13879.htm

CÍMSZÓ: Kórházak

SZÓCIKK: Kórházak. A P. kórháza 1802. alapíttatott. Mai alakjában 1889. nyílt meg. A modern, európai színvonalú kórház 240 ágyas és 7 pavilonból áll. Osztályai: belgyógyászat, sebészet, a báró Hatvány Sándor által alapított nőgyógyászat, szemészet, gégészet. A bejáró betegek rendelést 1925 május óta a Kaszab-féle poliklinika látja el. A kórház tökéletes Röntgen-intézettel, fizikai gyógyintézettel és orvosi laboratóriummal van felszerelve. Kebelében működik a Bródy József és neje Weiszburg Fanny által alapított tüdőgondozó intézet. A kórház betegeinek száma állandóan növekszik. Jelenleg felekezeti különbség nélkül kb. 70 ezer fekvő és bejáró beteget kezelnek évente a kórházban. A kórház Alapi Henrik (l. o.) igazgatása alatt áll s a rendelést a kórházban és a poliklinikán 15 főorvos, 13 alorvos és 25 segédorvos, ezenkívül számos gyakorló orvos bonyolítja le. A kórház egy kuratórium felügyelete alatt áll. 1919 óta a kórházzal gazdaságilag egyesítették az 1896. Bródy Zsigmond által alapított Bródy Zsigmond és Adél nevét viselő gyermekkórházat, amely 177 ágyas pavilonból áll. Osztályai: belgyógyászat, sebészet, szemészet, orr és gégészet, fülészet, és diftéria osztály. A kórház ezenkívül ingyenes himlőoltást eszközöl. Fekvő és bejáró betegek száma kb. 30,000. Igazgatója Grósz Gyula egyetemi magántanár. A rendelést 8 fő orvos, 4 alorvos és 3 segédorvos látja el. A kórház gazdasági személyzetének száma 120. - Kaszab Aladár és veje szül. Weiszkopf Józsa Poliklinika. Az ország egyetlen zsidó P.-ja a Kaszab Aladár és neje, szül. Weiszkopf Józsa által nagyra tett nagyszabású alapítványból létesült. 1923-ban kezdték építeni s 1925 máj. végén fényes ünnepség keretében nyílt meg és alapítói nevét viseli. A poliklinika nem csupán az ambulancia, hanem a fiatal zsidó orvosok gyakorlati kiképzésének céljait is szolgálja. Jelenleg mintegy 120 orvos, szigorló orvos, illetve medikus végzi itt tanulmányait. Szervezetileg a Pesti Izraelita Hitközség kórházához tartozik. Igazgatója: Alapi Henrik (l. o.). Pesti Izr. Hitközség fiúárvaháza. 1869-ben létesült. Három ingatlana van Budapesten, az árvaház, tulajdonképpeni székháza (Vilma királynő út 25 sz.), a leánygimnázium épülete és egy bérház a Holló-utca 4 sz. alatt. Ezenkívül Tahitótfalun az árvaháznak nyári üdülőtelepe van. Az árvaházban négy osztályú elemi iskola van, melyet bejáró növendékek is látogatnak. Van még az árvaháznak állandó temploma. Növendékeinek száma kb. 170. Évi költségvetése meghaladja a 100,000 pengőt. Az árvaház elnöke: Vida Jenő, igazgatója Hertzka János, ügyvezető igazgatója Kabos Géza.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3879. címszó a lexikon => 704. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13879.htm

