13890.htm

CÍMSZÓ: Pétervására

SZÓCIKK: Pétervására, kisk. Heves vm. 2107 lak. A P.-i (orth.) hitközség 1851. alakult, néhai Klein Mór elnöklete alatt. Ekkor kezdtek rendes anyakönyveket vezetni. Van azonban a hitközség irattárában egy régi 120 éves, úgynevezett «Móhél Büchel». Ezt a régi anyakönyvet - mely a hitközség évszázados múltja mellett bizonyít - Léb Mayer, egy nagytekintélyű, gazdag s annak idején messze vidéken ismert talmudtudós vezette, aki egyébként a világhírű Chaszam Szófer tanítványa volt. A kis hitközségnek kezdetben volt Talmud Tórája, mely azonban a háborús viszonyok következtében megszűnt. A hitközséget mindig vallásosságukról és nagy tudásukról híres rabbik vezették. Ezek között is kivált az első rabbi Adler S. Ajzer (megh. 1852.), akinek bölcs tanácsait kikérni, messze földről özönlöttek a hivek P.-ra. Kiváló rabbi volt még Fabian Markusz, akit 1895., a ma is működő Reinitz Sámuel követett a rabbiszékben. Két hírneves szülötte is van a hitközségnek. Az egyik Steiner Gábor, aki a szabadságharcot Kossuth seregében küzdötte végig és ezredesi rangig vitte. A másik Balmer Salamon, egy Amerikába elszármazott dúsgazdag bankár, aki ha hazalátogat, mindig nagyobb adományokkal támogatja az elszegényedett hitközséget. A hitközség templomát 1855. építették. Ma a templom már nagyon rozoga állapotban van, de a hitközségnek annyi pénze sincs, hogy restaurálhassa. Az évi költségvetés kb. 3500 pengő, amelynek egy kis hányadát szociális célokra fordítják. A hitközség anyakönyvi területéhez Ivád, Nádújfalu, Maconka, Nagybátony, Dorogháza, Szuha, Mátramindszent, Mátraballa, Mátraderecske, Recsk, Párád, Szirok, Szók, Terpes, Hevesbátor, Aranyos, Szűcs, Egerkócs, Csehi, Mikófalva, Szentdomokos, Szenterzsébet, Tarnalelesz, Erdőkövesd, Kisfüzes, Szajla, Váraszó és Istenmező községek tartoznak. Az utóbbi években nagyon megfogyatkozott hitközség lélekszáma 60, a családoké 14. A világháborúban részt vett hitközségi tagok közül hárman estek el. A hitközség mai vezetősége: Reinitz Sámuel főrabbi, Pick József elnök, Deutsch Béla jegyző. Weisz Gyula, Löwinger Endre, Weinberger Albert, Weisz Ignác és Pamec Sándor választmányi tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3890. címszó a lexikon => 707. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13890.htm

CÍMSZÓ: Pétervására

SZÓCIKK: Pétervására, kisk. Heves vm. 2107 lak. A P.-i orth. hitközség 1851. alakult, néhai Klein Mór elnöklete alatt. Ekkor kezdtek rendes anyakönyveket vezetni. Van azonban a hitközség irattárában egy régi 120 éves, úgynevezett Móhél Büchel . Ezt a régi anyakönyvet - mely a hitközség évszázados múltja mellett bizonyít - Léb Mayer, egy nagytekintélyű, gazdag s annak idején messze vidéken ismert talmudtudós vezette, aki egyébként a világhírű Chaszam Szófer tanítványa volt. A kis hitközségnek kezdetben volt Talmud Tórája, mely azonban a háborús viszonyok következtében megszűnt. A hitközséget mindig vallásosságukról és nagy tudásukról híres rabbik vezették. Ezek között is kivált az első rabbi Adler S. Ajzer megh. 1852. , akinek bölcs tanácsait kikérni, messze földről özönlöttek a hivek P.-ra. Kiváló rabbi volt még Fabian Markusz, akit 1895., a ma is működő Reinitz Sámuel követett a rabbiszékben. Két hírneves szülötte is van a hitközségnek. Az egyik Steiner Gábor, aki a szabadságharcot Kossuth seregében küzdötte végig és ezredesi rangig vitte. A másik Balmer Salamon, egy Amerikába elszármazott dúsgazdag bankár, aki ha hazalátogat, mindig nagyobb adományokkal támogatja az elszegényedett hitközséget. A hitközség templomát 1855. építették. Ma a templom már nagyon rozoga állapotban van, de a hitközségnek annyi pénze sincs, hogy restaurálhassa. Az évi költségvetés kb. 3500 pengő, amelynek egy kis hányadát szociális célokra fordítják. A hitközség anyakönyvi területéhez Ivád, Nádújfalu, Maconka, Nagybátony, Dorogháza, Szuha, Mátramindszent, Mátraballa, Mátraderecske, Recsk, Párád, Szirok, Szók, Terpes, Hevesbátor, Aranyos, Szűcs, Egerkócs, Csehi, Mikófalva, Szentdomokos, Szenterzsébet, Tarnalelesz, Erdőkövesd, Kisfüzes, Szajla, Váraszó és Istenmező községek tartoznak. Az utóbbi években nagyon megfogyatkozott hitközség lélekszáma 60, a családoké 14. A világháborúban részt vett hitközségi tagok közül hárman estek el. A hitközség mai vezetősége: Reinitz Sámuel főrabbi, Pick József elnök, Deutsch Béla jegyző. Weisz Gyula, Löwinger Endre, Weinberger Albert, Weisz Ignác és Pamec Sándor választmányi tagok.

