiúiskola

SZÓCIKK: Polgári fiúiskola. A Pesti Izraelita Hitközösség polgári fiúiskolája 1896 szept. 1. nyílt meg az ú-i épületében (Wesselényi u. 44.). A már akkor fennálló hitközségi elemi fiúiskola fölé építették azzal a célzattal, hogy a két iskola közös igazgatással, egységes szellemben nevelője legyen azoknak a gyermekeknek, akik gyakorlati pályára szándékoznak lépni. Az iskola két osztállyal nyílt meg, s évről évre fokozatosan fejlődött négy, majd párhuzamosan nyolcosztályúvá. A Stern Ábrahám (l. o.) igazgató által megszervezett iskolában fennállása óta 1928-ig 10,164 volt a beíratott növendékek száma. A proletárdiktatúra alatt az iskolát megfosztották felekezeti jellegétől. 1919-20-ban a hitközség elöljárósága, hogy az iskola épületében helyet adhasson az alapítványi gimnázium két osztályának, megszüntette a polgári fiúiskola első osztályát, de két év múlva ismét megnyitotta. Napközi otthonával, pályatanácsadó és egyéb intézményeivel egyike a legmodernebb hasonló intézeteknek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3877. címszó a lexikon => 703. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13877.htm

CÍMSZÓ: Polgári fiúiskola

SZÓCIKK: Polgári fiúiskola. A Pesti Izraelita Hitközösség polgári fiúiskolája 1896 szept. 1. nyílt meg az ú-i épületében Wesselényi u. 44. . A már akkor fennálló hitközségi elemi fiúiskola fölé építették azzal a célzattal, hogy a két iskola közös igazgatással, egységes szellemben nevelője legyen azoknak a gyermekeknek, akik gyakorlati pályára szándékoznak lépni. Az iskola két osztállyal nyílt meg, s évről évre fokozatosan fejlődött négy, majd párhuzamosan nyolcosztályúvá. A Stern Ábrahám l. o. igazgató által megszervezett iskolában fennállása óta 1928-ig 10,164 volt a beíratott növendékek száma. A proletárdiktatúra alatt az iskolát megfosztották felekezeti jellegétől. 1919-20-ban a hitközség elöljárósága, hogy az iskola épületében helyet adhasson az alapítványi gimnázium két osztályának, megszüntette a polgári fiúiskola első osztályát, de két év múlva ismét megnyitotta. Napközi otthonával, pályatanácsadó és egyéb intézményeivel egyike a legmodernebb hasonló intézeteknek.

13877.ht

CÍMSZÓ Polgár fiúiskol

SZÓCIKK Polgár fiúiskola Pest Izraelit Hitközössé polgár fiúiskoláj 189 szept 1 nyíl me a ú- épületébe Wesselény u 44 má akko fennáll hitközség elem fiúiskol föl építetté azza célzattal hog ké iskol közö igazgatással egysége szellembe nevelőj legye azokna gyermekeknek aki gyakorlat pályár szándékozna lépni A iskol ké osztállya nyíl meg évrő évr fokozatosa fejlődöt négy maj párhuzamosa nyolcosztályúvá Ster Ábrahá l o igazgat álta megszervezet iskolába fennállás ót 1928-i 10,16 vol beíratot növendéke száma proletárdiktatúr alat a iskolá megfosztottá felekezet jellegétől 1919-20-ba hitközsé elöljárósága hog a iskol épületébe helye adhasso a alapítvány gimnáziu ké osztályának megszüntett polgár fiúiskol els osztályát d ké é múlv ismé megnyitotta Napköz otthonával pályatanácsad é egyé intézményeive egyik legmoderneb hasonl intézeteknek

13877.h

CÍMSZ Polgá fiúisko

SZÓCIK Polgá fiúiskol Pes Izraeli Hitközöss polgá fiúiskolá 18 szep nyí m ú épületéb Wesselén 4 m akk fennál hitközsé ele fiúisko fö épített azz célzatta ho k isko köz igazgatássa egység szellemb nevelő legy azokn gyermekekne ak gyakorla pályá szándékozn lépn isko k osztálly nyí me évr év fokozatos fejlődö nég ma párhuzamos nyolcosztályúv Ste Ábrah igazga ált megszerveze iskoláb fennállá ó 1928- 10,1 vo beírato növendék szám proletárdiktatú ala iskol megfosztott felekeze jellegétő 1919-20-b hitközs elöljáróság ho isko épületéb hely adhass alapítván gimnázi k osztályána megszüntet polgá fiúisko el osztályá k múl ism megnyitott Napkö otthonáva pályatanácsa egy intézményeiv egyi legmoderne hason intézetekne

13877.

CÍMS Polg fiúisk

SZÓCI Polg fiúisko Pe Izrael Hitközös polg fiúiskol 1 sze ny épületé Wesselé ak fenná hitközs el fiúisk f építet az célzatt h isk kö igazgatáss egysé szellem nevel leg azok gyermekekn a gyakorl pály szándékoz lép isk osztáll ny m év é fokozato fejlőd né m párhuzamo nyolcosztályú St Ábra igazg ál megszervez iskolá fennáll 1928 10, v beírat növendé szá proletárdiktat al isko megfosztot felekez jellegét 1919-20- hitköz elöljárósá h isk épületé hel adhas alapítvá gimnáz osztályán megszünte polg fiúisk e osztály mú is megnyitot Napk otthonáv pályatanács eg intézményei egy legmodern haso intézetekn

13877

CÍM Pol fiúis

SZÓC Pol fiúisk P Izrae Hitközö pol fiúisko sz n épület Wessel a fenn hitköz e fiúis építe a célzat is k igazgatás egys szelle neve le azo gyermekek gyakor pál szándéko lé is osztál n é fokozat fejlő n párhuzam nyolcosztály S Ábr igaz á megszerve iskol fennál 192 10 beíra növend sz proletárdikta a isk megfoszto feleke jellegé 1919-20 hitkö elöljárós is épület he adha alapítv gimná osztályá megszünt pol fiúis osztál m i megnyito Nap otthoná pályatanác e intézménye eg legmoder has intézetek

1387

CÍ Po fiúi

SZÓ Po fiúis Izra Hitköz po fiúisk s épüle Wesse fen hitkö fiúi épít célza i igazgatá egy szell nev l az gyermeke gyako pá szándék l i osztá fokoza fejl párhuza nyolcosztál Áb iga megszerv isko fenná 19 1 beír növen s proletárdikt is megfoszt felek jelleg 1919-2 hitk elöljáró i épüle h adh alapít gimn osztály megszün po fiúi osztá megnyit Na otthon pályataná intézmény e legmode ha intézete