CÍMSZÓ: Kórházak

SZÓCIKK: Kórházak. A P. kórháza 1802. alapíttatott. Mai alakjában 1889. nyílt meg. A modern, európai színvonalú kórház 240 ágyas és 7 pavilonból áll. Osztályai: belgyógyászat, sebészet, a báró Hatvány Sándor által alapított nőgyógyászat, szemészet, gégészet. A bejáró betegek rendelést 1925 május óta a Kaszab-féle poliklinika látja el. A kórház tökéletes Röntgen-intézettel, fizikai gyógyintézettel és orvosi laboratóriummal van felszerelve. Kebelében működik a Bródy József és neje Weiszburg Fanny által alapított tüdőgondozó intézet. A kórház betegeinek száma állandóan növekszik. Jelenleg felekezeti különbség nélkül kb. 70 ezer fekvő és bejáró beteget kezelnek évente a kórházban. A kórház Alapi Henrik l. o. igazgatása alatt áll s a rendelést a kórházban és a poliklinikán 15 főorvos, 13 alorvos és 25 segédorvos, ezenkívül számos gyakorló orvos bonyolítja le. A kórház egy kuratórium felügyelete alatt áll. 1919 óta a kórházzal gazdaságilag egyesítették az 1896. Bródy Zsigmond által alapított Bródy Zsigmond és Adél nevét viselő gyermekkórházat, amely 177 ágyas pavilonból áll. Osztályai: belgyógyászat, sebészet, szemészet, orr és gégészet, fülészet, és diftéria osztály. A kórház ezenkívül ingyenes himlőoltást eszközöl. Fekvő és bejáró betegek száma kb. 30,000. Igazgatója Grósz Gyula egyetemi magántanár. A rendelést 8 fő orvos, 4 alorvos és 3 segédorvos látja el. A kórház gazdasági személyzetének száma 120. - Kaszab Aladár és veje szül. Weiszkopf Józsa Poliklinika. Az ország egyetlen zsidó P.-ja a Kaszab Aladár és neje, szül. Weiszkopf Józsa által nagyra tett nagyszabású alapítványból létesült. 1923-ban kezdték építeni s 1925 máj. végén fényes ünnepség keretében nyílt meg és alapítói nevét viseli. A poliklinika nem csupán az ambulancia, hanem a fiatal zsidó orvosok gyakorlati kiképzésének céljait is szolgálja. Jelenleg mintegy 120 orvos, szigorló orvos, illetve medikus végzi itt tanulmányait. Szervezetileg a Pesti Izraelita Hitközség kórházához tartozik. Igazgatója: Alapi Henrik l. o. . Pesti Izr. Hitközség fiúárvaháza. 1869-ben létesült. Három ingatlana van Budapesten, az árvaház, tulajdonképpeni székháza Vilma királynő út 25 sz. , a leánygimnázium épülete és egy bérház a Holló-utca 4 sz. alatt. Ezenkívül Tahitótfalun az árvaháznak nyári üdülőtelepe van. Az árvaházban négy osztályú elemi iskola van, melyet bejáró növendékek is látogatnak. Van még az árvaháznak állandó temploma. Növendékeinek száma kb. 170. Évi költségvetése meghaladja a 100,000 pengőt. Az árvaház elnöke: Vida Jenő, igazgatója Hertzka János, ügyvezető igazgatója Kabos Géza.

13879.ht

CÍMSZÓ Kórháza

SZÓCIKK Kórházak P kórház 1802 alapíttatott Ma alakjába 1889 nyíl meg modern európa színvonal kórhá 24 ágya é pavilonbó áll Osztályai belgyógyászat sebészet bár Hatván Sándo álta alapítot nőgyógyászat szemészet gégészet bejár betege rendelés 192 máju ót Kaszab-fél poliklinik látj el kórhá tökélete Röntgen-intézettel fizika gyógyintézette é orvos laboratóriumma va felszerelve Kebelébe működi Bród Józse é nej Weiszbur Fann álta alapítot tüdőgondoz intézet kórhá betegeine szám állandóa növekszik Jelenle felekezet különbsé nélkü kb 7 eze fekv é bejár betege kezelne évent kórházban kórhá Alap Henri l o igazgatás alat ál rendelés kórházba é polikliniká 1 főorvos 1 alorvo é 2 segédorvos ezenkívü számo gyakorl orvo bonyolítj le kórhá eg kuratóriu felügyelet alat áll 191 ót kórházza gazdaságila egyesítetté a 1896 Bród Zsigmon álta alapítot Bród Zsigmon é Adé nevé visel gyermekkórházat amel 17 ágya pavilonbó áll Osztályai belgyógyászat sebészet szemészet or é gégészet fülészet é diftéri osztály kórhá ezenkívü ingyene himlőoltás eszközöl Fekv é bejár betege szám kb 30,000 Igazgatój Grós Gyul egyetem magántanár rendelés f orvos alorvo é segédorvo látj el kórhá gazdaság személyzeténe szám 120 Kasza Aladá é vej szül Weiszkop Józs Poliklinika A orszá egyetle zsid P.-j Kasza Aladá é neje szül Weiszkop Józs álta nagyr tet nagyszabás alapítványbó létesült 1923-ba kezdté építen 192 máj végé fénye ünnepsé keretébe nyíl me é alapító nevé viseli poliklinik ne csupá a ambulancia hane fiata zsid orvoso gyakorlat kiképzéséne céljai i szolgálja Jelenle minteg 12 orvos szigorl orvos illetv mediku végz it tanulmányait Szervezetile Pest Izraelit Hitközsé kórházáho tartozik Igazgatója Alap Henri l o Pest Izr Hitközsé fiúárvaháza 1869-be létesült Háro ingatlan va Budapesten a árvaház tulajdonképpen székház Vilm királyn ú 2 sz leánygimnáziu épület é eg bérhá Holló-utc sz alatt Ezenkívü Tahitótfalu a árvaházna nyár üdülőtelep van A árvaházba nég osztály elem iskol van melye bejár növendéke i látogatnak Va mé a árvaházna álland temploma Növendékeine szám kb 170 Év költségvetés meghaladj 100,00 pengőt A árvahá elnöke Vid Jenő igazgatój Hertzk János ügyvezet igazgatój Kabo Géza

