13880.htm

CÍMSZÓ: Pesterzsébet

SZÓCIKK: Pesterzsébet, rend. tan. város Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 40,545 lak. A P.-i kongresszusi hitközség a 70-es években alakult. Kezdetben 10 családból állt a hitközség, ezidő szerint a családok száma 1600-ra rúg. Ez az aránylag rövid idő alatt történt rohamos fejlődés szoros összefüggésben van magának a városnak a fejlődésével, mely szintén néhány évtized alatt nőtt kis faluból rendezett tanácsú várossá. A hitközség egyik első elnöke Gráner Sándor volt, aki három évtizeden át vezette nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel a hitközséget. Az ő kezdeményezésére épült fel 1901. a hitközség impozáns két tornyos, románstílű szép temploma, ezen kívül is sok más alkotás és alapítvány fűződik a nevéhez. Nagy filantróp volt, aki végrendeletében egy milliárdot érő házát a hitközségre hagyta zsidó kórház céljaira. A Chevra Kadisa a hitközséggel egyidejűleg létesült s azóta, különösen a jelenlegi elnök, Goldberger Jakab és Rittersporn Mór gondnok buzgó tevékenysége révén nagyszerű fejlődésen ment keresztül. Régi temetője mellett új, cementfallal körülvett temetőt létesített, azon kívül egy impozáns Cédik Hadin házat két szertartási teremmel és mellékhelyiségekkel. A Chevra Kadisa vezetői fáradoztak leginkább az Aggok háza létesítésén is, mely 1927. el is készült. A hitközség rohamos növekedése következtében állandó hitközségi iroda megszervezése vált szükségessé, 1920-ban állították fel az irodát, melyet hosszabb ideig Balázs Adolf titkár, jelenlegi városi főügyész vezetett nagy agilitással. Jelenlegi vezetője Mann Gizella. 1922-ben nyílt meg saját épületében a hitközség négy osztálya, két tanerős elemi iskolája. Most 105 növendéke van az iskolának, melyben a növendék számának állandó növekedésére való tekintettel egy harmadik tanítói állást is szerveztek. 1903-ban létesült a Talmud Tóra. 1921-ben, mikor a folytonos fejlődésben lévő hitközség vezetésének mind bonyolultabb munkáját decentralizálni kellett, külön kultúr, gazdasági és szertartási ügyosztályok létesültek, s újból megszervezte a hitközség ifjúsági önképző szakosztályát és leányegyletét. A kultúrosztály Roth Dezső, majd Vermes Ármin vezetése mellett nagyhatású üléseket rendezett, melyeken a magyar zsidóság legkiválóbbjai tartottak felolvasásokat és szabadelőadásokat. A gazdasági ügyosztály élén Fantasz Géza áll, aki különösen a mészárszékek felállításával és a szegények számára szeder-esték rendezésével szerzett nagy érdemeket. A szertartási ügyosztály élén Schwarc Jakab áll. Az ifjúsági szakosztály egyházi elnöke Krishaber Béla főrabbi, világi elnökei Balázs Adolf városi főügyész, Varga Samu árvaszéki ügyész, Orbán Béla városi műszaki tanácsnok és Kardos Ernő ügyvéd. A szakosztály zsidó és magyar történelmi vonatkozású felolvasásokkal, zsidó liturgiai zenével és énekkel foglalkozik. A leányegylet Krishaber Ella vezetésével jótékonysági és kulturális tevékenységet fejt ki. A nőegyletnek, mely nagy összegeket fordít szociális és filantropikus célokra, tisztikara a következő: Vince Jakabné elnök, Pauncz Ignácné alelnök, Balázs Adolfné titkár és Szántó Samuné háznagy. Azok között, kik a hitközség fejlesztése körül nagy érdemeket