13889.htm

CÍMSZÓ: Péterfi

SZEMÉLYNÉV: Péterfi Tibor

SZÓCIKK: "Péterfi Tibor, biológus, szül. Désen 1883 jún. 22. Gimnáziumi és egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte s 1906. orvosdoktorrá avatták. Előbb u. o. volt Apáthy professzor asszisztense, majd 1908-14 közt u. i. minőségben Budapestre került Lenhossék tanár mellé. 1918 nyarán kinevezték a pozsonyi egyetem anatómiai tanszékére ny. r. tanárnak. De nem foglalhatta el, mert már előbb Berlinbe ment, ahol azóta a dahlemi biológiai kutató intézet elismert, kiváló tanára. Számos értékes biológiai tanulmányai főképpen német tudományos folyóiratokban jelentek meg. Főbb művei: Szövettan (2 köt., 1909-11); Die Beziehungen zwischen den Muskelfasern und Sehnenfasern (1913); Die Muskulatur der Harnblase (1914); Das mikourgische Verfahren (az Abderhalden-féle Handbuch d. biologischen Arbeitsmethodenben 1923); Die Praeparier-Wechselkondensoren stb. (1926)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3889. címszó a lexikon => 707. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13889.htm

CÍMSZÓ: Péterfi

SZEMÉLYNÉV: Péterfi Tibor

SZÓCIKK: Péterfi Tibor, biológus, szül. Désen 1883 jún. 22. Gimnáziumi és egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte s 1906. orvosdoktorrá avatták. Előbb u. o. volt Apáthy professzor asszisztense, majd 1908-14 közt u. i. minőségben Budapestre került Lenhossék tanár mellé. 1918 nyarán kinevezték a pozsonyi egyetem anatómiai tanszékére ny. r. tanárnak. De nem foglalhatta el, mert már előbb Berlinbe ment, ahol azóta a dahlemi biológiai kutató intézet elismert, kiváló tanára. Számos értékes biológiai tanulmányai főképpen német tudományos folyóiratokban jelentek meg. Főbb művei: Szövettan 2 köt., 1909-11 ; Die Beziehungen zwischen den Muskelfasern und Sehnenfasern 1913 ; Die Muskulatur der Harnblase 1914 ; Das mikourgische Verfahren az Abderhalden-féle Handbuch d. biologischen Arbeitsmethodenben 1923 ; Die Praeparier-Wechselkondensoren stb. 1926 .

13889.ht

CÍMSZÓ Péterf

SZEMÉLYNÉV Péterf Tibo

SZÓCIKK Péterf Tibor biológus szül Dése 188 jún 22 Gimnázium é egyetem tanulmányai Kolozsváro végezt 1906 orvosdoktorr avatták Előb u o vol Apáth professzo asszisztense maj 1908-1 köz u i minőségbe Budapestr kerül Lenhossé taná mellé 191 nyará kinevezté pozsony egyete anatómia tanszékér ny r tanárnak D ne foglalhatt el mer má előb Berlinb ment aho azót dahlem biológia kutat intéze elismert kivál tanára Számo értéke biológia tanulmánya főképpe néme tudományo folyóiratokba jelente meg Főb művei Szövetta köt. 1909-1 Di Beziehunge zwische de Muskelfaser un Sehnenfaser 191 Di Muskulatu de Harnblas 191 Da mikourgisch Verfahre a Abderhalden-fél Handbuc d biologische Arbeitsmethodenbe 192 Di Praeparier-Wechselkondensore stb 192

13889.h

CÍMSZ Péter

SZEMÉLYNÉ Péter Tib

SZÓCIK Péter Tibo biológu szü Dés 18 jú 2 Gimnáziu egyete tanulmánya Kolozsvár végez 190 orvosdoktor avattá Elő vo Apát professz asszisztens ma 1908- kö minőségb Budapest kerü Lenhoss tan mell 19 nyar kinevezt pozson egyet anatómi tanszéké n tanárna n foglalhat e me m elő Berlin men ah azó dahle biológi kuta intéz elismer kivá tanár Szám érték biológi tanulmány főképp ném tudomány folyóiratokb jelent me Fő műve Szövett köt 1909- D Beziehung zwisch d Muskelfase u Sehnenfase 19 D Muskulat d Harnbla 19 D mikourgisc Verfahr Abderhalden-fé Handbu biologisch Arbeitsmethodenb 19 D Praeparier-Wechselkondensor st 19

13889.

CÍMS Péte

SZEMÉLYN Péte Ti

SZÓCI Péte Tib biológ sz Dé 1 j Gimnázi egyet tanulmány Kolozsvá vége 19 orvosdokto avatt El v Apá profess assziszten m 1908 k minőség Budapes ker Lenhos ta mel 1 nya kinevez pozso egye anatóm tanszék tanárn foglalha m el Berli me a az dahl biológ kut inté elisme kiv taná Szá érté biológ tanulmán főkép né tudomán folyóiratok jelen m F műv Szövet kö 1909 Beziehun zwisc Muskelfas Sehnenfas 1 Muskula Harnbl 1 mikourgis Verfah Abderhalden-f Handb biologisc Arbeitsmethoden 1 Praeparier-Wechselkondenso s 1

13889

CÍM Pét

SZEMÉLY Pét T

SZÓC Pét Ti bioló s D Gimnáz egye tanulmán Kolozsv vég 1 orvosdokt avat E Ap profes assziszte 190 minősé Budape ke Lenho t me ny kineve pozs egy anató tanszé tanár foglalh e Berl m a dah bioló ku int elism ki tan Sz ért bioló tanulmá főké n tudomá folyóirato jele mű Szöve k 190 Beziehu zwis Muskelfa Sehnenfa Muskul Harnb mikourgi Verfa Abderhalden- Hand biologis Arbeitsmethode Praeparier-Wechselkondens

1388

CÍ Pé

SZEMÉL Pé

SZÓ Pé T biol Gimná egy tanulmá Kolozs vé orvosdok ava A profe assziszt 19 minős Budap k Lenh m n kinev poz eg anat tansz taná foglal Ber da biol k in elis k ta S ér biol tanulm fők tudom folyóirat jel m Szöv 19 Bezieh zwi Muskelf Sehnenf Musku Harn mikourg Verf Abderhalden Han biologi Arbeitsmethod Praeparier-Wechselkonden