13881.htm

CÍMSZÓ: Pesti Izraelita Nőegylet

SZÓCIKK: "Pesti Izraelita Nőegylet. Tervét Bischitz Dávidné vetette fel 1866-ban. Az alakuló közgyűlésen, melyet 1866 márc. 20. tartottak, elnökké Gottesmann Miklósnét, alelnökké Bischitz Dávidnét választották. A közgyűlés az egyesület céljául a beteg és keresetképtelen nők és árvák segélyezését, és egy, az árva leányok nevelésére szánt intézmény megteremtését tűzte ki. Az első elnököt elnöktársa, Bischitz Dávidné követte az elnöki székben 1873. Ő utána, mintegy huszonöt év múlva Herzl Antalné következett. 1916-ban az egylet fennállásának félszázados jubileumát. Ekkor az elnök gárdonyi Neumann Frigyesné volt, alelnökök pedig kemenesmihályfalvi Deutsch Antalné és Reinitz Józsefné. Keresetképtelen, beteg nőket, özvegyeket és árvákat segélyez rendszeresen. E célból intézményeket tart fenn, melyek a következők: a) Leányárvaház, amely 1867. létesült, s azóta kb. 1400 árvát nevelt fel. Évente átlag 100 növendéke van; b) Csepeli Weisz Alice Gyermekágyas Otthon. 1910-ben létesült. 48 ágyas. Az Otthon 1920-ig ingyenesen, azóta felerészben ingyenesen, felerészben egész vagy féldíj fizetése ellenében veszi fel a gyermekágyas nőket. c) Leányotthon. 1923-ban létesült. 24 szegény, felnőtt, egyedülálló zsidóleánynak nyújt minimális díjért lakást és ellátást. A P. jelenlegi elnöke kemenesmihályfai Deutsch Antalné, ügyvezető alelnöke Vészi Józsefné. A P. mellett a kerületekben külön nőegyletek működnek. Ezek: a IV. kerületi Izr. Nőegylet (elnöke : Fried Adolf dr.-né), az V. kerületi (elnöke: Bichbaum Mórné), a VI. kerületi (elnöke: özv. dr. Vázsonyi Vilmosné), a VII. kerületi (elnöke: Grünfeld Miksáné), a VHI-IX. kerületi (elnöke: Lőw Sándorné) és a zuglói Nőegylet, melynek Rothenstein Mórné az elnöke."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3881. címszó a lexikon => 705. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13881.htm

CÍMSZÓ: Pesti Izraelita Nőegylet

SZÓCIKK: Pesti Izraelita Nőegylet. Tervét Bischitz Dávidné vetette fel 1866-ban. Az alakuló közgyűlésen, melyet 1866 márc. 20. tartottak, elnökké Gottesmann Miklósnét, alelnökké Bischitz Dávidnét választották. A közgyűlés az egyesület céljául a beteg és keresetképtelen nők és árvák segélyezését, és egy, az árva leányok nevelésére szánt intézmény megteremtését tűzte ki. Az első elnököt elnöktársa, Bischitz Dávidné követte az elnöki székben 1873. Ő utána, mintegy huszonöt év múlva Herzl Antalné következett. 1916-ban az egylet fennállásának félszázados jubileumát. Ekkor az elnök gárdonyi Neumann Frigyesné volt, alelnökök pedig kemenesmihályfalvi Deutsch Antalné és Reinitz Józsefné. Keresetképtelen, beteg nőket, özvegyeket és árvákat segélyez rendszeresen. E célból intézményeket tart fenn, melyek a következők: a Leányárvaház, amely 1867. létesült, s azóta kb. 1400 árvát nevelt fel. Évente átlag 100 növendéke van; b Csepeli Weisz Alice Gyermekágyas Otthon. 1910-ben létesült. 48 ágyas. Az Otthon 1920-ig ingyenesen, azóta felerészben ingyenesen, felerészben egész vagy féldíj fizetése ellenében veszi fel a gyermekágyas nőket. c Leányotthon. 1923-ban létesült. 24 szegény, felnőtt, egyedülálló zsidóleánynak nyújt minimális díjért lakást és ellátást. A P. jelenlegi elnöke kemenesmihályfai Deutsch Antalné, ügyvezető alelnöke Vészi Józsefné. A P. mellett a kerületekben külön nőegyletek működnek. Ezek: a IV. kerületi Izr. Nőegylet elnöke : Fried Adolf dr.-né , az V. kerületi elnöke: Bichbaum Mórné , a VI. kerületi elnöke: özv. dr. Vázsonyi Vilmosné , a VII. kerületi elnöke: Grünfeld Miksáné , a VHI-IX. kerületi elnöke: Lőw Sándorné és a zuglói Nőegylet, melynek Rothenstein Mórné az elnöke.