szereztek, első helyen áll Vincze Jakab orvos, a jelenlegi hitközségi elnök, aki a főrabbival karöltve több mint 15 éve vezeti nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel a hitközséget, melynek több intézménye - elsősorban az iskola - köszönheti neki a létét. A szellemi vezető Krishaber Béla főrabbi, akinek 25 éves eredményekben gazdag működését 1925 januárban díszközgyűléssel ünnepelte meg a hitközség. A hitközség-tagjai közül a társadalmi életben többen visznek vezető szerepet. Ezek: Orbán Béla városi műszaki tanácsnok, Szántó Samu pénzügyi tanácsnok, Balázs Adolf városi főügyész, Varga Samu árvaszéki ügyész, Terényi Ármin városi főszámvevő stb. Ipari és gazdasági vállalatokat alapítottak a következők: Fantusz Géza lúgkőgyárat (30 alkalmazott), Henrich Ignác Unió textilgyárat (50 alk.), Ágoston Simon harisnyagyárat (100 alk.), Perlesz Sándor harisnyagyárat (100 alk.), Lőrinc József szappangyárat (20 alk) Haas Zoltán selyemárúgyárat (30 alk.), Breaer Bernát textilgyárat (100 alk.), Lázár György iskolaszergyárat (25 alk.), Rosenstrauss István gyufagyárat (100 alk.), Boros Samu szappangyárat (60 alk.), Schwarcz Jenő és Imre Turul likőr- és rumgyárat, Rosentrauss Samu kristályszódagyárat és Weisz Lipót szikvízgyárat. A hitközségben megjelent Krishaber Béla főrabbi Világháború c. kétkötetes munkája. A hitközség történetével Krishaber Béla főrabbi nagyobb tanulmánya: A pesterzsébeti zsidók históriája (megj. Kecskeméti Vilmos Zsidó évkönyvében (1927) és Nagy Győri István városi főjegyző Gübacs-puszta-Erzsébetfalva-Pesterzsébet c. tanulmány foglalkozik. A hitközség évi 50,118 pengős költségvetéssel dolgozik s ebből 5272 pengőt költ szociális és filantropikus célokra. Ezen kívül több nagyobb alapítványt is kezel a hitközség, melyeket Grauer Sándor és neje, Ney Gusztáv, Vincze Jakab, Grauer Ábrahám és Holczmann Hugó létesítettek különböző kulturális és jótékony célokra. Anyakönyvi területéhez Soroksár, Csepel, Dunaharaszti, Szigetszentmiklós és Tököl községek tartoznak. A hitközség lélekszáma: 7000, a családok száma 1500, adót 962-en űzetnek. Foglalkozás szerint: 40 nagykereskedő, 10 gazdálkodó, 10 tanító, 300 kereskedő, 8 ügyvéd, 20 köztisztviselő, 10 művész, 500 munkás, 55 nagyiparos, 10 orvos, 150 magántisztviselő, 40 vállalkozó, 50 iparos, 4 mérnök, 10 író és hírlapíró, 50 magánzó, 300 közadakozásból élő és 10 egyéb. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 47-en estek el, akiknek emlékét egy, a templom falába illesztett márványtábla örökíti meg. A hitközség mai vezetősége: Krishaber Bernát főrabbi, Vincze Jakab elnök, Roth Dezső és Fantusz Géza alelnökök, Vermes Ármin kultuszelöljáró, Balázs Adolf ügyész, Klein Manó pénztáros, Fekete Ernő ellenőr, Schwarc Jakab és Glász Simon gondnokok, Króh Hermann Talmud Tóra gondnok, Fischer Manó jeruzsálemi gondnok, Schwarc Jenő, Gönczi Gyula és Szántó Samu ülnökök, Deutsch Sándor iskolaszéki alelnök, Frey Jenő, Eisler Jenő, Kardos Ernő, Orbán Béla, Schór Jenő és Varga Samu iskolaszéki tagok, Gárdos Jenő titkár, Apter Illés, Eisler Jenő, Raab Jakab, Kardos Ernő, Kohn Antal, Kohn Fülöp, Goldberger Hermán, Fantusz Miklós, Schwarc Lajos, Scheimann Ármin és Berger Márton elöljárósági tagok