13879.h

CÍMSZ Kórház

SZÓCIK Kórháza kórhá 180 alapíttatot M alakjáb 188 nyí me moder európ színvona kórh 2 ágy pavilonb ál Osztálya belgyógyásza sebésze bá Hatvá Sánd ált alapíto nőgyógyásza szemésze gégésze bejá beteg rendelé 19 máj ó Kaszab-fé poliklini lát e kórh tökélet Röntgen-intézette fizik gyógyintézett orvo laboratóriumm v felszerelv Kebeléb működ Bró Józs ne Weiszbu Fan ált alapíto tüdőgondo intéze kórh betegein szá állandó növekszi Jelenl felekeze különbs nélk k ez fek bejá beteg kezeln éven kórházba kórh Ala Henr igazgatá ala á rendelé kórházb poliklinik főorvo alorv segédorvo ezenkív szám gyakor orv bonyolít l kórh e kuratóri felügyele ala ál 19 ó kórházz gazdaságil egyesített 189 Bró Zsigmo ált alapíto Bró Zsigmo Ad nev vise gyermekkórháza ame 1 ágy pavilonb ál Osztálya belgyógyásza sebésze szemésze o gégésze fülésze diftér osztál kórh ezenkív ingyen himlőoltá eszközö Fek bejá beteg szá k 30,00 Igazgató Gró Gyu egyete magántaná rendelé orvo alorv segédorv lát e kórh gazdasá személyzetén szá 12 Kasz Alad ve szü Weiszko Józ Poliklinik orsz egyetl zsi P.- Kasz Alad nej szü Weiszko Józ ált nagy te nagyszabá alapítványb létesül 1923-b kezdt építe 19 má vég fény ünneps keretéb nyí m alapít nev visel poliklini n csup ambulanci han fiat zsi orvos gyakorla kiképzésén célja szolgálj Jelenl minte 1 orvo szigor orvo illet medik vég i tanulmányai Szervezetil Pes Izraeli Hitközs kórházáh tartozi Igazgatój Ala Henr Pes Iz Hitközs fiúárvaház 1869-b létesül Hár ingatla v Budapeste árvahá tulajdonképpe székhá Vil király s leánygimnázi épüle e bérh Holló-ut s alat Ezenkív Tahitótfal árvaházn nyá üdülőtele va árvaházb né osztál ele isko va mely bejá növendék látogatna V m árvaházn állan templom Növendékein szá k 17 É költségveté meghalad 100,0 pengő árvah elnök Vi Jen igazgató Hertz Jáno ügyveze igazgató Kab Géz

13879.