13890.ht

CÍMSZÓ Pétervásár

SZÓCIKK Pétervására kisk Heve vm 210 lak P.- orth hitközsé 1851 alakult néha Klei Mó elnöklet alatt Ekko kezdte rende anyakönyveke vezetni Va azonba hitközsé irattárába eg rég 12 éves úgynevezet Móhé Büche Ez rég anyakönyve mel hitközsé évszázado múltj mellet bizonyí Lé Mayer eg nagytekintélyű gazda anna idejé messz vidéke ismer talmudtudó vezette ak egyébkén világhír Chasza Szófe tanítvány volt ki hitközségne kezdetbe vol Talmu Tórája mel azonba háború viszonyo következtébe megszűnt hitközsége mindi vallásosságukró é nag tudásukró híre rabbi vezették Eze közöt i kivál a els rabb Adle S Ajze megh 1852 akine bölc tanácsai kikérni messz földrő özönlötte hive P.-ra Kivál rabb vol mé Fabia Markusz aki 1895. m i működ Reinit Sámue követet rabbiszékben Ké hírneve szülött i va hitközségnek A egyi Steine Gábor ak szabadságharco Kossut seregébe küzdött végi é ezredes rangi vitte mási Balme Salamon eg Amerikáb elszármazot dúsgazda bankár ak h hazalátogat mindi nagyob adományokka támogatj a elszegényedet hitközséget hitközsé templomá 1855 építették M templo má nagyo rozog állapotba van d hitközségne anny pénz sincs hog restaurálhassa A év költségveté kb 350 pengő amelyne eg ki hányadá szociáli célokr fordítják hitközsé anyakönyv területéhe Ivád Nádújfalu Maconka Nagybátony Dorogháza Szuha Mátramindszent Mátraballa Mátraderecske Recsk Párád Szirok Szók Terpes Hevesbátor Aranyos Szűcs Egerkócs Csehi Mikófalva Szentdomokos Szenterzsébet Tarnalelesz Erdőkövesd Kisfüzes Szajla Várasz é Istenmez községe tartoznak A utóbb évekbe nagyo megfogyatkozot hitközsé lélekszám 60 családok 14 világháborúba rész vet hitközség tago közü hárma este el hitközsé ma vezetősége Reinit Sámue főrabbi Pic Józse elnök Deutsc Bél jegyző Weis Gyula Löwinge Endre Weinberge Albert Weis Igná é Pame Sándo választmány tagok

13890.h

CÍMSZ Pétervásá

SZÓCIK Pétervásár kis Hev v 21 la P. ort hitközs 185 alakul néh Kle M elnökle alat Ekk kezdt rend anyakönyvek vezetn V azonb hitközs irattáráb e ré 1 éve úgyneveze Móh Büch E ré anyakönyv me hitközs évszázad múlt melle bizony L Maye e nagytekintély gazd ann idej mess vidék isme talmudtud vezett a egyébké világhí Chasz Szóf tanítván vol k hitközségn kezdetb vo Talm Tóráj me azonb hábor viszony következtéb megszűn hitközség mind vallásosságukr na tudásukr hír rabb vezetté Ez közö kivá el rab Adl Ajz meg 185 akin böl tanácsa kikérn mess földr özönlött hiv P.-r Kivá rab vo m Fabi Markus ak 1895 műkö Reini Sámu követe rabbiszékbe K hírnev szülöt v hitközségne egy Stein Gábo a szabadságharc Kossu seregéb küzdöt vég ezrede rang vitt más Balm Salamo e Ameriká elszármazo dúsgazd banká a hazalátoga mind nagyo adományokk támogat elszegényede hitközsége hitközs templom 185 építetté templ m nagy rozo állapotb va hitközségn ann pén sinc ho restaurálhass é költségvet k 35 peng amelyn e k hányad szociál célok fordítjá hitközs anyaköny területéh Ivá Nádújfal Maconk Nagybáton Dorogház Szuh Mátramindszen Mátraball Mátraderecsk Recs Párá Sziro Szó Terpe Hevesbáto Aranyo Szűc Egerkóc Cseh Mikófalv Szentdomoko Szenterzsébe Tarnaleles Erdőköves Kisfüze Szajl Váras Istenme község tartozna utób évekb nagy megfogyatkozo hitközs lélekszá 6 családo 1 világháborúb rés ve hitközsé tag köz hárm est e hitközs m vezetőség Reini Sámu főrabb Pi Józs elnö Deuts Bé jegyz Wei Gyul Löwing Endr Weinberg Alber Wei Ign Pam Sánd választmán tago

13890.