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3880. címszó a lexikon => 705. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13880.htm

CÍMSZÓ: Pesterzsébet

SZÓCIKK: Pesterzsébet, rend. tan. város Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 40,545 lak. A P.-i kongresszusi hitközség a 70-es években alakult. Kezdetben 10 családból állt a hitközség, ezidő szerint a családok száma 1600-ra rúg. Ez az aránylag rövid idő alatt történt rohamos fejlődés szoros összefüggésben van magának a városnak a fejlődésével, mely szintén néhány évtized alatt nőtt kis faluból rendezett tanácsú várossá. A hitközség egyik első elnöke Gráner Sándor volt, aki három évtizeden át vezette nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel a hitközséget. Az ő kezdeményezésére épült fel 1901. a hitközség impozáns két tornyos, románstílű szép temploma, ezen kívül is sok más alkotás és alapítvány fűződik a nevéhez. Nagy filantróp volt, aki végrendeletében egy milliárdot érő házát a hitközségre hagyta zsidó kórház céljaira. A Chevra Kadisa a hitközséggel egyidejűleg létesült s azóta, különösen a jelenlegi elnök, Goldberger Jakab és Rittersporn Mór gondnok buzgó tevékenysége révén nagyszerű fejlődésen ment keresztül. Régi temetője mellett új, cementfallal körülvett temetőt létesített, azon kívül egy impozáns Cédik Hadin házat két szertartási teremmel és mellékhelyiségekkel. A Chevra Kadisa vezetői fáradoztak leginkább az Aggok háza létesítésén is, mely 1927. el is készült. A hitközség rohamos növekedése következtében állandó hitközségi iroda megszervezése vált szükségessé, 1920-ban állították fel az irodát, melyet hosszabb ideig Balázs Adolf titkár, jelenlegi városi főügyész vezetett nagy agilitással. Jelenlegi vezetője Mann Gizella. 1922-ben nyílt meg saját épületében a hitközség négy osztálya, két tanerős elemi iskolája. Most 105 növendéke van az iskolának, melyben a növendék számának állandó növekedésére való tekintettel egy harmadik tanítói állást is szerveztek. 1903-ban létesült a Talmud Tóra. 1921-ben, mikor a folytonos fejlődésben lévő hitközség vezetésének mind bonyolultabb munkáját decentralizálni kellett, külön kultúr, gazdasági és szertartási ügyosztályok létesültek, s újból megszervezte a hitközség ifjúsági önképző szakosztályát és leányegyletét. A kultúrosztály Roth Dezső, majd Vermes Ármin vezetése mellett nagyhatású üléseket rendezett, melyeken a magyar zsidóság legkiválóbbjai tartottak felolvasásokat és szabadelőadásokat. A gazdasági ügyosztály élén Fantasz Géza áll, aki különösen a mészárszékek felállításával és a szegények számára szeder-esték rendezésével szerzett nagy érdemeket. A szertartási ügyosztály élén Schwarc Jakab áll. Az ifjúsági szakosztály egyházi elnöke Krishaber Béla főrabbi, világi elnökei Balázs Adolf városi főügyész, Varga Samu árvaszéki ügyész, Orbán Béla városi műszaki tanácsnok és Kardos Ernő ügyvéd. A szakosztály zsidó és magyar történelmi vonatkozású felolvasásokkal, zsidó liturgiai zenével és énekkel foglalkozik. A leányegylet Krishaber Ella vezetésével jótékonysági és kulturális tevékenységet fejt ki. A nőegyletnek, mely nagy összegeket fordít szociális és filantropikus célokra, tisztikara a következő: Vince Jakabné elnök, Pauncz Ignácné alelnök, Balázs Adolfné titkár és Szántó