13881.ht

CÍMSZÓ Pest Izraelit Nőegyle

SZÓCIKK Pest Izraelit Nőegylet Tervé Bischit Dávidn vetett fe 1866-ban A alakul közgyűlésen melye 186 márc 20 tartottak elnökk Gottesman Miklósnét alelnökk Bischit Dávidné választották közgyűlé a egyesüle céljáu bete é keresetképtele nő é árvá segélyezését é egy a árv leányo nevelésér szán intézmén megteremtésé tűzt ki A els elnökö elnöktársa Bischit Dávidn követt a elnök székbe 1873 utána minteg huszonö é múlv Herz Antaln következett 1916-ba a egyle fennállásána félszázado jubileumát Ekko a elnö gárdony Neuman Frigyesn volt alelnökö pedi kemenesmihályfalv Deutsc Antaln é Reinit Józsefné Keresetképtelen bete nőket özvegyeke é árváka segélye rendszeresen célbó intézményeke tar fenn melye következők Leányárvaház amel 1867 létesült azót kb 140 árvá nevel fel Évent átla 10 növendék van Csepel Weis Alic Gyermekágya Otthon 1910-be létesült 4 ágyas A Ottho 1920-i ingyenesen azót felerészbe ingyenesen felerészbe egés vag féldí fizetés ellenébe vesz fe gyermekágya nőket Leányotthon 1923-ba létesült 2 szegény felnőtt egyedüláll zsidóleányna nyúj minimáli díjér lakás é ellátást P jelenleg elnök kemenesmihályfa Deutsc Antalné ügyvezet alelnök Vész Józsefné P mellet kerületekbe külö nőegylete működnek Ezek IV kerület Izr Nőegyle elnök Frie Adol dr.-n a V kerület elnöke Bichbau Mórn VI kerület elnöke özv dr Vázsony Vilmosn VII kerület elnöke Grünfel Miksán VHI-IX kerület elnöke Lő Sándorn é zugló Nőegylet melyne Rothenstei Mórn a elnöke

13881.h

CÍMSZ Pes Izraeli Nőegyl

SZÓCIK Pes Izraeli Nőegyle Terv Bischi Dávid vetet f 1866-ba alaku közgyűlése mely 18 már 2 tartotta elnök Gottesma Miklósné alelnök Bischi Dávidn választottá közgyűl egyesül céljá bet keresetképtel n árv segélyezésé eg ár leány nevelésé szá intézmé megteremtés tűz k el elnök elnöktárs Bischi Dávid követ elnö székb 187 után minte huszon múl Her Antal következet 1916-b egyl fennállásán félszázad jubileumá Ekk eln gárdon Neuma Frigyes vol alelnök ped kemenesmihályfal Deuts Antal Reini Józsefn Keresetképtele bet nőke özvegyek árvák segély rendszerese célb intézmények ta fen mely következő Leányárvahá ame 186 létesül azó k 14 árv neve fe Éven átl 1 növendé va Csepe Wei Ali Gyermekágy Ottho 1910-b létesül ágya Otth 1920- ingyenese azó felerészb ingyenese felerészb egé va féld fizeté ellenéb ves f gyermekágy nőke Leányottho 1923-b létesül szegén felnőt egyedülál zsidóleányn nyú minimál díjé laká ellátás jelenle elnö kemenesmihályf Deuts Antaln ügyveze alelnö Vés Józsefn melle kerületekb kül nőegylet működne Eze I kerüle Iz Nőegyl elnö Fri Ado dr.- kerüle elnök Bichba Mór V kerüle elnök öz d Vázson Vilmos VI kerüle elnök Grünfe Miksá VHI-I kerüle elnök L Sándor zugl Nőegyle melyn Rothenste Mór elnök

13881.