CÍMS Pétervás

SZÓCI Pétervásá ki He 2 l P or hitköz 18 alaku né Kl elnökl ala Ek kezd ren anyakönyve vezet azon hitköz irattárá r év úgynevez Mó Büc r anyaköny m hitköz évszáza múl mell bizon May nagytekintél gaz an ide mes vidé ism talmudtu vezet egyébk világh Chas Szó tanítvá vo hitközség kezdet v Tal Tórá m azon hábo viszon következté megszű hitközsé min vallásosságuk n tudásuk hí rab vezett E köz kiv e ra Ad Aj me 18 aki bö tanács kikér mes föld özönlöt hi P.- Kiv ra v Fab Marku a 189 műk Rein Sám követ rabbiszékb hírne szülö hitközségn eg Stei Gáb szabadsághar Koss seregé küzdö vé ezred ran vit má Bal Salam Amerik elszármaz dúsgaz bank hazalátog min nagy adományok támoga elszegényed hitközség hitköz templo 18 épített temp nag roz állapot v hitközség an pé sin h restaurálhas költségve 3 pen amely hánya szociá célo fordítj hitköz anyakön területé Iv Nádújfa Macon Nagybáto Doroghá Szu Mátramindsze Mátrabal Mátraderecs Rec Pár Szir Sz Terp Hevesbát Arany Szű Egerkó Cse Mikófal Szentdomok Szenterzséb Tarnalele Erdőköve Kisfüz Szaj Vára Istenm közsé tartozn utó évek nag megfogyatkoz hitköz léleksz család világháború ré v hitközs ta kö hár es hitköz vezetősé Rein Sám főrab P Józ eln Deut B jegy We Gyu Löwin End Weinber Albe We Ig Pa Sán választmá tag

13890

CÍM Pétervá

SZÓC Pétervás k H o hitkö 1 alak n K elnök al E kez re anyakönyv veze azo hitkö irattár é úgyneve M Bü anyakön hitkö évszáz mú mel bizo Ma nagytekinté ga a id me vid is talmudt veze egyéb világ Cha Sz tanítv v hitközsé kezde Ta Tór azo háb viszo következt megsz hitközs mi vallásosságu tudásu h ra vezet kö ki r A A m 1 ak b tanác kiké me föl özönlö h P. Ki r Fa Mark 18 mű Rei Sá köve rabbiszék hírn szül hitközség e Ste Gá szabadságha Kos sereg küzd v ezre ra vi m Ba Sala Ameri elszárma dúsga ban hazaláto mi nag adományo támog elszegénye hitközsé hitkö templ 1 építet tem na ro állapo hitközsé a p si restaurálha költségv pe amel hány szoci cél fordít hitkö anyakö terület I Nádújf Maco Nagybát Dorogh Sz Mátramindsz Mátraba Mátraderec Re Pá Szi S Ter Hevesbá Aran Sz Egerk Cs Mikófa Szentdomo Szenterzsé Tarnalel Erdőköv Kisfü Sza Vár Isten közs tartoz ut éve na megfogyatko hitkö léleks csalá világhábor r hitköz t k há e hitkö vezetős Rei Sá főra Jó el Deu jeg W Gy Löwi En Weinbe Alb W I P Sá választm ta

1389

CÍ Péterv

SZÓ Pétervá hitk ala elnö a ke r anyaköny vez az hitk irattá úgynev B anyakö hitk évszá m me biz M nagytekint g i m vi i talmud vez egyé vilá Ch S tanít hitközs kezd T Tó az há visz következ megs hitköz m vallásosság tudás r veze k k a taná kik m fö özönl P K F Mar 1 m Re S köv rabbiszé hír szü hitközsé St G szabadságh Ko sere küz ezr r v B Sal Amer elszárm dúsg ba hazalát m na adomány támo elszegény hitközs hitk temp építe te n r állap hitközs s restaurálh költség p ame hán szoc cé fordí hitk anyak terüle Nádúj Mac Nagybá Dorog S Mátraminds Mátrab Mátradere R P Sz Te Hevesb Ara S Eger C Mikóf Szentdom Szenterzs Tarnale Erdőkö Kisf Sz Vá Iste köz tarto u év n megfogyatk hitk lélek csal világhábo hitkö h hitk vezető Re S főr J e De je G Löw E Weinb Al S választ t