Samuné háznagy. Azok között, kik a hitközség fejlesztése körül nagy érdemeket szereztek, első helyen áll Vincze Jakab orvos, a jelenlegi hitközségi elnök, aki a főrabbival karöltve több mint 15 éve vezeti nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel a hitközséget, melynek több intézménye - elsősorban az iskola - köszönheti neki a létét. A szellemi vezető Krishaber Béla főrabbi, akinek 25 éves eredményekben gazdag működését 1925 januárban díszközgyűléssel ünnepelte meg a hitközség. A hitközség-tagjai közül a társadalmi életben többen visznek vezető szerepet. Ezek: Orbán Béla városi műszaki tanácsnok, Szántó Samu pénzügyi tanácsnok, Balázs Adolf városi főügyész, Varga Samu árvaszéki ügyész, Terényi Ármin városi főszámvevő stb. Ipari és gazdasági vállalatokat alapítottak a következők: Fantusz Géza lúgkőgyárat 30 alkalmazott , Henrich Ignác Unió textilgyárat 50 alk. , Ágoston Simon harisnyagyárat 100 alk. , Perlesz Sándor harisnyagyárat 100 alk. , Lőrinc József szappangyárat 20 alk Haas Zoltán selyemárúgyárat 30 alk. , Breaer Bernát textilgyárat 100 alk. , Lázár György iskolaszergyárat 25 alk. , Rosenstrauss István gyufagyárat 100 alk. , Boros Samu szappangyárat 60 alk. , Schwarcz Jenő és Imre Turul likőr- és rumgyárat, Rosentrauss Samu kristályszódagyárat és Weisz Lipót szikvízgyárat. A hitközségben megjelent Krishaber Béla főrabbi Világháború c. kétkötetes munkája. A hitközség történetével Krishaber Béla főrabbi nagyobb tanulmánya: A pesterzsébeti zsidók históriája megj. Kecskeméti Vilmos Zsidó évkönyvében 1927 és Nagy Győri István városi főjegyző Gübacs-puszta-Erzsébetfalva-Pesterzsébet c. tanulmány foglalkozik. A hitközség évi 50,118 pengős költségvetéssel dolgozik s ebből 5272 pengőt költ szociális és filantropikus célokra. Ezen kívül több nagyobb alapítványt is kezel a hitközség, melyeket Grauer Sándor és neje, Ney Gusztáv, Vincze Jakab, Grauer Ábrahám és Holczmann Hugó létesítettek különböző kulturális és jótékony célokra. Anyakönyvi területéhez Soroksár, Csepel, Dunaharaszti, Szigetszentmiklós és Tököl községek tartoznak. A hitközség lélekszáma: 7000, a családok száma 1500, adót 962-en űzetnek. Foglalkozás szerint: 40 nagykereskedő, 10 gazdálkodó, 10 tanító, 300 kereskedő, 8 ügyvéd, 20 köztisztviselő, 10 művész, 500 munkás, 55 nagyiparos, 10 orvos, 150 magántisztviselő, 40 vállalkozó, 50 iparos, 4 mérnök, 10 író és hírlapíró, 50 magánzó, 300 közadakozásból élő és 10 egyéb. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 47-en estek el, akiknek emlékét egy, a templom falába illesztett márványtábla örökíti meg. A hitközség mai vezetősége: Krishaber Bernát főrabbi, Vincze Jakab elnök, Roth Dezső és Fantusz Géza alelnökök, Vermes Ármin kultuszelöljáró, Balázs Adolf ügyész, Klein Manó pénztáros, Fekete Ernő ellenőr, Schwarc Jakab és Glász Simon gondnokok, Króh Hermann Talmud Tóra gondnok, Fischer Manó jeruzsálemi gondnok, Schwarc Jenő, Gönczi Gyula és Szántó Samu ülnökök, Deutsch Sándor iskolaszéki alelnök, Frey Jenő, Eisler Jenő, Kardos Ernő, Orbán Béla, Schór Jenő és Varga Samu iskolaszéki tagok, Gárdos Jenő titkár, Apter Illés, Eisler Jenő, Raab Jakab, Kardos Ernő, Kohn Antal, Kohn Fülöp, Goldberger Hermán, Fantusz Miklós, Schwarc Lajos, Scheimann Ármin és Berger Márton elöljárósági tagok