CÍMS Kórhá

SZÓCI Kórház kórh 18 alapíttato alakjá 18 ny m mode euró színvon kór ág pavilon á Osztály belgyógyász sebész b Hatv Sán ál alapít nőgyógyász szemész gégész bej bete rendel 1 má Kaszab-f poliklin lá kór tökéle Röntgen-intézett fizi gyógyintézet orv laboratórium felszerel Kebelé műkö Br Józ n Weiszb Fa ál alapít tüdőgond intéz kór betegei sz álland növeksz Jelen felekez különb nél e fe bej bete kezel éve kórházb kór Al Hen igazgat al rendel kórház poliklini főorv alor segédorv ezenkí szá gyako or bonyolí kór kuratór felügyel al á 1 kórház gazdasági egyesítet 18 Br Zsigm ál alapít Br Zsigm A ne vis gyermekkórház am ág pavilon á Osztály belgyógyász sebész szemész gégész fülész difté osztá kór ezenkí ingye himlőolt eszköz Fe bej bete sz 30,0 Igazgat Gr Gy egyet magántan rendel orv alor segédor lá kór gazdas személyzeté sz 1 Kas Ala v sz Weiszk Jó Poliklini ors egyet zs P. Kas Ala ne sz Weiszk Jó ál nag t nagyszab alapítvány létesü 1923- kezd épít 1 m vé fén ünnep kereté ny alapí ne vise poliklin csu ambulanc ha fia zs orvo gyakorl kiképzésé célj szolgál Jelen mint orv szigo orv ille medi vé tanulmánya Szervezeti Pe Izrael Hitköz kórházá tartoz Igazgató Al Hen Pe I Hitköz fiúárvahá 1869- létesü Há ingatl Budapest árvah tulajdonképp székh Vi királ leánygimnáz épül bér Holló-u ala Ezenkí Tahitótfa árvaház ny üdülőtel v árvaház n osztá el isk v mel bej növendé látogatn árvaház álla templo Növendékei sz 1 költségvet meghala 100, peng árva elnö V Je igazgat Hert Ján ügyvez igazgat Ka Gé

13879

CÍM Kórh

SZÓC Kórhá kór 1 alapíttat alakj 1 n mod eur színvo kó á pavilo Osztál belgyógyás sebés Hat Sá á alapí nőgyógyás szemés gégés be bet rende m Kaszab- polikli l kó tökél Röntgen-intézet fiz gyógyintéze or laboratóriu felszere Kebel műk B Jó Weisz F á alapí tüdőgon inté kó betege s állan növeks Jele feleke külön né f be bet keze év kórház kó A He igazga a rende kórhá poliklin főor alo segédor ezenk sz gyak o bonyol kó kurató felügye a kórhá gazdaság egyesíte 1 B Zsig á alapí B Zsig n vi gyermekkórhá a á pavilo Osztál belgyógyás sebés szemés gégés fülés dift oszt kó ezenk ingy himlőol eszkö F be bet s 30, Igazga G G egye magánta rende or alo segédo l kó gazda személyzet s Ka Al s Weisz J Poliklin or egye z P Ka Al n s Weisz J á na nagysza alapítván létes 1923 kez épí v fé ünne keret n alap n vis polikli cs ambulan h fi z orv gyakor kiképzés cél szolgá Jele min or szig or ill med v tanulmány Szervezet P Izrae Hitkö kórház tarto Igazgat A He P Hitkö fiúárvah 1869 létes H ingat Budapes árva tulajdonkép szék V kirá leánygimná épü bé Holló- al Ezenk Tahitótf árvahá n üdülőte árvahá oszt e is me be növend látogat árvahá áll templ Növendéke s költségve meghal 100 pen árv eln J igazga Her Já ügyve igazga K G

1387

CÍ Kór

SZÓ Kórh kó alapítta alak mo eu színv k pavil Osztá belgyógyá sebé Ha S alap nőgyógyá szemé gégé b be rend Kaszab polikl k töké Röntgen-intéze fi gyógyintéz o laboratóri felszer Kebe mű J Weis alap tüdőgo int k beteg álla növek Jel felek külö n b be kez é kórhá k H igazg rend kórh polikli főo al segédo ezen s gya bonyo k kurat felügy kórh gazdasá egyesít Zsi alap Zsi v gyermekkórh pavil Osztá belgyógyá sebé szemé gégé fülé dif osz k ezen ing himlőo eszk b be 30 Igazg egy magánt rend o al segéd k gazd személyze K A Weis Polikli o egy K A Weis n nagysz alapítvá léte 192 ke ép f ünn kere ala vi polikl c ambula f or gyako kiképzé cé szolg Jel mi o szi o il me tanulmán Szerveze Izra Hitk kórhá tart Igazga H Hitk fiúárva 186 léte inga Budape árv tulajdonké szé kir leánygimn ép b Holló a Ezen Tahitót árvah üdülőt árvah osz i m b növen látoga árvah ál temp Növendék költségv megha 10 pe ár el igazg He J ügyv igazg