13887.htm

CÍMSZÓ: Peterdi

SZEMÉLYNÉV: Peterdi Andor

SZÓCIKK: "Peterdi, 1. Andor, költő, szül. Sopornyán (Nyitra vm.) 1881. máj. 28. Ifjúságában megismerte az élet nyomorúságát és megtanulta a minden emberi szenvedéssel való meleg együttérzést. Elvégezte a Vígszínház színiiskoláját, de ezután mégis hírlapírónak ment. Egyideig vidéki lapoknál dolgozott, aztán különféle fővárosi napi- és hetilapokban tette közzé cikkeit és verseit. Minden ízében szociális érzésű, a természettel testvéri közösségben élő, meleg, közvetlen hangú poéta, akinek sok, őszintén zsidó érzésű verse és átélt zsidótárgyú novellája is akad. A nyelv erőteljessége, szárnyaló lendület, formai műgond és nagy zeneiség jellemzik költészetét. Irodalmunkban P. szólaltatta meg első ízben a városi proletár s az utcán gyökértelenül lézengő ember költészetének hangjait. Önálló verskötetei: Szívem (1904) ; Gyermekversek (1904); Lina könyve (1905); Új versek (1906); A mélységből (1909); A sátor alatt (1912); A pacsirta énekel (1913); Válogatott versei (1913); Katonák (1915); Napos mezőkön (1915); Háborús versek (1916); Peterdi Andor költeményei 1904-1918 (1918); Éneklő zarándok (1926). 1916-ban lefordította Verhaeren Emil válogatott verseit, 1922. pedig A sárga folt címmel kiadta zsidótárgyú elbeszéléseit, Felesége Várnai Zseni költőnő."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3887. címszó a lexikon => 707. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13887.htm

CÍMSZÓ: Peterdi

SZEMÉLYNÉV: Peterdi Andor

SZÓCIKK: Peterdi, 1. Andor, költő, szül. Sopornyán Nyitra vm. 1881. máj. 28. Ifjúságában megismerte az élet nyomorúságát és megtanulta a minden emberi szenvedéssel való meleg együttérzést. Elvégezte a Vígszínház színiiskoláját, de ezután mégis hírlapírónak ment. Egyideig vidéki lapoknál dolgozott, aztán különféle fővárosi napi- és hetilapokban tette közzé cikkeit és verseit. Minden ízében szociális érzésű, a természettel testvéri közösségben élő, meleg, közvetlen hangú poéta, akinek sok, őszintén zsidó érzésű verse és átélt zsidótárgyú novellája is akad. A nyelv erőteljessége, szárnyaló lendület, formai műgond és nagy zeneiség jellemzik költészetét. Irodalmunkban P. szólaltatta meg első ízben a városi proletár s az utcán gyökértelenül lézengő ember költészetének hangjait. Önálló verskötetei: Szívem 1904 ; Gyermekversek 1904 ; Lina könyve 1905 ; Új versek 1906 ; A mélységből 1909 ; A sátor alatt 1912 ; A pacsirta énekel 1913 ; Válogatott versei 1913 ; Katonák 1915 ; Napos mezőkön 1915 ; Háborús versek 1916 ; Peterdi Andor költeményei 1904-1918 1918 ; Éneklő zarándok 1926 . 1916-ban lefordította Verhaeren Emil válogatott verseit, 1922. pedig A sárga folt címmel kiadta zsidótárgyú elbeszéléseit, Felesége Várnai Zseni költőnő.

13887.ht

CÍMSZÓ Peterd

SZEMÉLYNÉV Peterd Ando

SZÓCIKK Peterdi 1 Andor költő szül Sopornyá Nyitr vm 1881 máj 28 Ifjúságába megismert a éle nyomorúságá é megtanult minde ember szenvedésse val mele együttérzést Elvégezt Vígszínhá színiiskoláját d ezutá mégi hírlapíróna ment Egyidei vidék lapokná dolgozott aztá különfél főváros napi é hetilapokba tett közz cikkei é verseit Minde ízébe szociáli érzésű természette testvér közösségbe élő meleg közvetle hang poéta akine sok őszinté zsid érzés vers é átél zsidótárgy novelláj i akad nyel erőteljessége szárnyal lendület forma műgon é nag zeneisé jellemzi költészetét Irodalmunkba P szólaltatt me els ízbe város proletá a utcá gyökértelenü lézeng embe költészeténe hangjait Önáll verskötetei Szíve 190 Gyermekverse 190 Lin könyv 190 Ú verse 190 mélységbő 190 sáto alat 191 pacsirt éneke 191 Válogatot verse 191 Katoná 191 Napo mezőkö 191 Háború verse 191 Peterd Ando költeménye 1904-191 191 Énekl zarándo 192 1916-ba lefordított Verhaere Emi válogatot verseit 1922 pedi sárg fol címme kiadt zsidótárgy elbeszéléseit Feleség Várna Zsen költőnő