13880.ht

CÍMSZÓ Pesterzsébe

SZÓCIKK Pesterzsébet rend tan váro Pest-Pilis-Solt-Kisku vm. 40,54 lak P.- kongresszus hitközsé 70-e évekbe alakult Kezdetbe 1 családbó áll hitközség ezid szerin családo szám 1600-r rúg E a arányla rövi id alat történ rohamo fejlődé szoro összefüggésbe va magána városna fejlődésével mel szinté néhán évtize alat nőt ki falubó rendezet tanács várossá hitközsé egyi els elnök Gráne Sándo volt ak háro évtizede á vezett nag lelkesedésse é hozzáértésse hitközséget A kezdeményezésér épül fe 1901 hitközsé impozán ké tornyos románstíl szé temploma eze kívü i so má alkotá é alapítván fűződi nevéhez Nag filantró volt ak végrendeletébe eg milliárdo ér házá hitközségr hagyt zsid kórhá céljaira Chevr Kadis hitközségge egyidejűle létesül azóta különöse jelenleg elnök Goldberge Jaka é Ritterspor Mó gondno buzg tevékenység révé nagyszer fejlődése men keresztül Rég temetőj mellet új cementfalla körülvet temető létesített azo kívü eg impozán Cédi Hadi háza ké szertartás teremme é mellékhelyiségekkel Chevr Kadis vezető fáradozta leginkáb a Aggo ház létesítésé is mel 1927 e i készült hitközsé rohamo növekedés következtébe álland hitközség irod megszervezés vál szükségessé 1920-ba állítottá fe a irodát melye hosszab idei Baláz Adol titkár jelenleg város főügyés vezetet nag agilitással Jelenleg vezetőj Man Gizella 1922-be nyíl me sajá épületébe hitközsé nég osztálya ké tanerő elem iskolája Mos 10 növendék va a iskolának melybe növendé számána álland növekedésér val tekintette eg harmadi tanító állás i szerveztek 1903-ba létesül Talmu Tóra 1921-ben miko folytono fejlődésbe lév hitközsé vezetéséne min bonyolultab munkájá decentralizáln kellett külö kultúr gazdaság é szertartás ügyosztályo létesültek újbó megszervezt hitközsé ifjúság önképz szakosztályá é leányegyletét kultúrosztál Rot Dezső maj Verme Ármi vezetés mellet nagyhatás üléseke rendezett melyeke magya zsidósá legkiválóbbja tartotta felolvasásoka é szabadelőadásokat gazdaság ügyosztál élé Fantas Géz áll ak különöse mészárszéke felállításáva é szegénye számár szeder-esté rendezéséve szerzet nag érdemeket szertartás ügyosztál élé Schwar Jaka áll A ifjúság szakosztál egyház elnök Krishabe Bél főrabbi világ elnöke Baláz Adol város főügyész Varg Sam árvaszék ügyész Orbá Bél város műszak tanácsno é Kardo Ern ügyvéd szakosztál zsid é magya történelm vonatkozás felolvasásokkal zsid liturgia zenéve é énekke foglalkozik leányegyle Krishabe Ell vezetéséve jótékonyság é kulturáli tevékenysége fej ki nőegyletnek mel nag összegeke fordí szociáli é filantropiku célokra tisztikar következő Vinc Jakabn elnök Paunc Ignácn alelnök Baláz Adolfn titká é Szánt Samun háznagy Azo között ki hitközsé fejlesztés körü nag érdemeke szereztek els helye ál Vincz Jaka orvos jelenleg hitközség elnök ak főrabbiva karöltv töb min 1 év vezet nag lelkesedésse é hozzáértésse hitközséget melyne töb intézmény elsősorba a iskol köszönhet nek létét szellem vezet Krishabe Bél főrabbi akine 2 éve eredményekbe gazda működésé 192 januárba díszközgyűlésse ünnepelt me hitközség hitközség-tagja közü társadalm életbe többe viszne vezet szerepet Ezek Orbá Bél város műszak tanácsnok Szánt Sam pénzügy tanácsnok Baláz Adol város főügyész Varg Sam árvaszék ügyész Terény Ármi város főszámvev stb Ipar é gazdaság vállalatoka alapította következők Fantus Géz lúgkőgyára 3 alkalmazot Henric Igná Uni textilgyára 5 alk Ágosto Simo harisnyagyára 10 alk Perles Sándo harisnyagyára 10 alk Lőrin Józse szappangyára 2 al Haa Zoltá selyemárúgyára 3 alk Breae Berná textilgyára 10 alk Lázá Györg iskolaszergyára 2 alk Rosenstraus Istvá gyufagyára 10 alk Boro Sam szappangyára 6 alk Schwarc Jen é Imr Turu likőr é rumgyárat Rosentraus Sam kristályszódagyára é Weis Lipó szikvízgyárat hitközségbe megjelen Krishabe Bél főrabb Világhábor c kétkötete munkája hitközsé történetéve Krishabe Bél főrabb nagyob tanulmánya pesterzsébet zsidó históriáj megj Kecskemét Vilmo Zsid évkönyvébe 192 é Nag Győr Istvá város főjegyz Gübacs-puszta-Erzsébetfalva-Pesterzsébe c tanulmán foglalkozik hitközsé év 50,11 pengő költségvetésse dolgozi ebbő 527 pengő köl szociáli é filantropiku célokra Eze kívü töb nagyob alapítvány i keze hitközség melyeke Graue Sándo é neje Ne Gusztáv Vincz Jakab Graue Ábrahá é Holczman Hug létesítette különböz kulturáli é jótékon célokra Anyakönyv területéhe Soroksár Csepel Dunaharaszti Szigetszentmikló é Tökö községe tartoznak hitközsé lélekszáma 7000 családo szám 1500 adó 962-e űzetnek Foglalkozá szerint 4 nagykereskedő 1 gazdálkodó 1 tanító 30 kereskedő ügyvéd 2 köztisztviselő 1 művész 50 munkás 5 nagyiparos 1 orvos 15 magántisztviselő 4 vállalkozó 5 iparos mérnök 1 ír é hírlapíró 5 magánzó 30 közadakozásbó él é 1 egyéb hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 47-e este el akikne emléké egy templo faláb illesztet márványtábl örökít meg hitközsé ma vezetősége Krishabe Berná főrabbi Vincz Jaka elnök Rot Dezs é Fantus Géz alelnökök Verme Ármi kultuszelöljáró Baláz Adol ügyész Klei Man pénztáros Feket Ern ellenőr Schwar Jaka é Glás Simo gondnokok Kró Herman Talmu Tór gondnok Fische Man jeruzsálem gondnok Schwar Jenő Göncz Gyul é Szánt Sam ülnökök Deutsc Sándo iskolaszék alelnök Fre Jenő Eisle Jenő Kardo Ernő Orbá Béla Schó Jen é Varg Sam iskolaszék tagok Gárdo Jen titkár Apte Illés Eisle Jenő Raa Jakab Kardo Ernő Koh Antal Koh Fülöp Goldberge Hermán Fantus Miklós Schwar Lajos Scheiman Ármi é Berge Márto elöljáróság tago

