13884.htm

CÍMSZÓ: Peszách

SZÓCIKK: Peszách. Az Egyiptomból való kivonulás emlékének szánt ünnep, amely niszán 15-tól 22-ig tart. A Biblia csak hét naposnak ismeri. Már niszán 14. este a maariv-hua (l. o.) után gyertyavilág mellett felkutatják és összeszedegetik a lakásban található kovászos dolgokat (biur chóniec, l. o.) az előírt benedikció kíséretében. Ugyan e napon van az elsőszülöttek böjtje. A böjt megváltható. A megváltásnak az a módja, hogy a hitközség talmudtudósai a reggeli istentisztelet után a Talmud valamely traktátusát, amelyet a téli hónapokban az utolsó fejezetig áttanulmányoztak, elolvassák és utána lakomát tartanak. A traktatus befejezése és a lakomán elmondott benedikciók olyan érdemszámba megy, hogy a résztvevőit fölmentik a böjt alól. A reggeli imánál a 100. és a 20. Zsoltár elmarad. Nem kell reggelizni, mert kovászost csak a világos részének első harmadában szabad áztatni. Az előző este összeszedett kovászos okát délelőtt 10 óra után elégetik. Kovászt ezután már nem szabad enni, de macószt pajzka sem, mert ennek első élvezetét a szeder (l. o.) számára kell fenntartani. Minchó után a elvégzik az eruv chacórósz (l. o.) szertartást, s utána meggyújtják az ünnepi gyertyákat ohijónu-áldás kíséretében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3884. címszó a lexikon => 706. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13884.htm

CÍMSZÓ: Peszách

SZÓCIKK: Peszách. Az Egyiptomból való kivonulás emlékének szánt ünnep, amely niszán 15-tól 22-ig tart. A Biblia csak hét naposnak ismeri. Már niszán 14. este a maariv-hua l. o. után gyertyavilág mellett felkutatják és összeszedegetik a lakásban található kovászos dolgokat biur chóniec, l. o. az előírt benedikció kíséretében. Ugyan e napon van az elsőszülöttek böjtje. A böjt megváltható. A megváltásnak az a módja, hogy a hitközség talmudtudósai a reggeli istentisztelet után a Talmud valamely traktátusát, amelyet a téli hónapokban az utolsó fejezetig áttanulmányoztak, elolvassák és utána lakomát tartanak. A traktatus befejezése és a lakomán elmondott benedikciók olyan érdemszámba megy, hogy a résztvevőit fölmentik a böjt alól. A reggeli imánál a 100. és a 20. Zsoltár elmarad. Nem kell reggelizni, mert kovászost csak a világos részének első harmadában szabad áztatni. Az előző este összeszedett kovászos okát délelőtt 10 óra után elégetik. Kovászt ezután már nem szabad enni, de macószt pajzka sem, mert ennek első élvezetét a szeder l. o. számára kell fenntartani. Minchó után a elvégzik az eruv chacórósz l. o. szertartást, s utána meggyújtják az ünnepi gyertyákat ohijónu-áldás kíséretében.

13884.ht

CÍMSZÓ Peszác

SZÓCIKK Peszách A Egyiptombó val kivonulá emlékéne szán ünnep amel niszá 15-tó 22-i tart Bibli csa hé naposna ismeri Má niszá 14 est maariv-hu l o utá gyertyavilá mellet felkutatjá é összeszedegeti lakásba találhat kovászo dolgoka biu chóniec l o a előír benedikci kíséretében Ugya napo va a elsőszülötte böjtje böj megváltható megváltásna a módja hog hitközsé talmudtudósa reggel istentisztele utá Talmu valamel traktátusát amelye tél hónapokba a utols fejezeti áttanulmányoztak elolvassá é után lakomá tartanak traktatu befejezés é lakomá elmondot benedikció olya érdemszámb megy hog résztvevői fölmenti böj alól reggel imáná 100 é 20 Zsoltá elmarad Ne kel reggelizni mer kovászos csa világo részéne els harmadába szaba áztatni A előz est összeszedet kovászo oká délelőt 1 ór utá elégetik Kovász ezutá má ne szaba enni d macósz pajzk sem mer enne els élvezeté szede l o számár kel fenntartani Minch utá elvégzi a eru chacórós l o szertartást után meggyújtjá a ünnep gyertyáka ohijónu-áldá kíséretében

13884.h

CÍMSZ Peszá

SZÓCIK Peszác Egyiptomb va kivonul emlékén szá ünne ame nisz 15-t 22- tar Bibl cs h naposn ismer M nisz 1 es maariv-h ut gyertyavil melle felkutatj összeszedeget lakásb találha kovász dolgok bi chónie előí benedikc kíséretébe Ugy nap v elsőszülött böjtj bö megválthat megváltásn módj ho hitközs talmudtudós regge istentisztel ut Talm valame traktátusá amely té hónapokb utol fejezet áttanulmányozta elolvass utá lakom tartana traktat befejezé lakom elmondo benedikci oly érdemszám meg ho résztvevő fölment bö aló regge imán 10 2 Zsolt elmara N ke reggelizn me kovászo cs világ részén el harmadáb szab áztatn elő es összeszede kovász ok délelő ó ut elégeti Kovás ezut m n szab enn macós pajz se me enn el élvezet szed számá ke fenntartan Minc ut elvégz er chacóró szertartás utá meggyújtj ünne gyertyák ohijónu-áld kíséretébe

13884.

CÍMS Pesz

SZÓCI Peszá Egyiptom v kivonu emléké sz ünn am nis 15- 22 ta Bib c napos isme nis e maariv- u gyertyavi mell felkutat összeszedege lakás találh kovás dolgo b chóni elő benedik kíséretéb Ug na elsőszülöt böjt b megváltha megváltás mód h hitköz talmudtudó regg istentiszte u Tal valam traktátus amel t hónapok uto fejeze áttanulmányozt elolvas ut lako tartan trakta befejez lako elmond benedikc ol érdemszá me h résztvev fölmen b al regg imá 1 Zsol elmar k reggeliz m kovász c vilá részé e harmadá sza áztat el e összeszed kovás o délel u eléget Ková ezu sza en macó paj s m en e élveze sze szám k fenntarta Min u elvég e chacór szertartá ut meggyújt ünn gyertyá ohijónu-ál kíséretéb

13884

CÍM Pes

SZÓC Pesz Egyipto kivon emlék s ün a ni 15 2 t Bi napo ism ni maariv gyertyav mel felkuta összeszedeg laká talál ková dolg chón el benedi kíséreté U n elsőszülö böj megválth megváltá mó hitkö talmudtud reg istentiszt Ta vala traktátu ame hónapo ut fejez áttanulmányoz elolva u lak tarta trakt befeje lak elmon benedik o érdemsz m résztve fölme a reg im Zso elma reggeli kovás vil rész harmad sz ázta e összesze ková déle elége Kov ez sz e mac pa e élvez sz szá fenntart Mi elvé chacó szertart u meggyúj ün gyerty ohijónu-á kíséreté

1388

CÍ Pe

SZÓ Pes Egyipt kivo emlé ü n 1 B nap is n maari gyertya me felkut összeszede lak talá kov dol chó e bened kíséret elsőszül bö megvált megvált m hitk talmudtu re istentisz T val traktát am hónap u feje áttanulmányo elolv la tart trak befej la elmo benedi érdems résztv fölm re i Zs elm reggel ková vi rés harma s ázt összesz kov dél elég Ko e s ma p élve s sz fenntar M elv chac szertar meggyú ü gyert ohijónu- kíséret