13887.h

CÍMSZ Peter

SZEMÉLYNÉ Peter And

SZÓCIK Peterd Ando költ szü Soporny Nyit v 188 má 2 Ifjúságáb megismer él nyomorúság megtanul mind embe szenvedéss va mel együttérzés Elvégez Vígszính színiiskolájá ezut még hírlapírón men Egyide vidé lapokn dolgozot azt különfé főváro nap hetilapokb tet köz cikke versei Mind ízéb szociál érzés természett testvé közösségb él mele közvetl han poét akin so őszint zsi érzé ver áté zsidótárg novellá aka nye erőteljesség szárnya lendüle form műgo na zeneis jellemz költészeté Irodalmunkb szólaltat m el ízb váro prolet utc gyökértelen lézen emb költészetén hangjai Önál verskötete Szív 19 Gyermekvers 19 Li köny 19 vers 19 mélységb 19 sát ala 19 pacsir ének 19 Válogato vers 19 Katon 19 Nap mezők 19 Hábor vers 19 Peter And költemény 1904-19 19 Ének zaránd 19 1916-b lefordítot Verhaer Em válogato versei 192 ped sár fo címm kiad zsidótárg elbeszélései Felesé Várn Zse költőn

13887.

CÍMS Pete

SZEMÉLYN Pete An

SZÓCI Peter And köl sz Soporn Nyi 18 m Ifjúságá megisme é nyomorúsá megtanu min emb szenvedés v me együttérzé Elvége Vígszín színiiskoláj ezu mé hírlapíró me Egyid vid lapok dolgozo az különf fővár na hetilapok te kö cikk verse Min ízé szociá érzé természet testv közösség é mel közvet ha poé aki s őszin zs érz ve át zsidótár novell ak ny erőteljessé szárny lendül for műg n zenei jellem költészet Irodalmunk szólalta e íz vár prole ut gyökértele léze em költészeté hangja Öná verskötet Szí 1 Gyermekver 1 L kön 1 ver 1 mélység 1 sá al 1 pacsi éne 1 Válogat ver 1 Kato 1 Na mező 1 Hábo ver 1 Pete An költemén 1904-1 1 Éne zarán 1 1916- lefordíto Verhae E válogat verse 19 pe sá f cím kia zsidótár elbeszélése Feles Vár Zs költő

13887

CÍM Pet

SZEMÉLY Pet A

SZÓC Pete An kö s Sopor Ny 1 Ifjúság megism nyomorús megtan mi em szenvedé m együttérz Elvég Vígszí színiiskolá ez m hírlapír m Egyi vi lapo dolgoz a külön fővá n hetilapo t k cik vers Mi íz szoci érz természe test közössé me közve h po ak őszi z ér v á zsidótá novel a n erőteljess szárn lendü fo mű zene jelle költésze Irodalmun szólalt í vá prol u gyökértel léz e költészet hangj Ön versköte Sz Gyermekve kö ve mélysé s a pacs én Váloga ve Kat N mez Háb ve Pet A költemé 1904- Én zará 1916 lefordít Verha váloga vers 1 p s cí ki zsidótá elbeszélés Fele Vá Z költ

1388

CÍ Pe

SZEMÉL Pe

SZÓ Pet A k Sopo N Ifjúsá megis nyomorú megta m e szenved együttér Elvé Vígsz színiiskol e hírlapí Egy v lap dolgo külö főv hetilap ci ver M í szoc ér termész tes közöss m közv p a ősz é zsidót nove erőteljes szár lend f m zen jell költész Irodalmu szólal v pro gyökérte lé költésze hang Ö versköt S Gyermekv k v mélys pac é Válog v Ka me Há v Pe költem 1904 É zar 191 lefordí Verh válog ver c k zsidót elbeszélé Fel V köl