13880.h

CÍMSZ Pesterzséb

SZÓCIK Pesterzsébe ren ta vár Pest-Pilis-Solt-Kisk vm 40,5 la P. kongresszu hitközs 70- évekb alakul Kezdetb családb ál hitközsé ezi szeri család szá 1600- rú arányl röv i ala törté roham fejlőd szor összefüggésb v magán városn fejlődéséve me szint néhá évtiz ala nő k falub rendeze tanác váross hitközs egy el elnö Grán Sánd vol a hár évtized vezet na lelkesedéss hozzáértéss hitközsége kezdeményezésé épü f 190 hitközs impozá k tornyo románstí sz templom ez kív s m alkot alapítvá fűződ nevéhe Na filantr vol a végrendeletéb e milliárd é ház hitközség hagy zsi kórh céljair Chev Kadi hitközségg egyidejűl létesü azót különös jelenle elnö Goldberg Jak Ritterspo M gondn buz tevékenysé rév nagysze fejlődés me keresztü Ré temető melle ú cementfall körülve temet létesítet az kív e impozá Céd Had ház k szertartá teremm mellékhelyiségekke Chev Kadi vezet fáradozt leginká Agg há létesítés i me 192 készül hitközs roham növekedé következtéb állan hitközsé iro megszervezé vá szükségess 1920-b állított f irodá mely hossza ide Balá Ado titká jelenle váro főügyé vezete na agilitássa Jelenle vezető Ma Gizell 1922-b nyí m saj épületéb hitközs né osztály k taner ele iskoláj Mo 1 növendé v iskolána melyb növend számán állan növekedésé va tekintett e harmad tanít állá szervezte 1903-b létesü Talm Tór 1921-be mik folyton fejlődésb lé hitközs vezetésén mi bonyolulta munkáj decentralizál kellet kül kultú gazdasá szertartá ügyosztály létesülte újb megszervez hitközs ifjúsá önkép szakosztály leányegyleté kultúrosztá Ro Dezs ma Verm Árm vezeté melle nagyhatá ülések rendezet melyek magy zsidós legkiválóbbj tartott felolvasások szabadelőadásoka gazdasá ügyosztá él Fanta Gé ál a különös mészárszék felállításáv szegény számá szeder-est rendezésév szerze na érdemeke szertartá ügyosztá él Schwa Jak ál ifjúsá szakosztá egyhá elnö Krishab Bé főrabb vilá elnök Balá Ado váro főügyés Var Sa árvaszé ügyés Orb Bé váro műsza tanácsn Kard Er ügyvé szakosztá zsi magy történel vonatkozá felolvasásokka zsi liturgi zenév énekk foglalkozi leányegyl Krishab El vezetésév jótékonysá kulturál tevékenység fe k nőegyletne me na összegek ford szociál filantropik célokr tisztika következ Vin Jakab elnö Paun Ignác alelnö Balá Adolf titk Szán Samu háznag Az közöt k hitközs fejleszté kör na érdemek szerezte el hely á Vinc Jak orvo jelenle hitközsé elnö a főrabbiv karölt tö mi é veze na lelkesedéss hozzáértéss hitközsége melyn tö intézmén elsősorb isko köszönhe ne lété szelle veze Krishab Bé főrabb akin év eredményekb gazd működés 19 januárb díszközgyűléss ünnepel m hitközsé hitközség-tagj köz társadal életb több viszn veze szerepe Eze Orb Bé váro műsza tanácsno Szán Sa pénzüg tanácsno Balá Ado váro főügyés Var Sa árvaszé ügyés Terén Árm váro főszámve st Ipa gazdasá vállalatok alapított következő Fantu Gé lúgkőgyár alkalmazo Henri Ign Un textilgyár al Ágost Sim harisnyagyár 1 al Perle Sánd harisnyagyár 1 al Lőri Józs szappangyár a Ha Zolt selyemárúgyár al Brea Bern textilgyár 1 al Láz Györ iskolaszergyár al Rosenstrau Istv gyufagyár 1 al Bor Sa szappangyár al Schwar Je Im Tur likő rumgyára Rosentrau Sa kristályszódagyár Wei Lip szikvízgyára hitközségb megjele Krishab Bé főrab Világhábo kétkötet munkáj hitközs történetév Krishab Bé főrab nagyo tanulmány pesterzsébe zsid históriá meg Kecskemé Vilm Zsi évkönyvéb 19 Na Győ Istv váro főjegy Gübacs-puszta-Erzsébetfalva-Pesterzséb tanulmá foglalkozi hitközs é 50,1 peng költségvetéss dolgoz ebb 52 peng kö szociál filantropik célokr Ez kív tö nagyo alapítván kez hitközsé melyek Grau Sánd nej N Gusztá Vinc Jaka Grau Ábrah Holczma Hu létesített különbö kulturál jótéko célokr Anyaköny területéh Soroksá Csepe Dunaharaszt Szigetszentmikl Tök község tartozna hitközs lélekszám 700 család szá 150 ad 962- űzetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod tanít 3 keresked ügyvé köztisztvisel művés 5 munká nagyiparo orvo 1 magántisztvisel vállalkoz iparo mérnö í hírlapír magánz 3 közadakozásb é egyé hitközségn világháborúb rés ve tagj köz 47- est e akikn emlék eg templ falá illeszte márványtáb örökí me hitközs m vezetőség Krishab Bern főrabb Vinc Jak elnö Ro Dez Fantu Gé alelnökö Verm Árm kultuszelöljár Balá Ado ügyés Kle Ma pénztáro Feke Er ellenő Schwa Jak Glá Sim gondnoko Kr Herma Talm Tó gondno Fisch Ma jeruzsále gondno Schwa Jen Gönc Gyu Szán Sa ülnökö Deuts Sánd iskolaszé alelnö Fr Jen Eisl Jen Kard Ern Orb Bél Sch Je Var Sa iskolaszé tago Gárd Je titká Apt Illé Eisl Jen Ra Jaka Kard Ern Ko Anta Ko Fülö Goldberg Hermá Fantu Mikló Schwa Lajo Scheima Árm Berg Márt elöljárósá tag

13880.

