13882.htm

CÍMSZÓ: Pesti Izraeliták Reform Társulata

SZÓCIKK: Pesti Izraeliták Reform Társulata. 1848-ban alakult az emancipációs mozgalmak idején (l. Emancipáció). Alapelveit Eihorn Ignác (l. o.) a társulat rabbija állította össze és főelvül a szertartásoknak és a vallási intézmények meg változtatását jelölte meg anélkül, hogy a vallás lényegén csorba esnék. A változásokat úgy kell keresztülvinni, hogy azok az élettel összhangzásba kerülhessenek, (bővebben l. Reformmozgalom). A reformtemplomot szept. 27. avatta fel Einhorn Dávid a Király-utcai Valero-házban. A társulat ügyeit elnök, titkár, választmány és közgyűlés vezette. Az elnök kezdetben Rózsay József dr. volt, titkár Schwarcz Lajos dr. Számottevő tagjai: Műnk Mór, Reusz Károly (utóbb a Chevra Kadisa elnöke), Lackenbacher Jakab, Hirsch Károly, Schulhof Lipót, Waitzenkorn Károly, Ligeti József és Pollák Henrik dr.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3882. címszó a lexikon => 705. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13882.htm

CÍMSZÓ: Pesti Izraeliták Reform Társulata

SZÓCIKK: Pesti Izraeliták Reform Társulata. 1848-ban alakult az emancipációs mozgalmak idején l. Emancipáció . Alapelveit Eihorn Ignác l. o. a társulat rabbija állította össze és főelvül a szertartásoknak és a vallási intézmények meg változtatását jelölte meg anélkül, hogy a vallás lényegén csorba esnék. A változásokat úgy kell keresztülvinni, hogy azok az élettel összhangzásba kerülhessenek, bővebben l. Reformmozgalom . A reformtemplomot szept. 27. avatta fel Einhorn Dávid a Király-utcai Valero-házban. A társulat ügyeit elnök, titkár, választmány és közgyűlés vezette. Az elnök kezdetben Rózsay József dr. volt, titkár Schwarcz Lajos dr. Számottevő tagjai: Műnk Mór, Reusz Károly utóbb a Chevra Kadisa elnöke , Lackenbacher Jakab, Hirsch Károly, Schulhof Lipót, Waitzenkorn Károly, Ligeti József és Pollák Henrik dr.

13882.ht

CÍMSZÓ Pest Izraelitá Refor Társulat

SZÓCIKK Pest Izraelitá Refor Társulata 1848-ba alakul a emancipáció mozgalma idejé l Emancipáci Alapelvei Eihor Igná l o társula rabbij állított össz é főelvü szertartásokna é vallás intézménye me változtatásá jelölt me anélkül hog vallá lényegé csorb esnék változásoka úg kel keresztülvinni hog azo a élette összhangzásb kerülhessenek bővebbe l Reformmozgalo reformtemplomo szept 27 avatt fe Einhor Dávi Király-utca Valero-házban társula ügyei elnök titkár választmán é közgyűlé vezette A elnö kezdetbe Rózsa Józse dr volt titká Schwarc Lajo dr Számottev tagjai Műn Mór Reus Károl utób Chevr Kadis elnök Lackenbache Jakab Hirsc Károly Schulho Lipót Waitzenkor Károly Liget Józse é Pollá Henri dr

13882.h

CÍMSZ Pes Izraelit Refo Társula

SZÓCIK Pes Izraelit Refo Társulat 1848-b alaku emancipáci mozgalm idej Emancipác Alapelve Eiho Ign társul rabbi állítot öss főelv szertartásokn vallá intézmény m változtatás jelöl m anélkü ho vall lényeg csor esné változások ú ke keresztülvinn ho az élett összhangzás kerülhessene bővebb Reformmozgal reformtemplom szep 2 avat f Einho Dáv Király-utc Valero-házba társul ügye elnö titká választmá közgyűl vezett eln kezdetb Rózs Józs d vol titk Schwar Laj d Számotte tagja Mű Mó Reu Káro utó Chev Kadi elnö Lackenbach Jaka Hirs Károl Schulh Lipó Waitzenko Károl Lige Józs Poll Henr d

13882.

CÍMS Pe Izraeli Ref Társul

SZÓCI Pe Izraeli Ref Társula 1848- alak emancipác mozgal ide Emancipá Alapelv Eih Ig társu rabb állíto ös főel szertartások vall intézmén változtatá jelö anélk h val lénye cso esn változáso k keresztülvin h a élet összhangzá kerülhessen bőveb Reformmozga reformtemplo sze ava Einh Dá Király-ut Valero-házb társu ügy eln titk választm közgyű vezet el kezdet Róz Józ vo tit Schwa La Számott tagj M M Re Kár ut Che Kad eln Lackenbac Jak Hir Káro Schul Lip Waitzenk Káro Lig Józ Pol Hen

13882

CÍM P Izrael Re Társu

SZÓC P Izrael Re Társul 1848 ala emancipá mozga id Emancip Alapel Ei I társ rab állít ö főe szertartáso val intézmé változtat jel anél va lény cs es változás keresztülvi éle összhangz kerülhesse bőve Reformmozg reformtempl sz av Ein D Király-u Valero-ház társ üg el tit választ közgy veze e kezde Ró Jó v ti Schw L Számot tag R Ká u Ch Ka el Lackenba Ja Hi Kár Schu Li Waitzen Kár Li Jó Po He

1388

CÍ Izrae R Társ

SZÓ Izrae R Társu 184 al emancip mozg i Emanci Alape E tár ra állí fő szertartás va intézm változta je ané v lén c e változá keresztülv él összhang kerülhess bőv Reformmoz reformtemp s a Ei Király- Valero-há tár ü e ti válasz közg vez kezd R J t Sch Számo ta K C K e Lackenb J H Ká Sch L Waitze Ká L J P H