CÍMS Pe Izrael Nőegy

SZÓCI Pe Izrael Nőegyl Ter Bisch Dávi vete 1866-b alak közgyűlés mel 1 má tartott elnö Gottesm Miklósn alelnö Bisch Dávid választott közgyű egyesü célj be keresetképte ár segélyezés e á leán nevelés sz intézm megteremté tű e elnö elnöktár Bisch Dávi köve eln szék 18 utá mint huszo mú He Anta következe 1916- egy fennállásá félszáza jubileum Ek el gárdo Neum Frigye vo alelnö pe kemenesmihályfa Deut Anta Rein József Keresetképtel be nők özvegye árvá segél rendszeres cél intézménye t fe mel következ Leányárvah am 18 létesü az 1 ár nev f Éve át növend v Csep We Al Gyermekág Otth 1910- létesü ágy Ott 1920 ingyenes az felerész ingyenes felerész eg v fél fizet ellené ve gyermekág nők Leányotth 1923- létesü szegé felnő egyedülá zsidóleány ny minimá díj lak ellátá jelenl eln kemenesmihály Deut Antal ügyvez aleln Vé József mell kerületek kü nőegyle működn Ez kerül I Nőegy eln Fr Ad dr. kerül elnö Bichb Mó kerül elnö ö Vázso Vilmo V kerül elnö Grünf Miks VHI- kerül elnö Sándo zug Nőegyl mely Rothenst Mó elnö

13881

CÍM P Izrae Nőeg

SZÓC P Izrae Nőegy Te Bisc Dáv vet 1866- ala közgyűlé me m tartot eln Gottes Miklós aleln Bisc Dávi választot közgy egyes cél b keresetképt á segélyezé leá nevelé s intéz megteremt t eln elnöktá Bisc Dáv köv el szé 1 ut min husz m H Ant következ 1916 eg fennállás félszáz jubileu E e gárd Neu Frigy v aleln p kemenesmihályf Deu Ant Rei Józse Keresetképte b nő özvegy árv segé rendszere cé intézmény f me követke Leányárva a 1 létes a á ne Év á növen Cse W A Gyermeká Ott 1910 létes ág Ot 192 ingyene a felerés ingyene felerés e fé fize ellen v gyermeká nő Leányott 1923 létes szeg feln egyedül zsidóleán n minim dí la ellát jelen el kemenesmihál Deu Anta ügyve alel V Józse mel kerülete k nőegyl működ E kerü Nőeg el F A dr kerü eln Bich M kerü eln Vázs Vilm kerü eln Grün Mik VHI kerü eln Sánd zu Nőegy mel Rothens M eln

1388

CÍ Izra Nőe

SZÓ Izra Nőeg T Bis Dá ve 1866 al közgyűl m tarto el Gotte Mikló alel Bis Dáv választo közg egye cé keresetkép segélyez le nevel inté megterem el elnökt Bis Dá kö e sz u mi hus An követke 191 e fennállá félszá jubile gár Ne Frig alel kemenesmihály De An Re Józs Keresetképt n özveg ár seg rendszer c intézmén m követk Leányárv léte n É növe Cs Gyermek Ot 191 léte á O 19 ingyen feleré ingyen feleré f fiz elle gyermek n Leányot 192 léte sze fel egyedü zsidóleá mini d l ellá jele e kemenesmihá De Ant ügyv ale Józs me kerület nőegy műkö ker Nőe e d ker el Bic ker el Váz Vil ker el Grü Mi VH ker el Sán z Nőeg me Rothen el