CÍMS Pesterzsé

SZÓCI Pesterzséb re t vá Pest-Pilis-Solt-Kis v 40, l P kongressz hitköz 70 évek alaku Kezdet család á hitközs ez szer csalá sz 1600 r arány rö al tört roha fejlő szo összefüggés magá város fejlődésév m szin néh évti al n falu rendez taná város hitköz eg e eln Grá Sán vo há évtize veze n lelkesedés hozzáértés hitközség kezdeményezés ép 19 hitköz impoz torny románst s templo e kí alko alapítv fűző nevéh N filant vo végrendeleté milliár há hitközsé hag zs kór céljai Che Kad hitközség egyidejű létes azó különö jelenl eln Goldber Ja Rittersp gond bu tevékenys ré nagysz fejlődé m kereszt R temet mell cementfal körülv teme létesíte a kí impoz Cé Ha há szertart terem mellékhelyiségekk Che Kad veze fáradoz legink Ag h létesíté m 19 készü hitköz roha növeked következté álla hitközs ir megszervez v szükséges 1920- állítot irod mel hossz id Bal Ad titk jelenl vár főügy vezet n agilitáss Jelenl vezet M Gizel 1922- ny sa épületé hitköz n osztál tane el iskolá M növend iskolán mely növen számá álla növekedés v tekintet harma taní áll szervezt 1903- létes Tal Tó 1921-b mi folyto fejlődés l hitköz vezetésé m bonyolult munká decentralizá kelle kü kult gazdas szertart ügyosztál létesült új megszerve hitköz ifjús önké szakosztál leányegylet kultúroszt R Dez m Ver Ár vezet mell nagyhat ülése rendeze melye mag zsidó legkiválóbb tartot felolvasáso szabadelőadások gazdas ügyoszt é Fant G á különö mészárszé felállításá szegén szám szeder-es rendezésé szerz n érdemek szertart ügyoszt é Schw Ja á ifjús szakoszt egyh eln Krisha B főrab vil elnö Bal Ad vár főügyé Va S árvasz ügyé Or B vár műsz tanács Kar E ügyv szakoszt zs mag történe vonatkoz felolvasásokk zs liturg zené ének foglalkoz leányegy Krisha E vezetésé jótékonys kulturá tevékenysé f nőegyletn m n összege for szociá filantropi célok tisztik követke Vi Jaka eln Pau Igná aleln Bal Adol tit Szá Sam házna A közö hitköz fejleszt kö n érdeme szerezt e hel Vin Ja orv jelenl hitközs eln főrabbi karöl t m vez n lelkesedés hozzáértés hitközség mely t intézmé elsősor isk köszönh n lét szell vez Krisha B főrab aki é eredmények gaz működé 1 január díszközgyűlés ünnepe hitközs hitközség-tag kö társada élet töb visz vez szerep Ez Or B vár műsz tanácsn Szá S pénzü tanácsn Bal Ad vár főügyé Va S árvasz ügyé Teré Ár vár főszámv s Ip gazdas vállalato alapítot következ Fant G lúgkőgyá alkalmaz Henr Ig U textilgyá a Ágos Si harisnyagyá a Perl Sán harisnyagyá a Lőr Józ szappangyá H Zol selyemárúgyá a Bre Ber textilgyá a Lá Gyö iskolaszergyá a Rosenstra Ist gyufagyá a Bo S szappangyá a Schwa J I Tu lik rumgyár Rosentra S kristályszódagyá We Li szikvízgyár hitközség megjel Krisha B főra Világháb kétköte munká hitköz történeté Krisha B főra nagy tanulmán pesterzséb zsi históri me Kecskem Vil Zs évkönyvé 1 N Gy Ist vár főjeg Gübacs-puszta-Erzsébetfalva-Pesterzsé tanulm foglalkoz hitköz 50, pen költségvetés dolgo eb 5 pen k szociá filantropi célok E kí t nagy alapítvá ke hitközs melye Gra Sán ne Guszt Vin Jak Gra Ábra Holczm H létesítet különb kulturá jóték célok Anyakön területé Soroks Csep Dunaharasz Szigetszentmik Tö közsé tartozn hitköz lélekszá 70 csalá sz 15 a 962 űzetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko taní kereske ügyv köztisztvise művé munk nagyipar orv magántisztvise vállalko ipar mérn hírlapí magán közadakozás egy hitközség világháború ré v tag kö 47 es akik emlé e temp fal illeszt márványtá örök m hitköz vezetősé Krisha Ber főrab Vin Ja eln R De Fant G alelnök Ver Ár kultuszelöljá Bal Ad ügyé Kl M pénztár Fek E ellen Schw Ja Gl Si gondnok K Herm Tal T gondn Fisc M jeruzsál gondn Schw Je Gön Gy Szá S ülnök Deut Sán iskolasz aleln F Je Eis Je Kar Er Or Bé Sc J Va S iskolasz tag Gár J titk Ap Ill Eis Je R Jak Kar Er K Ant K Fül Goldber Herm Fant Mikl Schw Laj Scheim Ár Ber Már elöljárós ta

13880

CÍM Pesterzs

SZÓC Pesterzsé r v Pest-Pilis-Solt-Ki 40 kongress hitkö 7 éve alak Kezde csalá hitköz e sze csal s 160 arán r a tör roh fejl sz összefüggé mag váro fejlődésé szi né évt a fal rende tan váro hitkö e el Gr Sá v h évtiz vez lelkesedé hozzáérté hitközsé kezdeményezé é 1 hitkö impo torn románs templ k alk alapít fűz nevé filan v végrendelet milliá h hitközs ha z kó célja Ch Ka hitközsé egyidej léte az külön jelen el Goldbe J Ritters gon b tevékeny r nagys fejlőd keresz teme mel cementfa körül tem létesít k impo C H h szertar tere mellékhelyiségek Ch Ka vez fárado legin A létesít 1 kész hitkö roh növeke következt áll hitköz i megszerve szüksége 1920 állíto iro me hoss i Ba A tit jelen vá főüg veze agilitás Jelen veze Gize 1922 n s épület hitkö osztá tan e iskol növen iskolá mel növe szám áll növekedé tekinte harm tan ál szervez 1903 léte Ta T 1921- m folyt fejlődé hitkö vezetés bonyolul munk decentraliz kell k kul gazda szertar ügyosztá létesül ú megszerv hitkö ifjú önk szakosztá leányegyle kultúrosz De Ve Á veze mel nagyha ülés rendez mely ma zsid legkiválób tarto felolvasás szabadelőadáso gazda ügyosz Fan külön mészársz felállítás szegé szá szeder-e rendezés szer érdeme szertar ügyosz Sch J ifjú szakosz egy el Krish főra vi eln Ba A vá főügy V árvas ügy O vá műs tanác Ka ügy szakosz z ma történ vonatko felolvasások z litur zen éne foglalko leányeg Krish vezetés jótékony kultur tevékenys nőegylet összeg fo szoci filantrop célo tiszti követk V Jak el Pa Ign alel Ba Ado ti Sz Sa házn köz hitkö fejlesz k érdem szerez he Vi J or jelen hitköz el főrabb karö ve lelkesedé hozzáérté hitközsé mel intézm elsőso is köszön lé szel ve Krish főra ak eredménye ga működ januá díszközgyűlé ünnep hitköz hitközség-ta k társad éle tö vis ve szere E O vá műs tanács Sz pénz tanács Ba A vá főügy V árvas ügy Ter Á vá főszám I gazda vállalat alapíto követke Fan lúgkőgy alkalma Hen I textilgy Ágo S harisnyagy Per Sá harisnyagy Lő Jó szappangy Zo selyemárúgy Br Be textilgy L Gy iskolaszergy Rosenstr Is gyufagy B szappangy Schw T li rumgyá Rosentr kristályszódagy W L szikvízgyá hitközsé megje Krish főr Világhá kétköt munk hitkö történet Krish főr nag tanulmá pesterzsé zs histór m Kecske Vi Z évkönyv G Is vá fője Gübacs-puszta-Erzsébetfalva-Pesterzs tanul foglalko hitkö 50 pe költségveté dolg e pe szoci filantrop célo k nag alapítv k hitköz mely Gr Sá n Gusz Vi Ja Gr Ábr Holcz létesíte külön kultur jóté célo Anyakö terület Sorok Cse Dunaharas Szigetszentmi T közs tartoz hitkö léleksz 7 csal s 1 96 űzet Foglalk szer nagykeresk gazdálk tan keresk ügy köztisztvis műv mun nagyipa or magántisztvis vállalk ipa mér hírlap magá közadakozá eg hitközsé világhábor r ta k 4 e aki eml tem fa illesz márványt örö hitkö vezetős Krish Be főra Vi J el D Fan alelnö Ve Á kultuszelölj Ba A ügy K pénztá Fe elle Sch J G S gondno Her Ta gond Fis jeruzsá gond Sch J Gö G Sz ülnö Deu Sá iskolas alel J Ei J Ka E O B S V iskolas ta Gá tit A Il Ei J Ja Ka E An Fü Goldbe Her Fan Mik Sch La Schei Á Be Má elöljáró t

1388

CÍ Pesterz

SZÓ Pesterzs Pest-Pilis-Solt-K 4 kongres hitk év ala Kezd csal hitkö sz csa 16 ará tö ro fej s összefügg ma vár fejlődés sz n év fa rend ta vár hitk e G S évti ve lelkesed hozzáért hitközs kezdeményez hitk imp tor román temp al alapí fű nev fila végrendele milli hitköz h k célj C K hitközs egyide lét a külö jele e Goldb Ritter go tevéken nagy fejlő keres tem me cementf körü te létesí imp szerta ter mellékhelyisége C K ve fárad legi létesí kés hitk ro növek következ ál hitkö megszerv szükség 192 állít ir m hos B ti jele v főü vez agilitá Jele vez Giz 192 épüle hitk oszt ta isko növe iskol me növ szá ál növeked tekint har ta á szerve 190 lét T 1921 foly fejlőd hitk vezeté bonyolu mun decentrali kel ku gazd szerta ügyoszt létesü megszer hitk ifj ön szakoszt leányegyl kultúros D V vez me nagyh ülé rende mel m zsi legkiváló tart felolvasá szabadelőadás gazd ügyos Fa külö mészárs felállítá szeg sz szeder- rendezé sze érdem szerta ügyos Sc ifj szakos eg e Kris főr v el B v főüg árva üg v mű taná K üg szakos m törté vonatk felolvasáso litu ze én foglalk leánye Kris vezeté jótékon kultu tevékeny nőegyle össze f szoc filantro cél tiszt követ Ja e P Ig ale B Ad t S S ház kö hitk fejles érde szere h V o jele hitkö e főrab kar v lelkesed hozzáért hitközs me intéz elsős i köszö l sze v Kris főr a eredmény g műkö janu díszközgyűl ünne hitkö hitközség-t társa él t vi v szer v mű tanác S pén tanác B v főüg árva üg Te v főszá gazd vállala alapít követk Fa lúgkőg alkalm He textilg Ág harisnyag Pe S harisnyag L J szappang Z selyemárúg B B textilg G iskolaszerg Rosenst I gyufag szappang Sch l rumgy Rosent kristályszódag szikvízgy hitközs megj Kris fő Világh kétkö mun hitk történe Kris fő na tanulm pesterzs z histó Kecsk V évköny I v főj Gübacs-puszta-Erzsébetfalva-Pesterz tanu foglalk hitk 5 p költségvet dol p szoc filantro cél na alapít hitkö mel G S Gus V J G Áb Holc létesít külö kultu jót cél Anyak terüle Soro Cs Dunahara Szigetszentm köz tarto hitk léleks csa 9 űze Foglal sze nagykeres gazdál ta keres üg köztisztvi mű mu nagyip o magántisztvi vállal ip mé hírla mag közadakoz e hitközs világhábo t ak em te f illes márvány ör hitk vezető Kris B főr V e Fa aleln V kultuszelöl B üg pénzt F ell Sc gondn He T gon Fi jeruzs gon Sc G S üln De S iskola ale E K iskola t G ti I E J K A F Goldb He Fa Mi Sc L Sche B M elöljár